Gián án Đề thi KSCL Học Kỳ 1 Toán 7 Đề 2

3 488 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 13:11

PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: Toán 7 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: ( 1,5 đi ểm) Tính: a) 1 3 5 2 2 2 + − ; b) 3 5 - + 3 5 ; c) 25- Câu 2: ( 1,75 đi ểm) Tìm x, y biết: a. 3 4 x y = và 14x y + = b) 1 5 0,75 3 3 + = x c) (x + 1) 3 = 8 Câu3: ( 1,5 đi ểm) a. Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-1; 3) ; D(-2; 0) ; B(0; -3) b. V ẽ đồ thị hàm số y = - 2x Hai điểm M(1;2); N(1;-2) có thuộc đồ thị hàm số y = - 2x không? v ì sao ? Câu 4: (1,5 đi ểm) Để xây xong một ngôi nhà trong 15 ngày thì cần 21 công nhân. Hỏi nếu có 35 công nhân thì xây xong ngôi nhà trong bao lâu ? (Biết năng suất làm việc của các công nhân là như nhau ) Câu 5: : (1,25đ) Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi là 36cm và độ dài các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Câu 6: ( 2,5 đi ểm) Cho ∆ ABC có AB = AC .Gọi I là trung điểm của BC. a. Chứng minh AIB = AIC b. Qua điểm A kẻ tia Ax sao cho · · xAC ABI= . Chứng minh Ax // BC Hết./. ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG - HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 7 ( Thời gian làm bài : 90 phút) Câu 1 1.5đ Ý Nội dung Điểm a) 1 3 5 1 3 5 1 2 2 2 2 2 + − − + − = = 0,5 b) a) 3 5 - + 3 5 = 3 3 6 5 5 5 + = 0,5 c) 25- = -5 0,5 Câu2: 1.75đ a) Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau ta có: 3 4 7 x y x y+ = = và 14x y+ = Nên 14 2 3 4 7 7 x y x y+ = = = = 2 2 4; 5 2 10x y⇔ = × = = × = 0.75 b) 1 5 5 1 0,75 0,75 3 3 3 3 + = ⇔ = − x x 3 4 4 3 ⇔ =x Vậy, x = 16 9 0,5 c) (x + 1) 3 = 8 ⇔ (x + 1) 3 = (2) 3 ⇔ x = 1 0,5 Câu3: 1.5đ a) Hệ trục toạ độ y xx x 0.5 Vẽ đồ thị 0.5 Điểm M(1;2) không thuộc đồ thị hàm số y = - 2x vì y = f(1) = -2 ≠ 2 Điểm N(1;-2) thuộc đồ thị hàm số y = - 2x vì y = f(1) = -2 0.5 Gọi số ngày làm xong nhà của 35 công nhân là x. 0,5 -3 -2 -1 0 3 B D A Câu4 1,5đ Số công nhân và số ngày hoàn thành ngôi nhà là 2 đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau nên ta có: 15 35 15.21 x 9 x 21 35 = => = = Vậy số ngày làm xong nhà của 35 công nhân là 9 ngày 0,5 0,5 câu 5: 1,25đ Gọi độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là a, b, c (cm) Theo bài ra, ta có: a b c a b c 36 3 3 4 5 3 4 5 12 + + = = = = = + + => . . . Vậy a = 9 (cm), b = 12(cm), c = 15(cm) 0,25 0,5 0,5 c. 1 đ 0,25 0,25 AIB và AIC có : AB = AC (theo gt) IB = IC (theo gt) => AIB = AIC ( c-c-c) AI là cạnh chung 1đ Theo câ u a) ta c ó : AIB = AIC  · · ABI ACI= ( cặp góc tươ ng ứng ) (1) · · xAC ABI= (gt) (2) Từ (1) và (2) suy ra · · ACI xAC= ( hai góc so le trong) Suy ra Ax // BC 1đ Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tôí đa. Không vẽ hình hoặc vẽ sai không cho điểm B I C x A GT ABC, AB = AC, IB = IC KL a) AIB = AIC b) Ax // BC . ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN Năm học: 2 010 - 2 011 Môn thi: Toán 7 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: ( 1, 5 đi ểm) Tính: a) 1. = và 14 x y+ = Nên 14 2 3 4 7 7 x y x y+ = = = = 2 2 4; 5 2 10 x y⇔ = × = = × = 0 .75 b) 1 5 5 1 0 ,75 0 ,75 3 3 3 3 + = ⇔ = − x x 3 4 4 3 ⇔ =x Vậy, x = 16 9
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Đề thi KSCL Học Kỳ 1 Toán 7 Đề 2, Gián án Đề thi KSCL Học Kỳ 1 Toán 7 Đề 2, Gián án Đề thi KSCL Học Kỳ 1 Toán 7 Đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay