Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 - hấp dẫn

2 401 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 02:11

. nối đôi, ba chức là A. C n H 2n - 10 O 6 . B. C n H 2n -1 6 O 12 . C. C n H 2n - 6 O 4 . D. C n H 2n - 18 O 12 . Câu 1 .12 Trong số các phản ứng có thể có. HCOOC 3 H 7 B. C 2 H 5 COOCH 3 C. CH 3 COOC 2 H 5 D. HCOOC 3 H 5 . Bài tập ôn tập Hóa học 12. 1 Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức Đối Câu 1.18
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 - hấp dẫn, Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 - hấp dẫn, Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 - hấp dẫn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay