Gián án THI THU DH LAN 2 - DAP AN

7 175 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 22:11

TRờng THPT đống đa Lớp 12a1, a2 năm học 2010 2011 ---------***--------- đề thi thử đại học lần 2 môn: vật lý 12 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề: 123 I, PHN CHUNG [40 cõu] !" # $" % % &" % # '" ()*)+,-.&/01 2 L C Z R Z= = + '345*)6 !"7* 2 7489*) $"7* ( 7489*) &":5; < 7489*) '"5; 2 7489*) 2=1,>?*@A @,38%BC+CDE !"@?A)F)AGH5I% $":0?A)F)AGH5I%J &"&K*LM @?A1%/NB*0%J@ '":0C@?A%0O9/79/?@ < & @,3OO9/6 PQRRSTU"Q*V"V ( PWQRRST 2 "Q*V"'@ X>P T ( PW 2 QRRS"Q*V"Y85H?CUC6 !"W*VZS[25 $"W*VS[25 &"W 2 *V(S[25 '"W*VS[W5 \]@*) @4^.&145G98B*)_*`4&P<Ra@ +.P*b&N @ 34F)5*)%J\*!48F)c%d`%J !"(\ ( e $"<\e &"(\e '"\R ( e Wf48+,Pg R RR Qg R P"C9)*)-.&/0145G9-+X >$0 < L H = < R C F = Bh)*))F)M45G9185H%J !"i( $"ij &"i< '"i\ i]@ 8 k*l *@ 9 / H 9 3 ) > I I B @ 7 MXC%JRRj m* 8k85C !")* $"* &")*'"**CN#> j:)*@5*fhn1, C l @,37M(=, C? n*(*MM @,3?1C((&, C l %J !"(\* $"(R* &"\* '"R* of48+,C9)*)1-.&*n/0$0-PRp@d*91.P[QRS"Qb" `41&P Qa"C48c9@d*9C . P(R QRRSTS[("Qe"$BK48c 9)*)C A) P<R QRRSqS[<"Qe" B) P<RQRRSTS[<"Qe" C) P<R QRRSTS[<"Qe" D) P<RQRRSqS[<"Qe" R ]@A @,C#5M6P2Q\SZS[2"TQ*":5+9ArH5IPZ(*>*h+9E !" W9 $" <9 &" i9 '" \9 ]s,(2q:5 :^r*@3 + tC ( ) ( (R  RR < t Wb π π π −   Φ = +  ÷   $BK?h4@d*Kh 453 +C+C !" ( RR Q " < e t V π π   = − +  ÷   $" ( RR Q " < e t V π π   = +  ÷   &" ( RR Q "e t V π π = '" (RR Q "e t V π = − ( ]@> +C_>5#uKC*@B*/H9BF vN)51 ^5 + 79/%khCw  B)11 ^d9//B085Hw ( :x/ (  f f %J !" ( $" < &" 2 '" W 2y8%BC+saiE !"&1)rX)6rX)h`CrX)8) $"zX)8)1c)*C5{J*5,/ &"zX)8) 8I+G8hh%HII85 '"zX)h`1c)8J*5,rX` <]@1*5+,5I]KN@*)B*]C)B*v9>C<R $CjR $&N@ *)v7N@*)] !"<R9 $"(9 &"RRRR9 '"RRR9 \H|C+,1CDhE}1C !"c @~5+,#N5*5NAh $"r85M5+,? @,35*5NC_ &"c @,35+,##N '"c @5*5N5nfl5+,#N5 W]@*) @4^IG1 @4^F :)NB*PR4I5*@%d`4 F)}dNnh•M4I5%d`C+%J*@€85HF)&M @5? *) @C+C !"W• $"2• &"<• '"(• if48+,Pg R ωC9)*)x145G9Y~gC484 `c9 )*)V• R C•9>C85HKN85HF)C85H4 `?N@ 345)*) b4KC+saiE !" R u i U I − =  $" R R R U I U I − =  &" R R ( U I U I + =  '" ( ( ( ( R R  u i U I + =  j=1,*@A @,31%@!CM:7*/NQPR"CDAGH5I%8 %BC+CsaiE !"}N : < A>rdN%J!$"}N : ( A>rdN%J(! &"}N:A>rdN%J<!'"}N : j A>rdN%JR\! o:)  B* ! C $ 5 *@ * 5N 5+, 1 1  _ 1 0 > @ O  7 5M9>C ! PωC  $ PQωTπ" $0A/C%@1 *L_)5X 5r85M15+,:5dc!C$11  _5+5y9 € Ah) 5B*?)!$ @7%@%J !"R $"( &"[( '" (R]@_8n}8#‚R(**85*@%K)n1λPRW<µ*b#8 P2***C8#2*],5*C1%,5@(**}/8r8>5*CC6 !"o $"W &"j '"i (f48Pg R Q ƒ T π [W"C9)*)x15/<9€645G9@d*9` 4C@ +145G9v0N@ 345*)1 )P• R  ƒ M)*)11 !"45G9 $"`4 &"@ +145G9 '"@d*9 ((:5I4*•q%J885n1%71^ R2j m µ 0 RiW m µ d8^_0 *CC(*d8c_C(**}/%K)8)]85*<**C6 ]s,(2q:5( !"\ $"< &"i '"W (2=1,1*8%BC+CsaiE !"}1*5IC1 ~ $"}1*5IC1 &"}1*5+,>58*5N5nlCI '"„O*@4@/@5+,1*5Il/@5+,1*57 (<&~sai6 !"eA/?88n`@C*5N5+,88 $"&0h?hC*I/788ll/788*C` &"}18819/C7MA/5+,5*5N5/Cl '")>f588nC9/ (\y8%BC+Csai1,> @4^F Q @5"5*) @4^ .&45G9E !"v>^5NF)%J>4^?*) @ $"=>45Nd*M>^5N &"v>45NC>^5N%0,379/%J*@€9/?N@ 345*) '"v>4^?*) @%JX>45NA5G`4C>^5N A5G@d* (W]@*8+84+,*@19d*C5_*RfFQRF*CRF%n"-r+7 /@2RR3[D}h4@ *8+519/%J !"2Rb… $"\b… &"\Rb… '"2RRRb… (i&1BA%0_)%J† !"zX0 $"y44 &"]C‡r '"]nN (j]8+%08C0%H !"%0X 34+,C 34*@,$"%0X9/? 34+, &"C*h? 34+, '"1d%0X48? 34+, (o=1, @ˆ%K8%BC+CDE !"$@? @ˆ%KC%@?Fˆ%K $"'@ˆ%K19/l9/?Fˆ%K &"'@ˆ%K1%@XC19/%J9/?Fˆ%K '"'@?n__C @ˆ%K 2R:)1/5~5NCoj*[ ( *@n @,37%@1W R $0/>A l?nCoRC, C +5#C*&~*/0)H5I%J?nhx%J !"\jR Z2 ‰ $"2jR Z2 ‰ &"WjR Z2 ‰ '"<jR Z2 ‰ 2/7F5+,/4^M !"#N@45N Š ur O75+,13#d*K^ $ ur 17# N@45N Š ur  $"#N@45N Š ur C#d*K^ $ ur 175+,1 &"#N@45N Š ur C#d*K^ $ ur O75+,1 '"#d*K^ $ ur O75+,13#N@45N Š ur 17# d*K^ $ ur  2(:58_%K))@6_r4*CM*8++03G431V_85 €)*)hC !"3G4$"31 &"*CM*8++0 '"_r4 22]@n3_*31@K(Rv[*C%1/>R( @,3:)NB*A /C/?%9>C(R*[C ( 2 *[ ( $@ @?%C !" R 2 * $" < 2 * &"W* '"<* 2<]            +5#\R*            RR*  ‹  rPT\R ZW &      ‹    *&         5  5    *  #      5        ŠPR < e[*             .  +PR*[ ( πP2<&‹               !"<R $"R\j &"\ '"oo ]s,(2q:52 2\:5*) @.&IG1 @4^F M !">^5NA5G`4 $">45NA5G@d* &">45NC>^5NX'">4^?*)>%dC 2W]    *  !$  *  *  !]  ]$*        *  !]    5    \RΩ*             *          *   π b  *  ]$‹             +          P g R RRπQe"      *  !$  ‹               5  &           *  !$   ( π           *  !]Y  5    &  %   !" \ (R a − π $" \ <R a − π &" \ jR a − π '" \ R a − π 2i:5 I 4* , 1 ^ 5 *@ > + C _ C (* 7  9 / HN  r 8 h+ C  9 + /H31  B* 8 5 +  @$0 d N  c 9  0 7> + LuCRR\eA/5+,15 +C !"(*[ $"<*[ &"j*[ '"W*[ 2j]@hI*l@`%J?+10h/7lC  P\<\/7I*C   ≈ \2j:x/ cF/7lCF/7I*6 !"R\i $"(jRo &"R22W '"R\oi 2oy8%BC+Csai1, @?nQ%lrFd?*5N"E !"e7 @lM @?nC @,3 $"&+B@?n^H5I%,H5I%JC 9 &"=AfGH5I%?n%J0?1 '"=AfrH5I%JM5~F8 `1%J7F? + <R ]@n3 @,31%@(\*eA1/>(\RC@K3RRv[*.h+/N ArH5I%J#, r+7zsNA> (R π 9CA/?A 1C6 !"W(\*V(\*[$"\*VZ\R*[ &"W(\*VZ(\*[ '"\*V\R* II PHẦN RIÊNG [10 câu] A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50 ) <]@15+,#5`Œ75MPQ<πqRR(π"QCI%J*I%J+":/@ 5+,?1C+C !"\R*[ $"\R*[ &"(RR*[ '"RR*[ <( „*@4@hH0*@8*1d85881%71Kλ  Cλ ( Qλ  •λ ( "M1Ž1 dh` !" *~88n1%71lλ   $" 88n1%71λ  Cλ (  &" *~88n1%715d^λ  0λ (  '" *~88n1%717λ (  <2:5_?*@*8+81+041*)Q9" !"8 @9$"0) &"81 '"%04 <<]@N8*@75N*L%7 C<\*M75%H18*)h&‡ @5?75CR2eA/?N1C !" \<*[ $" <j*[ &" <(*[ '" 2W*[ <\]@A8>_)C*5Nrd14@6 !":5RR R & $":5R R = &"&4@%MN '":5R R & <Wy8%BC+CD1, @n 9E !"'@n 9C @xH8 `?@F$"'@n 91%@d* 9#N &"&?A @n 9X#N '".Fd*5N8 `A  ]s,(2q:5< <i]) @IG_*@d*91@Fd*.C`414 &F4 @4^ F Y~g R C48F)c%d`VCC48c%d`CN@ 345*))N B*b4KDC !" ( ( ( R Q " C i U u L = −  $" ( ( ( R Q " L i U u C = −  &" ( ( ( R Q "i LC U u= −  '" ( ( ( R Q "i LC U u= −  <j &0*@85nC*@I110r!P< R  717•$00h?I/ 788lCI*9>CW(CWj@5@1rX?811lIC !"RR\ R  $"R(<5  &"RR\5  '"R(< R  <o=@_%@%)@XH^5Nr+5@19/ !"l9/? 34)+58@ +? $"79/? 34)+58@ +? &"1B7+l9/? 34)+58@ +?O+Cd '"%J9/? 34)+58@ +? \Rf48P g (  ω Qe"C9)*)_*@d*9*n/07*@%05G-•7 85H-  P(RΩC- ( PjRΩ?%05GMh`5)*),%J<RR‘Y85H?gC6 !"RRe $" RR ( e &"(RRe '"<RRe B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60 ) \]) @.&IG @7M5:PR Z<   48F)c%d`4g R PRe N@ 34F)r@ +C• R PRR(!4 ?`4C4/Fd*?@ +9>C !"&PR( µ aC.PR*b $"&P2( µ aC.PRio*b &"&PioR Z2 aC.P2(R Zj b '"&P2(R Zj aC.PioR Z2 b \(y8%BCsai 1,**#r8I?*@A5n/7*@5`r+8HE !"]*#r8I?*@A5n`@CH5I5`r+ $"]*#r8I?*@A5nf5*Kr8I?A5+B@r+ &"]*#r8I?*@A5n  '"]*#r8I?*@A5n1B 1B*O+@C,r+?A \2]@%8#1**#r8I/75`r+’/HCW* ( K+MH8 `?*@ **#F2Rv*/75`r+’$lr*~Fd}%B^%n9r+%8#)7A/1 1@7RR5 [E !"( $"2R &"\ '"(R \< eC53_h1/>mC%8IR]*#r8I?C53/75`r+r*C53C 17*fuC53C !" •P*- (  $" •P*- ( [( &" •P*- ( [2 '" •P(*- ( [\ \\:)*@B*!J*8_*vQ_B*"*@dv!P*1*KN@*C. ! PoR $$0 ˆ#?*1• Œ PR‘[* ( &N@*1)!C !"• ! PR‘[* ( $"• ! PR‘[* (  &"• ! PRY‘[* ( '"• ! PR*‘[* ( \W]@hB*+B@5*@N53%8I5:)NB*hB*1A/ CA/1ω /7*  C@>y$BKC+dC**#@>?hB*E !"*5 $"*   5  &"*5 ( ω '"y5 \i]@**#FX8 `C*@A15`r+/H:58)>6**#r8I/ >/@1C/1M)>Ckhông phảiC*@J/E !"=/> $":/@1 &"Y/1 '"]*#r8I \jb4~_**@!$1, C l />8B9!?> n h B* 1 / > * C 9 $ ?  > n h B* 1 / > 2*]*#r8I?4/75` 17!$Cr5B*?C !"<* l  ( $"2* l  ( &"* l  (  '"(* l  ( \o ]@hB* @75M6 WR Q V "x t cm s π = :IA/5%M?hB*[< MI^%n9 @CA/5%M*@‡ @6 !" (*[CR $" (*[C(*[ &" (*[C(*[ '" (*[CR ]s,(2q:5\ WR]@Nd4%1< +% ]@%1“*nCc +C%fc +%C fc +%C M8%MNv0 O%1“1*nCc +CM6 !"“8^^ $"“8%MN &"%1“8r8*K%MNQ1B%H8+" '"“8+0%MN ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ]s,(2q:5W ”••*–—˜6i $™6 !" ('" 2&" <'" \&" W'" i!" j'" o'" R$" $" (&" 2'" <&" \ !" W!" i'" j'" o!" (R!" (&" ((!" (2$" (<!" (\&" (W&" (i$" (j'" (o&" 2R '" 2$" 2('" 22'" 2<&" 2\'" 2W&" 2i&" 2j&" 2o'" <R$" $™6( <&" <($" <2&" <<!" <\&" <W$" <i!" <j'" <o'" \R&" $™62 \'" \('" \2'" \<!" \\!" \W$" \i$" \j&" \o'" WR&" ]s,(2q:5i . đống đa Lớp 12a1, a2 năm học 20 10 20 11 -- -- - -- - -* * *-- -- - -- - - đề thi thử đại học lần 2 môn: vật lý 12 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề: 123 I, PHN CHUNG. (o&" 2R '" 2 $" 2( '" 22 '" 2& lt;&" 2 '" 2W&" 2i&" 2j&" 2o'"
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án THI THU DH LAN 2 - DAP AN, Gián án THI THU DH LAN 2 - DAP AN, Gián án THI THU DH LAN 2 - DAP AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay