Tài liệu 6 đề thi và đáp án HSG hóa 8

2 402 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 20:11

Đề thi học sinh giỏi môn hoá 8 Thời gian làm bài 90 Câu 1: a: Sự cháy sự oxi hoá chậm có gì giống khác nhau dẫn ra 1 ví dụ về sự oxi hoá sự cháy . b: Những đám chá bằng xăng dầu có thể dùng nớc để dập tắt sự cháy đó không vì sao ? Câu 2: Lập công thức hoá học của các hợp chất gồm K, Ca, H với a; Oxi b; Cl c; Nhóm OH, nhóm SO 4 Viết tên mỗi chất đó cho biết chất đó thuộc loại hợp chất oxit, axit, bazơ , muối. Câu 3; Viết PTPƯ thể hiện dãy biến hoá sau cho biết thuộc loại phản ứng nào KClO 3 O 2 Fe 3 O 4 Fe FeCl 2 Câu 4 : Cho 8,3 g hỗn hợp gồm Fe , Al tác dụng với dung dịch HCl d sau khi phản ứng kết thúc thu đợc 5,6 lít khí H 2 (đktc) a; Viết PTPƯ sảy ra b: Tính % về khối lợng của mỗi kim loại trong hỗn hợp c: Bình đựng dung dịch HCl tăng hay giảm bao nhiêu Câu 5; Xác định công thức hoá học của hợp chất A biết thành phần % của các nguyên tố là ; 32,39% Na, 22,53% S, 45,08% O ( Biết Fe = 56, Al = 27, Na = 23, S = 32 , O = 16 ) Đề thi học sinh giỏi môn Hoá 8 Câu 1: Lập CTHH của các hợp chất có phân tử gồm Na; Al; H ; lần lợt với a: oxi (O) b, Clo (Cl); e, nhóm: (OH) ; d, nhóm (SO 4 ) viết tên mỗi chất đó cho biết thuộc loại hợp chất nào. oxit, axit, bazơ hay muối. câu 2; Nguyên tử khối là gì? 12 1 ng tử các bon có khối lợng là bao nhiêu gam? cho ví dụ cách tính nguyên tử khối? câu 3; viết các pt p theo sơ đồ sau(kèm đk nếu có )và cho biết mỗi p đó thuộc loại p nào? KMnO 4 O 2 SO 2 SO 3 H 2 SO 4 FeSO 4 câu 4; hoà tan 9,75(g) một kim loại hoá trị I vào dung dịch HCl vừa đủ.khi kim loại tan hết thấy dung dịch axít tăng lên 9,5 (g) có V lít khí H 2 (ở đktc bay ra ). a, tìm V lít khíH 2 (ử đktc ). b, tìm khối lợng nguyên tử kim loại cho biết tên khối lợng đó c, tìm khối lợng axít :HCl nguyên chất đã dùng câu 5 , đốt cháy hoàn toàn 2,8 (g) một hợp chất hữu cơ A ngời ta thu đợc 8,8(g) CO 2 3,6(g) H 2 O biết tỉ khối của A so với hiđrô là 14. a, hỏi hợp chất A có những nguyên tố nào? b, lập công thức phân tử của A. ( biết : C = 12 ; H =1; Cl = 35,5 , K = 39 , O = 16 ) . Đề thi học sinh giỏi môn hoá 8 Thời gian làm bài 90 Câu 1: a: Sự cháy và sự oxi hoá chậm có gì giống và khác nhau dẫn ra 1 ví dụ về sự oxi hoá và sự. tố là ; 32,39% Na, 22,53% S, 45, 08% O ( Biết Fe = 56, Al = 27, Na = 23, S = 32 , O = 16 ) Đề thi học sinh giỏi môn Hoá 8 Câu 1: Lập CTHH của các hợp chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu 6 đề thi và đáp án HSG hóa 8, Tài liệu 6 đề thi và đáp án HSG hóa 8, Tài liệu 6 đề thi và đáp án HSG hóa 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay