Tài liệu Cẩm nang hay dành cho giáo viên Chủ nhiệm lớp

24 830 6
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 01:12

20 điều cần ghi nhớ của ngườ i giáo viên chủ nhiệm lớ p 1. Hãy vui cùng những thành tích nhỏ bé của học trò và hãy chia s ẻ tất cả những thất bại của chúng. 2. Bạn là ngườ i rất gần gũi vớ i học trò, vì thế hãy cố gắng để chúng luôn cở i mở vớ i bạn. Hãy vừa là bạn vừa là thầy của chúng. 3. Đừ ng ngại thừa nhận vớ i học trò là mình không biết về một vấn đề nào đó. Hãy cùng chúng tìm câu trả lờ i. 4 .Hãy cố gắng khơ i dậy s ự tự tin trong mỗi em học s inh. Khi đó chúng s ẽ đạt tớ i nhiều đỉnh cao trong học tập. 5. Đừ ng đòi hỏi một “kỉ luật lí tưở ng” trong giờ học. Bạn đừ ng độc đoán quá, hãy nhớ rằng giờ học là một phần cuộc s ống của đứa trẻ, vì v ậy đừng làm cho giờ học gò bó quá, cứ ng nhắc quá. Qua mỗi giờ học đứa trẻ c ần trở thành một nhân cách cở i mở , s ay mê , s áng tạo và phát triển toàn diện. 6. Hãy cố gắng để giờ giảng của bạn không khuôn mẫu quá, chuẩn mự c quá. Tuyệt vờ i nhất là trong mỗi giờ học đều c ó những “phát minh” nho nhỏ đượ c diễn ra, những chân lí nho nhỏ đượ c phát hiện, những đỉnh cao trí thức đư ợ c chinh phục và những c uộc tìm kiếm đượ c bắt đầu. 7. Các cuộc gặp gỡ vớ i phụ huynh học s inh cần thiết thực và hiệu quả. Mỗi buổi họp phụ huynh là dịp để bạn cung cấp thêm cho họ những kiến thức về tâm lí, s ư phạm, về quá trình học tập của trẻ. 8. Hãy bướ c vào lớ p vớ i nụ cườ i. Khi học trò chào, hãy nhìn vào mắt từ ng em để hiểu đư ợ c tâm trạng của em, vui thì chia vui, buồn thì động viên. [...]... kiề m c hế , b ình tĩnh , kiê n trì v à m ề m m ỏ ng Xin kính chúc thầy c ô mạnh khỏ e , hạnh phúc v à là mộ t tấm gư ơ ng phản chiế u thật tố t như 20 đ iề u dành c ho giáo v iê n chủ nhiệ m lớ p c ũng như c uộ c s ố ng s ự nghiệ p này dành cho tất cả c ác e m họ c s inh Ngọ c Kính xin c hân thành c ảm ơ n thầy , c ô đ ã ghé thăm We bs ite : http://ngockinh109.violet.vn ... kiế n thứ c v à bạn hãy tính toán s ao c ho mứ c đ ộ c ủa nhữ ng khó khăn đ ó thật 12 Đừ ng tìm nhữ ng con đ ư ờ ng dễ dàng nhất trong việ c giảng dạy Như thế họ c trò s ẽ lư ờ i s uy nghĩ, bạn cần làm cho chúng thấy việ c họ c là lao đ ộ ng thự c s ự Điề u quan trọ ng nhất là bạn phải luôn khích lệ , luôn ở bên chúng khi khó khăn 13 Nế u phải c ân nhắc giữ a hai đ iể m s ố khi c ho đ iể m họ c s inh . 20 điều cần ghi nhớ của ngườ i giáo viên chủ nhiệm lớ p 1. Hãy vui cùng những thành tích nhỏ bé của học trò và hãy. nhắc giữa hai điểm s ố khi cho điểm học s inh thì bạn hãy chọn điểm cao hơ n. Hãy chắp cho đứa trẻ đôi cánh, hãy tin ở em, cho em hi vọng. 14. Không cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cẩm nang hay dành cho giáo viên Chủ nhiệm lớp, Tài liệu Cẩm nang hay dành cho giáo viên Chủ nhiệm lớp, Tài liệu Cẩm nang hay dành cho giáo viên Chủ nhiệm lớp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay