Tài liệu DE THI HKI hoa hoc 8

1 298 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 12:11

UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Hóa học 8 ---- Đề chính thức ---- Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1. (2 điểm) a. Thế nào là hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học? b. Khi đốt cháy nến (parafin), đầu tiên nến chảy lỏng thấm vào bấc, nến lỏng chuyển thành hơi, hơi nến cháy sinh ra khí cacbon đioxit và hơi nước. Quá trình trên gồm mấy giai đoạn? Hãy xác định loại hiện tượng cho các giai đoạn đó. Câu 2. (2 điểm) Lập phương trình hóa học các sơ đồ phản ứng sau: a. P + O 2  → 0 t P 2 O 5 b. Fe(OH) 3  → 0 t Fe 2 O 3 + H 2 O c. Al + Cl 2  → 0 t AlCl 3 d. Zn + HCl ---> ZnCl 2 + H 2 Câu 3. (2 điểm) Khi ta thổi hơi (có khí cacbon đioxit CO 2 ) vào 200g dung dịch nước vôi trong (dd Ca(OH) 2 ) thì sau phản ứng thu được 10g chất rắn trắng (CaCO 3 ) và 194,4g nước. a. Viết công thức khối lượng cho phản ứng hóa học trên. b. Tính khối lượng khí cacbon đioxit đã tham gia phản ứng. Câu 4. (2 điểm) Công thức hóa học Ca(NO 3 ) 2 cho ta biết những ý gì? Câu 5. (2 điểm) Cho 6,2 g photpho (P) cháy hết trong khí oxi sinh ra điphotpho pentaoxit (P 2 O 5 ). Tính thể tích khí oxi ở đktc đã dùng cho phản ứng hóa học trên. Cho Ca = 40; N = 14; O = 16; P = 31. Hết . KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Hóa học 8 ---- Đề chính thức ---- Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu DE THI HKI hoa hoc 8, Tài liệu DE THI HKI hoa hoc 8, Tài liệu DE THI HKI hoa hoc 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn