Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận tại Việt Nam Thực trạng và Giải pháp

86 416 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2012, 08:45

Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận tại Việt Nam Thực trạng và Giải pháp Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNTLI CM NQua thi gian thc hin Khoỏ lun tt nghip vi ti "Bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn ti Vit Nam: Thc trng v Gii phỏp", i vi em õy l mt ti tng i mi m nhng c s giỳp tn tỡnh trong sut quỏ trỡnh hc tp cng nh trong thi gian thc hin Khúa lun tt nghip em ó hon thnh Khoỏ lun ỳng vi thi hn quy nh. Vỡ thi gian cú hn cng vi kinh nghim thc t cũn ớt trong quỏ trỡnh thc hin Khoỏ lun khụng trỏnh khi nhng thiu sút nờn Khoỏ lun ca em cũn tn ti mt s nhc im cha hp lý. Em rt mong c s gúp ý ca cỏc thy cụ giỏo cng nh cỏc bn bố Khoỏ lun ca em hon thin hn. Mt ln na em xin chõn thnh cm n s quan tõm giỳp cỏc thy cụ giỏo, nht l thy giỏo hng dn - TS. Phm Duy Liờn ó giỳp em trong sut thi gian thc hin Khoỏ lun tt nghip. Sinh viờn thc hinTrn Th Ngc Thu1Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNTDANH MC T VIT TT AFFA ASEAN Federation of Forwarders AssociationLiờn on Hip hi Giao nhn ASEANASEAN Asociation of South East Asia NationsHip hi cỏc Quc gia ụng Nam B/L Bill of Lading Vn nC/P Charter Party Hp ng thuờ tu chuynCOR Cargo Outturn Report Biờn bn hng v h hngCSC Certificate of Shortlanded Cargo Giy chng nhn hng thiuESCAP Economic and Social Commission for Asia and the PacificU ban Kinh t v Xó hi Chõu Thỏi Bỡnh DngFBL FIATA Combined Transport Bill of LadingVn ti n a phng thc ca FIATAFCL Full Container Load Hng nguyờn FIATA International Federation of Freight Forwarders AssociationsLiờn on Quc t cỏc Hip hi Giao nhnIATA International Air Transport AssociationHip hi Vn ti Hng khụng Quc t ICAO International Civil Aviation OrganizationT chc Vn ti hng khụng Dõn dng Quc tLCL Less Container Load Hng lLIFFA Lao International Freight Forwarders AssociationHip hi Giao nhn Quc t LoMTO Multimodal Transport Operator Ngi kinh doanh vn ti a phng thcNVOCC Non Vessel Operating Common CarrierNgi vn ti cụng cng khụng tu2Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNTROROC Report on Receipt of Cargo Biờn bn kt toỏn nhn hng vi tuSDR Special Drawing Right Quyn rỳt vn c bit (n v tin t ca Qu Tin t Quc t - IMF)TTClub Through Transport Mutual Insurance Association LimitedHi bo him trỏch nhim tng h vn ti i sutUNDP United Nations Development ProgrammeChng trỡnh Phỏt trin Liờn Hp QucVIETRANS Vietnam National Foreign Trade Forwading And Warehousing CorporationTng cụng ty Giao nhn Kho vn Ngoi thngVIFFAS Vietnam Freight Forwarders AssociationHip hi Giao nhn Vit NamWTO World Trade Organization T chc Thng mi Th gii3Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNTMC LCTrangLI NểI U 1CHNG I. GII THIU CHUNG V BO HIM TRCH NHIM CA NGI GIAO NHN 3I. Khỏi nim v giao nhn v ngi giao nhn .31. nh ngha giao nhn v ngi giao nhn 32. Phm vi cỏc dch v giao nhn 53. Vai trũ ca ngi giao nhn .6II. S cn thit phi phỏt trin loi hỡnh bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn .7III. Ngha v v trỏch nhim ca ngi giao nhn 91. Vi t cỏch l i lý .92. Vi t cỏch l ngi chuyờn ch .12IV. Bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn .141. Vi nột v Bo him trỏch nhim .142. Bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn 15V. Phm vi bo him ca bo him trỏch nhim ngi giao nhn .201. Ri ro c bo him .202. Ri ro loi tr .233. Ri ro hn ch bo him 254. Gii hn bo him 25VI. Kinh nghim ca mt s nc trong khu vc v vic bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn 26CHNG II: THC TIN HOT NG BO HIM TRCH NHIM CA NGI GIAO NHN TI VIT NAM .304Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNTI. Tỡnh hỡnh hot ng giao nhn hng hoỏ xut nhp khu Vit Nam trong nhng nm gn õy 301. S phỏt trin ca giao nhn vn ti quc t ti Vit Nam .302. Tỡnh hỡnh giao nhn hng hoỏ ti Vit Nam 35II. ỏnh giỏ thc trng hot ng bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn trong hot ng xut nhp khu 361. Phm vi ỏp dng bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn ti Vit Nam 362. S tng trng ca hot ng bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn 383. Nhng vn cũn tn ti v nguyờn nhõn .41III. Ni dung bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn ti Vit Nam .441. Phm vi bo him trỏch nhim ngi giao nhn theo Quy tc ca Cụng ty bo him Thnh ph H Chớ Minh (BAOMINH) .442. Phm vi bo him trỏch nhim ngi giao nhn theo Quy tc ca Tng cụng ty bo him Vit Nam (BAOVIET) 45IV. Hp ng trong bo him trỏch nhim ngi giao nhn 501. Hp ng bo him trỏch nhim dõn s ca ngi giao nhn 502. Thi hn bo him .533. Phớ bo him 53V. Gii quyt tranh chp trong lnh vc bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn .561. Xỏc nh thit hi v tn tht .562. Khiu ni ũi bi thng .583. H s khiu ni .60VI. H thng phỏp lut liờn quan n bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn 621. Cỏc quy nh ca Vit Nam v bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn 625Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNT2. Cỏc quy nh quc t v bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn m Vit Nam ỏp dng .64CHNG III. CC GII PHP PHT TRIN BO HIM TRCH NHIM CA NGI GIAO NHN TI VIT NAM .65I. Xu hng phỏt trin bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn trong thi gian ti .65II. Cỏc gii phỏp nhm y mnh s phỏt trin ca bo him trỏch nhim ngi giao nhn trong nhng nm ti .671. Cỏc bin phỏp i vi cỏc c quan qun lý .672. Cỏc gii phỏp t phớa cỏc cụng ty bo him 703. Bin phỏp ca ngi giao nhn vn ti .74KT LUN 78TI LIU THAM KHO .806Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNTLI NểI U1. Tớnh cp thit ca ti:i hi ng ln th IX ó ra mt trong nhng mc tiờu quan trng ú l phi tip tc a t nc ta thnh nc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ. Phỏt huy ni lc ca mỡnh, ng thi thc hin "chng trỡnh kinh t i ngoi" l mt ch trng hon ton ỳng v phự hp vi xu th phỏt trin ca nhiu nc trờn th gii.Kinh doanh trong cỏc lnh vc c m rng v phỏt trin vi quy mụ ngy cng ln thc s tr thnh mt trong nhng cu ni vng chc cho cỏc ngnh kinh t khỏc phỏt trin. Giao nhn vn ti, c bit vn ti a phng thc l mt loi hỡnh kinh doanh dch v phỏt trin mnh trong nhng nm gn õy. Vi thc t ngy nay, ngi giao nhn khụng ch úng vai trũ i lý m cũn thc hin vai trũ ngi chuyờn ch dch v vn ti - ngi chuyờn ch. Ngi giao nhn s phi chu trỏch nhim ln hn. Vỡ vy, bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn l khụng th thiu c nhm bo m an ton trong kinh doanh cng nh tng cht lng v quy mụ ca ca dch v giao nhn Vit Nam ngang tm vi cỏc nc trong khu vc v trờn ton th gii.Tuy nhiờn, lý lun v thc tin v bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn vn ti cha c nghiờn cu k cng Vit Nam v vic phỏt trin loi hỡnh bo him ny ti Vit Nam cũn gp nhiu khú khn. Vi ti ny, tụi xin úng gúp mt s lý lun v gii phỏp phỏt trin loi hỡnh bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn vn ti Vit Nam.2. Mc ớch ca vic nghiờn cu Khoỏ lun:* Lm rừ c s lý lun, ý ngha thc tin v s cn thit ca bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn vn ti .* a ra bin phỏp m rng v phỏt trin dch v bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn vn ti. * ra bin phỏp giỳp ngi kinh doanh dch v giao nhn xem xột ỏp dng trong hot ng ca mỡnh gim thiu ri ro v tng kh nng cung cp dch v ca mỡnh.3. Phm vi v i tng nghiờn cu:7Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNT* Phm vi nghiờn cu: Tỡnh hỡnh giao nhn hng hoỏ v bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn t nm 1990 n nay.* i tng nghiờn cu: Hot ng giao nhn v Bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn trờn th gii v Vit Nam.4. Phng phỏp nghiờn cu: Khoỏ lun s dng phng phỏp duy vt lch s v duy vt bin chng lm phng phỏp nghiờn cu c bn. Ngoi ra, khoỏ lun cũn kt hp s dng vi mt s phng phỏp khỏc nh phõn tớch, so sỏnh, thng kờ v din gii . nghiờn cu v trỡnh by cỏc vn lý lun v thc tin. 5. Ni dung nghiờn cu:* Tờn Khoỏ lun: "Bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn ti Vit Nam: Thc trng v gii phỏp"* Kt cu ca Khoỏ lun: Ngoi phn Li núi u v Kt lun, Khoỏ lun bao gm cú ba chng:Chng I: Gii thiu chung v bo him trỏch nhim ca ngi giao nhnChng II: Thc tin hot ng bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn ti Vit NamChng III: Cỏc gii phỏp phỏt trin bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn ti Vit Nam6. D kin kt qu t c:* Khoỏ lun a ra mt cỏi nhỡn khỏi quỏt v ngi giao nhn v dch v giao nhn vn ti.* Ch ra s cn thit phi phỏt trin Bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn.* Phõn tớch thc trng v xut cỏc gii phỏp nhm phỏt trin loi hỡnh bo him cũn rt mi ny Vit Nam. 8Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNTCHNG IGII THIU CHUNG V BO HIM TRCH NHIM CA NGI GIAO NHNI/ KHI NIM V GIAO NHN V NGI GIAO NHN1. nh ngha giao nhn v ngi giao nhnTrong mua bỏn quc t, ngi mua v ngi bỏn thng nhng v trớ cỏch xa nhau. cú th vn chuyn hng hoỏ t ngi bỏn sang ngi mua c cn phi thc hin hng lot cỏc cụng vic liờn quan n quỏ trỡnh chuyờn ch nh bao bỡ, úng gúi, bc xp, lu kho, a hng ra cng, lm cỏc th tc gi hng, xp hng lờn tu, chuyn ti, d hng v giao cho ngi nhn . Tt c nhng cụng vic ú c gi l dch v giao nhn.Vy, giao nhn l nhng hot ng nm trong khõu lu thụng phõn phi, thc hin chc nng a sn phm t ni sn xut ti ni tiờu th cui cựng. Giao nhn thc cht l vic t chc vn chuyn hng hoỏ v thc hin tt c cỏc cụng vic liờn quan n vn chuyn hng hoỏ ú.Theo "Quy tc mu ca Liờn on Quc t cỏc Hip hi Giao nhn (International Federation of Freight Forwarders Associations - FIATA) v dch v giao nhn" thỡ Dch v giao nhn (Freight Forwarding Service) l bt k loi dch v no liờn quan n vn chuyn, gom hng, lu kho, bc xp, úng gúi hay phõn phi hng hoỏ cng nh cỏc dch v t vn hay cú liờn quan n cỏc dch v trờn , k c cỏc vn hi quan, ti chớnh, mua bo him, thanh toỏn, thu thp chng t liờn quan n hng hoỏ.Theo Lut Thng mi Vit Nam thỡ " Dch v giao nhn hng hoỏ l hnh vi thng mi, theo ú ngi lm dch v giao nhn hng hoỏ nhn hng t ngi gi, t chc vic vn chuyn, lu kho, lu bói, lm cỏc th tc giy t v cỏc dch v khỏc cú liờn quan giao hng cho ngi nhn theo s u thỏc ca ch hng, ca ngi vn ti hoc ca ngi lm dch v giao nhn khỏc (gi chung l khỏch hng)"[8].9Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNTLut Thng mi xỏc nh rừ ni dung ca dch v giao nhn hng hoỏ l mt ngh gn bú vi mua bỏn hng hoỏ nhng li liờn quan cht ch vi cỏc hot ng vn ti, bc xp, bo qun .Hin nay trờn th gii, dch v giao nhn c coi l mt ngh kinh doanh dch v, mt loi hỡnh dch v tng hp cn thit cho hot ng thng mi c bit l cỏc hot ng xut nhp khu hng hoỏ, l mt ngnh cụng nghip giao nhn (Forwarding Industry) thu hỳt nhiu s chỳ ý ca ngi lm dch v giao nhn.Ngi kinh doanh dch v giao nhn thỡ c gi l Ngi giao nhn (Forwarder, Freight Forwarder, Forwarder Agent).FIATA nh ngha v ngi giao nhn nh sau: "Ngi giao nhn vn ti quc t l ngi lo toan hng hoỏ c chuyờn ch theo hp ng u thỏc m bn thõn anh ta khụng phi l ngi vn ti. Ngi giao nhn cng m nhim thc hin mi cụng vic liờn quan n hp ng giao nhn nh bo qun, lu kho trung chuyn, lm th tc hi quan, kim hoỏ" v.v . [14] Ngi giao nhn cú th l ch hng, ch tu, cụng ty xp d hay kho hng, ngi giao nhn chuyờn nghip hay bt k mt ngi no khỏc cú ng ký kinh doanh dch v giao nhn hng hoỏ. Lut Thng mi Vit Nam nh ngha v ngi giao nhn nh sau: "Ngi lm dch v giao nhn hng hoỏ l thng nhõn cú giy chng nhn ng ký kinh doanh dch v giao nhn hng hoỏ" [8]. Núi túm li, Ngi giao nhn phi cú kin thc rng rói v nghip v Thng mi v Lut phỏp (Lut Quc gia v Quc t), v nhiu lnh vc liờn quan nh vn ti, hng hi, hng khụng, ngõn hng, bo him . Cựng vi s phỏt trin ca thng mi quc t v tin b k thut trong ngnh vn ti m dch v giao nhn cng c m rng hn. Ngi giao nhn ngy cng úng vai trũ quan trng trong thng mi vn ti quc t. cỏc nc khỏc nhau ngi giao nhn cú tờn gi khỏc nhau, nh: "Ngi chuyờn ch chớnh"(Principal Carier), "i lý hi quan"(Customs House Agent), "Mụi gii hi quan"(Customs Broker), "i lý gi hng v giao nhn"(Shipping and Forwarding Agent), "i lý thanh 10[...]... nờn tin hnh giao nhn chm chp, khụng cú t chc v d xy ra tn tht v gõy nhiu hin tng tiờu cc Do cỏc cụng ty giao nhn Vit Nam khụng mua bo him trỏch nhim nờn phn ln ngi xut nhp khu nc ngoi thng la chn cỏc cụng ty giao nhn nc ngoi u thỏc vic giao nhn hng m khụng chn cỏc cụng ty giao nhn Vit Nam Cỏc cụng ty giao nhn Vit Nam mt i mt ngun thu ngoi t ỏng k khi phi nhn li dch v giao nhn t cỏc cụng ty giao nhn nc... cu ngi giao nhn - mt lnh vc tuy cũn mi m nhng y trin vng phỏt trin trong tng lai 34 Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNT CHNG II THC TIN HOT NG BO HIM TRCH NHIM CA NGI GIAO NHN TI VIT NAM I/ TèNH HèNH HOT NG GIAO NHN HNG HO XUT NHP KHU VIT NAM TRONG NHNG NM GN Y 1 S phỏt trin ca giao nhn vn ti quc t ti Vit Nam Ngh giao nhn ca Vit Nam ó hỡnh thnh t lõu Min Nam Vit Nam trc... mỡnh khi ký hp ng giao nhn vi khỏch hng Hin nay Vit Nam, do hot ng giao nhn khụng cũn l c quyn ca mt s cụng ty giao nhn na, vỡ th hng lot cỏc cụng ty giao nhn ó xut hin lm cho th trng giao nhn ht sc nhn nhp Tuy vy, theo quy nh ca ca FIATA thỡ ch cú mt s cụng ty giao nhn cú iu kin tham gia bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn, vỡ mun mua bo him trỏch nhim dõn s ca ngi giao nhn thỡ hp ng giao nhn phi c ký... quỏn thng mi quc t hoc cỏc iu kin kinh doanh chun ca Hip hi giao nhn Vit Nam (VIFFAS) Vit Nam, nhiu cụng ty cung cp cỏc dch v giao nhn l cỏc cụng ty giao nhn t nhõn Thm chớ cỏc cụng ty kinh doanh cỏc lnh vc khụng liờn quan n giao nhn cng cung cp dch v giao nhn, h khụng cú cỏc iu kin cn thit v khụng cú nghip v giao nhn Vỡ vy, vic ký kt cỏc hp ng giao nhn phự hp vi tp quỏn quc t hay iu kin kinh doanh chun... v sai sút": bt k thit hi ti chớnh m khỏch hng ca ngi giao nhn phi gỏnh chu do phỏt sinh t vic ngi giao nhn khụng thc hin mt phn hoc ton b cỏc ngha v theo hp ng ca ngi giao nhn bao gm vic chm tr hoc giao hng khụng theo ỳng ch dn, ỡnh ch giao hng hoc khụng giao chng t cú liờn quan v quyn s hu b/ Bo him trỏch nhim ca ngi giao nhn i vi Hi quan: Ngi giao nhn c bo him i vi nhng ri ro phỏt sinh do vi phm... thng nht t nc, tp trung u mi qun lý chuyờn mụn hoỏ khõu vn ti giao nhn B Ngoi thng nay l b Thng mi ó a t chc giao nhn vo mt mi t Bc ti Nam l Tng cụng ty Giao nhn Kho vn Ngoi thng (VIETRANS) Trong thi k bao cp, phm vi dch v giao nhn cũn hn ch, ngi giao nhn ch ch yu lo giao hng xut, nhp hng nhp ti cng nc mỡnh v VIETRANS l c quan duy nht c phộp giao nhn hng hoỏ xut nhp khu trờn c s u thỏc ca cỏc n v kinh... ngh giao nhn do ú m phỏt trin khỏ nhanh, Tng cụng ty Giao nhn Kho vn Ngoi thng vỡ th m cng khụng cũn gi c quyn na Cỏc hot ng giao nhn vỡ th cng c m rng, s lng cỏc cụng ty giao nhn tng v trỡnh ngh nghip c nõng lờn nhanh chúng 35 Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Ngọc Thu - Lớp: A10 - K38C - KTNT ó cú nhiu cụng ty giao nhn ca Vit Nam tham gia Liờn on cỏc hip hi giao nhn quc t - FIATA Tớnh n 31/1/1998 Vit Nam. .. gi no i chng na thỡ h u cú mt tờn chung trong giao dch quc t l "Ngi giao nhn Vn ti Quc t"(International Freight Forwarders) cựng kinh doanh cỏc dch v giao nhn 2 Phm vi cỏc dch v giao nhn Phm vi cỏc dch v giao nhn l ni dung c bn ca dch v giao nhn Tr khi bn thõn ngi gi hng hay ngi nhn hng mun t mỡnh tham gia vo bt k khõu th tc, chng t no ú, thụng thng ngi giao nhn thay mt h lo liu quỏ trỡnh vn chuyn hng... khai ca ngi giao nhn Ngi giao nhn s c bo him thit b ca h khi gp cỏc ri ro sau: - Thit hi vt cht hoc tn tht i vi thit b c bo him ca ngi giao nhn phỏt sinh do bt k nguyờn nhõn bt ng no - Bt k khon úng gúp tn tht chung hoc chi phớ cu h no phi chu i vi thit b c bo him ca ngi giao nhn e/ Cỏc chi phớ: * Ngi giao nhn c bo him i vi cỏc chi phớ iu tra, bo cha, lm gim nh khiu ni, cỏc chi phớ m ngi giao nhn phi... l ngi chuyờn ch Ngi giao nhn chu trỏch nhim i vi hnh vi v s sut ca mỡnh cng nh ngi m mỡnh thuờ Ngi giao nhn phi chu trỏch nhim i vi nhng mt mỏt, h hng ca hng hoỏ v chm giao hng: õy l trỏch nhim ln nht ca ngi giao nhn khi úng vai trũ l ngi chuyờn ch Khi úng vai trũ ngi chuyờn ch, ngi giao nhn cú th úng vai trũ l ngi thu chuyờn ch hay ngi chuyờn ch thc t Dự trong trng hp no thỡ ngi giao nhn cng phi chu . thng la chn cỏc cụng ty giao nhn nc ngoi u thỏc vic giao nhn hng m khụng chn cỏc cụng ty giao nhn Vit Nam. Cỏc cụng ty giao nhn Vit Nam mt i mt ngun thu. giao nhn phi mua bo him trỏch nhim ca mỡnh khi ký hp ng giao nhn vi khỏch hng.Hin nay Vit Nam, do hot ng giao nhn khụng cũn l c quyn ca mt s cụng ty giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận tại Việt Nam Thực trạng và Giải pháp, Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận tại Việt Nam Thực trạng và Giải pháp, Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận tại Việt Nam Thực trạng và Giải pháp, Tính cấp thiết của đề tài: Mục đích của việc nghiên cứu Khố luận: Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:, Định nghĩa giao nhận và người giao nhận, Phạm vi các dịch vụ giao nhận, Vai trò của người giao nhận, Với tư cách là đại lý, Với tư cách là người chuyên chở, Vài nét chung về bảo hiểm trách nhiệm: Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận: 1. Khái niệm:, Rủi ro loại trừ: a Rủi ro loại trừ chung:, Rủi ro hạn chế bảo hiểm: Sự phát triển của giao nhận vận tải quốc tế tại Việt Nam, Tình hình giao nhận hàng hố tại Việt Nam Phạm vi áp dụng bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận tại Việt Nam, Sự tăng trưởng của hoạt động bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận, Thời hạn bảo hiểm Phí bảo hiểm, Xác định thiệt hại và tổn thất:, Khiếu nại đòi bồi thường: Khi yêu cầu bảo hiểm bồi thường về những, Hồ sơ khiếu nại:, Có chính sách hỗ trợ hợp lý về mặt tài chính, Nâng cao nhận thức cho khách hàng Mở rộng phạm vi bảo hiểm và tăng cường các hình thức hỗ trợ bảo hiểm, Đào tạo nhân lực Tổ chức mạng lưới thu thập thông tin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay