Tài liệu TIẾNG VIỆT LỚP 1.KÌ I

5 353 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 20:11

PHÒNG GD ĐT ĐỒNG HỚI TRƯỜNG TH BẮC NGHĨA BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Năm học 2010 - 2011 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ CHẴN I. Kiểm tra viết (25 phút) II. Đọc hiểu (15 phút) 1. Nối ô chữ cho phù hợp: 1. Cây táo a. mùa vải thiều đã về 2.Tu hú kêu, báo hiệu b. là thợ lặn 3. Bố bạn Lê c. sai trĩu quả 4. Con suối d. rám trái bòng 5. Nắng tháng tám e. rì rầm chảy 6.Bạn Hà g. rất chăm học 2. Điền âm, vần thích hợp vào chỗ trống: a. s hay x : út bóng; ay bột; .ấm sét; xem étb. ăn hay ăng: m . tre ch bông h . hái kh . tay PHÒNG GD ĐT ĐỒNG HỚI TRƯỜNG TH BẮC NGHĨA BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Năm học 2010 - 2011 Thời gian làm bàim tra học kì i môn tiếng anh lớp 11' title='đề kiểm tra học kì i môn tiếng anh lớp 11'>I KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Năm học 2010 - 2011 Thời gian làm bài: 40 phút Điểm Số phách: Số phách: Số phách: Họ và tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ LẺ I. Kiểm tra viết (25 phút) II. Đọc hiểu (15 phút) 1. Nối ô chữ cho phù hợp: 1. Con suối a. mùa vải thiều đã về 2.Tu hú kêu, báo hiệu b. là thợ lặn 3. Nắng tháng tám c. sai trĩu quả 4. Cây táo d. rám trái bòng 5. Bố bạn Lê e. rì rầm chảy 6. Bạn Hà g. rất chăm học 2. Điền âm, vần thích hợp vào chỗ trống: a. x hay s : ạch sẽ; chữ .ố; đi a; .ung quanh b. ăn hay ăng: đi s . v vẻ h . hái kh . tay Trường Tiểu học Bắc Nghĩa BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1- PHÒNG 1 Thời gian: 25 phút xâu kim, dòng kênh, cuồn cuộn, quý hiếm, bãi cát. Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng. Điểm Số phách: Trường Tiểu học Bắc Nghĩa BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1- PHÒNG 2 Thời gian: 25 phút xâu kim, dòng kênh, cuồn cuộn, quý hiếm, bãi cát. Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng. Trường Tiểu học Bắc Nghĩa BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1- PHÒNG 3 Thời gian: 25 phút xâu kim, dòng kênh, cuồn cuộn, quý hiếm, bãi cát. Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng. Trường Tiểu học Bắc Nghĩa BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1- PHÒNG 4 Thời gian: 25 phút xâu kim, dòng kênh, cuồn cuộn, quý hiếm, bãi cát. Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng. Trường Tiểu học Bắc Nghĩa BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1- BẢN GỐC Thời gian: 25 phút xâu kim, dòng kênh, cuồn cuộn, quý hiếm, bãi cát. Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng. Trường TH Bắc Nghĩa HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I LỚP 1 - ĐỀ CHẴN Năm học 2009 - 2010 I. Viết: 10 điểm. - xâu kim, dòng kênh, cuồn cuộn, quý hiếm, bãi cát. (4điểm) Viết sai mỗi tiếng lỗi âm, vần trừ 0.5 điểm. Lỗi dấu thanh: 2 lỗi trừ 0.5 điểm. - Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng. (6 điểm) Viết sai mỗi tiếng lỗi âm, vần trừ 0.5 điểm. Lỗi dấu thanh: 2 lỗi trừ 0.5 điểm. Nếu bài viết đúng chính tả nhưng chữ xấu, trình bày xấu thì trừ 1 điểm, sai cỡ chữ, khoảng cách: trừ toàn bài 2điểm. II. Đọc hiểu: 5 điểm. 1. (3 điểm) 1. Cây táo a. mùa vải thiều đã về 2.Tu hú kêu, báo hiệu b. là thợ lặn 3. Bố bạn Lê c. sai trĩu quả 4. Con suối d. rám trái bòng 5. Nắng tháng tám e. rì rầm chảy 6. Bạn Hà g. rất chăm học - Nối đúng mỗi cặp được 0.5 điểm. Nếu mỗi ý có hai đường nối thì không ghi điểm. 2. (2 điểm) a/ (1điểm - điền đúng mỗi âm được 0.25đ) a. s hay x : sút bóng; xay bột; sấm sét; xem xét b/(1điểm - điền đúng mỗi vần được 0.25đ) b. ăn hay ăng: măng tre chăn bông hăng hái khăn tay Trường TH Bắc Nghĩa HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I LỚP 1 - ĐỀ LẺ Năm học 2009 - 2010 I. Viết: 10 điểm. - xâu kim, dòng kênh, cuồn cuộn, quý hiếm, bãi cát. (4điểm) Viết sai mỗi tiếng lỗi âm, vần trừ 0.5 điểm. Lỗi dấu thanh: 2 lỗi trừ 0.5 điểm. - Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng. (6 điểm) Viết sai mỗi tiếng lỗi âm, vần trừ 0.5 điểm. Lỗi dấu thanh: 2 lỗi trừ 0.5 điểm. Nếu bài viết đúng chính tả nhưng chữ xấu, trình bày xấu thì trừ 1 điểm, sai cỡ chữ, khoảng cách: trừ toàn bài 2điểm. II. Đọc hiểu: 5 điểm. 1. (3 điểm) 1. Con suối a. mùa vải thiều đã về 2.Tu hú kêu, báo hiệu b. là thợ lặn 3. Nắng tháng tám c. sai trĩu quả 4. Cây táo d. rám trái bòng 5. Bố bạn Lê e. rì rầm chảy 6. Bạn Hà g. rất chăm học - Nối đúng mỗi cặp được 0.5 điểm. Nếu mỗi ý có hai đường nối thì không ghi điểm. 2. (2 điểm) a/ (1điểm - điền đúng mỗi âm được 0.25đ) a. s hay x : sạch sẽ; chữ số; đi xa; xung quanh b/(1điểm - điền đúng mỗi vần được 0.25đ) đi săn vắng vẻ hăng hái khăn tay . MÔN TIẾNG VIỆT CU I KÌ I LỚP 1 - ĐỀ CHẴN Năm học 2009 - 2 010 I. Viết: 10 i m. - xâu kim, dòng kênh, cuồn cuộn, quý hiếm, b i cát. (4 i m) Viết sai m i tiếng. h . h i kh . tay PHÒNG GD ĐT ĐỒNG H I TRƯỜNG TH BẮC NGHĨA B I KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Năm học 2 010 - 2 011 Th i gian làm b i: 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu TIẾNG VIỆT LỚP 1.KÌ I, Tài liệu TIẾNG VIỆT LỚP 1.KÌ I, Tài liệu TIẾNG VIỆT LỚP 1.KÌ I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay