Gián án Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

22 947 2

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,281 tài liệu

  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:11

. đích của lai giống và biết được một số phương pháp lai thường sử dụng trong chăn nuối và thủy sản I – NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 1. Khái niệm: Nhân giống thuần. Móng Cái. Nhân giống thuần chủng là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể đực và cái cùng giống để có được đời con mang hoàn toàn các đặc điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản, Gián án Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản, Gián án Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay