Gián án BAI: QUAN SAT, TUONG TUONG, SO SANH VA NHAN XET TRONG VAN MIEU TA

9 1,199 6
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 20:11

. QUAN SÁT, TƯỞNG TƯNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ I- I- Quan sát , tưởng tượng , so sánh và nhận xét: Quan sát , tưởng tượng , so sánh và. xanh um b. Trong đoạn văn miêu tả quang cảnh Hồ Gươm trên đây tác giả đã quan sát và Trong đoạn văn miêu tả quang cảnh Hồ Gươm trên đây tác giả đã quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án BAI: QUAN SAT, TUONG TUONG, SO SANH VA NHAN XET TRONG VAN MIEU TA, Gián án BAI: QUAN SAT, TUONG TUONG, SO SANH VA NHAN XET TRONG VAN MIEU TA, Gián án BAI: QUAN SAT, TUONG TUONG, SO SANH VA NHAN XET TRONG VAN MIEU TA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn