Bài giảng Bo De Vat ly thu thi thu dai hoc 2011.doc

24 279 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 00:11

BĐTS ĐH 2008 – GV: Nguyên Hai Trong THPT Ly T Trong Coppyright Uzumaki Narutõ ́̉ ̣ ự ̣ (1) Bài 1: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào catôt của một tế bào quang điện, được làm bằng Na. Giới hạn quang điện của Na là 0,50 . Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là. Chọn một đáp án dưới đây A. 6,33.10 5 m/s ;B.5,4510 5 m/s ;C. 4,67.10 5 m/s ;D. 3,28.10 5 m/s Bài 2: Trong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử hệ số nhân nơtron có trị số: Chọn một đáp án dưới đây A. S = 1 ; B. S>1 ; C.S<1 ; D.S 1 ≤ Bài 3: Một cuộn dây có độ tự cảm và điện trở thuần được đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều 100V và tần số 60Hz. Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng toả ra trong một phút là : Chọn một đáp án dưới đây A. 3A và 15 KJ ; B. 4A và 12 KJ ; C. 5A và 18 KJ ; D. 6A và 24 KJ. Bài 4: Một vật thực hiện hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận các giá trị nào sau đây ? Chọn một đáp án dưới đây A. 14 cm ;B. 2 cm ;C. 10 cm ; D. 17 cm . Bài 5: Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2 A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5 W. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. k = 0,75; B. k = 0,50; C. k = 0,25; D. k = 0,15 Bài 6: Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh thì :Chọn một đáp án dưới đây A. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu cuộn cảm B. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với hiệu điện thế tức thời giữa hai bản tụ điện C. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch D. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị nhỏ nhất. Bài 7:Cường độ dòng điện hiệu dụng trong một pha của máy phát điện xoay chiều ba pha là 10A. Trong cách mắc hình tam giác, cường độ dòng điện trong mỗi dây pha là A. 30,0 A; B. 17,3 A ; C. 10,0 A; D. 14,1 A Bài 8 : Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự tạo thành các vạch trong dãy Laiman của quang phổ nguyên tử hiđrô?Chọn một đáp án dưới đây A. Các vạch trong dãy Laiman được tạo thành khi các êlectrôn chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L B. Theo quy ước thông thường, vạch số 1 ứng với sự chuyển của êlectrôn từ quỹ đạo L về quỹ đạo K C. Các vạch trong dãy Laiman sắp xếp một cách liên tục, giữa chúng không có ranh giới rõ rệt D. A, B và C đều đúng. Bài 9: Đồng vị phóng xạ phóng xạ và biến đổi thành một hạt nhân chì .Tại thời điểm t tỉ lệ giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân Po trong mẫu là 5 ,tại thời điểm t này tỉ số khối lượng chì và khối lượng Po là: Chọn một đáp án dưới đây A. 4,905 ; B. 0,196 ; C. 5,097 ; D. 0,204 Bài 10: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm có phương trình dao động là . Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là: Chọn một đáp án dưới đây A. ; B. C. ; D. Bài 11:Radium có chu kì phóng xạ là 20 phút. Một mẫu Radium có khối lượng là 2g. Sau 1h40phút, lượng chất đã phân rã có giá trị nào A. 1,74g B. 0,26g C.0,0625 g D.1,875g Bài 12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện? Chọn một đáp án dưới đây A. Động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích B. Động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích. D. Động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện phụ thuộc vào bản chất kím loại dùng làm catốt C. Động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện không phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catốt. Bài 13: Một con lắc lò xo có độ cứng 150N/m và có năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó là: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,4 m; B. 4 mm; C. 0,04 m; D. 2 cm . Bài 14: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ? Chọn một đáp án dưới đây A. Điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng BĐTS ĐH 2008 – GV: Nguyên Hai Trong THPT Ly T Trong Coppyright Uzumaki Narutõ ́̉ ̣ ự ̣ B. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ C. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc ánh sáng trong chân không. D. Tần số sóng điện từ chỉ bằng nửa tần số f của điện tích dao động. Bài 15: Chuyển động tròn đều có thể xem như tổng hợp của hai giao động điều hòa: một theo phương , và một theo phương . Nếu bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn đều bằng 1m, và thành phần theo của chuyển động được cho bởi , tìm dạng chuyển động của thành phần theo . Chọn một đáp án dưới đây A. x = 5Cos(5t) ; B. x = Cos(5t) . C. ; D. Bài 16: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là . Cho điện tích electron ; hằng số plank , vận tốc của ánh sáng trong chân không . Bước sóng nhỏ nhất của chùm tia Rơnghen phát ra Chọn một đáp án dưới đây A. . B. . C. . D. . Bài 17 : Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự giao thoa sóng? Chọn một đáp án dưới đây A. Giao thoa sóng là sự tổng hợp của 2 hay nhiều sóng khác nhau B. Điều kiện để có giao thoa là các sóng phải là các sóng kết hợp nghĩa là chúng phải cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. D. Cả A, B và C đều đúng C. Quỹ tích những chỗ có biên độ sóng cực đại là một hypecbol Bài 18: Một dao động điều hòa với phương trình . Sau khoảng thời gian t=4,5s, vật đi được quãng đường:Chọn một đáp án dưới đây A. 179,5cm; B. 180cm; C. 181,5cm ; D. 182cm Bài 19:Muốn một chất phát quang ra ánh sáng khả kiến có bước sóng lúc được chiếu sáng thì:Chọn một đáp án dưới đây A. Phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng . B. Phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn . D. Phải kích thích bằng tia hồng ngoại C. Phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng lớn hơn . Bài 20:Chọn phát biểu đúng: Sóng ngang là sóng:Chọn một đáp án dưới đây A. Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng. B. Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường, luôn hướng theo phương nằm ngang. C. Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường trùng với phương truyền sóng D. A, B và C đếu sai Bài 21 : Công thức đúng về mối liên hệ giữa độ lớn hiệu điện thế hãm ( ), độ lớn điện tích electron (e), khối lượng electron là (m) và vận tốc ban đầu cực đại của electron ( ): Chọn một đáp án dưới đây A. mU h =2/e/.v 2 0max ; B. /e/.U h = m.v 2 0max C.2 /e/U h = m.v 2 0max D. /e/U h = m.v 2 0max Bài 22 : Phương trình dao độngcủa một chất điểm có dạng . Gốc thời gian đã được chọn vào lúc nào? Chọn một đáp án dưới đây A. Lúc chất điểm có li độ x = +A; B. Lúc chất điểm có li độ x = -A D. Lúc chất điểm đi qua vi trí cân bằng theo chiều âm C. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương Bài 23: (I) : Phương trình vi phân của dao động điện từ trong mạch dao động giống phương trình vi phân của dao động cơ học Vì (II) : Dao động điện từ và dao động cơ học có sự giống nhau về quy luật biến đổi theo thời gian. Chọn một đáp án dưới đây A. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) có tương quan với nhau. B. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) không có tương quan gì với nhau. C. (I) đúng, (II) sai D. (I) sai, (II) đúng Bài 24: Một chất phóng xạ có hằng số phân rã . Trong thời gian bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu sẽ bị phân rã? A. 36 ngày; B. 37,4 ngày; C. 40,1 ngày; D. 39,2 ngày Bài 25 : Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100 000 kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suấ truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là: Chọn một đáp án dưới đây A. 10 000 kW ; B. 1000 kW; C. 100 kW; D. 10 kW BĐTS ĐH 2008 – GV: Nguyên Hai Trong THPT Ly T Trong Coppyright Uzumaki Narutõ ́̉ ̣ ự ̣ ĐÁP ÁN VÀ LƯỢT GIẢI ĐỀ SỐ 1(1) Bài 1(C) Bài giải của bạn: linhdaigia | 13:46:51 Ngày 28-01-2008 Giới hạn quang điện được tính bằng công thức: (1) Áp dụng hệ thức Anhxtanh: (2) Từ (1) và (2) m/s Bài 2(A) Trong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử hệ số nhân nơtron có trị số s = 1 bởi vì nếu s>1 thì hệ thống gọi là vượt hạn ta không kiểm soát được trường hợp này được sử dụng chế tạo bom nguyên tử.Nếu s<1 thì phản ứng dây chuyền không xảy ra.Trường hợp thì không rõ . Bài 3 (C) Bài 4(D) Biên độ dao động tổng hợp lớn nhất khi hai dao động cùng phương, cùng tần số và cùng pha ban đầu. Khi ấy biên độ dao động tổng hợp lớn nhất bằng tổng của hai dao động thành phần. Tức là : (cm) Vậy biên độ dao động tổng hợp không thể lớn hơn 14 cm Bài 5(D) Bài 6 :(C) khi mạch xảy ra cộng hưởng đoạn mạch chỉ còn chứa R nên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài 7 (B) Bài 8(B) Bài 9 (A) Bài 10 (D) Tại trung điểm M của AB, sóng có biên độ A=2*5=10cm M trung điểm AB nên d=5cm λ =v/f= (ω*v)/(2*π)=10m Sóng truyền từ hai nguồn đến M nên M trễ pha hơn so vơi A và B Δφ=2*π*d/λ = π nên Bài 11 (B) Bài 12(C) Bài 13 (C) Bài 14(A) Đối với sóng điện từ thì: -Điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. -Điện tích dao động bức xạ sóng điện từ. -Vận tốc của sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng trong chân không. -Tần số sóng điện từ gấp 4 lần tần số của điện tích dao động. Bài 15(B) Do bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn đều bằng 1m nên: Bài 16 (A) Bài 17 (B) Bài 18 (C) Số chu kì dao động trong 4,5s là chu kì.Khi t=0: Khi t=4,5s: BĐTS ĐH 2008 – GV: Nguyên Hai Trong THPT Ly T Trong Coppyright Uzumaki Narutõ ́̉ ̣ ự ̣ Vậy trong thời gian chu kì cuối, vật đi từ vị trí đến vị trí theo chiều dương. Vậy quãng đường đi được là C đúng. Bài 19(B) Ánh sáng khả kiến là ánh sáng có thể nhìn thấy được, có bước sóng từ 0.4 đến 0.75 micro mét Ở bài này có thể thấy khi chiếu ánh ság vào 1 vật thì năng lượng ánh sáng tới chia làm 2 phần -1 phần trở thành nhiệt năng -1 phần trở thành năng lượng photon để vật phát ra ánh sáng khác Như vậy ta có thể thấy năng lượng ánh sáng tới > năng lượng ánh sáng bj phát ra Từ đó bước sóng ánh sáng tới sẽ nhỏ hơn bước sóng ánh sáng phát ra Bài 20(A) Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng. Bài 21 :(C) Bài 22 (A) đúng Bài 23 : (A) Bài 24 (C) Số hạt nhân còn lại là 25% nên: Bài 25(A) Hiệu điện thế truyền tải là: Trong đó: hiệu suất truyền tải được la 90% nên công suất hao phí là 10% nên ta có:P1= 10%*100000=10000 ( kW) BĐTS ĐH 2008 – GV: Ngun Hai Trong THPT Ly T Trong Coppyright Uzumaki Narutõ ́̉ ̣ ự ̣ Họ và tên:………………………………… ĐỀ SỐ 1 (2) Bài 26 : Đối với dao động tuần hồn, khoảng thời gian ngắn nhât, mà sau đó trạng thái dao động của vật lặp lại như cũ, được gọi là gì ? A. tần số góc của dao động B. chu kì riêng của dao động C . chu kì dao động D tần số dao động E. Cả B và C Bài 27 :Phát biểu nào là sai A. Các đồng vị phóng xạ đều khơng bền B. Các đồng vị của cùng một ngun tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hồn C. Các ngun tử mà hạt nhân có cùng số prơtơn nhưng có số nơtrơn khác nhau gọi là đồng vị D. Các đồng vị của cùng một ngun tố có số nơtrơn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau Bài 28 : Điều nào sau đây là đúng khi nói về máy gia tốc A. Máy gia tốc là thiết bị dùng để tăng tốc các hạt điện tích B. Máy gia tốc là thiết bị dùng để tăng tốc các hạt prơtơn ánh sáng C. Máy gia tốc được chế tạo lần đầu tiên là máy Xincrơxicrơtrơn D. A, B và C đều đúng. Bài 29: Người ta cần truyền một cơng suất điện 200 kW từ nguồn điện có hiệu điện thế 5000 V trên đường dây có điện trở tổng cộng . Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là: A. 40V B. 400V C. 80V D. 800V Bài 30: Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một dây có chiều dài l, một đầu hở, và đầu kia kín là bao nhiêu ? A. 4l; 4l/3 ; B. 2l , l ; C. l ; l/2 ; D. 4l , 2l . Bài 31: Đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là: A. Ben (B) ; B. Đềxiben (dB); C. J/s ; D. Bài 32Trên một sơi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz, người ta thấy ngồi 2 đầu dây cố định còn có ba điểm khác đứng n. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 60 m/s B. 80m/s C. 40m/s D. 100m/s Bài 33: Một người ngồi trên thuyền thấy thuyền dập dềnh lên xuống tại chỗ 15 lần trong thời gian 30s và thấy khoảng cách giữa 4 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 18m. Xác định vận tốc truyền sóng A. 4,5m/s; B. 12m/s; C. 2,25m/s; D. 3m/s Bài 34: Chọn câu sai Trong dao động điều hồ có phương trình: A. Pha dao động khơng phải là một góc thực mà là một đại lượng trung gian giúp ta xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm t. B. Chu kì T là những khoảng thời gian bằng nhau, sau đó trạng thái dao động lập lại như cũ. C. Tần số góc là đại lượng trung gian cho ta xác định chu kì và tần số dao động. D. Tần số dao động f xác định số dao động tồn phần vật thực hiện được trong một đơn vị thời gian Bài 35: Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là vận tốc truyền sóng, f là tần số của sóng. Nếu thì hai điểm đó: A. Khơng xác định được; B. dao động cùng pha C. dao động ngược pha; D. dao động vng pha Bài 36:Trong mạch dao động LC thì A. Dòng điện trong mạch tăng đều B. Điện tích của tụ điện khơng thay đổi C. Dòng điện trong cuộn cảm khơng đổi D. Điện tích của tụ điện ln biên thiên Bài 37: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức: với R thay đổi được. Thay R để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Khi đó câu nào trong các câu dưới đây sai A. Cường độ hiệu dụng trong mạch là I max =2A B. Cơng suất mạch là P = 240 W. C. Điện trở R = 0. ; D. Cơng suất mạch là P = 0. Bài 38 : Lò xo dao động theo phương trình x = 10Sin ( π t + 2 π )cm Xác định thời điểm ngắn nhất để vật có vận tốc v = 2 max v . A. 11/6s; B. 1/6s; C. 7/6s; D. 5/6s Bài 39: Một cuộn cảm có cảm kháng là 31 ơm và điện trở thuần là 8 ơm được mắc nối tiếp với một tụ điện có dung kháng 25 ơm, sau đó mắc vào một nguồn điện xoay chiều 110V. Hệ số cơng suất là A. 0,33; B. 0,56; C. 0,64; D. 0,80 Bài 40: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là: A. 240V; 100A; B. 240V; 1A; C. 2,4V; 100A ; D. 2,4V; 1A BĐTS ĐH 2008 – GV: Nguyên Hai Trong THPT Ly T Trong Coppyright Uzumaki Narutõ ́̉ ̣ ự ̣ Bài 41: 244 Cm là một nguyên tố phóng xạ có hằng số phân rã bằng 19 10.2,1 −− = s λ . Nếu một mẫu ban đầu của nguyên tố này có độ phóng xạ bằng 10 4 phân rã/s, thì độ phóng xạ sau 10 năm là : Bài 42: Chọn công thức đúng với công thức tính khoảng vân? A. a D 2 λ B. D a λ C. a D λ D. D a λ Bài 43: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nối tiếp với một cuộn dây có điện trở hoạt động và hệ số tự cảm L được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều Kết luận nào trong các kết luận sau là sai nhất ? A. Cuộn dây không tiêu thụ công suất B. Hệ số công suất tính bởi biểu thức: C. Cường độ dòng điện tính bởi: D. Cả A, B và C đều đúng . Bài 44:Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: , . Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định bằng biểu thức nào sau đây là đúng? A. . B. . C. . D. . Bài 45: Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải: A. Kéo căng dây đàn hơn ; B. Làm trùng dây đàn hơn C. Gảy đàn mạnh hơn ; D. Gảy đàn nhẹ hơn . Bài 46 : Trong sơ đồ của một máy thu vô tuyến điện bộ phận có trong máy phát là: A. Mạch chọn sóng. B. Mạch tách sóng C. Mạch khuyến đại. D. Mạch biến điệu Bài 47 : Khi thay đổi cách kích thích dao động của con lắc lò xo thì: A. thay đổi, không đổi B. không đổi, thay đổi C. đều không đổi D. đều thay đổi Bài 48 :Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì: A. Độ lệch pha của và u là B. Pha của nhanh hơn pha của i một góc C. Pha của nhanh hơn pha của i một góc D. Pha của nhanh hơn pha của i một góc Bài 49 : Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp và , những điểm nằm trên đường trung trực sẽ: A. dao động với biên độ lớn nhất. B. dao động với biên độ có giá trị trung bình C. dao động với biên độ bé nhất. D. đứng yên không dao động. Bài 50 :Một bánh xe có đường kính 50 cm quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2 s là A. 196,5 m/s 2 ; B. 162,7 m/s 2 ; C. 183,6 m/s 2 ; D. 157,8 m/s 2 BAØI LAØM ÑIEÅM SOÁ :…………………………………. C 1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 BĐTS ĐH 2008 – GV: Nguyên Hai Trong THPT Ly T Trong Coppyright Uzumaki Narutõ ́̉ ̣ ự ̣ ÑAÙP AÙN ÑEÀ 1 (2) Bài 26(B) Bài 27 (D) Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng số prôton (hay Z) nhưng số nơtrôn khác nhau, mà số êlectron Z lại quyết định đến tính chất hóa học của nguyên tố đó nên đáp án D sai BAØI 28 : A Bài 29 (D) Ta có: P = 200 kW = 200 000 W U = 5000 V = hiệu điện thế ở nguồn điện. Độ giảm thế trên đường dây là: Trong đó: Bài 30(A) Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một ống có chiều dài , một đầu Điều kiện để có sóng dừng với 1 đầu là nút, 1 đầu là bụng: Thay Bài 31(B) Bài 32(D) theo đề ra 2 đầu cố định suy ra 2 điểm nút l = n do nhìn thấy 3 nút ở giũa suy ra n=4 vậy (m) suy ra v= Viết cách giải khác của bạnBài 33(D) Bài 34 (B) chu kì là khoảng thời gian ngắn nhất vật lập lại được một trạng thái dao động Viết cách giải khác của bạnBài 35 :(C) Bài 36(D) Bài 37(B) Đáp án/ Giải thích Ta có: Thay đổi R để khi R = 0. Công suất mạch: Câu sai B Bài 38(B) Vị trí ban đầu của vật là vị trí biên dương, điều đó có nghĩa khi bắt đầu dao động vật sẽ chuyển động ngược chiều dương Vật tốc cực đại của vật : (cm/s) Thời điểm vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại xác định từ hệ thức : Vì vật đang ở VT biên dương nên khi lần đầu tiên vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại vật sẽ có li độ dương , điều đó có nghĩa ta chọn : t = ( k = 0,1,2,3 .) Thời điểm đầu tiên : k = 0 , ta có : t = Chọn B Bài 39 Bài giải của bạn: giacatkien | 20:33:22 Ngày 16-11-2007 Tổng trở Vậy hệ số công suất Đáp án đúng là D.Bài 40(B) Ta có: Bài 41(A) Bài 42(A) Bài 43(D) 1. Đáp án A sai vì cuộn dây có điện trở thuần khác 0 nên nó vẫn tiêu thụ công suất 2. đáp án B sai vì 3.Đáp án C sai vì I = BĐTS ĐH 2008 – GV: Nguyên Hai Trong THPT Ly T Trong Coppyright Uzumaki Narutõ ́̉ ̣ ự ̣ Bài 44(B) công thức này rất có ý nghĩa : được biểu diễn như sau hình chiếu của véc tơ lên các trục Ox; Oy là OX : OY : suy ra . Bài 45(A) Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải kéo căng dây đàn hơn. Bài giải của bạn: tranquochuy | 09:11:48 Ngày 16-12-2007 Vì độ cao phụ thuộc vào tần số nên muốn tăng độ cao thì phải tăng tần số=>ta phải kéo căng dây đàn Bài 46(D) Trong sơ đồ của một máy thu vô tuyến điện bộ phận có trong máy phát là mạch biến điệu Bài 47(A) ta có chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ (k,m)nên không phụ thuộc cách kích thích dao động còn cách thích dao đông ví như kéo ra thả nhẹ để hệ dao động khác với kéo vật rồi lại cung cấp thêm vật 1 vận tốc theo hướng này hướng khác Nên A, ; E phụ thuộc vào điều kiện kích thích dao động Bài 48 (B) Bài 49(A) Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp và , những điểm nằm trên đường trung trực sẽ dao động với biên độ lớn nhất. Chọn A Bài 50 (D) Đường kính bánh xe là 50cm => R=0,25m Ta có Áp dụng công thức (tại t=4s) : => Lúc t=2s thì : Vậy gia tốc hướng tâm tại t=2s là : ÑEÀ SOÁ 2 (1) BĐTS ĐH 2008 – GV: Nguyên Hai Trong THPT Ly T Trong Coppyright Uzumaki Narutõ ́̉ ̣ ự ̣ Bài 1 : Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có hình dạng nào sau đây: A. Đường parabol; B. Đường tròn; C. Đường elip; D. Đường hypecbol Bài 2 : Phát biểu nào sau đây đúng với tia tử ngoại? A. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy. B. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn trước sóng của ánh sáng tím (0,04 ). C. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có tỉ khối lớn phát ra. D. A, B và C đều đúng. Bài 3: Chọn phát biểu sai khi nói về hạt nhân đồng vị : A. Các đồng vị có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn B. Các đồng vị có số nơtrôn N khác nhau nên tính chất hoá học khác nhau C. Có các đồng vị bền.Các đồng vị không bền D. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn khác nhau gọi là đồng vị Bài 4 : Theo các quy ước thông thường, biểu thức nào sau đây đúng với ý nghĩa của độ phóng xạ? A. . B. . C. . D. Các biểu thức A, B, C đều đúng Bài 5: Sự tồn tại của sóng điện từ được rút ra từ: A. Định luật bảo toàn năng lượng B. Công thức Kelvin C. Thí nghiệm Hertz D. Lí thuyết của Maxwell Bài 6 : Có 2 nguồn độc lập cùng tần số, phát sóng ngắt quãng một cách ngẫu nhiên.Đó có phải 2 nguồn kết hợp không ? vì sao A. Có .Vì có cùng tần số B. Có vì có cùng tần số còn các pha đầu là các hằng số. C. .Không vì hai nguồn này không được sinh ra từ một nguồn D. Không vì mỗi lần phát sóng pha ban đầu của sóng lại nhận giá trị mới dẫn đến hiệu pha thay đổi ? Bài 7 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha? A. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Stato gồm ba cuộn dây giống nhau,bố trí lệch nhau 1200 trên một v/tròn. C. Các cuộn dây của máy phát điện xoay chiều ba pha có thể mắc theo kiểu hình sao hoặc hình tam giác một cách tuỳ ý. D. A,B,C đều đúng. Bài 8 : Một lò xo chiều dài tự nhiên độ cứng . Lúc đầu cắt thành 2 lò xo có chiều dài lần lượt là và . Sau đó ghép chúng song song với nhau và gắn vật vào thì chu kỳ dao động là: A. ; B. ; C. ; D. Tất cả đều sai. Bài 9 : Chọn câu trả lời đúng A. Giao thoa sóng nước là hiện tượng xảy ra khi hai sóng có cùng tần số gặp nhau trên mặt thoáng. B. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có hiện tượng giao thoa. C. Hai sóng có cùng tần số và có độ lêch pha không đổi theo thời gian là hai sóng kết hợp. D. Hai nguồn dao động có cùng phương, cùng tần số là hai nguồn kết hợp. Bài 10:Tìm phát biểu sai về vân giao thoa:Tại vị trí có vân sáng, … A. độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn kết hợp thoả mãn: B. hiệu quang trình đến hai nguồn kết hợp thoả mãn: d 2 – d 1 = K λ C. hiệu khoảng cách đến hai nguồn kết hợp thoả mãn: d 2 – d 1 = (K + 0,5) λ D.hai sóng đến từ hai nguồn kết hợp cùng pha với nhau và tăng cường lẫn nhau. với Bài 11 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm, tần số f = 2 Hz. Ở thời điểm ban đầu thời gian= 0, vật chuyển động ngược chiều dương. Ở thời điểm thời gian= 2s, vật có gia tốc . Lấy . Phương trình dao động của vật là: A. B. C. D. Bài 12 : Treo quả cầu có khối lượng m vào lò xo tại nơi có gia tốc trọng trường. Cho quả cầu dao động điều hoà với biên độ A theo phương thẳng đứng. Lực đàn hồi cực đại của lò xo được xác định theo công thức: A. B. C. D. Bài 13 : Một nguồn sáng đơn sắc chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở , hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Xác định vị trí vân tối thứ ba. A. 0,75mm; B. 0,9mm ; C. 1,25mm ; D. 1,5mm BĐTS ĐH 2008 – GV: Ngun Hai Trong THPT Ly T Trong Coppyright Uzumaki Narutõ ́̉ ̣ ự ̣ Bài 14 : Phát biểu nào sau đây là khơng đúng A. Tia ion hố khơng khí rất mạnh B.Khi đi qua điệntrường giữa hai bảncủa tụ điện tia bị lệchvề phía bản âm. C.Tia cókhả năng đâm xun mạnh nên được sử dụng để chữa bệnh ung thư D. Tia là dòng các hạt nhân ngun tử Hêli Bài 15 : Xét hai dao động có phương trình: . Kết luận nào sau đây là đúng? A. Khi hoặc thì dao động cùng pha. B. Khi hoặc thì hai dao động ngược pha C. Khi hoặc thì hai dao động ngược pha. D. Cả A và C đều đúng. Bài 16 : Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng được thực hiệnvới ánh sáng có bước sóng 500 nm. Một bản thủy tinh mỏng có bề dày và chiết xuất 1,5 được đặt trước khe trên. Vị trí của vân trung tâm sẽ A. Ở ngun chỗ cũ ; B. Dịch xuống gần hai khoảng vân C. Dịch lên gần hai khoảng vân ; D. Dịch xuống 10 khoảng vân Bài 17: Đặt một nam châm điện trước một lá sắt. Nối nam châm điện với nguồn điện xoay chiều thì lá sắt sẽ A. Hút đẩy ln phiên liên tục tại chỗ ; B. Bị nam châm điện đẩy ra C. Khơng bị tác động ; D. Bị nam châm điện hút chặt Bài 18 : Chọn câu trả lời đúng. A. Hạt nhân càng bền khi độ hụt khối càng lớn. B. Khối lượng của hạt nhân bằng tổng khối lượng của các nuclơn C. Trong hạt nhân số prơtơn ln ln bằng số nơtron D. Khối lượng của prơtơn lớn hơn khối lượng của nơtron. Bài 19:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng , biết , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là . Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối bậc 3 ở cùng bên so với vân trung tâm. A. 2 mm ; B. 1,5 mm ; C. 2,5 mm ; D. 1 mm Bài 20: Một sóng âm có tấn số 510 Hz lan truyền trong khơng khí với vận tốc 340 m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 50 cm là: A. ; B. ; C. ; D. Bài 21: Cho các loại ánh sáng sau: I. Ánh sáng trắng II. Ánh sáng đỏ III. Ánh sáng vàng IV. Ánh sáng tím Khi thực hiện giao thoa ánh sáng với các loại ánh sáng II, III và IV, hình ảnh giao thoa của các loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất? Chọn câu trả lời đúng theo thứ tự A. II, III ; B. II, IV ; C. III, II ; D. IV, II Bài 22: Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng m, lò xo có độ cứng k. Nếu tăng độ cứng của lò xo lên gấp hai lần và giảm khối lượng vật nặng đi một nửa thì tần số dao động của vật: A. Tăng 4 lần ; B. Giảm 4 lần; C. Giảm 2 lần; D. Tăng 2 lần Bài 23: Trong các điều kiện sau, điều kiện nào cho vân sáng trên màn? A. Tập hợp các điểm có hiệu quang trình đến nguồn bằng một số ngun lần bước sóng B. Tập hợp các điểm có hiệu quang trình đến các nguồn bằng một số lẻ lần của nửa bước sóng C. Tập hợp các điểm có hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số ngun lần bước sóng D. Cả A, B và C đều đúng Bài 24 : Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. v = 100 m/s. ; B. v = 25 cm/s; C. v = 50 m/s. ;D. v = 12,5 cm/s Bài 25: Cơn g thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là A. B. . C. . D. . Họ và tên :…………………………… …… ĐIỂM SỐ :…………………………………. Bài làm : Thời gian: 45phút (19 h 15 – 20 h 00) C 1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 [...]... : dao động thứ hai trễ pha so với dao động thứ nhất một góc Bài 6(C)Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do có số lượng và cường độ của các hoạ âm khác nhau Bài 8(D) Sau 105 giờ, độ phóng xạ của giảm đi 128 lần: Bài 23(A) Bài 24(C) và ngược pha hai nút nên suy ra chú ý với n = 0,1,2,3 Bài 10(B )Bài 11(D )Bài 12(B )Bài 13(A )Bài 14(D )Bài 15(D) Bài 16(B) Giao thoa sóng là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng... sóng phản xạ trên cùng một phương truyền sóng Bài 17(B) Bài 18(B )Bài 19(B) cùng phương, ngược chiều Mà cùng phương, ngược chiều với Bài 9(B )bài này có thể suy ra cơng thức trên bằng cách lập luận nhận xét khoảng cách giữa hai sóng liên tiếp là suy ra 2 đầu đoạn dây là và và có độ lớn: pha ban đầu Do đó: Bài 25 (C )Bài 26(D) Bài 27(B) Ta có: Khi hay Bài 28(B Bài 29(D) Biên độ dao động tổng hợp lớn nhất... chất Bài 1 : (C) Tăng khi độ đàn hồi của mơi trường càng lớn Bài 26 Bài 26 B ái 2: (B) Đó là quá trình biến đởi t̀n hoàn của năng lượng của mạch C 16mA Bài 3 C Sóng cực ngắn Bài 27 Bài 4 A 0,05 J A Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan Bài 5 D 3m/s Bài 28 Bài 6 C Trong q trình dao động có sự chuyển hố giữa động năng, thế năng và A Lực điện từ cơng của lực ma sát Bài. .. là : Bài 32 (C) Ta có : Bài 33(C) tần số ln ko đổi vì đó là đặc tính riêng của ánh sáng đó khi thay đổi mơi trường thì vận tốc của ánh sáng đó thay đổi dẫn đến bước sóng thay đổi = Bài 29 (A) có chỉ phụ thu c đặc tính của hệ (k,m)nên khơng phụ thu c cách kích thích dao động còn cách thích dao đơng ví như Bài 34 (A) Bài 35(D) Bài 36 (B) Trong sự phóng xạ : BĐTS ĐH 2008 – GV: Ngũ Hai Trong THPT Ly Tự... ma sát Bài 7 Bài 29 B 400 N/m B Êlectron là một nuclơn có điện tích âm Bài 8 Bài 30 A A Quang dẫn là hiện tượng dẫn điện của chất bán dẫn lúc được chiếu sáng Bài 9 (D) Bài 10 A Phát biểu I đúng Phát biểu II đúng Hai phát biểu có tương quan Bài 11 C Bài 12 C Bản chất của mơi trường Bài 13 B Mỗi dòng điện xoay chiều trong hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha đều có cùng biên độ, cùng tần số Bài 14 C Tia... biểu diễn sự biến thi n của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng Elíp Bài 2 (B) Bài 3 (B) Bài 4 (D) Bài 5 (C) Bài 6 (D Bài 7 (D) Bài 8 (A nên và khi n=1 thì nên B sai Dao động ngược pha tức là nên C đúng =>A,C đều đúng.Vậy đáp án đúng là D Bài 16 (C ) Bài 17 (D ) Bài 18 (A) Bài 19(B) khoảng cách giữa 2 vân sáng là i= =0,001(m) > khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 1 và bậc 3 là x=2*i=0,002(m)... sáng bậc 4 của ánh sáng vàng Bài 3(D) Bài 4(B)Theo giả thi t ta có: C sai vì rõ ràng năng lượng phụ thu c vào D đúng vì vận tốc ánh sáng rất lớn cho nên với khoảng cách nhỏ nó coi như khơng phụ thu c Bài 21(B) Trong hệ sóng dừng trên 1 sợi dây thì khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp bằng nửa bước sóng Bài 22(A) là phương trình tổng hợp của 2 dao động điều hòa trên Ta có: năm Bài 5(D)Hiệu số pha giữa dao... thì độ cứng của lò xo mới là : Bài 9 (C ) Bài 10 (B) Bài 11 (D) A = 10 cm; hoặc Chọn D khi thời gian= 0: chọn Vậy Bài 12 (C ) Khi quả cầu ở vị trí cân bằng: hay Khi quả cầu ở li độ x bất kì: Khi vật ở vị trí thấp nhất ( x = A ) thì lực đàn hồi cực đại: Bài 13 (D) Xen kẽ giữa hai vân sáng là một vân tối nên vấn tối ở vị thứ 3 cách vân trung tâm là: Bài 14 (C) Bài 20(D) Bài 21(D) Ta ln có chiết suất của... đều khơng đổi ; D đều thay đổi Bài 30: Mức năng lượng trong ngun tử hiđro ứng với số lượng n có bán kính: A Tỉ lệ thu n với n ; B Tỉ lệ nghịch với n C Tỉ lệ thu n với ; D Tỉ lệ nghịch với Bài 31: Trong mạch dao động LC năng lượng điện từ trường của mạch dao động: ( ) A Biến thi n điều hồ theo thời gian với chu kì 2T B Biến thi n điều hồ theo thời gian với chu kì T C Biến thi n điều hồ theo thời gian... THPT Ly Tự Trong Coppyright Uzumaki Naruto n ̉ ̣ ̣ Bài 15 (D) Khi Khi Pha dao động 1 ĐÁP ÁN ĐỀ 2 (1) Bài 1 (C) Trong dao động điều hòa hoặc hoặc là ( thì dao động cùng pha thì hai dao động ngược pha.chọn D ) Pha dao động 2 là ( ) Dao động cùng pha tức A đúng Dao động vng pha tức là chứng tỏ đồ thị biểu diễn sự biến thi n của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng Elíp Bài 2 (B) Bài 3 (B) Bài . Elíp Bài 2 (B) Bài 3 (B) Bài 4 (D) Bài 5 (C) Bài 6 (D Bài 7 (D) Bài 8 (A Khi ghép song song thì độ cứng của lò xo mới là : Bài 9 (C ) Bài 10 (B) Bài 11. theo thi gian vi chu kỡ 2T B. Bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ T. C. Bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ T/2 D. Khụng bin thi n iu ho theo thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bo De Vat ly thu thi thu dai hoc 2011.doc, Bài giảng Bo De Vat ly thu thi thu dai hoc 2011.doc, Bài giảng Bo De Vat ly thu thi thu dai hoc 2011.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay