Bài soạn GA Điện tử

10 385 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 03:11

Ch­¬ng 2: §­êng trßn Mét sè h×nh ¶nh vÒ ®­êng trßn Tập hợp các điểm M cách điểm O cố định một khoảng bằng R không đổi (R > 0) là đường tròn (O;R) OM = R M O M OM < R O M OM > R §ường tròn t©m O b¸n kÝnh R (R > 0) là h×nh gåm các điểm cách điểm O cố định một khoảng bằng R O R Trªn h×nh vÏ, ®iÓm H n»m bªn ngoµi ®­êng trßn (O;R). §iÓm K n»m trong ®­êng trßn (O;R). So s¸nh gãc OKH vµ gãc OHK. ? H O K • Đường tròn đi qua 3 đỉnh A, B, C của tam giác ABC gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khi đó tam giác gọi là tam giác nội tiếp đường tròn. A A B A B C O A C B d d’ Kh«ng vÏ ®­îc ®­êng trßn qua 3 ®iÓm th¼ng hµng. C/m: V× A thuéc (O) => OA=R. A’ ®èi xøng A qua O => OA=OA’ VËy OA’=R=> A’ thuéc (O) A O A’ A C C’ O B I ? Cho đường tròn (O), A thuộc đường tròn. Vẽ A’ đối xứng A qua O. Chưng minh A’ thuộc đường tròn (O). ? Cho đường tròn (O), AB là đường kính, C thuộc đường tròn. Vẽ C’ đối xứng với C qua AB. Chứng minh C’ cũng thuộc đường tròn (O). C/m: V× C thuéc (O) => OC=R. C’ ®èi xøng C qua AB => IC=IC’ vµ AB vu«ng gãc CC’ => tam gi¸c OCC c©n t¹i O. VËy OC’=OC=R => C’ thuéc (O) A B C A B C A B C O O O Trong các tứ giác đ học, hình nào có ã bốn đỉnh cùng nằm trên một đường tròn. A B C D O H­íng dÉn vÒ nhµ  Häc kÜ c¸c kh¸I niÖm trong SGK  BTVN: 1,3,4 SGK 4,5,9 SBT  §äc “cã thÓ em ch­a biÕt” SGK (102).
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn GA Điện tử, Bài soạn GA Điện tử, Bài soạn GA Điện tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn