Bài giảng Chuyên đề Ứng dụng CNTT trong dạy học

21 407 6
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 04:11

. hình thức dạy và học. Để ứng dụng được CNTT vào giảng dạy, chúng ta nhất thiết phải cải cách phương pháp dạy học theo hướng vận dụng CNTT vào bài giảng, nhằm. cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, nhất là việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong giảng dạy và hướng tới việc soạn bài giảng điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chuyên đề Ứng dụng CNTT trong dạy học, Bài giảng Chuyên đề Ứng dụng CNTT trong dạy học, Bài giảng Chuyên đề Ứng dụng CNTT trong dạy học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay