Bài giảng BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD NĂM 2010

95 372 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 05:11

+ 1 PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUẬN CHÂU TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN THUẬN CHÂU ------------------------- BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Sơn la – tháng 1/ 2011 -------------- DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS CHU VAN AN TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1. Nguyễn Văn Phẩm P. Bí thư – Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 2. Mai Thu Bẩy Phó hiệu trưởng Phó CT TT 3. Trương Thanh Tùng Tổng hợp Thư ký HĐ 4. Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch Công đoàn Uỷ viên HĐ 5. Lê Bích Thuận Tổ trưởng tổ KHTN Uỷ viên HĐ 6. Phùng Thị Xuyến Tổ trưởng tổ KHXH Uỷ viên HĐ 7. Lường Thị Thêu Tổng PT Đội Uỷ viên HĐ 8. Đỗ Lan Hương Bí thư chi đoàn Uỷ viên HĐ DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1 Trương Thanh Tùng Thư ký HĐ Chỉ đạo tổ thư kí 2 Lường Thị Thêu TPT UV Theo NV phân công 3 Nguyễn T.Thu Hiền Chủ tịch Công đoàn- UV Theo NV phân công 4 Đỗ Lan Hương Bí thư Đoàn -UV Theo NV phân công 2 Mục lục Nội dung Trang Danh sách thành viên Hội đồng tự đánh giá 1 Mục lục 2 Danh mục các chữ viết tắt 4 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng 5 phần I: cơ sở dữ liệu của nhà trường 8 I- Thông tin chung về nhà trường: 8 1- Tên trường: 8 2- Điểm trường: 8 3- Thông tin chung về học sinh: 9 4- Thông tin về nhân sự: 11 5- Danh sách cán bộ quản lý: 12 II- Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính: 13 1- Cơ sở vật chất, thư viện: 13 2- Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây: 15 III- Giới thiệu khái quát về nhà trường: 15 phần II: tự đánh giá 18 I- Đặt vấn đề: 18 II- Tổng quan chung: 18 III- Tự đánh giá: 19 1- Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học cơ sở 19 1.1- Tiêu chí 1: Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng . 19 1.2- Tiêu chí 2: Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực . 21 2- Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường 23 2.1- Tiêu chí 1: Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định . 23 2.2- Tiêu chí 2: Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn . 25 2.3- Tiêu chí 3: Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật . 26 2.4- Tiêu chí 4: Hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng quyết định thành lập . 27 2.5- Tiêu chí 5: Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ . 28 2.6- Tiêu chí 6: Tổ văn phòng của nhà trường 29 2.7- Tiêu chí 7: Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo . 30 2.8- Tiêu chí 8: Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra . 32 2.9- Tiêu chí 9: Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh . 33 2.10- Tiªu chÝ 10: Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực của học sinh . 35 2.11- Tiªu chÝ 11: Nhà trường có kế hoạch và triển khai hiệu quả . 36 2.12- Tiªu chÝ 12: . Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội . 37 2.13- Tiªu chÝ 13: Nhà trường thực hiện quản lý hành chính theo các quy định 38 2.14- Tiªu chÝ 14: Công tác thông tin của nhà trường phục vụ tốt các hoạt động 39 2.15- Tiªu chÝ 15: Nhà trường thực hiện công tác khen thưởng . 41 3 Ni dung Trang 3- Tiêu chuẩn 3: Cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn v hc sinh 42 3.1- Tiêu chí 1: Hiu trng, Phú Hiu trng t cỏc yờu cu theo quy nh . 42 3.2- Tiêu chí 2: Giỏo viờn ca nh trng t cỏc yờu cu theo quy nh . 44 3.3- Tiêu chí 3:Cỏc giỏo viờn ca nh trng ph trỏch cụng tỏc on . 46 3.4- Tiêu chí 4: Nhõn viờn hoc giỏo viờn kiờm nhim ca t vn phũng . 48 3.5- Tiêu chí 5: Hc sinh ca nh trng ỏp ng yờu cu theo quy nh . 49 3.6- Tiêu chí 6: Ni b nh trng on kt, khụng cú cỏn b qun lý, giỏo viờn 51 4- Tiêu chuẩn 4: Thc hin chng trỡnh GD v cỏc hot ng GD 52 4.1- Tiêu chí 1:Nh trng thc hin k hoch thi gian nm hc . 52 4.2- Tiêu chí 2: Mi nm hc, nh trng thc hin hiu qu cỏc hot ng d gi 55 4.3- Tiêu chí 3: S dng thit b trong dy hc v vit, ỏnh giỏ . 57 4.4- Tiêu chí 4: Mi nm hc, nh trng thc hin y cỏc hot ng giỏo dc 58 4.5- Tiêu chí 5: Giỏo viờn ch nhim lp trong nh trng hon thnh . 60 4.6- Tiêu chí 6: Hot ng giỳp hc sinh hc lc yu, kộm t hiu qu 61 4.7- Tiêu chí 7: Hot ng gi gỡn, phỏt huy truyn thng nh trng, a phng 64 4.8- Tiêu chí 8: Nh trng thc hin y cỏc hot ng giỏo dc th cht 65 4.9- Tiêu chí 9: Nh trng thc hin y ni dung giỏo dc a phng . 66 4.10- Tiêu chí 10: Hot ng dy thờm, hc thờm ca nh trng 68 4.11- Tiêu chí 11: Hng nm, nh trng thc hin tt ch nm hc 70 4.12- Tiêu chí 12: Hc sinh c giỏo dc v k nng sng thụng qua hc tp 73 5- Tiêu chuẩn 5: Ti chớnh v c s vt cht 75 5.1- Tiêu chí 1: Nh trng thc hin qun lý ti chớnh theo quy nh . 76 5.2- Tiêu chí 2: Nh trng thc hin qun lý ti chớnh theo quy nh . 78 5.3- Tiêu chí 3: Nh trng cú khi phũng hc thụng thng, phũng hc 79 5.4- Tiêu chí 4: Th vin ca nh trng ỏp ng c nhu cu nghiờn cu 81 5.5- Tiêu chí 5: Th vin ca nh trng ỏp ng c nhu cu nghiờn cu 82 5.6- Tiêu chí 6: Nh trng cú khu sõn chi, bói tp, khu xe 83 6- Tiêu chuẩn 6: Quan h nh trng, gia ỡnh v xó hi 85 6.1- Tiêu chí 1: Ban i din cha m hc sinh cú nhim v . 85 6.2- Tiêu chí 2: Nh trng phi hp cú hiu qu vi t chc on th . 87 7- Tiêu chuẩn 7: Nh trng phi hp cú hiu qu vi t chc on th 89 7.1- Tiêu chí 1: Nh trng phi hp cú hiu qu vi t chc on th . 89 7.2- Tiêu chí 2: . Kt qu ỏnh giỏ, xp loi hnh kim ca hc sinh . 90 7.3- Tiêu chí 3: Kt qu v hot ng giỏo dc ngh ph thụng . 93 7.4- Tiêu chí 4: Kt qu hot ng xó hi, cụng tỏc on th . 93 IV- Đánh giá chung: 95 1- Những điểm mạnh: 95 2- Những điểm tồn tại: 96 3- Tóm tắt kế hoạch cải tiến chất lợng giáo dục: 96 4- Kiến nghị của nhà trờng: 97 phần III: phụ lục 4 Ni dung Trang I- Danh mục mã hoá các minh chứng: II- Danh mục các bảng: III- Danh mục các biểu đồ: IV- Danh mục các đồ thị: V- Danh mục các hình vẽ: VI- Danh mục các ảnh minh hoạ: VII- Danh mục các bản đồ: DANH MC CC CH VIT TT Ký hiệu Nội dung GD&ĐT Giáo dục & Đào tạo TĐXS Thi đua xuất sắc TPHCM Tiền phong Hồ Chí Minh UBND Uỷ ban nhân dân CBGV Cán bộ giáo viên HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp TDTT Thể dục thể thao ĐHSP, CĐSP Đại học s phạm, Cao đẳng s phạm CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất TTATXH, ATGT Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông KHKT Khoa học kỹ thuật BGH Ban giám hiệu CNVC Công nhân viên chức BCHTW Ban chấp hành Trung ơng BNG TNG HP KT QU NH GI CHT LNG GIO DC TRNG THCS Lấ QUí ễN THEO TNG CH S CA CC TIấU CH 5 Tiªu chuÈn 1: ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña trêng THCS. 6 Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 a) a) b) b) c) c) Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trờng. Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 5 Tiêu chí 6 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 7 Tiêu chí 8 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 9 Tiêu chí 10 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 11 Tiêu chí 12 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 13 Tiêu chí 14 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 15 x a) b) c) Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 7 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 5 Tiêu chí 6 a) a) b) b) c) c) Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chơng trình giáo dục và hoạt động giáo dục. Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 5 Tiêu chí 6 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 7 Tiêu chí 8 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 9 Tiêu chí 10 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 11 Tiêu chí 12 a) a) b) b) c) c) Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất. Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 8 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 5 Tiêu chí 6 a) a) b) b) c) c) Tiêu chuẩn 6: Quan hệ nhà trờng, gia đình và xã hội. Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 a) a) b) b) c) c) Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh. Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 a) a) b) b) c) c) PHN I C S D LIU CA NH TRNG (Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 31/12/2010) 9 I. thụng tin chung v nh trng 1. Tờn trng - Tờn trng: (Theo quyt nh thnh lp) - Ting Vit: Trng THCS Chu Vn An . - Ting Anh: Khụng cú. - Tờn trc õy: Khụng cú. - C quan ch qun: Phũng GD-T Thun Chõu Tỉnh Sơn La Tên Hiệu trởng Nguyễn Văn Phẩm Huyện Thuận Châu Điện thoại 022 3848 579 0915482789 Xã TT Mộc Châu Fax Đạt chuẩn Quốc gia Cha đạt Năm thành lập trờng (theo Quyết định thành lập) 962/2006 QĐ- UBND 05/7/2006 của UBND Huyện Thuận châu Số điểm trờng Không x Công lập Thuộc vùng đặc biệt khó khăn? Bán công Trờng liên kết với nớc ngoài? Dân lập Có học sinh khuyết tật? T thục Có học sinh bán trú? Loại hình khác Có học sinh nội trú? 2- im trng: (nu cú) TT Tên điểm trờng Địa chỉ Diện tích Khoảng cách Tổng số học sinh Tổng số lớp (Ghi rõ số lớp 6 đến lớp 9) Tên cán bộ, giáo viên phụ trách) 10 [...]... tạo Số giáo viên trên chuẩn đào tạo Năm học 2006 - 2007 Năm học 2007 - 2008 Năm học 2008 - 2009 8 8 4 3 3 9 16 Năm học 2009 - 2010 4 9 Số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, quận, thị xã, thành phố 11 11 11 11 11 11 11 4 Số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng 11 5 5 5 Số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Quốc gia Số lợng bài báo của giáo viên đăng trong các tạp... cấp) II- Cơ sở vật chất, th viện, tài chính: 1- C s vt cht, th vin: Các chỉ số Tổng diện tích đất sử dụng của nhà trờng (tính bằng m2): Trong đó: - Khối phòng học: - Khối phòng phục vụ học tập: + Phòng giáo dục rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng: + Phòng giáo dục nghệ thuật: + Th viện: + Phòng thiết bị giáo dục: Năm học 2006 - 2007 Năm học 2007 - 2008 Năm học 2008 - 2009 Năm học 2009 - 2010 cha c cp cha... buổi/tuần - Số lớp học 6 buổi đến 9 buổi /tuần - Số lớp học 2 buổi/ngày Lớp 6 4 Chia ra Lớp 7 Lớp 8 1 1 Lớp 9 1 1 (*) Con liệt sĩ, thơng binh, bệnh binh; học sinh nhiễm chất độc da cam, hộ nghèo Năm học 2006 - 2007 Các chỉ số Năm học 2007 - 2008 Năm học 2008 - 2009 Sĩ số bình quân học sinh trên lớp 27 27 27 Tỷ lệ học sinh trên giáo viên 10.2 10.2 11 Tỷ lệ bỏ học, nghỉ học 0 0 0 Tỷ lệ học sinh có kết quả học... 31 0 1 3 3 0 0 27 27 18 2- Tng kinh phớ t cỏc ngun thu ca trng trong 5 nm gn õy: Các chỉ số Năm học 2006 - 2007 Năm học 2007 - 2008 0 0 0 0 Tổng kinh phí đợc cấp từ ngân sách Nhà nớc Tổng kinh phí đợc cấp (đối với trờng ngoài công lập) Tổng kinh phí huy động đợc từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân Năm học 2008 - 2009 0 III- GII THIU KHI QUT V NH TRNG: 1.Giai on tin thõn Trng THCS Chu Vn An... CP T NM HC 2006 - 2007 N NM HC 2009 - 2010 21 Nm hc 2006 2007 S HS t gii cp huyn S HS t gii cp tnh 20 15 2008 - 2009 10 13 2009 - 2010 8 8 2007- 2008 Bn nm phn u liờn tc, khụng mt mi, trng THCS Chu Vn An ó t c nhng thnh tớch ỏng k - Chi b 4 nm liờn tc c cụng nhn chi b trong sch vng mnh - 3 nm liờn tc c UBND Tnh Sn La cụng nhn trng tiờn tin xut sc - Nm 2009 - 2010 c UBND Tnh ngh Th tng chớnh ph tng... chun ỏnh giỏ cht lng do B GD& T ban hnh bỏo cỏo v tỡnh trng cht lng, hiu qu hot ng giỏo dc, nghiờn cu khoa hc, nhõn lc, c s vt cht cng nh cỏc vn liờn quan khỏc, t ú tin hnh iu chnh cỏc ngun lc v quỏ trỡnh thc hin nhm ỏp ng cỏc tiờu chun cht lng Thc hin Quyt nh s 83/2008/Q-BGD-T ngy 31/12/2008 v ban hnh Quy nh v quy trỡnh v chu k kim nh cht lng c s giỏo dc ph thụng ca B trng B GD- T T thc trng cht lng... 2009 - 2010 Vi quan im ca nh trng l t vn cht lng thc lờn trờn ht, khụng cú tiờu cc trong kim tra thi c Cuc vn ng ó c trin khai nghiờm tỳc ch o thc hin ti ton th cỏn b, giỏo viờn, ph huynh, hc sinh nm rừ mc ớch, ch trng, t ú thc hin, ng h nh trng trin khai cuc vn ng y mnh chng bnh thnh tớch, chng tiờu cc trong thi c cht lng giỏo dc ca nh trng trong nhng nm tip theo vn tip tc phỏt trin mnh: Về chất lợng... chng bnh thnh tớch, chng tiờu cc trong thi c cht lng giỏo dc ca nh trng trong nhng nm tip theo vn tip tc phỏt trin mnh: Về chất lợng giáo dục 4 năm gần đây đã đạt đợc nh sau: Nm hc Hnh kim Hc lc Tt Khỏ TB Gii Khỏ TB 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 Cụng tỏc bi dng hc sinh gii lp 9 l nhim v quan trng c nh trng quan tõm ch o sỏt sao Giỏo viờn ca nh trng khụng ch o to hc sinh gii ca riờng... Khỏc H theo N68 4.4 Nhõn viờn Tng s 2 1 Chia ra: - Vn phũng (*) Trong ú: + Nhõn viờn k toỏn + Nhõn viờn y t - Th vin 15 2 1 - Thit b - Bo v 1 - Nhõn viờn khỏc 1 1 1 1 1 (Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2010) 5- Danh sỏch cỏn b qun lý: Các bộ phận Hiệu trởng hoặc chủ tịch HĐQT kiêm HT Phó Hiệu trởng (liệt kê từng ngời) Họ và tên Hiệu trởng ĐHSP Toán Mai Thu Bẩy Phó H.trởng 0223866961 ĐHSP văn Phùng... li khu lp hc li cho nh trng tip qun c s quan tõm ca cỏc ng chớ lónh o huyn, Phũng GD- T, nh trng ó tin hnh tu sa, xõy mi c vn phũng nh trng, nh lm vic ca BGH, phũng hc Tin hc cng c a vo s dng Cht lng 2 mt giỏo dc trong giai on ny nh sau: Nm hc Tt Hnh kim Khỏ TB Gii Hc lc Khỏ TB 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 T l hc sinh gii luụn t t n T l hc sinh hc lc khỏ luụn t trờn T chc b mỏy . Cơ sở vật chất, th viện, tài chính: 1- C s vt cht, th vin: Các chỉ số Năm học 2006 - 2007 Năm học 2007 - 2008 Năm học 2008 - 2009 Năm học 2009 - 2010 Tổng. Văn Lê Bích Thuận ĐHSP Toán Các chỉ số Năm học 2006 - 2007 Năm học 2007 - 2008 Năm học 2008 - 2009 Năm học 2009 - 2010 Số giáo viên cha đạt chuẩn đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD NĂM 2010, Bài giảng BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD NĂM 2010, Bài giảng BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD NĂM 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn