Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội

13 2,469 9
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 05:11

. dung của các câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. Đọc và tìm hiểu chú thích. ?Trong câu 1, từ mặt người và mặt của có nghóa. của con người, cả về hình dáng lẫn tính cách. ?Vậy nghóa của câu tục này là gì? Hình thức mỗi con người thể hiện nhân cách người đó. ?Từ câu tục ngữ này
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội, Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội, Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn