Japanese Is Possible - Lesson 06

6 839 3

windy Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,534 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2012, 15:08

Tài liệu học tiếng Nhật . god)konpyuutaa - computerkoto - thing (abstract)kumo - cloudmise - storemono - thing (concrete)otoko - manonna - womanokaasan - motherotousan - fathershoujo - young. list!Adjectives:akai - redchikai - near mijikai - short (hair, etc)nagai - longoishii - tasty, delicioustakai - expensivetooi - fartsumetai - coldyasui - inexpensiveAdverbs:itsumo
- Xem thêm -

Xem thêm: Japanese Is Possible - Lesson 06, Japanese Is Possible - Lesson 06, Japanese Is Possible - Lesson 06

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn