Bài giảng Thực hiện GDPL trong trường học

6 424 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 23:11

. 2011 V/v: Kế hoạch triển khai thực hiện “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, GDPL trong nhà trường giai đoạn 2010-2012. Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg. bệnh thành tích trong giáo dục”, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 4. Tăng cường việc phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường: a) Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thực hiện GDPL trong trường học, Bài giảng Thực hiện GDPL trong trường học, Bài giảng Thực hiện GDPL trong trường học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn