Bài soạn MỘT SỐ ĐỀ TOÁN CHO HSG LỚP 5 ÔN TẬP TRONG DỊP TẾT

7 785 8
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:12

Một số đề luyện tập cho HSG lớp 5 vào dịp nghỉ tết Môn Toán (Thời gian làm bài 90 phút) Đề 1 ( làm ngày 27 Tết) Bài 1. Tính nhanh a. + + + .+ b. + + + Bài2: Hiệu của hai số tự nhiên là 134. Viết thêm một chữ số vào bên phải số bị trừ và giữ nguyên số trừ, ta có hiệu mới là 2297. Tìm số viết thêm và hai số đó. Bài 3 Lớp 5A đi trồng cây đầu xuân và đợc chia làm ba tổ có số ngời bằng nhau. Cả lớp trồng đợc 235 cây- trong đó có bạn trồng đợc 5 cây, có bạn trồng đợc 6 cây . Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn trồng đợc 5 cây, bao nhiêu bạn trồng đợc 6 cây ? Bài 4 Có một bể nớc đợc lắp hai cái vòi : vòi I chảy vào và vòi II chảy ra. Khi bể không có n- ớc mở vòi I và khoá vòi II thì sau 9 giờ sẽ đầy bể, khi bể đầy nớc mở vòi II và khoá vòi I thì sau 18 giờ bể sẽ cạn. Hỏi khi bể đang có 2 3 nớc mà mở cả hai vòi thì sau bao lâu sẽ đầy bể? Bài 5 Cho tam giác ABC, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = 2 3 CA; trên BC lấy điểm D sao cho CD = 1 3 CB. AD và BE cắt nhau ở O. a. So sánh BO và EO. b. Tính diện tích tam giác AOE biết diện tích tam giác BOD bằng 800cm 2 Đề 2 ( làm ngày 28 Tết) Bài 1 Tính nhanh a. + + + + + + b. + + + + + + + + + + + Bài 2 Hai số thập phân có hiệu là 10,2 . Khi cộng hai số đó với nhau, bạn Bình đã dịch nhầm dấu phẩy của số lớn sang bên trái một chữ số nên tìm đợc tổng là 28,74. Em hãy tìm tổng đúng của hai số thập phân đó. Bài 3 Giờ ra chơi, lớp 5A có số học sinh trong lớp bằng 1 4 số học sinh ngoài sân, sau khi có thêm 2 hs từ trong lớp ra ngoài sân thì số hs trong lớp bằng 1 5 số học sinh ngoài sân. Tính số học sinh ngoài sân? Bài 4 Lợng nớc có trong hạt tơi là 16%, sau khi phơi 200kg hạt tơi thì còn lại 180 kg. Tính số % lợng nớc có trong hạt đã phơi ? Bài 5: Cho tam giác ABC và hình thang MNCB nh hình vẽ. Biết BC bằng 2 lần MN , BN cắt MC tại O, diện tích tam giác ABC bằng 120cm 2 . a. Điểm M có là điểm chính giữa AB không? Vì sao? b. Tính diện tích tam giác OMN. A M N B C Đề 3 ( làm ngày 29 Tết) Bài 1 O Cho (ab + 15) x cd = 1880 và ( ba + 5 ) x cd = 1120. Tính giá trị các chữ số a; b ; c ; d biết a = b + 1 Bài 2: Cho một số tự nhiên. Nếu thêm 28 đơn vị vào 1 4 số đó ta đợc số mới gấp 2 lần số cần tìm. Tìm số tự nhiên đó. Bài 3: Khối 5 gồm 3 lớp có tất cả 102 học sinh. Biết tỷ số hs giữa lớp 5B so với 5A là 8 9 . Tỷ số hs giữa lớp 5C so với 5B là 17 16 . Tính số học sinh mỗi lớp. Bài 4: Hai ngời cùng nhau làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm đợc 3 giờ thì ngời thứ nhất nghỉ và ngời thứ hai làm nốt công việc còn lại trong 6 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi ngời hết bao nhiêu thời gian mới làm xong công việc đó? Bài 5: Cho tam giác ABC. Trên AC lấy điểm N sao cho AN= 1 4 AC, trên BC lấy điểm M sao cho BM= MC. Kéo dài AB và MN cắt nhau tại P. a.Tính S ABC , biết S APN = 100cm 2 . b. So sánh PN và NM. Đề 4 ( làm ngày 30 Tết) Bài 1. Không quy đồng MS, quy đồng TS hãy so sánh: a. và b. và Bài 2. Tìm hai số biết rằng số thứ nhất nhiều hơn số TBC của hai số là 1986 và số thứ hai ít hơn hiệu của hai số là 1985. Bài 3 a. Để đánh số trang của sách giáo khoa Toán 5, ngời ta phải dùng 216 lợt các chữ số. Hỏi cuốn sách đó dày bao nhiêu trang? b. Để đánh số trang của một cuốn sách dày 220 trang ngời ta cần dùng bao nhiêu lợt chữ số? Bài 4 Hòa và Bình tham gia đóng bìa sách ở th viện nhà trờng. Hòa nhận đóng 185 quyển. Bình nhận đóng 145 quyển. Hai bạn bắt đầu cùng làm một lúc và đến khi làm hết giờ quy định thì thấy số sách còn lại cha đóng bìa của Bình gấp đôi số sách còn lại cha đóng bìa của Hòa. Hỏi hai bạn đã làm trong bao lâu, biết rằng trong một giờ Hòa đóng bìa đợc 60 quyển còn Bình mất 4 phút mới đóng bìa đợc 3 quyển. Bài 5 Cho tam giác ABC, trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = DC; trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = EC. Nối DE, trên DE lấy điểm M sao cho DM = ME. Tính S AME biết S ABC = 180 cm 2 . Đề 5 ( làm ngày 03 Tết) Bài 1: a) Không quy đồng MS, TS hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. 353 351 ; 2010 2008 ; 11 8 ; 74 71 . b) Tìm y: y + y ì 3 1 : 9 2 + y : 7 2 = 252. Bài 2: Tổng số tuổi của ba cha con l 85 tuổi, tuổi con gái bằng 5 2 tuổi cha. Tuổi con trai bằng 4 3 tuổi con gái. Tính tuổi từng ngời? Bài 3: Sản lợng lúa của cánh đồng thứ nhất hơn cánh đồng thứ hai là 26%. Diện tích của cánh đồng thứ nhất hơn cánh đồng thứ hai là 5%. Hỏi năng suất thu hoạch cánh đồng thứ nhất hơn cánh đồng thứ hai mấy phần trăm? Bài4: Một ngời mua đợc 3 con vịt đẻ với giá 110 400 đồng. Con vịt đen cứ 4 ngày đẻ 3 trứng. Con vịt trắng cứ 3 ngày đẻ 2 trứng. Con vịt khoang 2 ngày đẻ 1 trứng. Ngời đó đem trứng ra chợ bán, cứ 5 quả thì đợc 6000 đồng. Ba con vịt bắt đầu đẻ cùng 1 ngày. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì ngời đó mới bán trứng đủ bù số tiền vốn đã bỏ ra để mua 3 con vịt? Bài 5: Cho hình tam giác ABC có đáy BC= 36cm. Trên AB lấy điểm M sao choa AM = 3 1 AB. Trên AC lấy điểm N sao cho AN = 3 1 AC. Trên BC lấy điểm P sao cho CP = 3 1 CB. Biết diện tích tam giác ABC = 216cm 2 . Tính: a, Diện tích MNPB b, Đoạn thẳng MN Đề 6 ( làm ngày 04 Tết) Bài1: a. Tính: 0,18 1230 0,9 4567 2 3 5310 0.6 1 4 10 52 55 514 x x x x x+ + + + + + + b. Tìm x biết: (x+1) + (x+4) + (x+7) + (x+10) + + (x+28) = 155 Bài 2: Hai vòi cùng chảy vào một bể không có nớc thì sau 6 giờ sẽ đầy bể. Nếu một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 10 giờ mới đầy bể. Hỏi nếu một mình vòi thứ hai chảy thì sau bao lâu sẽ đầy bể. Bài 3: Lợng nớc có trong hạt tơi là 20%. Có 200kg hạt tơi sau khi khô nhẹ đi 30 kg. Tính tỷ số % lợng nớc có trong hạt đã phơi khô. Bài 4: Có 15 ôtô gồm ba loại: Loại 4 bánh chở đợc 5 tấn ; loại 6 bánh chở đợc 10 tấn và loại 6 bánh chở đợc 8 tấn. 15 xe đó chở đợc tất cả 121 tấn hàng, và có tất cả 84 bánh xe. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe ? Bài 5: Cho tam giác ABC, D là điểm chính giữa cạnh BC. Trên AD lấy điểm E sao cho AE gấp đôi ED. Nối B với E và kéo dài cắt AC ở G. So sánh AG và GC. Đề 7 ( làm ngày 05 Tết) Bài 1: a. Biết tổng hai số thập phân ,abc d và a , bcd là 349,056 . Em hày tìm hiệu của hai số thập phân đó. b. Tìm tất cả các chữ số x và y để số: 59x5y chia hết cho 15 Bài 2 Mai và Hồng cùng làm đợc một số bông hoa. Tính ra số hoa Mai làm đợc bằng 3 5 số hoa Hồng làm đợc. Sau đó mỗi bạn làm thêm đợc 15 bông hoa nữa thì số hoa của Mai làm đợc bằng 9 13 số hoa Hồng làm đợc. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa? Bài 3 Ngời ta chuyển gạo từ kho A sang kho B. Đợt một chuyển 1 4 số gạo trong kho A và thêm 12 tấn. Đợt hai chuyển 3 5 số gạo còn lại và thêm 18 tấn. Đợt ba chuyển 2 3 số gạo còn lại sau hai đợt và thêm 30 tấn nữa thì số gạo trong kho A vừa hết. Lúc này trong kho B có 1500 tấn gạo. Tính xem trớc khi chuyển số gạo trong mỗi kho là bao nhiêu tấn? Bài 4 Đầu năm học lớp 5A có một nửa là học sinh trung bình, còn lại là hs khá và giỏi, trong đó số hs khá gấp 5 lần số hs giỏi. Cuối năm cả lớp đều đạt hs khá và giỏi, trong đó số hs khá gấp đôi số hs giỏi. So với đầu năm học thì số hs giỏi đã tăng lên 9 em. Hỏi đầu năm lớp 5A có bao nhiêu hs giỏi, bao nhiêu hs khá, bao nhiêu hs trung bình? Bài 5 Cho tứ giác ABCD. M là điểm trên cạnh AB sao cho AM = 1 4 AB. Tính diện tích tam giác MDC, biết diện tích tam giác ADC là 24 cm 2 và diện tích tam giác BCD là 16cm 2 . . Một số đề luyện tập cho HSG lớp 5 vào dịp nghỉ tết Môn Toán (Thời gian làm bài 90 phút) Đề 1 ( làm ngày 27 Tết) Bài 1. Tính nhanh a Khối 5 gồm 3 lớp có tất cả 102 học sinh. Biết tỷ số hs giữa lớp 5B so với 5A là 8 9 . Tỷ số hs giữa lớp 5C so với 5B là 17 16 . Tính số học sinh mỗi lớp. Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn MỘT SỐ ĐỀ TOÁN CHO HSG LỚP 5 ÔN TẬP TRONG DỊP TẾT, Bài soạn MỘT SỐ ĐỀ TOÁN CHO HSG LỚP 5 ÔN TẬP TRONG DỊP TẾT, Bài soạn MỘT SỐ ĐỀ TOÁN CHO HSG LỚP 5 ÔN TẬP TRONG DỊP TẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn