Bài giảng so 1 trong phep nhan va phep chia

20 1,216 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 22:11

Thø s¸u, ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2009 To¸n ViÕt c¸c tÝch d­íi d¹ng tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau råi tÝnh 3 2 = 4 3 = 2 4 = × × × Thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2009 Toán 1. Phép nhân có thừa số 1 a) 1 x 2 = 1 + 1 = 2 Vậy Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 trong phép nhân phép chia 1 ì 2 = 2 1 x 3 = 1 +1 + 1 = 3 Vậy 1 ì 3 = 3 1 x 4 = 1 +1 + 1 + 1 = 4 Vậy 1 ì 4 = 4 b) 2 ì = 2 3 ì 1 = 3 4 ì 1 = 4 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 2 2 3 3 4 4 2. Phép chia cho 1 Thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2009 Toán Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 trong phép nhân phép chia 2 = 1 2 ì 1 = 2 2 : 2 = 2 1 : Vậy 2 = 2 1 : 3 = 1 3 ì 3 = 1 : Vậy 4 = 1 4 ì 4 = 4 1 : Vậy 3 1 1 1 1 2 2 3 4 4 3 Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2009 Toán 1. Phép nhân có thừa số 1 a) 1 x 2 = 1 + 1 = 2 Vậy Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 trong phép nhân phép chia 1 ì 2 = 2 1 x 3 = 1 +1 + 1 = 3 Vậy 1 ì 3 = 3 1 x 4 = 1 +1 + 1 + 1 = 4 Vậy 1 ì 4 = 4 b) 2 ì 1 = 2 3 ì 1 = 3 4 ì 1 = 4 2. Phép chia cho 1 Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. 2 = 1 2 ì Vậy 2 = 2 1 : 3 = 1 3 ì 3 = 3 1 : Vậy 4 = 1 4 ì 4 = 4 1 : Vậy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 Thø s¸u, ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2009 To¸n Sè 1 trong phÐp nh©n vµ phÐp chia TÝnh nhÈm: 1 x 2 = 1 x 3 = 1 x 5 = 2 x 1 = 3 x 1 = 5 x 1 = 1 x 1 = 2 : 1 = 3 : 1 = 5 : 1 = 1 : 1 = 1 2 2 1 1 2 3 3 3 5 5 5 1. PhÐp nh©n cã thõa sè 1 • Sè 1 nh©n víi sè nµo còng b»ng chÝnh sè ®ã. • Sè nµo nh©n víi 1 còng b»ng chÝnh sè ®ã. 2. PhÐp chia cho 1 • Sè nµo chia cho 1 còng b»ng chÝnh sè ®ã. Thø s¸u, ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2009 To¸n Sè 1 trong phÐp nh©n vµ phÐp chia 2 Sè ? x 2 = 2 5 x = 5 : 1 = 3 x 1 = 2 x 1 = 4 5 : = 5 1 1 1 3 4 2 1. PhÐp nh©n cã thõa sè 1 • Sè 1 nh©n víi sè nµo còng b»ng chÝnh sè ®ã. • Sè nµo nh©n víi 1 còng b»ng chÝnh sè ®ã. 2. PhÐp chia cho 1 • Sè nµo chia cho 1 còng b»ng chÝnh sè ®ã. Thø s¸u, ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2009 To¸n Sè 1 trong phÐp nh©n vµ phÐp chia 3 TÝnh: a) 4 x 2 x 1 = b) 4 : 2 x 1 = c) 4 x 6 : 1 = 8 1 × = 8 2 1 × = 2 24 : 1 = 24 1. PhÐp nh©n cã thõa sè 1 • Sè 1 nh©n víi sè nµo còng b»ng chÝnh sè ®ã. • Sè nµo nh©n víi 1 còng b»ng chÝnh sè ®ã. 2. PhÐp chia cho 1 • Sè nµo chia cho 1 còng b»ng chÝnh sè ®ã. Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2009 Toán 1. Phép nhân có thừa số 1 a) 1 X 2 = 1 + 1 = 2 Vậy Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 trong phép nhân phép chia 1 x 2 = 2 1 X 3 = 1 +1 + 1 = 3 Vậy 1 x 3 = 3 1 X 4 = 1 +1 + 1 + 1 = 4 Vậy 1 x 4 = 4 b) 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 2. Phép chia cho 1 Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. 2 = 1 x 2 Vậy 2 = 2 1 : 3 = 1 x 3 3 = 3 1 : Vậy 4 = 1 x 4 4 = 4 1 : Vậy Tính nhẩm: 1 X 2= 2 1 X 3 = 3 1 X 5 =5 2 X1= 2 3 X 1 = 3 5 X 1 = 5 1 X1 = 1 2 :1= 2 3 : 1 = 3 5 : 1 = 5 1 : 1 =1 1 2 Số ? 1 X 2 = 2 5 X = 5 3 : 1 = 3 2 X 1 = 2 X 1 = 4 5 : = 5 4 1 1 3 Tính: a) 4 Xx 2 Xx 1 = 8 X 1 = 8 b) 4 : 2 x1 = 2 X 1 = 2 c) 4 X 6 : 1 = 24 : 1 = 24 1 3 2 4 1 1 Thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2009 Toán 1. Phép nhân có thừa số 1 a) 1 X 2 = 1 + 1 = 2 Vậy Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 trong phép nhân phép chia 1 x 2 = 2 1 X 3 = 1 +1 + 1 = 3 Vậy 1 x 3 = 3 1 X 4 = 1 +1 + 1 + 1 = 4 Vậy 1 x 4 = 4 b) 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 2. Phép chia cho 1 Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. 2 = 1 x 2 Vậy 2 = 2 1 : 3 = 1 x 3 3 = 3 1 : Vậy 4 = 1 x 4 4 = 4 1 : Vậy Tính nhẩm: 1 X 2= 2 1 X 3 = 3 1 X 5 =5 2 X1= 2 3 X 1 = 3 5 X 1 = 5 1 X1 = 1 2 :1= 2 3 : 1 = 3 5 : 1 = 5 1 : 1 =1 1 2 Số ? 1 X 2 = 2 5 X = 5 3 : 1 = 3 2 X 1 = 2 X 1 = 4 5 : = 5 4 1 1 3 Tính: a) 4 Xx 2 Xx 1 = 8 X 1 = 8 b) 4 : 2 x1 = 2 X 1 = 2 c) 4 X 6 : 1 = 24 : 1 = 24 1 3 2 4 1 1 . chia 1 ì 2 = 2 1 x 3 = 1 +1 + 1 = 3 Vậy 1 ì 3 = 3 1 x 4 = 1 +1 + 1 + 1 = 4 Vậy 1 ì 4 = 4 b) 2 ì = 2 3 ì 1 = 3 4 ì 1 = 4 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 2 2 3 3 4. chính số đó. 2 = 1 2 ì Vậy 2 = 2 1 : 3 = 1 3 ì 3 = 3 1 : Vậy 4 = 1 4 ì 4 = 4 1 : Vậy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 Thø s¸u, ngµy 13 th¸ng 3 n¨m
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng so 1 trong phep nhan va phep chia, Bài giảng so 1 trong phep nhan va phep chia, Bài giảng so 1 trong phep nhan va phep chia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn