Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội

19 4,959 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 20:11

. của Tục ngữ về con người và xã hội là gì? A. Là các qui luật của tự nhiên. B. Là quá trình lao động, sinh hoạt và sản xuất của con người. C. Là con người. các mối quan hệ và những phẩm chất, lối sống cần phải có. D. Là thế giới tình cảm phong phú của con người. 2) Tục ngữ về con người và xã hội được hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội, Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội, Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn