Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng tự phối ngô nếp phát triển từ nguồn gen ngô địa phương của việt nam và lào trong vụ đông xuân 2011 tại gia lâm hà nội

106 668 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 11:03

luận văn 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ……………… NGUYỄN HỮU THỌ ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA TỔ HỢP LAI GIỮA GÀ TRỐNG MÍA VỚI GÀ MÁI ISA - JA57 BỐ MẸ VÀ THƯƠNG PHẨM NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GÀ GIỐNG DABACO LẠC VỆ - TIÊN DU - BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: CHĂN NUÔI Mã số : 60.62.40 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.TÔN THẤT SƠN TS.LÊ VIỆT PHƯƠNG HÀ NỘI – 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hµ Néi, ngµy th¸ng . n¨m 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Thọ Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn này tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ của cơ quan, các thầy cô giáo, gia ñình, bạn bè và ñồng nghiệp. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo bộ môn Dinh dưỡng - Thức ăn, Khoa Chăn nuôi - Nuôi trồng Thuỷ sản, Viện ñào tạo sau ðại học Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. Tôi xin chân thành cảm ơn tới PGS.TS. Tôn Thất Sơn, TS. Lê Việt Phương thầy giáo ñã trực tiếp hướng dẫn, ñộng viên, giúp ñỡ tôi về tri thức khoa học trong suốt quá trình tiến hành nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám ñốc và cán bộ - công, nhân viên Công ty TNHH một thành viên gà giống DABACO Bắc Ninh, ñã tạo mọi ñiều kiện thuận lợi nhất ñể tôi tiến hành ñề tài nghiên cứu khoa học và hoàn thành luận văn của mình. Xin cảm ơn gia ñình, người thân, ñồng nghiệp và bạn bè ñã ñộng viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Thọ Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục ñồ thị vii Danh mục viết tắt viii 1. MỞ ðẦU 1 1.1. ðặt vấn ñề 1 1.2. Mục ñích của ñề tài 2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. Cơ sở khoa học của ưu thế lai 3 2.2. Cơ sở khoa học của sự sinh trưởng và phát triển 10 2.2.1. Khái niệm 10 2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến sinh trưởng của gia cầm 13 2.2.3. Các chỉ tiêu ñánh giá tốc ñộ sinh trưởng 20 2.3. Cơ sở khoa học về khả năng sinh sản của gia cầm 21 2.3.1. Khả năng sinh sản của gia cầm 21 2.3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng tới sức ñẻ trứng của gia cầm 22 2.3.3. Tỷ lệ thụ tinh 27 2.3.4. Tỷ lệ ấp nở 27 2.4. Vấn ñề thích nghi của gia cầm 30 2.5. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 33 2.5.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 33 2.5.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 35 3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1. ðối tượng, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 38 3.1.1. ðối tượng: 38 3.1.2. ðịa ñiểm: 38 3.1.3. Thời gian 38 3.2. Nội dung nghiên cứu. 38 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… iv 3.2.1 ðối với gà giống bố mẹ. 38 3.2.2 ðối với gà thịt thương phẩm: 38 3.3. Phương pháp nghiên cứu: 38 3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu 38 3.3.2. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu 41 3.4. Phương pháp xử lý số liệu: 48 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 49 4.1. ðàn gà bố mẹ 49 4.1.1. Khối lượng cơ thể và ñộ ñồng ñều của ñàn gà giai ñoạn 1 - 19 tuần tuổi 49 4.1.2. Lượng thức ăn tiêu thụ từ 1 - 19 tuần tuổi 53 4.1.3. Tỷ lệ nuôi sống của gà trong giai ñoạn 1 - 19 tuần tuổi 56 4.1.4. Tuổi thành thục sinh dục 58 4.1.5. Tỷ lệ ñẻ và năng suất trứng của gà bố mẹ 59 4.1.6. Tỷ lệ trứng giống và năng suất trứng giống 63 4.1.7. Khối lượng trứng giai ñoạn sinh sản từ 21 - 40 tuần tuổi 66 4.1.8. Hiệu quả sử dụng thức ăn trong giai ñoạn ñẻ trứng 68 4.1.9. Tỷ lệ nuôi sống, loại thải và hao hụt từ 20 - 46 tuần tuổi 72 4.1.10. Kết quả ấp nở 74 4.2. ðàn gà thương phẩm lai (trống Mía x mái ISA - JA57) 76 4.2.1. Khối lượng cơ thể gà thịt lai (trống Mía x mái ISA - JA57) 76 4.2.2. Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn 80 4.2.3. Tỷ lệ nuôi sống 82 4.2.4 Chỉ số sản xuất 83 4.2.5. Khảo sát tỷ lệ thân thịt 85 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 5.1. Kết luận 87 5.1.1. Trên ñàn gà sinh sản 87 5.1.2. Trên ñàn gà thương phẩm nuôi thịt 88 5.2. ðề nghị. 88 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Khối lượng cơ thể và ñộ ñồng ñều của ñàn gà từ 1 - 19 tuần tuổi 50 Bảng 4.2. Lượng thức ăn tiêu thụ từ 1 - 19 tuần tuổi (g/con/ngày) 54 Bảng 4.3 Tỷ lệ nuôi sống trong giai ñoạn từ 1 - 19 tuần tuổi 57 Bảng 4.4 Tuổi thành thục sinh dục của gà 59 Bảng 4.5 Tỷ lệ ñẻ và năng suất trứng của ñàn gà giống ISA - JA57 60 Bảng 4.6 Tỷ lệ trứng giống và năng suất trứng giống 64 Bảng 4.7 Khối lượng trứng trong giai ñoạn sinh sản từ 21 - 40 tuần tuổi 67 Bảng 4.8 Hiệu quả sử dụng thức ăn trong giai ñoạn ñẻ trứng 69 Bảng 4.9 Tỷ lệ nuôi sống, loại thải và hao hụt từ 20 - 46 tuần tuổi 73 Bảng 4.10 Kết quả ấp nở của trứng gà (trống Mía x mái ISA - JA57) 75 Bảng 4.11 Khối lượng cơ thể gà thịt lai (trống Mía x mái ISA-JA57) 76 Bảng 4.12 Sinh trưởng tuyệt ñối (g/con/ngày) và tương ñối (%) của gà lai thương phẩm từ 1 - 11 tuần tuổi (n = 51) 78 Bảng 4.13. Lượng thức ăn thu nhận, hiệu quả sử dụng thức ăn HQSDTA) của gà lai (trống Mía x mái ISA - JA57) từ 1 - 11 tuần tuổi (n = 51) 81 Bảng 4.14. Tỷ lệ nuôi sống của gà (trống Mía x mái ISA-JA57) từ 1 - 11 tuần tuổi (n = 51) 83 Bảng 4.15. Chỉ số sản xuất của gà thịt (trống Mía x mái ISA-JA57) từ 1 - 11 tuần tuổi (n = 51) 84 Bảng 4.16. Kết quả mổ khảo sát gà thương phẩm 11 tuần tuổi 85 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… vi DANH MỤC ðỒ THỊ ðồ thị 4.1. Khối lượng ñàn gà qua các tuần tuổi 51 ðồ thị 4.2. Tỷ lệ ñẻ của ñàn gà mái từ 20-46 tuần tuổi 61 ðồ thị 4.3. Năng suất trứng giống của ñàn gà mái từ 20-46 tuần tuổi 65 ðồ thị 4.4. Hiệu quả sử dụng thức ăn ñàn gà mái qua các tuần tuổi 71 ðồ thị 4.5. Khối lượng ñàn gà thương phẩm qua các tuần tuổi 77 ðồ thị 4.6. Sinh trưởng tuyệt ñối của ñàn gà thương phẩm 79 ðồ thị 4.7. Sinh trưởng tương ñối của ñàn gà thương phẩm 80 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CS Cộng sự ðVT ðơn vị tính HQSDTA Hiệu quả sử dụng thức ăn LTATN Lượng thức ăn thu nhận MTV Một thành viên TA Thức ăn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TLNS Tỷ lệ nuôi sống TT Tuần tuổi Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. ðặt vấn ñề Chăn nuôi gà nói riêng và chăn nuôi gia cầm nói chung là nghề sản xuất truyền thống lâu ñời và chiếm vị trí quan trọng trong tổng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi nước ta. Chăn nuôi gia cầm ñã có tốc ñộ phát triển nhanh và hướng tới phát triển bền vững với giá trị sản xuất lớn. Năm 1986 giá trị ngành chăn nuôi ñạt 9.059,8 tỷ ñồng, năm 2002 là 21.199,7 tỷ ñồng và năm 2006 ñạt 48.654,5 tỷ ñồng chiếm 24,7 % giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong ñó chăn nuôi gia cầm chiếm 19% giá trị sản xuất trong chăn nuôi. Như vậy chăn nuôi gia cầm chỉ ñứng thứ hai sau chăn nuôi lợn và giữ vai trò quan trọng trong nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Về ñàn gia cầm, năm 1986 có 99,9 triệu con thì năm 2003 là 254 triệu con (trong ñó gà 185 triệu con, vịt ngan ngỗng 69 triệu con), tốc ñộ tăng 7,85%/năm. Từ năm 2003 do ảnh hưởng của dịch cúm nên số lượng ñầu con có giảm. Năm 2006 tổng ñàn gia cầm ñạt 214,6 triệu con trong ñó gà 152 triệu con, thuỷ cầm 62,6 triệu con. Các vùng có số lượng gia cầm lớn như: Vùng ñồng bằng sông Hồng 58,4 triệu con, vùng ðông Bắc bộ là 42,5 triệu con; ðồng bằng sông Cửu Long 36,4 triệu con (chủ yếu là thuỷ cầm); vùng Bắc Trung bộ 33,2 triệu con, ðông Nam bộ 15,4 triệu con, Duyên hải miền Trung 12,5 triệu con, Tây Bắc 8,8 triệu con, Tây Nguyên 7,8 triệu con. Trong những năm qua, ñể ñáp ứng nhu cầu về con giống gà thả vườn, nước ta ñã nhập nhiều giống gà nổi tiếng như gà Tam Hoàng, Sasso, Kabir . Bên cạnh những ưu ñiểm như khả năng sinh sản cao, tăng trọng nhanh thì các giống gà nhập nội có nhiều nhược ñiểm như khả năng chống chịu bệnh kém, chất lượng thịt không ñáp ứng ñược thị hiếu người tiêu dùng. ðể khắc phục vấn ñề này, gần ñây các cơ quan như Viện Chăn nuôi Quốc gia, trường ðại Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… 2 học Nông nghiệp Hà Nội . ñã tiến hành khôi phục nhiều giống gà ñịa phương quý hiếm như gà Mía, Hồ, ðông Tảo . Bên cạnh những ưu ñiểm nổi bật như khối lượng cơ thể lớn, chất lượng thịt cao và thích nghi tốt với ñiều kiện chăn thả tại nhiều ñịa phương thì các giống gà này có một số nhược ñiểm lớn ñó là: khả năng tăng trọng, khả năng sinh sản thấp. Hiện nay ở nước ta có rất nhiều cơ sở chăn nuôi gia cầm với số lượng lớn, việc lựa chọn con giống có năng suất cao, chất lượng thịt tốt là một vấn ñề còn gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy các cơ sở trên cả nước ñã nhập về rất nhiều giống gà khác nhau ñể tìm ra những giống có chất lượng tốt nhất. Công ty TNHH một thành viên Gà giống DABACO ñóng trên ñịa bàn Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh ñã nhập và nuôi thử nghiệm một số giống gà, cho lai giống ñể tạo ra ñược ưu thế lai cho ñời sau. Trong ñó có sử dụng gà trống Mía lai với gà mái ISA - JA57, ñể có số liệu cụ thể về khả năng sản xuất của gà giống bố mẹ và thương phẩm chúng tôi tiến hành ñề tài: “ðánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống Mía với gà mái ISA - JA57 bố mẹ và thương phẩm nuôi tại Công ty TNHH một thành viên gà giống DABACO, Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh” 1.2. Mục ñích của ñề tài + Xác ñịnh sức sống và khả năng chống chịu bệnh của gà trống Mía và gà mái ISA - JA57. + Xác ñịnh khả năng sinh sản của gà trống Mía và gà mái ISA - JA57. + Xác ñịnh sức sống và khả năng chống chịu bệnh của gà thương phẩm. +Xác ñịnh khả năng sản xuất của gà thương phẩm. + Cung cấp một số thông số cơ bản góp phần hoàn thiện quy trình chăn nuôi của gà giống bố mẹ và thương phẩm. [...]... nhi u gen hay còn g i ña gen (polygens) Các gen này ho t ñ ng theo 3 phương th c ñó là s c ng g p; tr i, l n và tương tác gi a các gen G=A+D+I G: Giá tr ki u gen (Genotype value) A: Giá tr c ng g p - Hi u ng tích lu t ng gen (Additive value) D: Sai l ch do tương tác tr i l n - hi u ng gi a các gen cùng locus (Dominance deviation) I: Sai l ch do tương tác gi a các gen - hi u ng tương tác c a các gen không... cao s n, th i gian ngh ñ ch 4 - 5 tu n và l i ñ ngay khi chưa hình thành xong b lông m i Có con gà ñ ngay trong th i gian thay lông + Th i gian kéo dài chu kỳ ñ tr ng sinh h c Chu kỳ ñ tr ng sinh h c liên quan ñ n th i v n c a gia c m con Tuỳ thu c vào th i gian n mà s b t ñ u và k t thúc c a chu kỳ ñ tr ng sinh h c có th x y ra trong th i gian khác nhau trong năm Thư ng này kéo dài trong năm; gà,... như không còn b n năng ñòi p B n năng ñòi p là m t ñ c ñi m di truy n c a gia c m, nó là m t ph n x nh m hoàn thi n quá trình sinh s n Trong lĩnh v c p tr ng nhân t o, ñ nâng cao s n lư ng tr ng c a gia c m thì ngư i chăn nuôi ñã rút ng n và làm m t hoàn toàn b n năng p tr ng c a gia c m B i vì b n năng p tr ng là m t y u t nh hư ng ñ n s c b n ñ tr ng và s c ñ tr ng * Gi ng, dòng gia c m Theo tác gi... s khoa h c v kh năng sinh s n c a gia c m 2.3.1 Kh năng sinh s n c a gia c m S c ñ tr ng c a gia c m: Là s n lư ng tr ng ñ ra trong m t th i gian nh t ñ nh, thư ng tính b ng m t năm Cũng có khi tính s n lư ng tr ng theo m t năm sinh h c là s tr ng ñ ra trong 365 ngày k t khi gà ñ qu tr ng ñ u tiên hay 500 ngày tu i t khi gia c m ñ ra S c ñ tr ng c a gia c m thư ng ñư c ñánh giá b ng m t s ch tiêu chính... ñ tr ng c a gia c m mà ghép ñôi và ch n l c gi ng Cư ng ñ ñ tr ng còn liên quan m t thi t v i th i gian hình thành tr ng và chu kỳ ñ tr ng + Th i gian ngh ñ gà, thư ng có hi n tư ng ngh ñ trong m t th i gian, có th kéo dài trong năm ñ u ñ tr ng, t vài ngày t i vài tu n, th m chí kéo dài 1 - 2 tháng Th i gian ngh ñ thư ng vào mùa ñông, nó có nh hư ng tr c ti p ñ n s n lư ng tr ng c năm Gia c m thư ng... Trong chăn nuôi gia c m, v i m i dòng khác nhau, ñ u ph i ch n l c kh t khe ñ có t h p lai cho năng su t cao Do ñó kh năng ph i h p cũng là hi n tư ng t h p m i ñư c t o ra khi ch n ph i Vì kh năng ñó ñã có s n n m gen con ñ c và con cái, kh năng s n có ñó ph i ñư c các nhà ch n gi ng có nhi u kinh nghi m phát hi n và ch n ph i Greffing khái quát quan ni m này b ng mô hình toán h c sau: X M = P2 Trong. .. a gia c m Vì v y, ph i cung c p ñ y ñ ch t dinh dư ng n u không s làm gi m kh năng sinh trư ng và kh năng s n xu t c a gia c m, ñ ng th i không phát huy h t ti m năng c a gi ng Theo Bùi ð c Lũng và Lê H ng M n (1993) [14], ñ phát huy kh năng sinh trư ng c a gia c m không nh ng ph i cung c p ñ y ñ th c ăn v i ñ y ñ ch t dinh dư ng mà còn ph i ñ m b o s cân b ng gi a chúng, ñ c bi t là cân b ng gi a năng. .. văn Thi n, 1995) [23] * Thuy t gen tr i: Theo Davenport (1908), Kecble và Pelow (1910), Jones (1917) (Trích d n theo Kushner K.F., 1969) [47], nh tác d ng lâu dài c a ch n l c t nhiên và ch n l c nhân t o, gen tr i thư ng là gen có ích, d bi u hi n ra T p giao là s k t h p các gen tr i c a hai bên b m ñư c th hi n cơ th lai Các gen tr i th hi n nhi u ch , có th c ch các gen l n tương ng, t o ra tác d... p các gen Lijk: Sai l ch khi nh n xét Xij: K t qu do ph i gi a 2 gi ng i và j U: Hi u qu trung bình trong qu n th G: Hi u qu ph i h p c a 2 gi ng gi và gj Sij: Hi u qu di truy n ñ c bi t Rij: Hi u qu tương quan di truy n Ngoài quan ni m k t h p chung như ñã nêu còn có kh năng k t h p ñ c bi t, kh năng k t h p chung thư ng do ho t ñ ng c a các gen tr i, gen l n át, có nhi u lo i tương tác át gen khác... ñ tr ng Gi a tu i thành th c và th i gian kéo dài chu kỳ ñ tr ng sinh h c có m i tương quan ngh ch rõ r t + Tính p bóng hay b n năng ñòi p bóng ðây là ph n x không ñi u ki n có liên quan ñ n s c ñ tr ng c a gia c m Trong t nhiên, tính p bóng giúp gia c m duy trì nòi gi ng B n năng ñòi p r t khác nhau gi a các gi ng và các dòng Các dòng nh cân có t n s th hi n b n năng ñòi p th p hơn các dòng n ng cân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng tự phối ngô nếp phát triển từ nguồn gen ngô địa phương của việt nam và lào trong vụ đông xuân 2011 tại gia lâm hà nội , Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng tự phối ngô nếp phát triển từ nguồn gen ngô địa phương của việt nam và lào trong vụ đông xuân 2011 tại gia lâm hà nội , Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng tự phối ngô nếp phát triển từ nguồn gen ngô địa phương của việt nam và lào trong vụ đông xuân 2011 tại gia lâm hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay