Bài giảng TAI LIEU ON TAP THI DAI HOC 2010 - 2011. (khong xem thi phi!!!)

3 345 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 21:11

Tài liệu ôn thi đại học năm 2010 2011 Môn Hoá Học Cách dùng: Các bạn nhấn đồng thời phím ctrl + nháy chuột vào dòng link ma bạn chọn. phn 1: K thut tỡm cụng thc hp cht vụ c TI V (DOWNLOAD) phn 2: Oxit tỏc dng vi axit Xem trang ny. phn 3: Kim loi tỏc dng vi axit Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint. phn 4: Mui tỏc dng vi axit Ti v FILE PDF1 FILE PDF2 FILE PPT1 FILE PPT2. phn 5: Kim loi phn ng vi mui Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint. phn 6: Mui phn ng vi mui Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint . . phn 7: CO2 phn ng vi dung dch Baz Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint. phn 8: Phn ng nhit luyn Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint. phn 9: Nhụm v hp cht ca nhụm Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint. phn 10: Cỏc nh lut húa hc Phn 1PDF v Phn 2PDF hoc Phn 1PowerPoint v Phn 2PowerPoint . phn 11: Cỏc s phn ng v iu ch Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint. phn 12: iu ch kim loi Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint . Luyn thi Húa (phn 13: Tỡm cụng thc phõn t nh khi lng phõn t Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint . Luyn thi Húa (phn 14: Tỡm cụng thc phõn t khi bit % theo khi lng ca mt nguyờn t Ti v dng PDF hoc T i v dng PowerPoint . Luyện thi Hóa (phần 15: Tìm công thức phân tử khi biết % của tất cả nguyên tố Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint. Luyện thi Hóa (phần 16: Tìm công thức phân tử khi biết công thức nguyên Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint. Luyện thi Hóa (phần 17: Phản ứng tách nước Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint. Luyện thi Hóa (phần 18: Andehyt - phản ứng tráng gương Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint . Luyện thi Hóa (phần 19: Các bài toán Este Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint. Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 1 TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 2 TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 3 TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 4 TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 5 TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 6 T ẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 7 TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn Hóa bài 8: Ôn về (C, H, O, N; (C, H, O Tải về dạng PDF hoặc T ải về dạng PowerPoint . . Ôn thi Hóa bài 9: Các phản ứng của kim loại Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint. . Ôn thi Hóa bài 10: Tổng kết nhóm nguyên tố (C,H,O Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint . GIẢI . Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 2 TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 3 TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn. TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 5 TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI . Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 6 T ẢI ĐỀ THI TẢI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng TAI LIEU ON TAP THI DAI HOC 2010 - 2011. (khong xem thi phi!!!), Bài giảng TAI LIEU ON TAP THI DAI HOC 2010 - 2011. (khong xem thi phi!!!), Bài giảng TAI LIEU ON TAP THI DAI HOC 2010 - 2011. (khong xem thi phi!!!)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay