Bài soạn Lớp 4 Bài 5 ( 1,2,3)

13 439 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 23:11

WELLCOME TO OUR CLASS 4 20 4x2 3+8 8x29:3 2+7 161513 Warm Up:Noughts and crosses 1 4 2 5 7 8 3 6 9 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Friday,November12 th 2010 UNIT 5 : MY SCHOOL SUBJECTS SECTION A1,2,3 Let s talk’ 2 Let’s talk Listen and repeat 1 1 Listen and repeat 1 1.Look,listen and repeat Listen and repeat 2.Look and say 3. Let’s talk SECTION A 1,2,3 -subject -have -Maths -Science -Informatics :môn học :môn toán :môn khoa học :học NEWWORDS -Art :môn tin học :môn Mĩ thuật Friday,November12 th 2010 UNIT 5 : MY SCHOOL SUBJECTS -English -Vietnamese :môn tiếng Anh :môn tiếng việt CHECK NEWWORDS: *WHAT AND WHERE* English 1 Art 2 Maths Informatics 6 Science 5 Vietnames e 4 S u b j e c t 7 3 1.Look, listen and repeat Nam: Do you have Maths today? Mai: No, I don’t. Nam: What subjects do you have? Mai: I have Vietnamese and English. (L­u ý: NÕu trong c©u tr¶ lêi cã liÖt kª nhiÒu m«n häc thì tõ “and“ ®øng tr­íc tªn m«n häc cuèi cïng) (?)What subjects do you have today ? I have + Môn h cọ What subjects do you have today? I have Vietnamese and English Model sentences: *Chú ý: hỏi và trả lời hôm nay bạn có môn học gì? 2.Look and say 3.Let“s talk and [...]...LET’S PLAY GAME : LUCKY NUMBERS 1 2 3 4 5 6 7 8 HOMEWORK: -Ghi mỗi từ mới 2 dòng -Làm bài tập 1,2 (SBT) . WELLCOME TO OUR CLASS 4 20 4x2 3+8 8x29:3 2+7 16 151 3 Warm Up:Noughts and crosses 1 4 2 5 7 8 3 6 9 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Friday,November12. say 3.Let“s talk and 2 3 4 5 6 7 8 1 LET’S PLAY GAME : LUCKY NUMBERS HOMEWORK: -Ghi mỗi từ mới 2 dòng -Làm bài tập 1,2 (SBT)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Lớp 4 Bài 5 ( 1,2,3), Bài soạn Lớp 4 Bài 5 ( 1,2,3), Bài soạn Lớp 4 Bài 5 ( 1,2,3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay