Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc

1 265 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 07:11

. Mụn: Toỏn. (Thi gian: 150 phỳt khụng k thi gian chộp ) Bi 1: (3,0 điểm) Rỳt gn biu thc sau: 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 20 09 2010 A = + + + +. a) Chứng minh hệ thức AD 2 = AB.AC BD.DC b) Tính độ dài phân giác AD. ? Bi 6: (3,0 điểm) Cho điểm I nằm trong đờng tròn (O; 50 cm); OI = 14 cm. Có bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc, Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc, Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn