Bài giảng Thư Viện

3 142 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 10:11

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc biên bản kiểm kê thiết bị - Đddh năm học : 2010 - 2011 Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2008 Tại Th viện trờng TH Mờng Mìn Chúng tôi gồm có : 1. Ông : - Hiệu trởng 2 . Bà : - Phó Hiệu trởng CMTH 3 . Ông : Hà xuân Tứ - Cán bộ th viện 4 . Bà : - Kế toán Sau khi đã tiến hành kiểm kê số TB - ĐDDH của Th viện nhà trờng . Chúng tôi đã thu đợc kết quả thực tế sau : Về số TB - ĐDDH đầu năm học gồm : . . ( có danh mục kèm theo ) So sánh với số lợng đầu năm học : - Thừa : . Thành tiền : Bằng chữ : . Với lý do : . - Thiếu : Thành tiền : Bằng chữ : ( có danh mục kèm theo) Với lý do : . . . . Biên bản kết thúc vào hồi . giờ cùng ngày. những ngời tham gia kiểm kê duyệt biên bản kiểm kê hiệu trởng Hà Xuân Tứ 0978 019 379 bảng kê kèm theo biên bản số : TT Tên TB - ĐDDH Số lợng Đơn giá Thành tiền Ngày tháng năm 2011 cán bộ th viện Hà Xuân Tứ 0978 019 379 Hµ Xu©n Tø 0978 019 379 . 2008 Tại Th viện trờng TH Mờng Mìn Chúng tôi gồm có : 1. Ông : - Hiệu trởng 2 . Bà : - Phó Hiệu trởng CMTH 3 . Ông : Hà xuân Tứ - Cán bộ th viện 4 . Bà. th viện 4 . Bà : - Kế toán Sau khi đã tiến hành kiểm kê số TB - ĐDDH của Th viện nhà trờng . Chúng tôi đã thu đợc kết quả thực tế sau : Về số TB - ĐDDH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thư Viện, Bài giảng Thư Viện, Bài giảng Thư Viện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay