Tài liệu Bai Tâp Ôn Thi HK II Toan 10 năm 2011

18 368 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 08:11

Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN I. Phần Đại số 1. Bất phương trình và hệ bất phương trình Ba ̀ i 1:                   x x x + < + −      !   " x x x x + + ≥ − + Ba ̀ i 2:#          $ "%x x− + − ≥ −    "  " x x x − − < −   "   x x x + − + > + &  $  "   x x x + + − ≤ + '  "  " $ " x x x− + − − > − − (   )  " %x x− + > Ba ̀ i 3: #          $  )  * $  " " x x x x +  ≥ −    −  < +     ) $  +  ,  " ) x x x x −  < +    +  > −     "    $ $    x x x x x x   − ≤ −  < +   −  ≤ −  &   +  $  " $ "   x x x x −  − + >    −  − <   Ba ̀ i 4: #-.  / )01")10  2% /   0 0 0 " )0 "0 ! − − + − + 3% / "   0 " 0  0  + < − − − &/ 0 " 0 "  0 " 0 + − + > − '/  "% 0 " $ 0  − ≥ + Ba ̀ i 5: #-.4  /  $0 "% % 0 0 " % − >   − − <  /   0 %0 + % 0 "0 ", %  − − <   − + >   /   )0 0 0 "  0 0 *0 "* % −  >  + −   − − <  &/   )0 + 0 % 0 0 " %  − − <   − − ≥   '/ 0 " 0 " 0 " $  + $0 " 0 " $0 " ) "%  − +  − < −    − − +  − <   &/  0 ,0  %  0 % 0  + − ≤   + >   Bài 6; Giải các bất phương trình sau / ( ) ( )    $  %x x x− − + ≥  / + + > − − x 2 x 4 x 1 x 3 / − − ≤ − + 2 (x 1)(5 x) 0 x 3x 2 &/    " "$  x x x − ≥ − − '/   0 0 " " 0 " − + > − (/   0 !0 ") % 0 !0 ") − + ≥ + + Bài 7: Giải các hệ bất phương trình sau /  − < +   − + ≤   2 4x 3 3x 4 x 7x 10 0 /  − + >   − − <   2 2 2x 13x 18 0 3x 20x 7 0 Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh 2. Dấu của nhị thức bậc nhất Ba ̀ i 1: #          001"053% 0501$05,  3%  $ "  x > − & ) "   " x x − + ≤ − + '   "  x x x x + − > − − (  $ x − <    x x− > −    ,x x− − =  " x x x+ ≤ − + 3. Phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Ba ̀ i 1: 6  &7  8                055"2% 01$3 )01"5$1201!  &052 Ba ̀ i 2:6  &7  8                  ! %  % x y x y + − ≥   − + ≥    %   " % x x y − <   − + >    %    x y x y y x − <   + > −   + <  & "  "  y x y x y x   − <  + <    >  4. Dấu của tam thức bậc hai Bài 1: 9:&;.< = 0  105"  10  1)05$ 0  5  05" &0  5  "− 01  '  0  5  5"05" (0  1 + "− 05  Bài 2:9:&;. >< ? =    " +     x x x     − − − −  ÷  ÷     6 =     $ ! x x x − − − @ =  ""  $ + x x x + − + − &A =     " x x x x − − − + − Bài 3: B..CDE>FBG4 0  55055)5  H% 1"0  15015 H% Bài 4: B..C>B 0  55"05!1$H%G4 4 0  1*0515!  H%G4& 4   55"0  51051$H%G4& 4 Bài 5:9.C><IJ&KLM0  0  55"055+ 0  5)051$ 5"0  15"055) &0  1"01$ Bài 6: 9.C><IJKLM0 0  101$ 10  5105"1 50  5)5"05"1  &1)0  55"051" Bài 7:9.C>NE(0H  ) mx x m− + + O0.CKLM0/ Bài 8: B.CDE> 4PKLM0 $0  1052% 0  1"%01$3% 50  5052% &5"0  11"051 ≥ 3% Bài 9:B.CDE> KJ4 $0  105 ≤ % 0  1"%01$ ≥ % Bài 10: B> / 6;B0  5Q"05Q"2%KJ4/ Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh / 6;B50  QQ"05)3%G4KLM0RS/ / 6;BQ0  5501)T%G4/ &/ UB5"0  5Q05Q"H%G4V&; '/ UB5"0  5Q05Q"H%G4.&; (/ UB5"0  5Q05Q"H%G4 4W" Bài 11:a.B>G4& 4 /  55"0  51051$H%/ /0  1*05Q5!  H% Bài 12:a. B> ;KJ4 /$0  105≤%/ /0  Q"%01$≥%/ Bài 13:B..CD> 4PKLM0 0  1)1"051$≤%/ Bài 14: @80  11"05)1"H%/B..CDE>G /X4 4/ /X4.&;/ /@.4&/ &/@.4/ Bài 15: @8B    * $ %x m x m− − − + − = KL.N8DB /UBKJ4 /UBG4 /UBG4.&; &/UBG4 4 (/@G4:KNB4:G /@G4& 4 Bài 16: @8B   $ )  %m x mx m− − + − = KL.N8DB /UBKJ4 /UBG4 /UBG4.&; &/UBG4 4 (/@G4:KNB4:G /@G4& 4 6N"+ B> GG4         !  ) %    * $ %   "    % a x m x m m b x m x m c m x m x m − − + + + ≥ − − − + − < − − + − + >  Bài 18: YL.CN8DZ ;BKJ4  ( )       %  "    % a x m x m b m x m x m + − + − = − − + − + = Bài 19: YL.CN8DB4G4 { {   ! % % $ ) %     %  % x x x x a b x m m x − + ≤ − + > − > − ≥ Bài 20:YL.CN8DB4KJ4 { {  $ ) % $ * %   )  %  % x x x a b x m x m − ≥ − + > − − < − < 5. Phương trinh bậc hai & bất phương trình bậc hai Bài 1. #-.B Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh        )  ) a x x x x b x x x+ + = + − − = −   [ "[ [ [ )   "$ c x x x d x x x+ + + = + − − = − Bài 2. #-. ;B   $   "   %  %  $ ) x x x x a b x x x − − − − ≤ > + − +    )  "  " "   "   $  !    )  x x x c d x e x x x x x x − + − > < − < − + − − − +     ["  [ "    )   "  [ $ ) [ * $   x f g x x x h x x x x x x − ≤ + + ≥ + − + > + + − − Bài 3. Giải các hệ bất phương trình     $ " %  ) %    "   )  x x x x x a b x x x x x − +  ≤  − + + ≥    − − < −   − < −  Bài 4: #-. ;B 0  505" ≥ % 0  1"5  055  2% 0  105" ≤ % &005$ ≤ 0  5 '0  1  5"05  2% (10  5+01) ≥ % 05  1Z$ ≥ 0  "  0  105*3% Bài 5:#-. ;B 01"0  1)0  5" ≤ % 10  5010  1$05* ≥ % \0  1"0  5)01*2% &0  1+05)0  505)2% Bài 6: #-. ;B   "% " $  x x − > +  )  "  $ "  x x x − > − −     % ) $ x x x x + + < − − &    "%  % ) ) x x x x − + ≥ + + ' "   "  x x x + < + + + (   $ " * +  x x x x − < − − −    $ * " $ * x x x x x x − + + ≥ + +   " " % " "x x x + − ≤ − + 2)#-.4     $ " * ) + "$   + " % +     ,  !  " %  $  + "% %  x x x x x x a b c x x x x x x   + < +   − > + − + <       + − − ≥     < + + − ≥    6. Thống kê Ba ̀ i 1:@8   J  ]^  I  '    _^"!!,  "    ]  ?  K  8I   % % $ $ $ )$ )% )% $ )$ $ $ )$ % % % )% % $ )$ )$ $ $ % )% )% )% $ $ $ $ A      I    `aK    ` X 7 I   o 6   J    J  o 6   J       A  K  8  b     X 7   0'  K  0        J  I  J   Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh Ba ̀ i 2:a8J  I    )$b    8J  I     ^  Z    7J  I    ,* ,* ,* ,* ,+ ,+ ,, ,, ,, ,! ,! ,! ,! !% !% !% !% !% !% !" ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !) !) !) !) !$ !* !* !* !+ !+ A      I    `aK    `X 7 K          87J  I   c      J    J  K      '  I  J  )I  K  J  &  8  I  c  "8   d,*e,,fI  8  d,!e!"f/// Ba ̀ i 3:@87J  I  8      J    J  K      '  I   ]8   g8     J         (   " d,*e,,f ! %h  d,!e!"f "" )/))h  d!e!)f "! )/h ) d!$e!+f * "/)h J   ]H)$ "%%h  Y' 7    J    J    J  Y' 7    J    J        Y' 7    J          J  &Y' 7    J    b   Ba ̀ i 4:a8J  &  J      K  J  &  I    7J  I   )%/) )%/ )/% ))/$ )!/, $%/* $"/ $/) $$/$ $*/% $*/) $+/ $+/) $,/% $,/+ $,/, $,/! $!/" $!/ $!/) *%/% *%/ *%/$ */,   J     ZJ  K  K  J   c       J  '  I  J  *I  K  J  &  8  I  )8    I  d)%e))8     I  d))e),e/// Ba ̀ i 5:Ni-0D)$IL"%A " jkXU  lg   "c= - Em;:ILZKL.ILj -  Yn >omEBR>4 - / ]=0:KpNi-0D)$MIL"%A " Ba ̀ i 6:gEIOD,$8IODNIOqO0;ojrJIO] cLNi mE dZeZ) dZ)eZ* dZ*eZ, dZ,eZ% dZ%eZ dZeZ)  * " "" , $ @R )$ Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh "c= - Em;:ILZKL.ILj -  Yn >omEBR>4 - / 6stG.Z]80;NIOZ8G aNIOqqGEIO6IN+,KN t"%% aNIOqqqGEIO6IN+,KN t""%  Xu8.EIODIO8NqqKNqqqj/ Ba ̀ i 7:E>8.DRIL"%A " Osb- a> "   ) $ * + , ! "% mE "  )   + " !     J  `iE> BZKCKNRI4v` Ba ̀ i 8:w  I  I  K      )%  J      8    &           8     J   w  I  0 % "   )   J   $ , "" "% * ]H)%      I       )%  J      K  J  I     Bài 9. apKpp8D*MMxJi tOMy kpKO - EmE:IL Lớp chiều cao Tần số d"*%e"*f d"*e"*$f d"**e"*,f d"*!e"+"f , ") , * cộng N = 36 /6xKN8 - E>O - EmEZm;:IL /i.C BKNDyEI4lấy gần đúng một chữ số thập phân Bài 10: sNRR^&zKpEk{MDMIL"%jN/]kp My$%MIL"%KNpC.'8 sEk{MjN8 "%N/|yEI4OB N&L&r - EmE:IL Lớp Tần số c  J  I     J  d)$e$$ d$$e*$ d*$e+$ d+$e,$ d,$e!$ "% % $ "$ $ @R ,$ Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh d%e"% d"%e% d%e% d%e)% d)%e$% d$%e*%f $ ! "$ "% !  @R N = 50 A;4Z=OZiLp` aINpyp8N R` 6xRm;>BN - EmEZm;:IL/ &Yn >oBR }&} EmEZm;/ 'iDyEI4(Lấy gần đúng 3 chữ số thập phân). Bài 11. @8 -EI4 wEpIuODF.Tính bằng triệu đồngD.&8>~N E.8NI=J8sDRJ " " "Z$ ") "$ "*Z$ "+ " "/$ ")Z$"! "Z$ "*Z$ "+ ")Z$ " "Z$ "$Z$ ",Z$ "+Z$ "!Z$ % c= - EmEZm;:IL'8.ILd"e")Zd")e"*Zd"*e",Zd",e%f Yn >ok;PmE Bài 12.@MMKN•mD.'OyEI4 ! )" )% ) )" )% )) ) )" ) , ! )" ) ! )% ) ) )" )" ) ! )" /c= - EmEZm;/ / iEKCKNEEDyEI4lấy gần đúng một chữ số thập phân Bài 13a>>J8.DMIL"%?jk9O8j - a> $ * + , ! "% mE " $ "% ! +  BE BZEKCKNE/KNRI4v/ Bài 14: 6rcIrER48r=OFN8m 5 6 10 0 15 6 12 2 13 16 0 16 6 10 a. Tính s trung bình, s trung v , m t, ph ng sai và đ l ch chu nố ố ị ố ươ ộ ệ ẩ b. Lâp b ng phân b t n s ghép l p v i các l p sau: ả ố ầ ố ớ ớ ớ [ ] [ ] [ ] [ ] 0;4 , 5;9 , 10,14 , 15,19 Bài 15: wEI4Ir<=N.IN'8-vD%J8 Rx-0;KCi^No = , ! "% " "$ ", % mE "  * +  " " iE BZEKCZZRI4vi0.s%Z%" Bài 16: @8 - EmE a>>8. " ) * + ! @R mE   "! "" , ) Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh Bài 17: @p8D%MIL"%OI4j -KC ")$ "$, "*" "$ "$ "*+ "$% "*% "*$ "$$ "$$ "*) ")+ "+% "+ "$! "* "$* "), "), "$, "$$ ")! "$ "$ "$% "*% "$% "* "+" XuI= - Em;:ILKL.ILIN d")$e"$$ed"$$e"*$ed"*$e"+$f/ Yn >omEZm;BRZk;Pm; UKNRI4v Bài 18: @8 - EmEpj4o8. RKNKDRJ pj   ) $ * @R mE $ "$ "% * + ) iZRI4vZBEKNEKCD EmEu8/ Bài 19: @8.EI4EO8 - *)$ *$% *)$ *)) *$% *$ *$% *$) *$% *$% *$% *) *$% *% *)+ *$% *)$ *$% *)$ *) *$ *$ *)+ *$ / c= - EmEZm;IL:KL.ILIN [ ) 630;635 Z [ ) 635;640 Z [ ) 640;645 Z [ ) 645;650 Z [ ) 650;655  / iD -EI4/ / Yn >oBRmEZm; iZRI4vKNBED -u8 7. Lượng giác Ba ̀ i 1:aJ    J  88  J        " e e"e e e e  $ "% ! "*  π π π π π Ba ̀ i 2:aJ    J  88  $ % e" % % € e"% % e"$ % e % % € e$ % Ba ̀ i 3:|J  8  8       "$/  J  &      8  8  8  J  8  "* π $ % )% % & Ba ̀ i 4:  8  I    Z0        |     ^   ¼ AM 8    J  8k π   k π     $ k k Z π ∈ &     k k Z π π + ∈ Ba ̀ i 5:           J  I        8  J  8 Q*!% % )!$ %  "+  π − & "$  π Ba ̀ i 6: @880H  $ − K  ",% % 303+% % /  0Z0Z80 @8 α H  ) K     π π α < < /  8 α Z α Z8 α Ba ̀ i 7:@80180H"K  % % 303!% % /      I    0Z80Z0Z80 Ba ̀ i 8: 9'  &  $% % /8Q%% %   @8% % 3 α 3!% % /0'  &     α 5!% %  Ba ̀ i 9:@8%3 α 3  π /9'  &          Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh 8   α π +    α π +   $ π α   +  ÷   &8  , π α   −  ÷   Ba ̀ i 10:S  8            8 "  8 A x x − = +     " 8  8 "  B x x x= + + + Ba ̀ i 11:               8  8  A α α α α + = −     α H  $ K  %3 α 3  π @8   α = /    8 ) $8 α α α α + − e    8 $ )8 α α α α − + Ba ̀ i 12: @    ^       " 8  " 8   x x x x x + + = +  ) 058 ) 0H"1  0/8  0  " 8  8 "  x x x x − = + & * 058 * 0H"1  0/8  0 '       8   /8 8  x x x x x x − = − (    "  "   "  x x x + = + − Ba ̀ i 13:       I          " π  $ " π  + " π Ba ̀ i 14: @  ^   π π π π α α α α α α α α + = − = + − = − = − +)sin cos 2 cos( ) 2 sin( ); b)sin cos 2 sin( ) 2 cos( ) 4 4 4 4 a Ba ̀ i 15: 6  J    J        xxA 8/$8 = .               " +  " $ 8 ππ = B Ba ̀ i 16: 6  J            00 ++= xA Ba ̀ i 17:   8  π α   −  ÷      "  " α = − K      π α π < < Ba ̀ i 18:@  ^    "   "  ) x x x π −   = −  ÷ +    "   "  ) x x x π +   = +  ÷ −   Ba ̀ i 19:                  /8 /8 /8 ) ) " * A π π π π =  ( ) ( ) % % % % 8"$ "$ / 8"$ "$C = − +   % 8 +$ "B = − Ba ̀ i 20:gJ&     I    Z                     8 8 8 + + + P π π π = − +   ) * 8 8 8 + + + Q π π π = + + Ba ̀ i 21:S  8          " 8  8 A α α α α + = + +    ) " 8  B α α = −  " 8  " 8  α α α α + − − − Ba ̀ i 22:@       J  J  K  8 Z  α β   * /8 8* α α α −     8   / α β α β α β − − − Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh   8  /    α α α   −  ÷   Bài 23. i..CIO..DG s   8H e%   e   $ a c a b a a π π π < < = − < <  H e   "e     c a d a a π π π π < < = − < < Bài 24. Tính % % "  ) *  ) 8%  8 8 8 8,% + + + a A c b c c c c π π π = − + + % %  "   % 8% c C c = − % % % % % %   %  )% ,% %  )% 8,%d D co co= + .   / d0/ / f d80/8 /8 f     e E x x x x π π π π = − + + − + Bài 25. i..CIO.DG0 s 0 ) 8 H  $ c KN %  x π < < / Bài 26. SPM 8Q8)  ) $  * 8Q      )   8)058$058*0  88 Q8Q  c x x x c b a a A b B c C a a c c + + − = = = + Bài 27. @<.•<: * *     Q0 "   8  8 "  80"580 x a b x x xc x x c = + + = Bài 28: i.CIO.DG α s  2 sin 5 α = − KN 3 2 π π < α <  cos 0.8α = KN 3 2 2 π < α < π  13 tan 8 α = KN 0 2 π < α < & 19 cot 7 α = − KN 2 π < α < π Bài 29: @8 3 tan 5 α = Zi / sin cos A sin cos α + α = α − α / 2 2 2 2 3sin 12sin cos cos B sin sin cos 2 cos α + α α + α = α + α α − α Bài 30: @<.•< / 2 2 2 2 sin 2cos 1 sin cot α + α − = α α / 3 3 sin cos 1 sin cos sin cos α + α = − α α α + α / 2 2 sin cos tan 1 1 2sin cos tan 1 α − α α − = + α α α + [...]... tâm và bán kinh ̀ ̀ ̀ ́ nế u có: a) x2 + 3y2 – 6x + 8y +100 = 0 b) 2x2 + 2y2 – 4x + 8y – 2 = 0 Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ơn thi HK II Tốn 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh c) (x – 5)2 + (y + 7)2 = 15 d) x2 + y2 + 4x + 10y +15 = 0 2 2 Bài 2: Cho phương trình x + y – 2mx – 2(m– 1)y + 5 = 0 (1), m là tham sớ a) Với giá tri ̣nào của m thi (1) là phương trinh đường tròn? ̀ b) Nế u (1) là...Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ơn thi HK II Tốn 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh sin α − tan α = tan 6 α 2 2 cos α − cot α e sin 4 α + cos4 α − sin 6 α − cos6 α = sin 2 α cos2 α II Phần Hình học 1 Hệ thức lượng trong tam giác Bài 1: Cho ∆ ABC có c = 35, b = 20, A = 600 Tính ha; R; r Bài 2: Cho ∆ ABC có AB =10, AC = 4 và A = 600 Tính chu vi của ∆ ABC , tính tanC Bài 3:... 38: Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:  x = −1 − 5t  x = −6 + 5t a d:  và d’:   y = 2 + 4t  y = 2 − 4t  x = −1 − 4t b d:  và d’ 2x + 4y -10 = 0  y = 2 + 2t 2 Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ơn thi HK II Tốn 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh c d: x + y - 2=0 và d’: 2x + y – 3 = 0 Bài 39: Tìm góc giữa hai đường thẳng: d: x + 2y + 4 = 0 d’: 2x – y + 6 = 0 Bài 40: Tính bán kính... tuyến với (C) biết tiếp tuyến vng góc với d 2 : x − 2y − 2 010 = 0 Bài 36 Cho đường tròn có phương trình: (C)x2 + y2 - 4x + 8y - 5 = 0 a.Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết tt qua điểm A(-1;0) b Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết tiếp tuyến song song với d: x – 5y + 11 =0 Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ơn thi HK II Tốn 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh c Viết phương trình tiếp tuyến... góc 60o 2 2 x y Bài 10: Cho (E) có phương trình + = 1 Tìm những điể m trên elip cách đề u 2 điể m A(1; 2) và 6 3 B(-2; 0) x2 y2 Bài 11: Cho (E) có phương trinh + = 1 và đường thẳ ng d: y = 2x Tim những điể m trên (E) ̀ ̀ 8 6 sao cho khoảng cách từ điể m đó đế n d bằ ng 3 Bài 2: Cho (E) có phương trinh ̀ Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ơn thi HK II Tốn 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú... 4x + 3y – 1 = 0; BC: y = 0 Bài 22: Xét vi ̣ trí tương đớ i của đường thẳ ng ∆ và đường tròn (C) sau đây: 3x + y + m = 0 và x2 + y2 – 4x + 2y + 1 = 0 Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ơn thi HK II Tốn 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh Bài 23: Viế t pt đường tròn (C ) đi qua điể m A(1, 0) và tiế p xúc với 2 đt d1: x + y – 4 = 0 và d2: x + y + 2 = 0 Bài 24: cho ( C): x 2 + y 2 − 4x − 2y... bc (b 2 − c 2 ).cosA + ca(c 2 − a 2 ).cosB + ab(a 2 − b 2 ).cosC = 0 · Bài 20: Tính độ dài ma, biết rằng b = 1, c =3, BAC = 600 2 2 d 2 Phương trình đường thẳng Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ơn thi HK II Tốn 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh Bài 1: Lập phương trình tham số và tổng qt của đường thẳng ( ∆ ) biết: r a) ( ∆ ) quar M (–2;3) và có VTPT n = (5; 1) b) ( ∆ ) qua M (2; 4) và có VTCP u = (3; 4)... pt đường thẳ ng đi qua gớ c to ̣a đơ ̣ và ta ̣o với đt Ox mơ ̣t góc 600 Bài 22: Viế t pt đường thẳ ng đi M(1; 1) và ta ̣o với đt Oy mơ ̣t góc 600 Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ơn thi HK II Tốn 10 năm 2011 GV Soạn Trần Phú Vinh Bài 23: Điể m A(2; 2) là đinh của tam giác ABC Các đường cao của tam giác kẻ từ đinh B, C nằ m ̉ ̉ trên các đường thẳ ng có các pt tương ứng là:... thẳ ng d: x – y – 2 = ̀ 0 Bài 9: Viế t phương trình đường tròn đi qua A(2; 1), B(–4;1) và có bán kính R =10 Bài 10: Viế t phương trinh đường tròn đi qua A(3; 2), B(1; 4) và tiế p xúc với tru ̣c Ox ̀ Bài 11: Viế t phương trinh đường tròn đi qua A(1; 1), có bán kinh R= 10 và có tâm nằ m trên Ox ̀ ́ Bài 12: Cho I(2; – 2) Viế t phương trinh đường tròn tâm I và tiế p xúc với... 3x + 2y – 7 = 0 và d2: 6x – 4y –7=0  x = −1 − 5t  x = −6 + 5t  x = −6 + 5t c) d1:  và d2:  d) d1: 8x + 10y – 12 = 0 và d2:   y = 2 + 4t  y = 2 − 4t  y = 6 − 4t Bài 19: Tinh góc giữa hai đường thẳ ng ́  x = −6 + 5t a) d1: 2x – 5y +6 = 0 và d2: – x + y – 3 = 0 b) d1: 8x + 10y – 12 = 0 và d2:   y = 6 − 4t c)d1: x + 2y + 4 = 0 và d2: 2x – y + 6 = 0 Bài 20: Cho điể m M(1; 2) và . 2 4x 3 3x 4 x 7x 10 0 /  − + >   − − <   2 2 2x 13x 18 0 3x 20x 7 0 Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn Trần. 1"%01$ ≥ % Bài 10: B> / 6;B0  5Q"05Q"2%KJ4/ Trường THPT Trà Cú Bài Tập Ôn thi HK II Toán 10 năm 2011 GV Soạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bai Tâp Ôn Thi HK II Toan 10 năm 2011, Tài liệu Bai Tâp Ôn Thi HK II Toan 10 năm 2011, Tài liệu Bai Tâp Ôn Thi HK II Toan 10 năm 2011

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay