Bài soạn Sách điện tử Địa lý 10

14 969 3
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 20:11

Sách điện tử địa 10 thpt Sách điện tử địa 10 thpt địa 10 - ban cơ bản địa 10 - ban cơ bản Tác giả: Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang ĐT ĐT : : 01687045828 01687045828 ; ; Email Email : : thanhhaithpthiephoa1@gmail.com thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Sở giáo dục và đào tạo bắc giang Sở giáo dục và đào tạo bắc giang ( Sách dùng trong các trường thpt ) ( Sách dùng trong các trường thpt ) Bắc Giang 1 - 2007 Bắc Giang 1 - 2007 địa thpt địa thpt - Nội dung kiến thức - Nội dung kiến thức cơ bản cơ bản - Tranh ảnh, video, - Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, bản đồ, mô hình, biểu đồ biểu đồ - Câu hỏi luyện tập - Câu hỏi luyện tập Giáo án Giáo án Giáo án Giáo án Địa 10 Địa 10 Địa 10 Địa 10 Đề thi Đề thi Đề thi Đề thi Giới thiệu Giới thiệu Giới thiệu Giới thiệu Website Website Website Website Sách điện tử địa 10 thpt Sách điện tử địa 10 thpt địa 10 - ban cơ bản địa 10 - ban cơ bản Sở giáo dục và đào tạo bắc giang Sở giáo dục và đào tạo bắc giang ( Sách dùng trong các trường thpt ) ( Sách dùng trong các trường thpt ) Bắc Giang 1 - 2007 Bắc Giang 1 - 2007 địa thpt địa thpt - Nội dung kiến thức - Nội dung kiến thức cơ bản cơ bản - Tranh ảnh, video, - Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, bản đồ, mô hình, biểu đồ biểu đồ - Câu hỏi luyện tập - Câu hỏi luyện tập Địa chính, bản đồ VN Địa chính, bản đồ VN Địa chính, bản đồ VN Địa chính, bản đồ VN Thời báo kinh tế VN Thời báo kinh tế VN Thời báo kinh tế VN Thời báo kinh tế VN Website môi trường Website môi trường Website môi trường Website môi trường Website địa Website địa Website địa Website địa Thư viện giáo trình Đ/Tử Thư viện giáo trình Đ/Tử Thư viện giáo trình Đ/Tử Thư viện giáo trình Đ/Tử Encarta Encarta Encarta Encarta Bão lụt Bão lụt Bão lụt Bão lụt Website khoa địa ĐHSPHN Website khoa địa ĐHSPHN Website khoa địa ĐHSPHN Website khoa địa ĐHSPHN Địa 10 Địa 10 Địa 10 Địa 10 Giới thiệu Giới thiệu Giới thiệu Giới thiệu Website Website Website Website Giáo án Giáo án Giáo án Giáo án Đề thi Đề thi Đề thi Đề thi Tác giả: Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang ĐT ĐT : : 01687045828 01687045828 ; ; Email Email : : thanhhaithpthiephoa1@gmail.com thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Trở lại địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bản địa lớp 10 địa lớp 10 Chương 1: Bản đồ Chương 1: Bản đồ (Bài 1 4) (Bài 1 4) Chương 5: Địa dân cư Chương 5: Địa dân cư (Bài 22 25) (Bài 22 25) Trở lại Chương 2: Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất Chương 2: Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất (Bài 5, 6) (Bài 5, 6) Phần 1: địa tự nhiên Phần 1: địa tự nhiên Phần 2: địa kinh tế-xã hội Phần 2: địa kinh tế-xã hội Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa (Bài 20,21) (Bài 20,21) Chương 7: Địa nông nghiệp Chương 7: Địa nông nghiệp (Bài 27 30) (Bài 27 30) Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế (Bài 26) (Bài 26) Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững (Bài 41, 42) (Bài 41, 42) Chương 8: Địa công nghiệp Chương 8: Địa công nghiệp (Bài 31 34) (Bài 31 34) Chương 9: Địa dịch vụ Chương 9: Địa dịch vụ (Bài 35 40) (Bài 35 40) Bài 7,8,9,10,11,12 Bài 7,8,9,10,11,12 Bài 13,14,15,16,17,18,19 Bài 13,14,15,16,17,18,19 Địa chỉ: Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: ĐT: 01687045828 ; 01687045828 ; Email: Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Chương 1 : Bản đồ Chương 1 : Bản đồ : Các phép chiếu : Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản hình bản đồ cơ bản : Một số phương : Một số phương pháp biểu hiện các pháp biểu hiện các đối tượng địa đối tượng địa trên bản đồ trên bản đồ : Sử dụng bản đồ : Sử dụng bản đồ trong học tập và trong học tập và đời sống đời sống : Thực hành: Xác : Thực hành: Xác định một số phư định một số phư ơng pháp biểu ơng pháp biểu hiện các đối tượng hiện các đối tượng địa trên bản đồ địa trên bản đồ địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bản Trở lại Phần 1: địa tự nhiên Phần 1: địa tự nhiên Bài 1 Bài 1 Bài 2 Bài 2 Bài 3 Bài 3 Bài 4 Bài 4 Bản đồ Bản đồ Mô hình Mô hình video video tranh tranh Tra cứu Tra cứu Biểu đồ Biểu đồ Địa chỉ: Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: ĐT: 01687045828 ; 01687045828 ; Email: Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Chương 2 : Vũ trụ, hệ Chương 2 : Vũ trụ, hệ quả các chuyển quả các chuyển động của Trái Đất động của Trái Đất : Vũ trụ, Hệ Mặt : Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất Trời và Trái Đất : Hệ quả chuyển : Hệ quả chuyển động xung quanh động xung quanh Mặt Trời của Trái Mặt Trời của Trái Đất Đất địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bản Trở lại Phần 1: địa tự nhiên Phần 1: địa tự nhiên Bài 5 Bài 5 Bài 6 Bài 6 Bản đồ Bản đồ Mô hình Mô hình video video tranh tranh Tra cứu Tra cứu Biểu đồ Biểu đồ Địa chỉ: Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: ĐT: 01687045828 ; 01687045828 ; Email: Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Chương 3 : Cấu trúc của Chương 3 : Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa vỏ địa : Cấu trúc của Trái : Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Đất. Thạch quyển. Thuyết kiếntạo mảng Thuyết kiếntạo mảng : Tác động của nội lực : Tác động của nội lực đến bề mặt địa hình đến bề mặt địa hình Trái Đất Trái Đất :Tác động :Tác động của ngoài lực đến địa của ngoài lực đến địa hình bề mặt TĐ hình bề mặt TĐ : Thực hành: Nhận xét : Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ và các vùng núi trẻ trên BĐ trên BĐ : Khí quyển. Sự phân : Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí bố nhiệt độ không khí trên TĐ trên TĐ : Sự phân bố khí áp. : Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính Một số loại gió chính địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bản Trở lại Phần 1: địa tự nhiên Phần 1: địa tự nhiên Bài 7 Bài 7 Bài 8 Bài 8 Bài 9(1) Bài 9(1) Bài 10 Bài 10 Bài 11 Bài 11 Bài 12 Bài 12 Bản đồ Bản đồ Mô hình Mô hình video video tranh tranh Tra cứu Tra cứu Biểu đồ Biểu đồ Bài 9(2) Bài 9(2) Địa chỉ: Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: ĐT: 01687045828 ; 01687045828 ; Email: Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Chương 3 : Cấu trúc của Chương 3 : Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa vỏ địa : Ngưng đọng hơi nư : Ngưng đọng hơi nư ớc trong khí quyển. Mư ớc trong khí quyển. Mư a a : Thực hành: Đọc bản : Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu và các kiểu khí hậu trên Trái Đất trên Trái Đất : Thuỷ quyển. Một số : Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. chế độ nước sông. : Sóng. Thuỷ triều. : Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển. Dòng biển. : Thổ nhưỡng quyển. : Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng. thổ nhưỡng. : Sinh quyển. Các : Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân sự phát triển và phân bố sinh vật. bố sinh vật. : Sự phân bố sinh vật : Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất và đất trên Trái Đất địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bản Trở lại Phần 1: địa tự nhiên Phần 1: địa tự nhiên Bài 13 Bài 13 Bài 14 Bài 14 Bài 15 Bài 15 Bài 16 Bài 16 Bài 17 Bài 17 Bài 18 Bài 18 Bài 19 Bài 19 Bản đồ Bản đồ Mô hình Mô hình video video tranh tranh Tra cứu Tra cứu Biểu đồ Biểu đồ Địa chỉ: Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: ĐT: 01687045828 ; 01687045828 ; Email: Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Chương 4 : Một số quy Chương 4 : Một số quy luật của lớp vỏ địa luật của lớp vỏ địa : Lớp vỏ địa lý. : Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý. lớp vỏ địa lý. : Quy luật địa đới : Quy luật địa đới và quy luật phi địa và quy luật phi địa đới đới địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bản Trở lại Phần 1: địa tự nhiên Phần 1: địa tự nhiên Bài 20 Bài 20 Bài 21 Bài 21 Bản đồ Bản đồ Mô hình Mô hình video video tranh tranh Tra cứu Tra cứu Biểu đồ Biểu đồ Địa chỉ: Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: ĐT: 01687045828 ; 01687045828 ; Email: Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Chương 5 : Địa dân cư Chương 5 : Địa dân cư : Dân số và sự : Dân số và sự gia tăng dân số gia tăng dân số : Cơ cấu dân số : Cơ cấu dân số : Phân bố dân : Phân bố dân cư. Các loại hình cư. Các loại hình quần cư và đô thị quần cư và đô thị hoá. hoá. : Thực hành: : Thực hành: Phân tích bản đồ Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế phân bố dân cư thế giới giới địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bản Trở lại Phần 2: địa kinh tế xã hội Phần 2: địa kinh tế xã hội Bài 22 Bài 22 Bài 23 Bài 23 Bài 24 Bài 24 Bài 25 Bài 25 Bản đồ Bản đồ Mô hình Mô hình video video tranh tranh Tra cứu Tra cứu Biểu đồ Biểu đồ Địa chỉ: Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: ĐT: 01687045828 ; 01687045828 ; Email: Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Chương 6 : Cơ cấu nền Chương 6 : Cơ cấu nền kinh tế kinh tế : Cơ cấu nền kinh : Cơ cấu nền kinh tế tế địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bản Trở lại Phần 1: địa kinh tế xã hội Phần 1: địa kinh tế xã hội Bài 26 Bài 26 Bản đồ Bản đồ Mô hình Mô hình video video tranh tranh Tra cứu Tra cứu Biểu đồ Biểu đồ Địa chỉ: Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: ĐT: 01687045828 ; 01687045828 ; Email: Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com thanhhaithpthiephoa1@gmail.com [...]... ngành DV Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành GTVT Bài 37 : Địa các ngành GTVT : Thực hành: Viết Bài 38 báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma : Địa ngành Bài 39 thông tin liên lạc : Địa ngành thư Bài 40 ơng mại Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Trở lại địa 10- ban cơ bản Chương 10 : Môi.. .địa 10- ban cơ bản Chương 7 : Địa nông nghiệp Bài 27 : Vai trò, đặc Phần 1: địa kinh tế xã hội video video tranh tranh Bản đồ Bản đồ Biểu đồ Biểu đồ Mô hình Tra cứu Mô hình Tra cứu điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố NN Một số hình thức tổ chức lãnh thổ NN Bài 28 : Địa ngành trồng trọt Bài 29 : Địa ngành chăn nuôi Bài 30 : Thực hành: Vẽ và... gia Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Trở lại địa 10- ban cơ bản Chương 8 : Địa công nghiệp Bài 31: Vai trò, đặc Phần 1: địa kinh tế xã hội video video tranh tranh Bản đồ Bản đồ Biểu đồ Biểu đồ Mô hình Tra cứu Mô hình Tra cứu điểm của công nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp Bài 32(1) Bài 32(2) Địa các... nghiệp Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm CN Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Trở lại địa 10- ban cơ bản Chương 9 : Địa dịch vụ Phần 1: địa kinh tế xã hội video video tranh tranh Bản đồ Bản đồ Biểu đồ Biểu đồ Mô hình Tra cứu Mô hình Tra cứu Bài. .. thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Trở lại địa 10- ban cơ bản Chương 10 : Môi trường và sự phát triển bền vững Bài 41: Môi trường và Phần 1: địa kinh tế xã hội video video tranh tranh Bản đồ Bản đồ Biểu đồ Biểu đồ Mô hình Tra cứu Mô hình Tra cứu tài nguyên thiên nhiên Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com Trở lại . Sách điện tử địa lý 10 thpt Sách điện tử địa lý 10 thpt địa lý 10 - ban cơ bản địa lý 10 - ban cơ bản Tác giả: Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh. chính địa lý 10- ban cơ bản địa lý 10- ban cơ bản Trở lại Phần 1: địa lý tự nhiên Phần 1: địa lý tự nhiên Bài 7 Bài 7 Bài 8 Bài 8 Bài 9(1) Bài 9(1) Bài 10 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Sách điện tử Địa lý 10, Bài soạn Sách điện tử Địa lý 10, Bài soạn Sách điện tử Địa lý 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn