Nghiên cứu tình ghình phơi nhiểm các virut transmissible gastroenteritis virus (TGEV), porcine epidermic diarrhea virus (PEDV) và rotavirus (RV) ở lợn bàng phương pháp ab ELISA

83 696 4

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 11:13

luận văn Bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học nông nghiệp I ------------------ vũ thị lan hơng Nghiên cứu tình hình phơi nhiễm các virus: Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV), Porcine Epidermic Diarrhea Virus (PEDV)Rotavirus (RV) ở lợn bằng phơng pháp Ab-ELISA Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.62.50 Ngời hớng dẫn khoa học: ts. nguyễn viết không Hà Nội - 2007 i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả và số liệu thể hiện trong luận văn này là trung thực và cha từng đợc sử dụng để bảo vệ bất cứ học vị nào. Tôi cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đ đợc chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Vũ Thị Lan Hơng ii Lời cảm ơn Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này ngoài cố gắng và nỗ lực của bản thân, tôi đ nhận đợc rất nhiều sự giúp đỡ quý báu của các cá nhân và tập thể. Nhân dịp này cho phép tôi đợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong Khoa Sau đại học, Khoa Thú y - Trờng Đại học Nông nghiệp I đ đào tạo và truyền tải kiến thức khoa học cho tôi trong suốt quá trình học tập tại trờng. Ban lnh đạo Viện Thú y cùng tập thể cán bộ, nhân viên - Bộ môn Hoá sinh - Miễn dịch - Bệnh lý, Viện Thú y, đ tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện đề tài tốt nghiệp. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo: TS. Nguyễn Viết Không - thầy giáo đ trực tiếp hớng dẫn, tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các bạn bè, đồng nghiệp và ngời thân đ luôn quan tâm, ủng hộ và động viên tôi trong suốt quá trình học tập và tiến hành luận văn. Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Vũ Thị Lan Hơng iii Danh mục các chữ viết tắt Ab-ELISA : Antibody - Enzyme Link Immuno Sorbent Assay (Phản ứng miễn dịch gắn enzyme phát hiện kháng thể) CPE : Cytopathogenic Effect (Bệnh tích tế bào) cDNA : Complementary Deoxyribonucleic Acid DNA : Deoxyribonucleic Acid ELISA : Enzyme Link Immuno Sorbent Assay (Phản ứng miễn dịch gắn enzyme) FAO : Food and Agriculture Organization (Tổ chức Nông - Lơng Liên hiệp quốc) HCTC : Hội chứng tiêu chảy KN : Kháng nguyên KT : Kháng thể OIE : Office Internationable des Epizooties (Tổ chức bảo vệ sức khoẻ động vật Thế giới) OD : Optical Density (Mật độ quang học) OPD : Ortho-phenylene diamine PBS : Phosphate Buffered Saline PCR : Polymerase Chain Reaction PEDV : Porcine Epidermic Diarrhea Virus RNA : Ribonucleic Acid RT - PCR : Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction RV : Rotavirus TGE : Bệnh viêm dạ dày - ruột truyền nhiễm TGEV : Transmissible Gastro Enteritis Virus VRTC : Virus tiêu chảy iv mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các bảng v Danh mục đồ thị, biểu đồ vi Đặt vấn đề 1 1. Tổng quan tài liệu và cơ sở khoa học của đề tài .3 1.1. Hội chứng tiêu chảy .3 1.1.1. Khái niệm .3 1.1.2. Những nguyên nhân chính của hội chứng tiêu chảy .3 1.2. Tình hình nghiên cứu về các virus gây tiêu chảy phổ biến ở lợn .5 1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới .5 1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nớc .7 1.3. Bệnh tiêu chảy do một số virus gây ra 8 1.3.1. Bệnh viêm dạ dày - ruột truyền nhiễm ở lợn (TGE) .8 1.3.2. Bệnh dịch tiêu chảy truyền nhiễm ở lợn (PED) .14 1.3.3. Bệnh tiêu chảy do Rotavirus ở lợn .17 1.4. Miễn dịch học 22 1.4.1. Phân loại miễn dịch .22 1.4.2. Các giai đoạn của đáp ứng miễn dịch đặc hiệu 23 1.4.3. Quy luật hình thành kháng thể đặc hiệu 24 1.4.4. Các yếu tố ảnh hởng đến quá trình sản sinh kháng thể 25 1.5. Miễn dịch chống virus .25 1.5.1. Cơ chế bảo vệ không đặc hiệu .26 1.5.2. Cơ chế bảo vệ đặc hiệu 26 1.5.3. Miễn dịch trong bệnh tiêu chảy do virus ở lợn .28 1.6. Chẩn đoán bệnh tiêu chảy do virus .29 1.6.1. Dựa vào đặc điểm dịch tễ học 29 1.6.2. Dựa vào triệu chứng, bệnh tích điển hình 29 1.7. Chẩn đoán phòng thí nghiệm .32 1.7.1. Phản ứng ELISA .32 1.7.2. Phản ứng PCR .37 1.7.3. Phản ứng trung hoà virus (Virus neutralization test) 38 1.8. Các phơng pháp phòng bệnh tiêu chảy do virus 39 1.8.1. Vệ sinh phòng bệnh 39 1.8.2. Vắc xin phòng bệnh 39 1.8.3. Quản lý và chăm sóc đàn nhiễm bệnh .40 v 2. Nội dung, nguyên liệu và phơng pháp nghiên cứu .41 2.1. Đối tợng nghiên cứu .41 2.2. Nội dung nghiên cứu 41 2.3. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 41 2.4. Nguyên liệu .41 2.4.1. Huyết thanh .41 2.4.2. Kháng nguyên chuẩn, kháng thể chuẩn .41 2.4.3. Hoá chất, sinh phẩm cho ELISA .42 2.4.4. Dụng cụ, máy móc, thiết bị .43 2.5. Phơng pháp nghiên cứu 44 2.5.1. Phơng pháp lấy mẫu 44 2.5.2. Phơng pháp ELISA chuẩn độ hai chiều .44 2.5.3. Phơng pháp Ab-ELISA 46 3. Kết quả và thảo luận .50 3.1. Kết quả xác định điều kiện ELISA .50 3.2. Kết quả bớc đầu áp dụng Ab-ELISA 53 3.3. Kết quả thu thập mẫu .55 3.4. Kết quả phát hịên kháng thể kháng TGEV, PEDV, RV ở lợn nái .56 3.5. Kết quả xác định tỷ lệ mang kháng thể kháng TGEV, PEDV và RV ở lợn con theo mẹ 59 3.6. Kết quả phát hiện kháng thể kháng TGEV, PEDV và RV ở lợn thịt .60 3.7. Phơi nhiễm TGEV, PEDV và RV ở lợn nái, kháng thể ở lợn con .62 3.8. Phơi nhiễm TGEV, PEDV và RV ở lợn nái và lợn thịt .65 4. Kết luận và đề nghị .67 4.1. Kết luận .67 4.2. Đề nghị 67 5. Tài liệu tham khảo 68 5.1. Tiếng Việt 68 5.2. Tiếng Anh 71 vi Danh mục các bảng TT Tên bảng Trang Bảng 01-01 Đặc điểm của một số bệnh tiêu chảy ở lợn 29 Bảng 01-02 Một số enzyme và cơ chất tơng ứng trong phản ứng ELISA 36 Bảng 02-01 Sơ đồ ELISA chuẩn độ hai chiều 45 Bảng 02-02 Sơ đồ Ab-ELISA phát hiện kháng thể 46 Bảng 03-01. Kết quả chuẩn độ kháng nguyên và huyết thanh trong Ab-ELISA phát hiện kháng thể kháng PEDV 51 Bảng 03-02. Kết quả thu thập mẫu huyết thanh 55 Bảng 03-03. Kết quả Ab-ELISA của mẫu huyết thanh lợn nái 56 Bảng 03-04. Kết quả Ab-ELISA của mẫu huyết thanh lợn con theo mẹ 59 Bảng 03-05. Kết quả Ab-ELISA của mẫu huyết thanh lợn choai 61 Bảng 03-06. Tình trạng phơi nhiễm TGEV, PEDV và RV ở lợn nái và lợn con theo mẹ 63 Bảng 03-07. Tình trạng phơi nhiễm TGEV, PEDV và RV ở nái và lợn thịt 65 Bảng 03-08. Tình trạng phơi nhiễm cùng lúc 2 loại virus trở lên 66 vii Danh mục biểu đồ, hình TT Tên biểu đồ, hình Trang Hình 01-01 Hình thái TGEV 8 Hình 01-02 Mô hình cấu trúc TGEV 8 Hình 01-03 Hình thái của RV 17 Hình 01-04 Mô hình của RV 17 Hình 01-05 Lông nhung ruột non thoái hoá do RV 21 Hình 01-06 Sơ đồ nguyên lý phản ứng RT-PCR 38 Hình 03-01 Hình ảnh Ab-ELISA chuẩn độ 2 chiều đối với kháng nguyên và kháng thể kháng PEDV 51 Hình 03-02 Kết quả chuẩn độ 2 chiều đối với kháng nguyên và kháng thể kháng PEDV 52 Hình 03-03 Minh hoạ kết quả Ab-ELISA trên mẫu huyết thanh lợn 54 Hình 03-04 Dơng tính huyết thanh học với TGEV, PEDV, RV 57 Hình 03-05 Dơng tính huyết thanh học với TGEV, PEDV, RV ở lợn choai và lợn thịt 61 Hình 03-06 Tỷ lệ % dơng tính huyết thanh học của lợn nái và lợn con 63 Hình 03-07 Tỷ lệ % dơng tính huyết thanh học của lợn nái và lợn thịt 65 1 Đặt vấn đề Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nớc ta, ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng cũng không ngừng phát triển, trở thành một ngành sản xuất chính trong nông nghiệp. Hàng năm, tổng đàn lợn tăng 8,1% và sản lợng thịt lợn tăng 8,6%. Theo kế hoạch của chính phủ, đến năm 2010 Việt Nam sẽ có 25 triệu lợn, ngành chăn nuôi lợn cung cấp 2 triệu tấn thịt và sản phẩm chế biến từ thịt lợn, chiếm trên 30% tổng thu nhập nông nghiệp. Theo thống kê của Tổ chức Nông Lơng Thế giới (FAO), Việt Nam là nớc có số đầu lợn đứng thứ 7 trên thế giới, đứng thứ 2 ở châu á và đứng đầu trong khu vực Đông Nam á [14]. Theo Niên giám thống kê năm 2006 [29], hiện nay, tổng đàn lợn của Việt Nam đ đạt mức 27 triệu con, đáp ứng khoảng 80% sản phẩm thịt của thị trờng nội địa và đóng góp một phần cho xuất khẩu [2]. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập, với nhu cầu không ngừng tăng của toàn x hội và sự đa dạng hoá của thị trờng trong và ngoài nớc, ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam hiện vẫn đang đứng trớc những thử thách về sản lợng và chất lợng thịt. Để phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn, ngoài công tác giống, thức ăn và phơng thức chăn nuôi, công tác thú y ngày càng trở nên quan trọng để đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm cho con ngời và hiện tình hình dịch bệnh ở lợn đang diễn biến phức tạp. Các bệnh gây thiệt hại chính cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam đợc biết đến hiện nay bao gồm các bệnh dịch tả lợn, phó thơng hàn lợn, đóng dấu lợn, tụ huyết trùng lợn [16], bệnh lở mồm long móng, và một số bệnh thờng xuyên nan giải khác nh dịch bệnh tai xanh gần đây, bệnh suyễn lợn, hội chứng tiêu chảy ở lợn. Ngành thú y Việt Nam đ đạt đợc những thành tựu trong phòng chống các dịch bệnh chủ yếu [16], không ngừng áp dụng tiến bộ khoa học trong công tác phòng và khống chế bệnh nguy hiểm nh dịch tả lợn [10], và bớc đầu quan tâm đến các bệnh nan giải, tìm ra giải pháp có khả năng khống chế bệnh suyễn lợn [18], đ thử nghiệm nhiều giải pháp phòng chống hội chứng tiêu chảy do vi khuẩn ở lợn [8,19,23],[12,17,24]. Tuy nhiên, tiêu chảy lợn con là vấn đề đáng lo ngại, hiện còn rất phổ biến, thờng trực ở 2 mọi nơi, mọi mùa, mọi hình thức chăn nuôi, gây nên những thiệt hại kinh tế ngay tại đầu vào, làm giảm đầu lợn, giảm tăng trọng. Tiêu chảy ở lợn là một hội chứng do nhiều nguyên nhân [15]. Trong số các nguyên nhân truyền nhiễm, các nghiên cứu trớc đây đ tập trung xác định đợc vai trò của các loại vi khuẩn chủ yếu (E.coli, Salmonella, Cl. perfringens) gây tiêu chảy ở lợn con, nhng hiện cha có các thông tin về sự có mặt và vai trò của các virus tiêu chảy phổ biến ở lợn. Thông tin về sự có mặt của các virus gây tiêu chảy phổ biến ở lợn là rất cần thiết và quan trọng trớc khi nghiên cứu vai trò của chúng cũng nh tìm hiểu các cơ sở dịch tễ học, đề xuất biện pháp phòng trị hội chứng tiêu chảy. Trên thế giới, các nghiên cứu về hội chứng tiêu chảy ở lợn đ chỉ ra hai nhóm virus gây tiêu chảy phổ biến, đó là nhóm Coronavirus và Rotavirus. Đại diện của 2 nhóm này có các virus: Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV), Porcine Epidermic Diarrhea Virus (PEDV)Rotavirus (RV). Ab-ELISA là một trong những phơng pháp đặc hiệu, tiêu chuẩn, phổ biến và nhanh để xác định tỷ lệ phơi nhiễm (ám chỉ nếu có mặt virus) các virus gây tiêu chảy phổ biến TGEV, PEDV và RV [34],[35]. Để xác định khả năng có mặt của các virus gây tiêu chảy phổ biến TGEV, PEDV và RV trong hội chứng tiêu chảy ở lợn, đợc sự chấp thuận của khoa Thú Y trờng Đại Học Nông Nghiệp I và Bộ môn Hóa Sinh, Miễn Dịch và Bệnh Lý, Viện Thú Y, chúng tôi tiến hành đề tài: "Nghiên cứu tình hình phơi nhiễm các virus: Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV), Porcine Epidermic Diarrhea Virus (PEDV)Rotavirus (RV) ở lợn bằng phơng pháp Ab-ELISA" Mục tiêu của đề tài: Biết đợc khả năng có mặt của các virus gây tiêu chảy phổ biến TGEV, PEDV và RV ở lợn và hiện trạng phơi nhiễm. ý nghĩa của đề tài: Đề tài sẽ trả lời câu hỏi có hay không có các virus gây tiêu chảy phổ biến TGEV, PEDV và RV ở lợn Việt Nam và tình trạng phơi nhiễm (loại phổ biến nhất), cung cấp thông tin đầu tiên về vai trò của các virus gây tiêu chảy phổ biến tại Việt Nam. [...]... tiêu chảy do Rotavirus ở lợn 1.3.3.1 Mầm bệnh Rotavirus (RV) l virus thuộc họ Reoviridae, chi Reovirus Virus họ Reoviridae l nhóm virus RNA kép, gây nhiễm đờng hô hấp v đờng ruột nhng không gây bệnh đặc hiệu hay nghiêm trọng, vì thế Sabin đề nghị gọi l "Virus mồ côi đờng hô hấp v đờng ruột" (REO l từ ghép các chữ đầu của cụm từ Respiratory Enteric Orphan) Từ mồ côi (Orphan) đợc dùng ở đây vì virus đợc... Bệnh dịch tiêu chảy truyền nhiễm ở lợn do một loại Coronavirus khác với Coronavirus gây bệnh viêm dạ d y - ruột truyền nhiễm gây ra Virus n y theo tiếng Anh có tên l Porcine Epidermic Diarrhea Virus (PEDV) Bệnh thờng xảy ra ở dạng cấp tính với triệu chứng l ỉa chảy, trong phân có nhiều nớc - Đặc điểm hình thái: PEDV cũng l virus thuộc nhóm Coronavirus nên về đặc điểm hình thái, cấu trúc kháng nguyên... th nh công Rotavirus nhóm C chủng C/Cowden, chủng Iowa v chủng C/IA850 trên một dòng tế b o ruột lợn [50] Một v i chủng Rotavirus nhóm A, Rotavirus nhóm B v E không thể nhân lên đợc trên tế b o nuôi cấy Rotavirus nhóm B ở lợn tạo thể hợp b o trên lớp tế b o MA-104 Cũng có thể tìm đợc virus trong các tế b o đợc gây nhiễm m cha xuất hiện bệnh tích tế b o (Theil v Sail.1985) [50] Kháng nguyên virus trong... Tình hình nghiên cứu về các virus gây tiêu chảy phổ biến ở lợn 1.2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới Nhiều nghiên cứu về nguyên nhân của hội chứng tiêu chảy (HCTC) đ chỉ ra hai nhóm virus phổ biến gây bệnh tiêu chảy cho lợn, đặc biệt ở lợn con: virus thuộc họ Coronaviridae v Rotaviridae Trong giống Coronavirus của họ Coronaviridae có hai đại diện chính gây bệnh tiêu chảy ở lợn l Transmissible Gastroenteritis. .. Các nghiên cứu tiếp tục chỉ ra một loại virus không những gây tiêu chảy ở lợn m còn gây tiêu chảy cho ngời v nhiều động vật khác, đó l Rotavirus (RV) Rotavirus lần đầu tiên đợc Menbus v cộng sự phát hiện ở bê v o năm 1969 [50] Sau đó dùng kháng nguyên l RV ở bò, Woode v Bridger (1976), Rodger v cộng sự (1975), Lecce v cộng sự (1976), Woode v cộng sự (1976) [50] đ phát hiện có mặt của RV trên lợn Rotavirus. .. trong đó Rotavirus nhóm A l phổ biến nhất v đợc nghiên cứu nhiều nhất [51] Bên cạnh nguyên nhân virus gây tiêu chảy thờng gặp ở lợn nh TGEV, PEDV v RV, còn có Astrovirus [53] Mitsugu Shimizu đ phân lập đợc Astrovirus từ những lợn có triệu chứng của tiêu chảy cấp tính trên dòng tế b o phôi thận lợn (porcine embryonic kidneys) có bổ sung trypsin Kết quả nghiên cứu cho biết tỷ lệ lu h nh của virus trong... hạt rotavirus trong dịch của những lợn bị tiêu chảy [40] Tuy nhiên, nếu lợn mẹ đ có miễn dịch kháng Rotavirus thì lợn con có thể mang kháng thể bị động 3- 6 tuần Lợn con bắt đầu bị tiêu chảy do Rotavirus sau khi sinh từ 7- 10 ng y tuổi, với tỷ lệ chết cao Bệnh có xu hớng giảm dần theo lứa tuổi lợn Tuy nhiên khi chứng tiêu chảy có ghép E.coli độc, tỷ lệ chết của bệnh ghép sẽ rất cao Cho đến nay, Rotavirus. .. enzyme n y l những chất cần thiết cho sự phân lập Rotavirus [50] Nhiều chủng Rotavirus typ A ở lợn đ đợc gây nhiễm lên tế b o thận khỉ châu Phi dòng MA-104 có bổ sung trypsin hoặc dịch tuyến tụy v nuôi cấy treo (roller cultures) [50] Một chủng Rotavirus nhóm C đ nhân lên đợc trên tế b o thận lợn sơ cấp (Terrett v Saif, 1987) V sau chín lần tiếp đời, virus n y đ thích nghi để phát triển trên dòng tế... d y - ruột truyễn nhiễm l bệnh do virus có tên l Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV) thuộc họ Coronaviridae gây ra - Đặc điểm hình thái: Dới kính hiển vi điện tử, virus có cấu trúc đa hình thái, thờng l hình cầu, có vỏ bọc ngo i Trên bề mặt vỏ bọc của virus có các gai glycoprotein dạng giống hình dùi trống gọi l peplome d i 12 - 24nm Khi nhuộm có thể thấy hạt virus có diềm xung quanh giống nh... perfringens type E v C): lợn ở các lứa tuổi đều có thể mắc bệnh với các triệu chứng xuất huyết ruột, viêm ruột hoại tử gây chết nhanh [3] (2) Tiêu chảy do virus: Các tác nhân virus gây tiêu chảy ở vật nuôi chủ yếu gồm: Coronavirus, Rotavirus, Parvovirus v.v Gia súc từ sơ sinh - 21 ng y tuổi thờng mắc bệnh n y Bệnh có thể xảy ra dới dạng dịch bùng phát với triệu chứng tiêu chảy trầm trọng v tỷ lệ chết . hơng Nghiên cứu tình hình phơi nhiễm các virus: Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV), Porcine Epidermic Diarrhea Virus (PEDV) và Rotavirus (RV) ở. của 2 nhóm này có các virus: Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV), Porcine Epidermic Diarrhea Virus (PEDV) và Rotavirus (RV). Ab- ELISA là một trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình ghình phơi nhiểm các virut transmissible gastroenteritis virus (TGEV), porcine epidermic diarrhea virus (PEDV) và rotavirus (RV) ở lợn bàng phương pháp ab ELISA , Nghiên cứu tình ghình phơi nhiểm các virut transmissible gastroenteritis virus (TGEV), porcine epidermic diarrhea virus (PEDV) và rotavirus (RV) ở lợn bàng phương pháp ab ELISA , Nghiên cứu tình ghình phơi nhiểm các virut transmissible gastroenteritis virus (TGEV), porcine epidermic diarrhea virus (PEDV) và rotavirus (RV) ở lợn bàng phương pháp ab ELISA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn