Bài soạn Bộ đề HSG Hóa 9 (Ninh Hòa)

24 291 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 22:11

     !"#$%HOÁ HỌC #&$'$(!)*+,*$%-.#/" 0*$% 1#234325$"6(7%789:   ; 89: ;  < 8  8 ; 88$  =>$?"@A!?73BC3D(+E$25F" GH$!IH38GH$JJ   < 8GH$JJ(= 1K808)*343#L.3#M"3D((8K"43JN!'GH$0"O2"#*!#=#$3#2"43JN!'GH$JJ) "#MP,(PQ(R#F  =S$K808)*!#T!'3#M"'$U #2K808)V!)IL""43JN!'GH$JJ()  =>$?"343@5WPQ(= ;1>$?"@X$Y73#?3(3,2!J$25$""Z3(!5$3(3,2!("=O$6(2!'I&$"(R# !'J[!'(5F"67!\7Q$3 G*3(!5$3(3,2!("X]X$Y73#?3(3,2!J$25$"U 0*$% 1#2+^"+$?!'(G*2JJ9:)  =>$?"343@5WPQ(= 12*!"#*!#6(7%   - _( → (   < ;1B-3#M",^""Q`!'Xa!'-3#M"Q$b!',$c"%(   ; d   < d()d( ; d( < =#eP"Qf!#,*P 343#.#g!,$c"3433#M"XB= <1#2-8h'+^"25F"R$+)2O$"43JN!'GZ(XDGH$JJ)3#28'+7i$3)2Q7(3D(R$+)2O$XB= #2,$?""b!3D(R$+)2O$= 0*$;%#W+^"G$b!,$6`"!j!'-8h'G*2+)JJ)3#I(,$?"!k!'X^=(7R#$XI&!'RF!#3l!)O$ 1"#f"#MPR#F!'Z!'"#24"Q(= (=F!#!k!'X^.#g!"m'(+3D(JJ(5$"= ,=V!"#b+,(2!#$b7+)JJ(5$"!2$"Qb!X]3#2XI&!'RF!#3D(G$b!,$3#n3l!)O$1<A3#2,$?" "#]"F3#3D(G$b!,$6`"XIL3"F!#,o!'3 !'"#p3 ; < ; V r π = GH$Q)*,4!RF!#3D(G$b!,$d ;8< π = C 0*$<%#2+^"+q7X4G $A( ; CG*2i!'!'#$c+3B3#p(+)J7!'Jr3#)!k!'X^=p6(7 ;'$gP!'I&$"(X2"#]"F3#R#F  "#24"Q(XIL3R?"s7W!#I6(7% #&$'$(!"Z)/3,`"XV7.#W!p!'A'$gPC  ; h t  - u  #]"F3#  "#7XIL3A3+ ; C  ; - vu u uu t t =>wXk"#r,$]7J$x!"#]"F3#R#F  "#7XIL3"#:2"#&$'$(!A3+"Qb!"QN3#2*!#p!'GH$ R#2W!'343#"#&$'$(!)*;'$gP83+"Qb!"QN3"7!'p!'GH$"#]"F3#)*3+ ; C =$W$"#F3#"O$6(2.#W!p!'JZ!')O$y"#&$X$]+u'$gPG*3#2,$?"+^"R?"s7W!*2XIL3 !'#$!'&)*6($)V+U ;=z"#&$X$]+!*2.#W!p!'5WPQ(!#(!#!#M"U <=$H$"#$c7!#T!',$c!.#4.X].#W!p!'5WPQ(!#(!##{!= 0|% 0*$% #2-8h'+^"25F"R$+)2O$"43JN!'GZ(XDGH$JJ)3#28'+7i$3)2Q7(3D(R$+)2O$XB= #2,$?""b!3D(R$+)2O$ <1K   5 _5) → K) 5 _5   K_h5A'CK_vA'C -8h'8' (3B%-8hAK_vC}8AK_h5C ⇒ K}5 ?75} ⇒ K} 5} ⇒ K}<A(C     ;  !"#$%HOÁ HỌC ~H.tAGl!'C #&$'$(!)*+,*$%-.#/" 0*$%#2343.#W!p!'#24#•3JIH$XgP% (=("Q$#PXQ25$"_(5$"!$"Q$3 → K_0 ,=w+_ → Rw+67!\("_ 3=("Q$67!\("_€ → ,(Q$67!\("_9 J=_ → 6`"AC3)2Q7( :=_• → Xk!'AC!$"Q("_3(3,2!J$25$"_!IH3 eP3#2,$?""b!'•$G*3D(3433#M"K80888€898888•=>$?"G*.#g!)2O$ !#T!'@"Qb!= 0*$% 10o!'.#I{!'.#4.#24#•38#eP"43#Q$b!'"Z!'R#FQ(R#S$#E!#L.'k+  d  G*  = 1F!##$c767M""2*!,^s74"Qf!#X$Y73#?   < "Z9:  ,$?"Qo!'"M!s7j!'.$Q$"6`"3#p( u‚9:  "("#7XIL3"M!JJ   < <t‚ 0*$;%2*"(!#2*!"2*!;8'#E!#L.~R$Y+G*2!IH3=]"Q7!'#2*JJ"#7XIL3.#W$J[!'-+) JJ)86(7@"#7XIL3JJK 1 3O!JJK6w"#7XIL3,(2!#$b7'(+#E!#L.+7i$R#(! 1ƒ43Xr!#"b!~R$Y+,$?"6i+2)3D(3#/!'"Q2!'#E!#L.!#I!#(7 A3#2~$}vd(};8};t8„,}u-86};C 0*$<%#m#2*!"2*!8;'#E!#L.25$"~)*7G*,,o!'R#Fy!#$c"X^3(2=2*!,^ )IL!'R#F  6$!#Q(XIL3Jq!s7(JJ(AC  JI=@52!'!'I&$"("#7XIL3'R?""D(= 1>$?"343.#I{!'"Qf!#.#W!p!'5WPQ( 1F!#"#*!#.#V!‚"#:2R#i$)IL!'G*"#:26i+2)3D(+E$25$""Q2!'#E!#L.= ;1F!#"#]"F3#Xe"#(+'$(@ 0*$-%Q7!'#2*+)JJ3V!-+)JJ ; 3B!k!'X^h‚8R#i$)IL!'Q$b!'8<'1+) 1?7"Q7!'#2*)IL!'JJ!B$"Qb!,o!'JJ   < 3B!k!'X^<t‚"#f3V!,(2!#$b7'(+JJ    <  1F!#!k!'X^+2)1)3D(JJ,(!XV7=     ;  !"#$%HOÁ HỌC ~H.tAGl!'C #&$'$(!)*+,*$%-.#/" g7%i"#E!#L.'k+3(3,2!G*)I7#7…!#"Q2!'  JI8"#7XIL3#E!#L.R#FK= #2†K)^$s7(JJ("#7XIL3JJ0G*R#F=#2R#Fs7(#E!#L.3#p(7G*' !7!'!B!'"#7XIL33#M"Q`!G*R#F€=#2R#F€)^$s7(JJ(AC  "#7XIL3R?""D(9G*JJ= #b+JJG*2JJ)O$"#MP3BR?""D(957M"#$c!=7!!B!'3‡!'"#MP3BR?""D(9= #2†K3l!)O$s7(5/3"43!B!'"#7XIL3R#F=q!s7(JJ0()  "#MP3BR?""D(= eP543Xr!#"#*!#.#V!K80888€89888G*G$?""M"3W343@5WPQ(= g7%S$K80888€)*!#T!'3#M"!*2"Q2!'3433#M"6(7%(   ; d)d0()  d   < d()= 0$?"%APb73V73B'$W$"#F3#343#"f+C ˆKG*20"#f3BR?""D(= ˆKG*2"#f3B3#M"R#F,(PQ(= ˆ0G*2"#f3BR?""D(= g7;%2*"(!#2*!"2*!<8'#E!#L.'k+' ; G*+7i$3(3,2!!("37(R$+)2O$„G*2(5$") v8;‚GZ(XD8"#7XIL3JJG*;8;h)$"R#FAXR"3C=k!'X^')  "Q2!'JJ,o!'h8u‚= (1ƒ43Xr!#R$+)2O$„G*"#*!#.#V!‚"#:2R#i$)IL!'3D(+E$3#M""Q2!'= ,1#2JJ(JIG*2JJ8)•3)MPR?""D(Qk$!7!'!'2*$R# !'R#FX?!R#$@#2*!"2*!=F!# 6i'(+3#M"Q`!3l!)O$6(7R#$!7!'= g7<%l("(!#2*!"2*!8v'#E!#L.'k+‰!G*R$+)2O$KA#B("QrR# !'Xˆ$C"Q2!'J7!'Jr3#) JI"O2Q(8hv)F"R#FAXR"3C=j"R#43!?7#l("(!Q$b!'8t'R$+)2O$K"#fJ[!'R# !'#?"+) J7!'Jr3#)8-=f+R$+)2O$K= g7-%l("(!#2*!"2*!+'(+R$+)2O$,o!'J7!'Jr3#)JI8"#7XIL3>)F"  AXR"3C=j"R#43 #l("(!#2*!"2*!+'(+R$+)2O$,o!'JJ ; )2e!'"#7XIL3+7i$!$"Q("3D(8  G*3‡!'>)F" J7P!#M"AXR"3C =264!##B("Qr"Q2!'+7i$3)2Q7(G*+7i$!$"Q("= =S$)*R$+)2O$!*2U0$?"Qo!'R#i$)IL!'+7i$!$"Q(""O2"#*!#'M.8t-)V!R#i$)IL!' +7i$3)2Q7(= g7h%B#E!#L.ƒ3B'G*(G*+^"#E!#L.0'k+'G*K)   ; =~IL!'ƒ,o!')IL!' G*,o!'t8h'=i'(+'"Q2!'ƒ,o!'8-)V!6i'(+"Q2!'=#2ƒG*XY7"43JN!'GH$ +)JJ)t8uv‚AJ}8<v'1+)C"#fXIL3JJƒ Š G*J7!'JJ Š =#$3#2ƒ Š "43JN!'#?"GH$(   ; "#f3B8t<J+ ; R#F  AXR"3C"#24"Q(= (=f+‚)IL!'ƒG*!k!'X^3D(JJƒ Š  ,=S$3B"(!#?"R# !'U?73#2;<+)G*2JJ Š "#f"43#Q(,(2!#$b7'(+R?""D(U ;    ;<  !"#$%HỐ HỌC ~H.tAGl!'C #&$'$(!)*+,*$%-.#/" 0*$% (=0$?"K80888€)*3433#M"R#43!#(7=eP#2*!"#*!#343.#W!p!'6(7% 9:_   → K K_) → 0__   0_( →  ↓ _() _( → € ↓ _() ,=E!#L.R#FK'k+=  G*  QI&!'#L.%#2KX$s7(JJ(JIXIL3R#F0  G*JJ0  QI&!'#L.%#2KX$s7(JJ(JIXIL3R#F  G*JJ  QI&!'#L.;%#2KX$s7(JJ  XIL3#E!#L.R#F  G*3#M"R?""D(+*7G*!'  = ePG$?""M"3W343@= Bài 2 : 1/ Trong bình kín chứa 500 mol hỗn hợp khí gồm N 2 và H 2 theo tỉ lệ 1 : 4. Với điều kiện thích hợp, hai khí trên tác dụng với nhau tạo thành 50 mol NH 3 . a.Tính hiệu suất của phản ứng tạo thành NH 3 . b. LMP"2*!,^)IL!' ; "O2"#*!#"#f3B"#]X$Y73#?XIL3,(2!#$b7)F"JJ ; -‚AJ}8tv '1+)C 1#nXIL3J[!'"#b+R$+)2O$8#eP!#‹!,$?"<JJ3#p("Q2!'<)•+M"!#e!   < d   ; d 0(A ; C  d)= 0*$;%E!#L.ƒ'k++^"+7i$3(3,2!("3D(~#24"QrG*+^"+7i$3(3,2!("3D(~#24"Qr=2* "(!#2*!"2*!u'ƒ,o!'JJ)GZ(XD"#7XIL3JJG*;8;h)F"R#FAXR"3C = 3O!JJ"#7XIL3,(2!#$b7'(+#E!#L.+7i$R#(!U =?7"Q2!'#E!#L.6i+2)+7i$3(3,2!("3D(~#24"Qr'M.X $6i+2)+7i$3(3,2!("3D( ~#24"QrG*3D(~#24"Qr#{!3D(~#24"Qr)*-XG==eP"f+3 !'"#p3+7i$ "Qb!= 0*$<%Q^!JJK' ; 8G*JJ0)*JJ7A ; C  8hGH$"#]"F3#,o!'!#(7"#7XIL3JJK=#b+ 8',^"!# +G*2+)JJKXIL33#M"Q`!0G*JJ= =F!#R#i$)IL!'3D(0=Ah8vt‚G*;v8‚C =Qf!#,*P.#I{!'.#4.#24#•3X]"43#"Z!'3#M""Z0= 0*$-%#2(+2),^"9:G*2JJ3#p(,+2)K' ; =#7MPXY7#E!#L."H$R#$343.#W!p!'5WPQ(#2*! "2*!"#f"#7XIL3JJƒG*3#M"Q`!=S$ƒ8)*!#T!'3#M"'fU0(2!#$b7+2)UA"#:2(G*,C <    ;<  !"#$%HOÁ HỌC ~H.tAGl!'C #&$'$(!)*+,*$%-.#/" >% 0*$%(=N3"Z"Z(+2)  G*2JJ3#p(,+2)(=S$"#7XIL3!#T!'3#M"'fU0(2!#$b7+2)U A"#:2(G*,C ,=Q^!>  )F"JJK3#p(t8-')G*>  )F"JJ03#p(-8<v-')"(XIL3)F"JJ=F!# !k!'X^3D(JJ 0*$%#2"Z"ZJJ ; G*i!'!'#$c+3#I4JJ(86(7@"#7XIL3JJ (=eP3#2,$?"3433#M""(!3B"#]3B"Q2!'JJ ,=#2-'JJ ; 3B!k!'X^8h‚@GZ(#?"GH$'JJ(=F!#!k!'X^‚JJ6(7 @= 0*$;%#2   < )2e!'8JI"43JN!'GH$h8h-t'+^"#E!#L.'k+R$+)2O$KG*0XY73B#24"Qr "#f"#7XIL38+2)R#FXk!'"#&$R#i$)IL!''$W+h8-'=2*"(!,eQ`!3l!)O$,o!'   < Xj3!B!'"#f "#7XIL38h'  = (=ƒ43Xr!#"b!~KG*0= ,=b7.#I{!'.#4."43#Q&$"Z!'3#M"Q(R#S$#E!#L.'k+3B08025$"G*067!\("= 0*$<%#2+^")7k!'R#FX$s7(i!'6p3#p(-8;'#E!#L.'k+9:G*‰!!7!'!B!'"#f"#7 XIL3+^"#E!#L.3#M"Q`!3BR#i$)IL!'8v<'=0$?""Q2!'X$Y7R$c!"#F!'#$c+#$c767M"343@XY7 XO"u‚= (1F!#‚R#i$)IL!'#E!#L. ,1]#2*"(!"2*!,^3#M"Q`!"#7XIL36(7@"Qb!.#W$J[!'+^""#]"F3#JJ))*,(2!#$b7U 0*$-%2*"(!<t8h'#E!#L.'k++^"+7i$67!\("G*+^"+7i$3(3,2!("37(3[!'+^"R$+)2O$#24"Qr G*2!IH3"#7XIL3JJK=#$(JJK"#*!#.#V!,o!'!#(7 #V!%#2@GH$+^")IL!'JIJJ   < "#7XIL38<)F"R#FAXR"3C #V!%#2@GH$+^")IL!'JIJJ0()  "#7XIL3<;'R?""D("Q`!' (=f+3 !'"#p33D(+7i$,(!XV7 ,=f+‚R#i$)IL!'+E$+7i$"Q2!'#E!#L.= -    <-  !"#$%HOÁ HỌC ~H.tAGl!'C #&$'$(!)*+,*$%-.#/" 0*$% 12*!"#*!#343.#W!p!'6(7A+E$3#T34$p!'GH$+^"3#M"C 7_K → 0__ _( → € (_K → _ 1#$3#2"Z"Z)7k!'R#F  G*2JJ(AC  8!'I&$"(!#‹!"#MP)/3XV7JJ"Qy!b!XN386(7XB "Q2!'JV!G*6(7XB"Q2!'67i"=eP'$W$"#F3##$c!"IL!'"Qb!G*G$?"@= 0*$%2*"(!#2*!"2*!<'#E!#L.'k+#($R$+)2O$KG*03[!'3B#24"Qr83B"n)c6i+2)% ,o!'JJ)"#7XIL38<)F"R#F  AXR"3C=ƒ43Xr!#KG*0= 0*$;%^"#E!#L.'k+9:G*9:   ; =#$(#E!#L."#*!#.#V!,o!'!#(7% #2+^")7k!'R#FX$s7(.#V!!7!'!B!'XIL38'6`"= 'g+.#V!"Q2!'JJ)8R?""#/3@"#7XIL38<)F"R#F#PXQ AyXR"3C=F!#‚R#i$)IL!' +E$3#M""Q2!'#E!#L.= 0*$<% 1B.#W$+•$6a,$?!Xˆ$3433#M"XY7"#7^3)Œ!#Ga3#24#•3R# !'U$W$"#F3#"O$6(2G*3#2GFJN 3#p!'+$!#= 1B.#W$+E$.#g!"m3D(+^"3#M"6w3BXVPXD"F!#3#M"3D(3#M"XBR# !'UO$6(2U ;1a,$?!Xˆ$G‹")•G*,$?!Xˆ$#24#•3R#43!#(7y3#E!*2U#2GFJN3#p!'+$!#= <1B.#W$)2O$3#M"!*23‡!'J2343.#g!"m3M7"O2!b!R# !'U$W$"#F3#"O$6(2G*3#2GFJN+$!# #2O= -1B"#].#g!,$c"#L.3#M"#24#•3G*#E!#L.,o!'!#T!'343#!*2U 0*$-%#ˆ$"Z"Z8-h)F"AXR"3CG*2i!'3#p(8<<',^"9:X7!!B!'8R#F"#7XIL36(7@Jq!"Z "Zs7(,f!#Xa!'!IH3G $"Q2!'JI"#f"#7XIL3'R?""D(+*7"Q`!'= (=F!#R#i$)IL!'3#M"Q`!"#7XIL36(7@ ,=F!#"#]"F3#R#F"#7XIL36(7@ AXR"3C ;=@"Qb!5WPQ(#2*!"2*!R# !'U$W$"#F3#U h    <-  !"#$%HOÁ HỌC ~H.tAGl!'C #&$'$(!)*+,*$%-.#/" >% 0*$% 1]X$Y73#?v'R#F ; 8"#f3V!.#W$J[!'+^")IL!'  G*  )*,(2!#$b7,$?"#$c767M""ˆ!' #L. ; "Q2!'X$Y7R$c!Xe3#2)*-‚= 10$?"R#i$)IL!'3D(25F"R$+)2O$)*t<'8‚R#i$)IL!'3D(R$+)2O$"Q2!'25F")*t8tu‚=eP)‹. 3D(25$"= 0*$%B+^"25$"3#I(QŽ3 !'"#p383#$()IL!'25$"!(P"#*!#.#V!,o!'!#(7% #2+^")7k!'  JIX$s7(.#V!!7!'!B!'"#7XIL3;8t'6`"= ]#2*"(!#?".#V!.#W$J[!'+)JJ)=ƒ43Xr!#3 !'"#p33D(25$"= 0*$;%[!'t+)JJ(AC  #M."#N"2*!,^#E!#L.'k+R#F  G*#{$!IH3"#fXIL3<'R?" "D(=43#,S.#V!R?""D("#MPR#i$)IL!'JJ"•!'v8u'62GH$R#i$)IL!'JJ(AC  ,(!XV7=F!#R#i$ )IL!'  G*#{$!IH3XeJ[!'= 0*$<%2*"(!GZ(XD25$"3D(R$+)2O$#24"QrG*JJ   < 3B!k!'X^<8t‚"#f"#7XIL3JJ+7i$ 3B!k!'X^v8ht‚=ƒ43Xr!#"b!3D(R$+)2O$= 0*$-%ƒG*)*343JJ)3B!k!'X^R#43!#(7=~MP>  )F"ƒ"Q^!GH$>  )F"XIL3)F"‰=~MP>  )F" ƒ.#W!p!'GH$K' ;  JI"#7XIL3;-8vu-'R?""D(=>  )F".#W!p!'GZ(XDGH$-+)JJ( 8;=F!#!k!'X^3D(JJ‰= v    -h  !"#$%HỐ HỌC ~H.tAGl!'C #&$'$(!)*+,*$%-.#/" 0*$%A;8-XC =K)*JJ)880)*JJ)8; (=Qf!#,*P343#.#(3#?-+)JJ)8-"ZJJ(5$""Qb!= ,=?7"Q^!KG*0"#:2"n)c> K %> 0 }%;XIL3JJ=eP543Xr!#!k!'X^3[(JJ= =0o!'.#I{!'.#4.#24#•3#eP!#‹!,$?"343,f!#R#F6(7%  dd  d  = Bài 2: (3,5) Hoà tan hoàn toàn 19,46g một hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn (trong đó số gam Mg = số gam của nhôm) vào dd HCl 2M thấy sinh ra 16,352 lít H 2 ( đktc ) a. Tính số gam mỗi KL đã dùng. b. Tính thể tích dd HCl đã dùng biết rằng người ta đã dùng dư 10% so với lý thuyết. 0*$;%A;XC#ˆ$"Z"Z8-h)F"AXR"3CG*2i!'3#p(8<<',^"9:X7!!B!'8R#F"#7XIL36(7@ Jq!"Z"Zs7(,f!#Xa!'!IH3G $"Q2!'JI"#f"#7XIL3'R?""D(+*7"Q`!'= (=F!#R#i$)IL!'3#M"Q`!"#7XIL36(7@ ,=F!#"#]"F3#R#F"#7XIL36(7@ AXR"3C 0*$<%A;XCB+^"25$"3#I(QŽ3 !'"#p383#$()IL!'25$"!(P"#*!#.#V!,o!'!#(7% #2+^")7k!'  JIX$s7(.#V!!7!'!B!'"#7XIL3;8t'6`"= ]#2*"(!#?".#V!.#W$J[!'+)JJ)=ƒ43Xr!#3 !'"#p33D(25$"= 0*$-%A;XCi"3#4P8vu'R()$"Q2!'+^",f!#RF!Xa!'R#F25$AJIC=?""#/3@!'I&$"(XˆF"!IH3 G*2,f!#8)`3!#•3#23#M"Q`!"(!#?"Qk$"#b+!IH3G*23#2XD+)JJK (=ƒ43Xr!#!k!'X^+2)3D(JJKA8C ,=#2s7f"F+G*2JJK86(7XBJq!hv+))AXR"3CG*2JJK=eP!b7#$c!"IL!'s7(!64" XIL3G*G$?"@X]'$W$"#F3#= 0*$h%A<XC#2"Z"ZJJ;;8h‚G*2<8;+)JJ ; ;v8u‚AR#i$)IL!'Q$b!')*8<'1+)C"H$ "Q7!'#2*#2*!"2*!"#7XIL3JJK=I(KGY 2 XIL3JJ03B!k!'X^8h‚G*+'(++7i$"43#Q(= F!#+U ĐÁP ÁN: 0*$% 1A8-XC (=! ) 3V!J[!'}8-=8-}8v-A+2)C 8- j"5A+)C)*"#]"F3#G*PA+)C)*"#]"F3#J7!'Jr3#KG*J7!'Jr3#0 → i+2))3B"Q2!'J7!'Jr3#K}8=  x }85A+2)C i+2))3B"Q2!'J7!'Jr3#0}8;5A+2)C 8- (3B#c."%5_P}- 85_8;P}8v- 8- → 5};v8-P}8- u    -h  !"#$%HỐ HỌC ~H.tAGl!'C #&$'$(!)*+,*$%-.#/" 0*$%A;XC#2+^")7k!'R#F#$XQ AXR"3C)V!)IL"X$s7(343i!'+`3!i$"$?.Xi"!B!'3#p(3433#M" 6(7%( → 7 → K)   ; → 9:   ;  → (  =6(7XB)MP3433#M"3l!)O$"Q2!'i!'"43JN!')V!)IL" GH$  dJJ)dK' ; =>$?""M"3W343@5WPQ(= Bài 2: (5) 1/ V!,(2!#$b7'(+ ; 3#2G*2'JJ   < ‚X]XIL3JJ3B!k!'X^‚ 2/ Đốt cháy 10 g C ta thu được một hỗn hợp CO và CO 2 theo tỉ lệ thể tích 4:1. Tính thể tích khí oxi (đktc) tham gia đốt cháy C. 0*$;%A<8-XC #2(+2)~"43JN!'GZ(#?""Q2!'JJ3#p((+2)   < "#7XIL38-h'+7i$G*R#FK=#F KXIL3#M."#N#2*!"2*!,y$<-+)JJ(8"O2"#*!#8hu'+7i$= (=F!#R#i$)IL!',(!XV7= ,=F!#!k!'X^+2)3D(JJ"#7XIL36(7R#$#M."#NR#FK,o!'JJ( Bài 4: (3,5)Trộn 50ml hỗn hợp khí A gồm N 2 và NO với 25ml không khí thu được 70ml hỗn hợp B . trộn tiếp B với 145ml không khí thì được 200ml hỗn hợp khí C. Tính % theo thể tích của NO trong hỗn hợp A. bi?"Qo!'R# !'R#F3#p(u‚!$"{G*‚25$GY"#]"F3#= 0*$-%A<XC 2*"(!v8u'#E!#L.~KA#24"QrCG*0A#24"QrC,o!'JJ   < GZ(XD"#7XIL3u8th )F"  AXR"3C (=F!#6i'(++7i$R#(!"#7XIL3R#$3 3O!JJ"#7XIL36(7@A<h8'C ,=ƒ43Xr!#"b!G*R#i$)IL!'+E$R$+)2O$"Q2!'#E!#L.,$?"6i+2)~#24"Qr'M.X $6i +2)~#24"QrG*3D(~#24"Qr,o!'u1t3D()#24"Qr ĐÁP ÁN 0*$%A;XC ‘43.#W!p!'5WPQ(GH$  % 7_  o t → 7_    9:   ; _   o t → 9:_;   8- >f(  yi!'37i$3[!'!b!%(  _   → ( 8- ‘43.#W!p!'"43JN!'GH$  d)dK' ; % (=(_   → ( ; (_) → ()  _   (_   → (AC  8- (7XB(AC  _K' ;  → (A ; C  _K' 8- ,=7_K' ;  → 7A ; C  _K' 8- 3=K)   ; _h) → K)) ; _   8- J=9:_) → 9:)  _  8- 9:_K' ;  → 9:A ; C  _K' 8- :=(_   → (   ; _   #2j3(_   → ( ;  8- (_) → ()_   8- (_K' ;  → ( ; _K' 8- t 0*$%A-XC 1A;XC#i$)IL!'   < 3B"Q2+''JJ   < ‚ +  }' 8- •$()*6i+2) ; "#b+G*2  ; _   →    < 8- (A+2)C (A+2)C → R#i$)IL!' ; "#b+G*2}u(A'C #i$)IL!'   < "O2"#*!#+  }tu(A'C #i$)IL!'JJ   < ‚}_u(A'C X #i$)IL!'   < 3B"Q2!'JJ‚}+  _+  }_tu( (3B% A tu C   A C  u u a a mol a + = → = + 8- >‹P)IL!' ; 3V!3#2G*2% ; t8vhA C SO m g= 8- 1AXC •$58P)*6i+2)3D(G*  _   o t →  551  5 _   o t →   PPP (3B% 5_P}1 5%P}<% → 5}1;P}1h X  8<   O x V y lit   = + =  ÷   0*$;%A<8-XC •$!)*#B("Qr3D(A ≤ ! ≤ ;G*!!'7Pb!JI{!'C (=>f3#I(,$?"!k!'X^% _   <  →   A < C ! _!   AC  _   <  →   A < C ! _!  _!   AC #FK"43JN!'GH$(!b!ACR# !'.#[#L. #:2XY%6i+2)%6i+2)   < }(%(} b!AC.#[#L.R#$!} _   <  →  < _  _   (((1  (1  8v- i+2)(}8tA+2)C >f3#I(,$?"6i+2) ; !b!3B"#]5WPQ(.#W!p!'%   _( → ( ; 555    _( → (   ; _   X PP P (3B#c.#I{!'"Qf!#%5_P}8t <5_hP}8hu → 5}8G*P}8< i+2) ; }5_P}(1  A+*5_P}8-C → (}8A+2)C #i$)IL!'+7i$   < }A_thC8-}8-h → +}u >‹PR$+)•($)*K'd+ K' }8=u}8uA'C X ,=7!'Jr3#"#7XIL36(7R#$#M."#N  'k+( ; G*(   ;  i+2)( ; }8A+2)C →   }8%8<-}8 i+2)(   ; }8<A+2)C →   }8<%8<-}8ut 0*$<%A;8-XC #]"F3#R#F  "Q2!'-+)R# !'R#F}-=%}-A+)C 8-  [...]... 20 09 Mơn thi: HỐ HỌC Lớp 9 Thời gian làm bài: 150 phút Bài 1: ( 4đ) Hãy nêu và giải thích bằng PTPƯcác hiện tượng xảy ra trong từng thí nghiệm sau: 1/ Cho CO2 lội chậm qua dd nước vơi trong ( có nhận xét gì về sự biến đổi số mol kết tủa theo số mol CO2) Sau đó cho tiếp nước vơi trong vào dd vừa thu được cho đến dư 2/ Nhúng thanh Znvào dd H2SO4 96 % Bài 2: (4đ) Hồ tan hỗn hợp A thu được từ sự nung bột... Al 2O3 đều có khối lượng là 9, 6 g A và B đều tác dụng với 100 ml dd HCl 19, 87% ( d= 1,047 g/ml) Số gam MgO trong B bằng 1,125 lần số gam MgO trong A a Tính thành phần % về khối lượng của các chất trong A Tính nồng độ % các chất trong dd sau khi A tan hết trong dd HCl, biết rằng sau đó cho tác dụng với Na2CO3 thì thể tích khí thu được là 1 ,90 4 lít (đktc) b B có tan hết trong dd HCl đó khơng? Bài 2:... Al bđ = mhh = 1,08 + 1 = 2,08 gam 1,08 x100 = 51 ,92 % 2,08 % m S bđ = 48,08% 16 PHỊNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO NINH HỒ KÌ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 20 09 – 2010 Mơn thi: HỐ HỌC Lớp 9 Thời gian làm bài: 150 phút Câu I: (3 đ) 1 Từ KMNO4, NH4HCO3 , Fe, MnO2 , NaHSO3 Bá và các dung dịch Ba(OH)2 và HCl đặc có thể điều chế được những khí gì? Viết phương trình hóa học Khi điều chế các khí trên thường có lẫn... trong dd Y 13 PHỊNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO NINH HỒ KÌ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2007 – 2008 Mơn thi: HỐ HỌC Lớp 9 Thời gian làm bài: 150 phút Bài 1: (5đ) 1/ Có 2 cốc riêng biệt chứa 2 dd Na2CO3 và HCl Tổng khối lượng 2 cốc và hố chất đựng trong đó là mA Trộn dd trong 2 cốc đó với nhau và lắc đều, sau một thời gian đủ lâu cân hố chất và 2 cốc đựng được khối lượng tổng cộng là mB a Hãy xét các mối tương... 3a Ta có: a + 3a =0,4 → a = 0,1 (mol) aA + 2aB = 7,8 → A + 2B = 78 Ta có hệ pt: A = 8/9B A + 2B = 78 → A = 24 (mg) B = 27 ( Al) 1đ → mMg = 2,4 g mAl = 5,4 g 0,5 1đ 1đ 1đ 1,5 11 PHỊNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO NINH HỒ KÌ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2006 – 2007 Mơn thi: HỐ HỌC Lớp 9 ( vòng 1) Thời gian làm bài: 150 phút Bài 1: (5đ) 1/ Có 5 lọ mất nhãn chứa các dd NaOH, NaCl, AgNO 3, HCl, HNO3 Chỉ được dùng... HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2006 – 2007 Mơn thi: HỐ HỌC Lớp 9 ( vòng 2) Thời gian làm bài: 150 phút Bài 1: (5đ) 1/ Cho sơ đồ biến hố: CaCO3 A  C  E → → CaCO3 B  D  F → → 2/ Trên 2 đĩa cân để 2 cốc dd HCl và H2SO4 sao cho thăng bằng - Thêm vào cốc đựng dd HCl 25 g CaCO3 - Cho vào cốc đựng dd H2SO4 a gam nhơm, cân vẫn thăng bằng Tính a Bài 2: (5đ) 1/ Cho từ từ khí CO đi qua ống sứ đựng CuO nung... NaCl tinh khiết Bài 3: (5đ) Cho một miếng đồng vào 200 ml dd AgNO3 0,1M cho đến khi PƯ xảy ra hồn tồn thấy khối lượng miếng đồng tăng 19% so với ban đầu a Tính khối lượng miếng đồng ban đầu b Cần bao nhiêu gam dd HNO3 63% để hòa tan hết miếng đồng trên Biết rằng chỉ có khí NO2 thốt ra Bài 4: (5đ) Nhiệt phân hồn tồn 20g hỗn hợp MgCO3 và CuCO3 thì thu được m gam hỗn hợp oxít Thu tồn bộ khí tạo thành... Al và S bằng dd HCl lấy dư thấy còn lại 0,04g chất rắn và có 1,344 lít khí bay ra ( ở đktc) Cho tồn bộ khí đó đi qua dd Pb(NO 3)2 lấy dư, sau phản ứng thu được7,17g kết tủa màu đen Xác định % Al và S trước khi nung Cho Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, H = 1, Pb = 207, N = 14, O = 16, Ag = 108, K = 39, C = 12 Bài 3: (3đ) a Viết 12 phương trình phản ứng tạo thành NaCl ( khơng u cầu tách sản phẩm) b Dd FeSO4... tủa bacbromua tương tự bac clorua b Tính nồng độ AgNO3 trong dd hỗn hợp ban đầu Bài 6: (2,5đ) Cho các kim loại Na, Mg, Al lần lượt tác dụng với dd HCl a Nếu cùng một lượng ( số mol) kim loại trên tác dụng với HCl, kim loại nào cho nhiều khí H 2 hơn? b Nếu thu cùng lượng khí H2 thì khối lượng kim loại nào ít hơn? BÀI GIẢI: Bài 1: 1 - Nước vơi trong đục dần, kết tủa trắng tăng dần đến tối đa ( max) Ca(OH)2... trong khí A = 40.100 : 50 =80% Bài 5: (4 đ) a A + H2SO4 → ASO4 + H2 2B + 3H2SO4 → B2(SO4)3 + 3H2 Số mol H2 = 8 ,96 : 22,4 = 0,4 mol → Khối lượng H2 = 0,8g Số mol H2SO2 = số mol H2 = 0,4 mol → Khối lượng H2SO4 = 39, 2 g Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng H2SO4 – khối lượng H2 = 7,8 + 39, 2 – 0,8 = 46,2g b Gọi a là số mol kim loại A → số mol kim loại B = 2a A + H2SO4 → ASO4 + H2 a a 2B + 3H2SO4 . 3=K)   ; _h) → K)) ; _   8- J= 9: _) → 9: )  _  8-  9: _K' ;  → 9: A ; C  _K' 8- :=(_  . 8- X  9:    _    <  9:  <  _   _ 8-X  9:   ; _;   <  9:  A <
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bộ đề HSG Hóa 9 (Ninh Hòa), Bài soạn Bộ đề HSG Hóa 9 (Ninh Hòa), Bài soạn Bộ đề HSG Hóa 9 (Ninh Hòa)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay