Bài soạn Trac nghiem vat ly 12 tron bo

40 388 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 18:11

. lợng dao động điện từ trong mạch LC không đổi. 5 Cõu hi trc nghim vt lý 12 ton tp Câu 48. Sóng điện từ là : A. Sóng lan truyền trong các môI trờng đàn. nghim vt lý 12 ton tp B. Sóng âm, siêu âm, hạ âm có đặc tính sinh lý khác nhau. C. Trong một môI trờng sóng siêu âm truyền nhanh hơn sóng âm. D. Trong một
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Trac nghiem vat ly 12 tron bo, Bài soạn Trac nghiem vat ly 12 tron bo, Bài soạn Trac nghiem vat ly 12 tron bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn