Bài soạn phương trình chứa ẩn ở mẫu ( tiết 47)

16 721 5
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 22:11

. 2)(x – 2) = x(2x + 3) (1 a) ⇒ Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 3. Giả i phươ ng t rình chứa ẩ n ở mẫ u. - Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: + Bước. của phương trình 3 8 − Vậy tập ngiệm của phương trình (1 )là S = { } 3 8 − ⇔ (1 ) 2(x + 2)(x – 2) = x(2x + 3) ⇒ Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn phương trình chứa ẩn ở mẫu ( tiết 47), Bài soạn phương trình chứa ẩn ở mẫu ( tiết 47), Bài soạn phương trình chứa ẩn ở mẫu ( tiết 47)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay