Bài soạn phương trình chứa ẩn ở mẫu ( tiết 47)

16 746 5
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 22:11

` Gi¸o viªn : NguyÔn B¸ Hång TR¦êNG T H C S V¡N Y£N Không giả i phươ ng t rình, hãy kiể m t ra xem x =1 là nghiệ m củ a phươ ng t rình nào? 1 1 x 1 x 1 x 1 + − = − − Giải a) Thay x = 1 vào tõng vế của phương trình, ta được: VT = 2.1 + 1 = 3 VP = 4.1 – 1 = 3 Vậy x = 1 là nghiệm của phương trình 2x + 1 = 4x -1 VT = 1 + VT = 1 + (không xác định) (không xác định) Vậy x = 1 không phải là nghiệm của phương trình b) Thay x = 1 vào tõng vế của phương trình, ta được: VT = 1 + (không xác định) ( Vậy x = 1 không phải là nghiệm của phương trình  VT = VP a) 2x + 1 = 4x - 1 1. Ví dụ mở đầ u. Giá trị x =1 có phải là nghiệm của phương trình hay không ? Vì sao ? ?1 x = 1 không phải là nghiệm của phương trình, v× t¹i X = 1 th× gi¸ trÞ hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh kh«ng x¸c ®Þnh Cho phương trình: 1 x 1 x 1 + = + − − 1 x 1 (1) Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN MẪU 2. Tìm điề u kiệ n xác định củ a mộ t phươ ng t rình. - Điều kiện cho ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều khác 0 được gọi là điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình đó. - Ví dụ 1: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau: ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 2 ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 1 và x ≠ –2 2x 1 a) 1 x 2 + = − (1) 2 1 b) 1 x 1 x 2 = + − + (2) Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN MẪU Tìm điề u kiệ n xác định củ a mỗ i phươ ng t rình sau: x x 4 a) x 1 x 1 + = − + − = − − − 3 2x 1 b) x x 2 x 2 ?2 x x 4 a) x 1 x 1 + = − + Ta cã : x – 1 ≠ 0 khi x ≠ 1 và x + 1 ≠ 0 khi x ≠ -1 VËy §KX§ cña PT lµ: x ≠ 1 vµ x ≠ -1 ≠ Ta cã: x – 2 ≠ 0 khi x ≠ 2 VËy §KX§ cña PT lµ : x ≠ 2 Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN MẪU Nố i các phươ ng t rình sau vớ i ĐKXĐ t ươ ng ứng củ a chúng ? Phương trình ĐKXĐ a - 4 b - 1 c - 2 Tr¶ lêi Đáp án + = − 3 x c) 1 2x x 1 + + = + − − 6 x 3 b) 2 x x 1 x 1 + − + = + x 3 x 2 a) 2 x 1 x 2)x 0;x 1 ≠ ≠ ≠ − ≠ 4)x 1;x 0 1)x 1≠ ≠ − 3)x 1 a - b - c - 3. Giả i phươ ng t rình chứa ẩ n mẫ u. - Ví dụ 2: Giải phương trình: (1) ĐKXĐ của phương trình là : x ≠ 0 và x ≠ 2 ⇔ 2(x 2 – 4) = 2x 2 +3x ⇔ 2x 2 – 8 = 2x 2 +3x ⇔ 3x = – 8 ⇔ x = 3 8 − Ta thấy x = thỏa mãn ĐKXĐ của phương trình 3 8 − Vậy tập ngiệm của phương trình (1)là S = { } 3 8 − Tìm ĐKXĐ Quy đồng mẫu và khử mẫu Giải phương trình Kết luận ⇔ (1) 2(x + 2)(x – 2) = x(2x + 3) (1a) ⇒ Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN MẪU 3. Giả i phươ ng t rình chứa ẩ n mẫ u. - Cách giải phương trình chứa ẩn mẫu: + Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình + Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. + Bước 3. Giải phương trình vừa nhận được. + Bước 4.( Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được bước 3, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho. Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN MẪU [...]... −20(Thoả mãn ĐKXĐ của phương trình) x Vậy tập nghiệm của phương trình (1 ) là S = { −20} Tiết 47- §5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN MẪU *Điều kiện xác đònh của phương trình : Tìm ĐKXĐ của phương trình là tìm các giá trò của ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác không *Các bước giải phương trình chứa ẩn mẫu : Bước 1 :Tìm ĐKXĐ của phương trình Bước2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. . .Tiết 47- §5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN MẪU - Ví dụ 2: Giải phương trình: (1 ) ĐKXĐ của phương trình là : x ≠ 0 và x ≠ 2 (1 ) ⇔ 2(x ⇒ + 2)(x – 2) = x(2x + 3) (1 a) ⇔ 2(x2 – 4) = 2x2+3x ⇔ 2x2 – 8 = 2x2 +3x −8 ⇔ 3x = – 8 ⇔ x = 3 −8 Ta thấy x = 3 thỏa mãn ĐKXĐ của phương trình −8 Vậy tập ngiệm của phương trình (1 )là S = { 3 } Tiết 47- §5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN MẪU Hãy t ìm và chỉ ra nhữ ng chỗ sai t rong bài. .. giả i phư ơ ng t rình sau đây: (1 ) ĐKXĐ của phương trình: x ≠ 5 x2 – 5x = 5(x – 5) (1 )  x2 – 5x = 5x – 25 x2 – 10x +25 = 0 (x – 5)2 = 0 x = 5 (khơng thỏa mãn ĐKXĐcủa phương trình) Vậy tập nghiệm của phương trình là S = Ø (vơ nghiệm) 2x − 5 = 3 (1 ) Bài 27a/SGK-22 :Giải phương trình x +5 Giải ĐKXĐ của phương trình : (1 ) x ≠ −5 2 x −5 3( x +5) = ⇔ x +5 x +5 ⇒2 x − 5 = 3( x + 5) ⇔ x − 5 = 3 x + 15) 2... hai vế của phương trình rồi khử mẫu Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được Bước 4: (Kết luận ) Trong các giá trò của ẩn tìm được bước 3 , các giá trò thoả mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Xem lại Ví dụ 1 và Ví dụ 2 đã thực hiện -Chuẩn bị tiết sau Áp dụng và Giải Bài tập -Làm ?3 và bài tập 27b,28,30,31,32 (SGK-22,23) . 2)(x – 2) = x(2x + 3) (1 a) ⇒ Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 3. Giả i phươ ng t rình chứa ẩ n ở mẫ u. - Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: + Bước. của phương trình 3 8 − Vậy tập ngiệm của phương trình (1 )là S = { } 3 8 − ⇔ (1 ) 2(x + 2)(x – 2) = x(2x + 3) ⇒ Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn phương trình chứa ẩn ở mẫu ( tiết 47), Bài soạn phương trình chứa ẩn ở mẫu ( tiết 47), Bài soạn phương trình chứa ẩn ở mẫu ( tiết 47)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay