Bài giảng nhung bai van sieu cuoi

48 380 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 15:11

, Em hãy tả con lợn nhà em:  !""# $#%&' + Lời Bình ()&$* +, 2 anh em sinh đôi nhà nọ học chung 1 lớp, ,- .#*/ ,0.*,11.2#  *34& 5 67 &,,-1.2#8' + Lời Bình (9,46* 3, Em hãy tả bạn em :884 *:8&87*:88; *:8<887*** + Lời Bình (= >$&= >$&* 4, em hãy tả đêm giao thừa ?3$@AB; .9*0,C,D3E8F @ >132*** + Lời Bình (# 7*BD02980* 5, em hãy kể lại tác phẩm Tắt đèn của NTT GBHF7,I0'''' + Lời Bình (,0JKL!MNOO&=*' 6, em hãy tả con gà trống nhà em P#?)?P#'Q + Lời Bình (= R$&S,?T2$&<,F 7, Chuyện này cũng có thật nè: US,0 AU;V GBHF,OW%7;XCWY,?JS=1& WZ&,[[&%W*\BP%F* ]"@%^ _ Q 8, "áng văn" độc đáo `*a)3bF&&9?42[[:&2 #c,d,&e*Ub7V$* + Lời Bình (Gf&&2J>&=8@(g4'g'hT'a5 '*** 9, Tả sinh hoạt một buổi tối ở gia đình em i.%#[#?jkP4%[*ad = 5;*a#(WU""&:4=c3?'W + Lời Bình (G80J3&-8,T&B"=;%4* 10, tả cô giáo G6c"***6c"*** + Lời Bình (ZJ3<c? '#lj3#&;m 11, "Tưởng tượng mình là Thánh Gióng lên tâu với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm dưới trần gian" n21)D &"U2n""4&88,d,,c," 4&,7Y 12, Tả tiết học trong lớp ***G"d21Ek=(G:***:***:* \38SbD*G"7-k? D [ ***U'U- 5&c? *** + Lời Bình (J32&= 13, "Em hãy tả bà nội thân yêu trong gia đình em" " . a46*Z;S35 %#*a80&X0) ?<*a4S,&#c*G43k*a3 &V3.3J*\9,9P ?? ?9-2,7 ;*\6&?3%2?9,2=?9* o$%2*a4*U$&?*p4&" ")&#q3,?4&":;-$?*ab; #':k*Z4&"4&?8"k: + Lời Bình : J3T 14, giải thích câu tục ngữ "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh" G$5>23TYcJD? 8Y,:k8" b"RPXF :*** 15, giải thích câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" G$5>4&3T"cTP4&BJ<0 &@6 =$&2 16, Tả đôi mắt của ông: Z;"Y,;"46;Y' 17, Ðề bài: oY& $S=F' _ c`&rH AU&=]6 acJ3? s-taH.:,13(***`&rH@ 3 5,=3k5=F1uQv*wU9h=(,04 $?!&"UgVub3=v*"d& .(x$y7&*U2$,F?:=,F()!! ?*UF%'n 2c,2(Hy9>Al $SF&:l- :%:l=X%'/@*m 18, Ðời thừa g6(oY&:3TC%7C:$c\03ehugU9v a(\03eh3-&6#@c\0 3eh6>c%43;&@z"n!`={*gD= ,0zehy!Y6;J&@\=`: z3/s,UG s|***Uk<8" F4 S8S43# >)1,0,F&3\0zeh@ 8<3TC%7C:$!8"g93 19, Một câu chuyện có thật 100% của học sinh cấp 3 bình về tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện " Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân U3#3:&PY9-b46 :,BP64,,B2=8 468"@C****j* n 2c&(,6338F 8r44u}@v 20, Đề 1: Viết về nhân vật Thúy Kiều Z:J3? sIUGzU*{h1Y,13( UP&]6/3;,j3YB1 81,y,# y.*~1dB8")Y&%#3"U6T,O*Z&&P ,2",66&%#3"b*z]6, GZ:* 21, "Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Kiều". Z:? //IUUhGVY,1(***`&rHY6#cP*ZDy6# Y3?,6:,O4?F#cP S8S ,E"\.UP&]6&J~:UU4U*aCb 8• S8S &:%4=,42?F#P *** 22, "Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ". ac/J3? sIUGz4 +(****€$B$, 5[S C 213b****]1c(zNN&2 14y&•!/!/ss/ ; PY13#/‚+LLP  $&‚+&&u242c&&%""v 23, "Trong các tác phẩm em đã học và đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất ? Vì sao ? Hãy chứng minh ?" ac:`{U? /LaIUUhY,1(U8,0J\$4 e***U AS4 AU;VcBHF*\ Y@=#:3T 5>c1 81*Gb<BY ,@@=82&1*** 24, "Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích "Những nỗi lòng tê tái." ac:`GU? /L{IUUhIP`F:Y,1(`&"Y: "*€4&28JhFO;"UP&]6Y[:; ]6":]6&1%&2= #2 X8")*** 25, "Em hãy cho biết sự bất công của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Bằng các tác phẩm đã học của Hồ Xuan Huong, Nguyễn Du, hãy chứng minh ?” Z:2h`$? sIUGz,1(zT4"c 5>?1 81 (hJ8"T#1J8"%4:%% ;&*`&&&6  5>Yc#*h04&&|ƒK #8 5>** 26, "Sau khi đọc tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, em có suy nghĩ gì về nhân vật chị Dậu?" ac:`hU? /La,1(z82% AU;Vc`"U4U# 3&e3(GBHF&2[.T:* `4X8"3,J*G„:84&[BF y X-:C4&P8!!213bj ;*** 27, "Trong bài Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi, đoạn thơ nào đã nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của quân ta trong cuộc kháng chiến?" Z:Y,1(~:.323b:,8S1XYc"(~ /FD8"8:+F$ 28, "Anh chị hãy phân tích hình ảnh người lính Vn qua thơ ca kháng chiến chống Mỹ" ( điển hình như bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân) U,1c/:? /+{KIUUhI5h= Gn:( `Scn2{…$7j ",j cS*U&Y5 Y#[F†**{Y%#0U$z.`4{%t[  $.`[2%T0,1b8b ; ac/:? /+-a1,1( ***U20U$z.`4/ T2C*ZB4& T2C2:,,;;4&B4&C2eY 1***{ $48"/b4&48@ 4&b$$X8"*** 29, "Em hãy cho biết ý nghĩa của câu thơ "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm"."Ue1@3"$&4#,"e,3<8 @1.9 8J\Y1:4J @13<,T A*G13$,‡ec$.&P 4&&$&8" >3<t# 6F ?<Sc4?*\t<4&S?B,@ @.0"B\„>‡.06 4&0B%2D,")>* 30, Một học sinh “miêu tả hình dáng cô giáo em”: “G"6.F " ;JC38",,A&"8 0*G""$,86j,?jCh$ ,F&3&"3frR***uQ'vˆ ‰FJ )""8J%Y4",0Y,B%jFS %*G"8:J@58"J*G23#" J3&&.[4e,6$3,6f3#64"2? A,6&,8Š03k51\=* 31, Xin nêu một số dẫn chứng về “kết quả” dạy và học văn hiện nay: 1. Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của văn sĩ Hộ trong tác phẩm Đời thừa của nhà văn Nam Cao* \0zeh3-&6#@c\0zeh 6>c%43;&@z"n!`={*~D= \0zehy!Y6;J&@\=`: z3/s,UG s|***Uk<8" F4 S8S43# >)1,0,F&3\0zeh@ 8<3TC%7C:$!8"~93Q 2. Em hãy phân tích tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân. ˆU3#3:&PY9-b46 :,BP64,,B2=8 468"@C****j*ˆ 3. Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Truyện Kiều.ZJ3? //IUUhGaVY,1( ***‹`&rHY6#cP*ZDy6#Y3?,6: ,O4?F#cPS8S ,E"‹\.UP&n6ˆ &J‹~:4ˆ*aCb8• S8S &:%4 =,42?F#P***ˆu''v* 4. Trong các tác phẩm em đã học và đã đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất? Vì sao? Hãy chứng minh? ac`*{*U? /LIUUh,1( ‹***U8,0J\=`$4e***U A S4 A‹U;Vˆ*\Y@=#:3T 5>c 1 81*Gb<BY,@@=82&1***ˆ* 5. Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích “Những nỗi lòng tê tái”. acG*\*U? /LIUUhI*`:,1( ‹`&"Y:"ˆ*€4&28JhFO; "UP&]6Y[:;]6":]6&1%&2 = #2X8")ˆ* 6. Em hãy cho biết bất công của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Bằng các tác phẩm đã học của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, hãy chứng minh* Z2h`$? sUIGz,1( ‹***zT4"c 5>?1 81(hJ8"T #1J8"%4:%%;&u'v*`&&&6  5>Yc#*h04&&|!K&#8 5>***ˆ* 7. Một bạn học sinh lớp 9, PTCS T.A, Huế đã viết: ‹UP&]63,j3YB1 81,yF , #y.*~1dY&%#3"U6pT,O&&P ,2",66&%#3"b*z]6, :ˆu'''v* 8. Em hãy tả con gà trống nhà em: GP#?)?P#'Q 9. “Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêuˆ!6F ,08• #= @J,9r-tJ*…S&2,09cJ3( !hc44 7q4F: ;99S4& >ŒUS54TŒ]60# "* !G;cXd5cY: .* G);J$c+K?&$* !a5ML)*h6.673* !]=7=#* !]"D"el";";[$;lc"4, =c"4=*!wcC/7,8"F * 1) Học trò ngày nay quậy tới trời 10 thằng đi học 9 thằng chơi 3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ Còn lại thằng kia cùng gật gù 2) Việc học ngày nay đã khác rồi 10 thèng đi học 7 thèng ngu 2 thằng còn lại vô lớp ngũ Còn lại thèng kia chả biết gì 3) Con người càng lúc càng đông. Thạch Sanh thì ít , Lý thông thì nhiều . 4) Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa . rải đinh. 5) Không biết dựa cột mà nghe, cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm. 6) rông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ. 7) Ngày xưa giám thị cũng đi thi cũng cóp cũng quay chẳng kém chi Mà này giám thị lại trông chặt chẳng để em xem 1 tí gì [...]... có thể làm được Tại Nghệ An, tỉ lệ bài thi đạt điểm trên trung bình không nhiều, số bài thi dưới điểm trung bình, kể cả điểm 0 khá phổ biến Một túi bài thi (24 bài) , tổng điểm chỉ đạt 40,5, trong đó chỉ duy nhất 1 bài đạt điểm 5; một túi bài thi khác, tổng điểm 49, không có bài nào đạt điểm trên trung bình Thậm chí có túi bài thi tổng điểm chỉ đạt 32, trung bình mỗi bài thi chưa đủ 1,5 điểm Nhiều thí... vật nuôi em yêu quý nhất là con Gà.Sau đây em xin tả con gà Đây là bài văn rất đặc biệt của cô bé lớp 10 Điều lạ không phải vì bài văn đạt điểm 9+, cũng không phải chỉ vì hành văn ấn tượng, mà nó còn lạ ngay từ lời tâm sự của giáo viên với cô học trò nhỏ là tác giả bài văn Đề bài: Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em Bài làm: Bản chất của thành công Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công... cảm ơn) Những bài văn như thế này không thiếu Có em chỉ cọ quẹt đôi ba dòng, viết lại cái đề rồi bỏ luôn phần còn lại Bài làm văn được 1 hay 1,5 điểm phần lớn đều rơi vào trường hợp này Các em cứ viết linh tinh, “quên trời quên đất”, được chăng hay chớ, miễn là có Mỵ và A Phủ mà chẳng cần biết mình viết gì Giáo viên chấm bài thi mà cứ tức anh ách Không biết trong số mấy nghìn bài ở đây, có bài nào của... khi văn “trăm hoa đua nở”, nhiều “phách”, đa “nhịp” thì việc thầy nhận xét bài hay, bài dở trong tiết dành để trả bài cũng khó có chuẩn Một điều nữa mà nhiều người kinh nghiệm trong nghề tiên liệu: Sau giai đoạn “sáng tạo”, nhiều em sẽ nhận ra và copy những kiểu bài mẫu hiện không thiếu trên mạng Và sắp tới sẽ có đầy những bài văn” kiểu “vai gầy của mẹ”, “tiếng ho của cha” hay “nỗi đau nhức nhối từ... cảm ơn) Những bài văn như thế này không thiếu Có em chỉ cọ quẹt đôi ba dòng, viết lại cái đề rồi bỏ luôn phần còn lại Bài làm văn được 1 hay 1,5 điểm phần lớn đều rơi vào trường hợp này Các em cứ viết linh tinh, “quên trời quên đất”, được chăng hay chớ, miễn là có Mỵ và A Phủ mà chẳng cần biết mình viết gì Giáo viên chấm bài thi mà cứ tức anh ách Không biết trong số mấy nghìn bài ở đây, có bài nào của... sẽ kinh hoàng khi đọc thấy cái mở bài này: “Hôm nay, bữa thi đầu tiên, thấy thầy giám thị phát đề văn, thầy đi đi lại lại, y chang mấy người lính tây tiến nên em có cảm hứng phân tích một đoạn bài Tây Tiến” Tổ trưởng tổ chấm văn của một trường cấp 3 nói nửa đùa nửa thật: “Các thầy cô đừng có bắt lỗi chính tả làm gì, bắt lỗi chính tả thì không còn thời gian để chấm bài nữa, kệ, miễn học sinh viết được... xưa của bố” Cả bài văn, em này xưng “bố” rất hồn nhiên (giọng kể cho con mà) Cô giáo phải bật cười: “Bao nhiêu năm đi dạy học, chưa từng bị học sinh xưng “bố” ngọt ngào như thế! Vừa buồn cười vừa… tức!” Nhiều giáo viên dạy văn lớp 10 ngán ngẩm: Em nào “ngấm” bài thì viết khá thú vị nhưng em nào lười học thì bịa lung tung Ranh giới của việc này rất khó lường Còn nhiều sự bất ổn Khi chấm bài theo cách... bật, đó sáng tác rất nổi bật” Trích: Những lời van xin khổ sở - “Cầu xin thày cô chấm dễ dễ cho em, em bị bể tủ rồi, nếu mà em dưới năm điểm môn này thì chắc em rớt quá, thầy cô làm ơn làm phước đi mà” - “Chắc là em đành phải xuôi tay theo số phận ang bài quá rồi thầy cô ơi, chuyến này em rớt thiệt rồi Hỡi ơi, đời em còn khổ hơn đời cô Mỵ nữa” Đọc những bài thi, mới nhận ra khả năng bình luận văn chương... kiểu “vai gầy của mẹ”, “tiếng ho của cha” hay “nỗi đau nhức nhối từ vết thương ở chiến trường năm xưa của cha luôn xé lòng con lúc trái gió, trở trời” những bài luận na ná các bài trong những tập sách “học làm người”, “những tấm lòng”… Người viết bài này biết chuyện một học sinh lớp 6, em là học sinh giỏi văn và là con của một nhà giáo có uy tín Đầu năm học, cô giáo dạy văn mới đã cho em điểm 4 Mẹ em... nhận mọi việc mà thôi” Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công Hà Minh Ngọc Lời phê của cô giáo dạy văn Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất Những bài thi lịch sử cười ra nước mắt Theo nhận xét chung của giáo viên, đề . chẳng cần biết mình viết gì. Giáo viên chấm bài thi mà cứ tức anh ách. Không biết trong số mấy nghìn bài ở đây, có bài nào của học trò trong lớp mình dạy không đua nở”, nhiều “phách”, đa “nhịp” thì việc thầy nhận xét bài hay, bài dở trong tiết dành để trả bài cũng khó có chuẩn . Một điều nữa mà nhiều người kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng nhung bai van sieu cuoi, Bài giảng nhung bai van sieu cuoi, Bài giảng nhung bai van sieu cuoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn