Luận văn nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất rau an toàn

109 606 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:04

luận văn Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học nông nghiệp hà nội -------------***------------- V VN THNH NGHIấN CU KH NNG NG DNG CH PHM VI SINH VT HU HIU ( EMINA ) TRONG SN XUT RAU AN TON Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyờn ngnh : trồng trọt Mã số : 60.62.01 Ngi hng dn khoa hc: GS. TS. NGUYN QUANG THCH hà nội - 2011 Trng i hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip i Lời cam đoan Lời cam đoanLời cam đoan Lời cam đoan Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và cha hề đợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã đợc cám ơn và các thông tin trích dẫn đã đợc chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Tác giả luận vănTác giả luận văn Tác giả luận văn V VV V Vn Thnh Trng i hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip ii Lời cảm ơn Lời cảm ơnLời cảm ơn Lời cảm ơn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS. TS. Nguyễn Quang Thch, ngời đã tận tình giúp đỡ, hớng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài, cũng nh trong quá trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo Khoa Sau Đại học; Khoa Nông học, đặc biệt là các thầy cô trong Bộ môn Rau hoa quả (Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội). Chân thành cảm ơn các anh, ch - Viện SHNN, Vin BVTV; cỏc h nông dân xó Thanh Lõm - Mờ linh - H Ni; bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và ngời thân đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài và hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp. Tác giả Tác giảTác giả Tác giả V V V V vn Thnh Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu ñồ viii Danh mục viết tắt ix 1. MỞ ðẦU 67 1.1. ðặt vấn ñề 1 1.2. Mục ñích nghiên cứu và yêu cầu 2 1.2.1. Mục ñích nghiên cứu 2 1.2.2. Yêu cầu 2 1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 2 1.3.1. Ý nghĩa khoa học 2 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Tình hình nghiên cứu sản xuất rau 4 2.1.1. Tình hình sản xuất rau trên thế giới 4 2.1.2. Tình hình sản xuất rau ở Việt Nam 5 2.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về sản xuất rau an toàn 10 2.2.1. Một số yêu cầu và chỉ tiêu chất lượng rau sạch, rau an toàn 10 2.2.2. Một số nguyên nhân gây mất an toàn trong trồng rau 12 2.2.3. Một số kết quả sản xuất rau an toàn tại Việt Nam 15 2.3. Giới thiệu chung về cây ñậu ñũa, cải ngọt, rau mơ 17 2.3.1. ðậu ñũa 17 2.3.2. Cải ngọt 17 2.3.3. Cải mơ 18 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv 2.4. Vi sinh vật hữu hiệu và tình hình nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm EM trên thế giới và ở Việt Nam 18 2.4.1. Vi sinh vật hữu hiệu 18 2.4.2. Nguồn gốc và các dạng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EM 19 2.4.3. Tình hình nghiên cứuứng dụng chế phẩm EM trên thế giới 20 2.4.4. Tình hình nghiên cứuứng dụng chế phẩm EM ở Việt Nam 26 2.4.5. Chế phẩm EMINA 29 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1. ðối tượng và vật liệu nghiên cứu 32 3.1.1. ðối tượng nghiên cứu 32 3.1.2. Vật liệu nghiên cứu 32 3.2. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 33 3.3. Nội dung nghiên cứu 33 3.3.1. Nội dung 1: nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm EMINA thảo dược phòng chống sâu ñục quả trên cây ñậu ñũa. 33 3.3.2. Nội dung 2: nghiên cứu tác dụng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng trên cây cải ngọt. 34 3.3.3. Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng với rau cải mơ. 36 3.4. Phương pháp nghiên cứu 38 3.4.1. Thiết kế thí nghiệm 38 3.4.2 Phương pháp trồng và chăm sóc 39 3.5. Phương pháp theo dõi và ñánh giá 41 3.6. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 42 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm EMINA thảo dược phòng chống sâu ñục quả trên cây ñậu ñũa. 43 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v 4.1.1. Thí nghiệm 1: nghiên cứu ảnh hưởng nồng ñộ phun của chế phẩm EMINA thảo dược phòng sâu ñục quả ñậu ñũa. 43 4.1.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng số lần phun của chế phẩm EMINA thảo dược phòng sâu ñục quả ñậu ñũa. 46 4.2: Nội dung 2: nghiên cứu tác dụng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng trên cây cải ngọt. 52 4.2.1. Thí nghiệm 1: nghiên cứu ảnh hưởng nồng ñộ phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng trên cây cải ngọt. 52 4.2.2. Thí nghiệm 2: nghiên cứu ảnh hưởng số lần phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng trên cây cải ngọt. 56 4.3. Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng trên rau cải mơ. 60 4.3.1. Thí nghiệm 1: nghiên cứu ảnh hưởng nồng ñộ phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng trên cây cải mơ. 60 4.3.2.Thí nghiệm 2. Nghiên cứu ảnh hưởng số lần phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng trên cây cải mơ. 63 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 5.1. Kết luận 67 5.2. ðề nghị 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 Trng i hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip vi DANH MC BNG Bng 2.1. Din tớch, nng sut, sn lng rau trờn th gii (1997 - 2001) 4 Bảng 2.2. Diện tích, năng suất, sản lợng các loại rau phân theo vùng 7 Bng 2.3. Kim ngch xut khu rau qu nm 1990 - 2004 (triu USD) 8 Bảng 2.4. Mức giới hạn tối đa cho phép hàm lợng nitrat (NO 3 ) trong sản phẩm rau tơi 10 Bng 2.5. Thi gian cỏch ly thuc BVTV ủó s dng trờn rau n lỏ v rau n qu mt s ủa phng 14 Bng 2.6. Din tớch sn xut rau mt s tnh, thnh ph min bc 15 Bng 2.7. Din tớch, nng sut v sn lng rau an ton ti H Ni (2006) 16 Bng 4.1. Kt qu nghiờn cu nh hng nng ủ phun ca ch phm EMINA tho dc ti cỏc yu t cu thnh nng sut trờn cõy ủu ủa 43 Bng 4.2. Kt qu nghiờn cu nh hng nng ủ phun ca ch phm EMINA tho dc ti qu b sõu hi trờn cõy ủu ủa. 45 Bng 4.3. Kt qu nghiờn cu nh hng s ln phun ca ch phm EMINA tho dc ti cỏc yu t cu thnh nng sut trờn cõy ủu ủa. 47 Bng 4.4. Kt qu nghiờn cu nh hng thi gian phun ca ch phm EMINA tho dc ti qu b sõu hi trờn cõy ủu ủa. 49 Bng 4.5. Hiu qu kinh t mụ hỡnh sn xut ủu ủa s dng ch phm vi sinh vt hu hiu EMINA tho dc v mụ hỡnh ủi chng 51 Bng 4.6. Nghiờn cu nh hng nng ủ phun ca ch phm EMINA dinh dng ủn sinh trng, phỏt trin trờn rau ci ngt. 52 Bng 4.7. Nghiờn cu nh hng nng ủ phun ca ch phm EMINA dinh dng ủn mt s ch tiờu cht lng trờn rau ci ngt. 55 Bng 4.8. Nghiờn cu nh hng s ln phun ca ch phm EMINA dinh dng trờn cõy ci ngt. 56 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vii Bảng 4.9. Ảnh hưởng số lần phun chế phẩm EMINA dinh dưỡng ñến một chỉ tiêu chất lượng cây cải ngọt 58 Bảng 4.10. Hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất rau cải ngọt sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA dinh dưỡng và mô hình ñối chứng 59 Bảng 4.11. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng ñộ phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng trên cây cải mơ 60 Bảng 4.12. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng ñộ phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng trên cây cải mơ. 62 Bảng 4.13. Nghiên cứu ảnh hưởng số lần phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng trên cây cải mơ 63 Bảng 4.14. Ảnh hưởng số lần phun chế phẩm EMINA dinh dưỡng ñến một số chỉ tiêu chất lượng cây cải mơ 65 Bảng 4.15. Hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất rau cải mơ sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA dinh dưỡng và mô hình ñối chứng 66 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… viii DANH MỤC BIỂU ðỒ Biểu ñồ 4.1. Ảnh hưởng nồng ñộ phun của chế phẩm EMINA thảo dược ñến năng suất cây ñậu ñũa 44 Biểu ñồ 4.2. Ảnh hưởng số lần phun của chế phẩm EMINA thảo dược ñến năng suất cây ñậu ñũa 48 Biểu ñồ 4.3. Ảnh hưởng nồng ñộ phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng ñến năng suất trên cây cải ngọt. 53 Biểu ñồ 4.4. Ảnh hưởng số lần phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng ñến năng suất trên cây cải ngọt. 57 Biểu ñồ 4.5. Ảnh hưởng nồng ñộ phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng ñến năng suất trên rau cải mơ. 60 Biểu ñồ 4.6. Ảnh hưởng số lần phun của chế phẩm EMINA dinh dưỡng ñến năng suất trên rau cải mơ. 64 Trng i hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip ix DANH MC CC CH VIT TT Ch vit tt T vit tt CT Công thức CTV Cộng tác viên CV% Hệ số biến động ĐHNN Hà Nội Đại học Nông nghiệp Hà Nội FAO Food Agriculture Organization G Gam EM Effective Microorganisms IPM Integrated Pest Management ICM Integrated Crop Management ISO International Organization for Standardization HACCP Hazards Analysis Critical Control Points KHKT Khoa học kỹ thuật NXB Nhà xuất bản TN Thí nghiệm Viện SHNN Viện Sinh học Nông nghiệp Vin BVTV Vin Bo v thc vt Bộ NN và PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BVTV Bảo vệ thực vật BRC British Retail Consortium Ha Hecta LSD 05 Mức sai khác có ý nghĩa nhỏ nhất NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu DX V ủụng xuõn XH V xuõn hố
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất rau an toàn , Luận văn nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất rau an toàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn