Xây dựng một số giải pháp cho hoạt động quảng cáo,khuyến mãi tại công ty bánh kẹo Hải Hà.doc.DOC

62 711 11
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2012, 09:14

Xây dựng một số giải pháp cho hoạt động quảng cáo,khuyến mãi tại công ty bánh kẹo Hải Hà WebsiteWebsite: http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368Đề tàiĐề tài: Xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện ch: Xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện chơngơng trình quảng cáo, khuyến mãi cho trình quảng cáo, khuyến mãi cho công ty bánh kẹo hải hà.công ty bánh kẹo hải hà.chchơng 1: cơ sở lý thuyết của quảng cáo, khuyến mãi.ơng 1: cơ sở lý thuyết của quảng cáo, khuyến mãi.1.1.1.1.Một số khái niệm về marketing và hoạt động xúc tiến bán hàng.Một số khái niệm về marketing và hoạt động xúc tiến bán hàng.Theo Marketing Grossary (Swiss AIT Viet nam ManagementTheo Marketing Grossary (Swiss AIT Viet nam Management Development Programe): Development Programe): Marketing là quá trình phát hiện ra các nhu cầu và thoảMarketing là quá trình phát hiện ra các nhu cầu và thoả mãn các nhu cầu đó bằng những sản phẩm và dịch vụ phù hợp thông qua việc xâymãn các nhu cầu đó bằng những sản phẩm và dịch vụ phù hợp thông qua việc xây dựng các chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối và chínhdựng các chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối và chính sách xúc tiến bán hàng.sách xúc tiến bán hàng.NhNh vậy, theo quan điểm trên, hoạt động marketing là một quá trình tìm hiểu, vậy, theo quan điểm trên, hoạt động marketing là một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu để phát hiện ra các nhu cầu của ngnghiên cứu để phát hiện ra các nhu cầu của ngời tiêu dùng. Việc nghiên cứu có thể đời tiêu dùng. Việc nghiên cứu có thể đ--ợc thực hiện bằng nhiều cách: Có thể bằng cách phân tích tình hình kinh doanh hiệnợc thực hiện bằng nhiều cách: Có thể bằng cách phân tích tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp, bằng cách tham khảo ý kiến của khách hàng hay bằng cáchtại của doanh nghiệp, bằng cách tham khảo ý kiến của khách hàng hay bằng cách điều nghiên trên thị trđiều nghiên trên thị trờng để phát hiện ra các nhu cầu mới.ờng để phát hiện ra các nhu cầu mới.Khi đã phát hiện ra các nhu cầu hay các cơ hội kinh doanh mới, các nhà phânKhi đã phát hiện ra các nhu cầu hay các cơ hội kinh doanh mới, các nhà phân tích cần tiến hành việc lựa chọn nhóm khách hàng trọng điểm vì các doanh nghiệptích cần tiến hành việc lựa chọn nhóm khách hàng trọng điểm vì các doanh nghiệp không thể có đủ các nguồn lực cần thiết để đáp ứng và làm thoả mãn mọi nhu cầukhông thể có đủ các nguồn lực cần thiết để đáp ứng và làm thoả mãn mọi nhu cầu của tất cả các khách hàng. Việc lựa chọn nhóm khách hàng trọng điểm còn đcủa tất cả các khách hàng. Việc lựa chọn nhóm khách hàng trọng điểm còn đợc gọiợc gọi theo cách khác là việc định vị hay phân khúc thị trtheo cách khác là việc định vị hay phân khúc thị trờng.ờng.BBớc tiếp theo của tiến trình này là việc hoạch định và triển khai các chiến lớc tiếp theo của tiến trình này là việc hoạch định và triển khai các chiến lợcợc tiếp thị phù hợp thông qua các chính sách giá bán, chính sách sản phẩm, chính sáchtiếp thị phù hợp thông qua các chính sách giá bán, chính sách sản phẩm, chính sách phân phối và các hoạt động cổ động xúc tiến bán hàng.phân phối và các hoạt động cổ động xúc tiến bán hàng.Các hoạt động cổ động xúc tiến bán hàng là một phần quan trọng trong phốiCác hoạt động cổ động xúc tiến bán hàng là một phần quan trọng trong phối thức tiếp thị (Marketing - Mix) nhằm đạt đthức tiếp thị (Marketing - Mix) nhằm đạt đợc mục tiêu của các doanh nghiệp. Hoạtợc mục tiêu của các doanh nghiệp. Hoạt 11WebsiteWebsite: http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368động này bao gồm các công việc: Quảng cáo, khuyến mãi, marketing trực tiếp, bánđộng này bao gồm các công việc: Quảng cáo, khuyến mãi, marketing trực tiếp, bán hàng cá nhân và quan hệ công chúng (PR).hàng cá nhân và quan hệ công chúng (PR).Tầm quan trọng của năm hoạt động trên có thể đTầm quan trọng của năm hoạt động trên có thể đợc so sánh bằng nhau, tuyợc so sánh bằng nhau, tuy nhiên các hoạt động marketing trực tiếp, bán hàng cá nhân và quan hệ công chúngnhiên các hoạt động marketing trực tiếp, bán hàng cá nhân và quan hệ công chúng ththờng đờng đợc các nhà marketing công nghiệp sử dụng nhiều hơn do tính chất phức tạp vàợc các nhà marketing công nghiệp sử dụng nhiều hơn do tính chất phức tạp và tính chất chọn lọc khách hàng cao. Các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi là cáctính chất chọn lọc khách hàng cao. Các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi là các công cụ marketing hữu hiệu đối với các mặt hàng tiêu dùng đại chúng, các sản phẩmcông cụ marketing hữu hiệu đối với các mặt hàng tiêu dùng đại chúng, các sản phẩm có sự phân phối rộng rãi và lcó sự phân phối rộng rãi và l 1.2.1.2.Khái niệm về quảng cáo:Khái niệm về quảng cáo:Quảng cáo là những hình thức truyền thông không trực tiếp, phi cá nhân, đQuảng cáo là những hình thức truyền thông không trực tiếp, phi cá nhân, đợcợc thực hiện thông qua các phthực hiện thông qua các phơng tiện truyền tin phải trả tiền và các chủ thể quảng cáoơng tiện truyền tin phải trả tiền và các chủ thể quảng cáo phải chịu chi phí.phải chịu chi phí.Theo quan điểm quản lý, quảng cáo là phTheo quan điểm quản lý, quảng cáo là phơng sách có tính chất chiến lơng sách có tính chất chiến lợc đểợc để đạt đđạt đợc hoặc duy trì vị thế cạnh tranh trên thợc hoặc duy trì vị thế cạnh tranh trên thơng trơng trờng. Trong nhiều trờng. Trong nhiều trờng hợp đầu tờng hợp đầu t cho quảng cáo là một đầu tcho quảng cáo là một đầu t dài hạn. dài hạn.Quảng cáo là một công cụ truyền thông đQuảng cáo là một công cụ truyền thông đợc sử dụng khá phổ biến đặc biệt làợc sử dụng khá phổ biến đặc biệt là trong thị trtrong thị trờng tiêu dùng cá nhân. Hoạt động quảng cáo là rất phong phú. Các côngờng tiêu dùng cá nhân. Hoạt động quảng cáo là rất phong phú. Các công ty hoạt động tích cực để truyền tin của mình qua quảng cáo ra thị trty hoạt động tích cực để truyền tin của mình qua quảng cáo ra thị trờng. Việc xử líờng. Việc xử lí thông tin quảng cáo tuỳ thuộc vào từng đối tthông tin quảng cáo tuỳ thuộc vào từng đối tợng nhận tin. Tuy nhiên, tuỳ theo điềuợng nhận tin. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng công ty, từng ngành, từng vùng và từng loại hàng hoá cụ thể màkiện cụ thể của từng công ty, từng ngành, từng vùng và từng loại hàng hoá cụ thể mà hoạt động quảng cáo đhoạt động quảng cáo đợc tiến hành với những nét đặc trợc tiến hành với những nét đặc trng riêng biệt.ng riêng biệt.Các chủ thể quảng cáo có thể truyền tin quảng cáo cho các hàng hoá, dịch vụCác chủ thể quảng cáo có thể truyền tin quảng cáo cho các hàng hoá, dịch vụ hay cho chính uy tín hình ảnh của công ty thông qua các phhay cho chính uy tín hình ảnh của công ty thông qua các phơng tiện truyền thông tớiơng tiện truyền thông tới đối tđối tợng ngợng ngời nhận là các khách hàng tời nhận là các khách hàng tơng lai.ơng lai.NhNh vậy, có thể thấy trong khái niệm trên nổi bật tính gián tiếp của quảng cáo vậy, có thể thấy trong khái niệm trên nổi bật tính gián tiếp của quảng cáo đối với các khách hàng. Hay nói cách khác, quảng cáo tác động một cách gián tiếpđối với các khách hàng. Hay nói cách khác, quảng cáo tác động một cách gián tiếp đến các hành vi mua của khách hàng, làm thay đổi ý tđến các hành vi mua của khách hàng, làm thay đổi ý tởng và cách nhìn của họ về bảnởng và cách nhìn của họ về bản thân sản phẩm và doanh nghiệp.thân sản phẩm và doanh nghiệp.22WebsiteWebsite: http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368Cũng trong khái niệm trên, một điểm nữa cần lCũng trong khái niệm trên, một điểm nữa cần lu ý đó là sự khác biệt có tínhu ý đó là sự khác biệt có tính đặc thù đối với từng loại mặt hàng, từng vùng địa lí, từng tầng lớp dân cđặc thù đối với từng loại mặt hàng, từng vùng địa lí, từng tầng lớp dân c và trình độ và trình độ dân trí khác nhau mà các chdân trí khác nhau mà các chơng trình quảng cáo cần phải đơng trình quảng cáo cần phải đợc xây dựng với nhữngợc xây dựng với những nét đặc trnét đặc trng riêng để phù hợp với mục đích.ng riêng để phù hợp với mục đích.Chi phí cho các hoạt động quảng cáo cũng là một vấn đề cần quan tâm trongChi phí cho các hoạt động quảng cáo cũng là một vấn đề cần quan tâm trong khái niệm trên, bởi không một hoạt động nào khi tính đến hiệu quả của nó mà khôngkhái niệm trên, bởi không một hoạt động nào khi tính đến hiệu quả của nó mà không liên quan đến chi phí. Chi phí cho quảng cáo là một dạng chi phí trong các hoạt độngliên quan đến chi phí. Chi phí cho quảng cáo là một dạng chi phí trong các hoạt động quản lí hay nói đúng hơn là một thành phần trong chi phí cho hỗn hợp marketing củaquản lí hay nói đúng hơn là một thành phần trong chi phí cho hỗn hợp marketing của một doanh nghiệp. một doanh nghiệp. 1.2.1.1.2.1.Bản chất của quảng cáo:Bản chất của quảng cáo:Do có nhiều hành thức và cách sử dụng nên khó có thể tổng quát hoá các đặcDo có nhiều hành thức và cách sử dụng nên khó có thể tổng quát hoá các đặc trtrng riêng của quảng cáo nhng riêng của quảng cáo nh là một bộ phận của các hoạt động truyền thông cổ độngmột bộ phận của các hoạt động truyền thông cổ động của một công ty, tuy nhiên có thể ghi nhận những đặc tính sau:của một công ty, tuy nhiên có thể ghi nhận những đặc tính sau:Giới thiệu có tính đại chúngGiới thiệu có tính đại chúng: Quảng cáo là một kiểu truyền thông có tính: Quảng cáo là một kiểu truyền thông có tính đại chúng cao. Tính đại chúng của nó khiến sản phẩm có đđại chúng cao. Tính đại chúng của nó khiến sản phẩm có đợc một dạng nhợc một dạng nh một sự hợp lí hoá, cũng nhmột sự hợp lí hoá, cũng nh làm nảy ra một ý nghĩa đã đ làm nảy ra một ý nghĩa đã đợc tiêu chuẩn hoá.ợc tiêu chuẩn hoá. Vì có nhiều ngVì có nhiều ngời cùng nhận đời cùng nhận đợc một thông điệp nhợc một thông điệp nh nhau nên các khách nhau nên các khách mua yên tâm rằng việc mua hàng của mình sẽ đmua yên tâm rằng việc mua hàng của mình sẽ đợc mọi ngợc mọi ngời thông hiểu.ời thông hiểu.Tính lan truyền:Tính lan truyền: Quảng cáo là một ph Quảng cáo là một phơng tiện truyền thông có tính lanơng tiện truyền thông có tính lan truyền, điều này cho phép ngtruyền, điều này cho phép ngời ta có thể lặp đi lặp lại một thông điệp. Nóời ta có thể lặp đi lặp lại một thông điệp. Nó cũng cho phép ngcũng cho phép ngời mua tiếp nhận và so sánh các thông điệp của các hãngời mua tiếp nhận và so sánh các thông điệp của các hãng cạnh tranh khác nhau. Việc quảng cáo ở quy mô lớn của một ngcạnh tranh khác nhau. Việc quảng cáo ở quy mô lớn của một ngời bánời bán cũng nói lên một số điều tích cực gì đó về tầm cỡ, sự nổi tiếng, và mứccũng nói lên một số điều tích cực gì đó về tầm cỡ, sự nổi tiếng, và mức thành công của ngthành công của ngời bán ấy.ời bán ấy.Sự diễn đạt khuyếch đại: Sự diễn đạt khuyếch đại: Quảng cáo cung cấp cơ hội cho công ty và sảnQuảng cáo cung cấp cơ hội cho công ty và sản phẩm của nó trở nên ngoạn mục hơn, nhờ khéo sử dụng các kĩ thuật in ấn,phẩm của nó trở nên ngoạn mục hơn, nhờ khéo sử dụng các kĩ thuật in ấn, âm thanh và màu sắc. Tuy nhiên, có khi sự diễn đạt quá hay cũng làmâm thanh và màu sắc. Tuy nhiên, có khi sự diễn đạt quá hay cũng làm loãng thông điệp hoặc khiến ngloãng thông điệp hoặc khiến ngời ta sao lãng.ời ta sao lãng.33WebsiteWebsite: http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368Tính vô cảm:Tính vô cảm: Quảng cáo không có tính thúc ép nh Quảng cáo không có tính thúc ép nh một ng một ngời đại diện bánời đại diện bán hàng của công ty. Khán thính giả không thấy bó buộc phải chú ý hay cóhàng của công ty. Khán thính giả không thấy bó buộc phải chú ý hay có đáp ứng. Quảng cáo chỉ có thể chuyển đi một cuộc độc thoại chứ không đốiđáp ứng. Quảng cáo chỉ có thể chuyển đi một cuộc độc thoại chứ không đối thoại với khán thính giả.thoại với khán thính giả.Một mặt, quảng cáo có thể đMột mặt, quảng cáo có thể đợc dùng để xây dựng một hình ảnh lâu dài choợc dùng để xây dựng một hình ảnh lâu dài cho sản phẩm; mặt khác đẩy mạnh doanh số tăng nhanh hơn. Quảng cáo là cách thức hữusản phẩm; mặt khác đẩy mạnh doanh số tăng nhanh hơn. Quảng cáo là cách thức hữu hiệu để vhiệu để vơn tới ngơn tới ngời mua ở rải rác trong một lãnh thổ rộng lớn, với một mức tổn phíời mua ở rải rác trong một lãnh thổ rộng lớn, với một mức tổn phí không cao cho mỗi lẫn trình diện. Một số dạng quảng cáo nào đó, nhkhông cao cho mỗi lẫn trình diện. Một số dạng quảng cáo nào đó, nh quảng cáo trên quảng cáo trên TV có thể cần đến một ngân sách lớn, những dạng khác nhTV có thể cần đến một ngân sách lớn, những dạng khác nh quảng cáo trên nhật báo quảng cáo trên nhật báo thì có thể thực hiện đthì có thể thực hiện đợc với mức ngân sách nhỏ.ợc với mức ngân sách nhỏ.1.2.2.1.2.2.Mục tiêu của quảng cáo:Mục tiêu của quảng cáo:Xác định đúng mục tiêu của quảng cáo là bXác định đúng mục tiêu của quảng cáo là bớc đầu tiên quan trọng nhất quyếtớc đầu tiên quan trọng nhất quyết định toàn bộ quá trình hoạt động quảng cáo. Các mục tiêu này xuất phát từ nhữngđịnh toàn bộ quá trình hoạt động quảng cáo. Các mục tiêu này xuất phát từ những quyết định về thị trquyết định về thị trờng mục tiêu, về việc định vị sản phẩm hàng hoá của công ty trênờng mục tiêu, về việc định vị sản phẩm hàng hoá của công ty trên thị trthị trờng và về hỗn hợp marketing hay còn gọi là marketing - mix. ờng và về hỗn hợp marketing hay còn gọi là marketing - mix. Tuỳ theo những điều kiện cụ thể của công ty, của doanh nghiệp và của thị trTuỳ theo những điều kiện cụ thể của công ty, của doanh nghiệp và của thị tr--ờng mà các mục tiêu của quảng cáo là khác nhau. Mục tiêu của quảng cáo còn phụờng mà các mục tiêu của quảng cáo là khác nhau. Mục tiêu của quảng cáo còn phụ thuộc vào yêu cầu của hỗn hợp truyền thông của công ty. Thông ththuộc vào yêu cầu của hỗn hợp truyền thông của công ty. Thông thờng mục tiêuờng mục tiêu quảng cáo của công ty thquảng cáo của công ty thờng hờng hớng vào các vấn đề sau:ớng vào các vấn đề sau:+ Tăng số l+ Tăng số lợng hàng tiêu thụ trên thị trợng hàng tiêu thụ trên thị trờng truyền thống.ờng truyền thống.+ Mở ra thị tr+ Mở ra thị trờng mới.ờng mới.+ Giới thiệu sản phẩm mới.+ Giới thiệu sản phẩm mới.+ Xây dựng và củng cố uy tín của những nhãn hiệu hàng hoá và uy tín của+ Xây dựng và củng cố uy tín của những nhãn hiệu hàng hoá và uy tín của công ty.công ty.Các mục tiêu quảng cáo có thể đCác mục tiêu quảng cáo có thể đợc xếp loại tuỳ theo ý muốn là thông tin,ợc xếp loại tuỳ theo ý muốn là thông tin, thuyết phục hay nhắc nhớ. thuyết phục hay nhắc nhớ. Quảng cáo thông tinQuảng cáo thông tin th thờng đờng đợc dùng nhiều trong giaiợc dùng nhiều trong giai đoạn đầu của chu kì sống sản phẩm với mục tiêu tạo nhu cầu ban đầu. đoạn đầu của chu kì sống sản phẩm với mục tiêu tạo nhu cầu ban đầu. Quảng cáoQuảng cáo thuyết phụcthuyết phục trở nên quan trọng ở giai đoạn cạnh tranh khi mục tiêu của công ty làm trở nên quan trọng ở giai đoạn cạnh tranh khi mục tiêu của công ty làm 44WebsiteWebsite: http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368tăng nhu cầu Một vài các quảng cáo thuyết phục đã chuyển thành loại tăng nhu cầu Một vài các quảng cáo thuyết phục đã chuyển thành loại quảng cáoquảng cáo so sánhso sánh, nó xác định vị trí siêu đẳng của nhãn hiệu này bằng cách so sánh trực tiếp, nó xác định vị trí siêu đẳng của nhãn hiệu này bằng cách so sánh trực tiếp hoặc gián tiếp với một hay một vài nhãn hiệu khác. hoặc gián tiếp với một hay một vài nhãn hiệu khác. Quảng cáo nhắc nhớQuảng cáo nhắc nhớ rất quan rất quan trọng trong giai đoạn trtrọng trong giai đoạn trởng thành của sản phẩm nhằm duy trì khách hàngởng thành của sản phẩm nhằm duy trì khách hàngMục tiêu của quảng cáo có thể đMục tiêu của quảng cáo có thể đợc khái quát hoá trong đồ dợc khái quát hoá trong đồ dới đây:ới đây:Hình 1: Các quyết định lớn trong quảng cáo.Hình 1: Các quyết định lớn trong quảng cáo.1.2.3.1.2.3.Ngân sách quảng cáo:Ngân sách quảng cáo:Sau khi xác định những mục tiêu quảng cáo, công ty cần thiết lập ngân sáchSau khi xác định những mục tiêu quảng cáo, công ty cần thiết lập ngân sách quảng cáo cho từng sản phẩm. Nhiệm vụ của quảng cáo là làm đquảng cáo cho từng sản phẩm. Nhiệm vụ của quảng cáo là làm đờng biểu diễn mứcờng biểu diễn mức cầu đối với sản phẩm chạy lên. Công ty muốn chi số tiền cần thiết đó để đcầu đối với sản phẩm chạy lên. Công ty muốn chi số tiền cần thiết đó để đợc mụcợc mục tiêu về doanh số. tiêu về doanh số. Các phCác phơng pháp xác định ngân sách quảng cáo nói riêng hay ngân sách choơng pháp xác định ngân sách quảng cáo nói riêng hay ngân sách cho các hoạt động truyền thông thông tin nói chung có thể tổng hợp trong bốn phcác hoạt động truyền thông thông tin nói chung có thể tổng hợp trong bốn phơngơng pháp sau đây:pháp sau đây:+ Ph+ Phơng pháp tuỳ khả năngơng pháp tuỳ khả năng: Công ty xác định ngân sách cho các hoạt động: Công ty xác định ngân sách cho các hoạt động của mình dựa trên mức mà công ty nghĩ ra và cho là hợp lý. Đây là phcủa mình dựa trên mức mà công ty nghĩ ra và cho là hợp lý. Đây là phơng pháp hoànơng pháp hoàn 55Xác định mục tiêuXác định mục tiêuMục tiêu truyền Mục tiêu truyền thôngthôngMục tiêu doanh sốMục tiêu doanh sốĐánh giá chiến dịchĐánh giá chiến dịchTác động truyền Tác động truyền thôngthôngTác động về doanh Tác động về doanh sốsốQ.đ về ngân sáchQ.đ về ngân sáchPhương pháp khả thiPhương pháp khả thiTỉ lệ doanh sốTỉ lệ doanh sốPhía cạnh tranhPhía cạnh tranhMục tiêu và nhiệm vụMục tiêu và nhiệm vụQ.đ về nội dung Q.đ về nội dung Khơi nguồn nội dungKhơi nguồn nội dungĐánh giá nội dungĐánh giá nội dungchọn lọc và thực hiện chọn lọc và thực hiện nội dung truyền đạtnội dung truyền đạtQ.đ về phương tiện Q.đ về phương tiện truyền thôngtruyền thôngCác dạng truyền Các dạng truyền thông chínhthông chínhPhương tiện truyền Phương tiện truyền thông chuyên biệtthông chuyên biệtĐịnh thời điểm Định thời điểm WebsiteWebsite: http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368toàn bỏ qua sự tác động của việc cổ động trên ltoàn bỏ qua sự tác động của việc cổ động trên lợng tiêu thụ điều đó là cho ngân sáchợng tiêu thụ điều đó là cho ngân sách cổ động hàng năm không ổn định gây trở ngại cho việc hoạch định thị trcổ động hàng năm không ổn định gây trở ngại cho việc hoạch định thị trờng dài hạn.ờng dài hạn.+ Ph+ Phơng pháp phần trăm trên mức tiêu thụơng pháp phần trăm trên mức tiêu thụ: Đ: Đợc nhiều công ty áp dụng bằngợc nhiều công ty áp dụng bằng cách ấn định một con số phần trăm cụ thể cho ngân sách trên mức tiêu thụ hiện tạicách ấn định một con số phần trăm cụ thể cho ngân sách trên mức tiêu thụ hiện tại hay mức tiêu thụ dự kiến. Con số này thhay mức tiêu thụ dự kiến. Con số này thờng là cố định trong cơ cấu ngân sách. Phờng là cố định trong cơ cấu ngân sách. Phơngơng pháp này có một số pháp này có một số u điểm là: Ngân sách có thể thay đổi và có tính khả thi và có thểu điểm là: Ngân sách có thể thay đổi và có tính khả thi và có thể giữ vững sự cân bằng tài chính cho công ty. Phgiữ vững sự cân bằng tài chính cho công ty. Phơng pháp này cũng giúp cho các nhàơng pháp này cũng giúp cho các nhà quản trị thấy đquản trị thấy đợc sự tợc sự tơng quan trong chi phí cổ động, giá bán và lợi nhuận tính trênơng quan trong chi phí cổ động, giá bán và lợi nhuận tính trên mỗi đơn vị sản phẩm. Ngoài ra, phmỗi đơn vị sản phẩm. Ngoài ra, phơng pháp này cũng tạo ra sự khuyến khích cạnhơng pháp này cũng tạo ra sự khuyến khích cạnh tranh ổn định nếu các công ty có cùng mức chi theo tỉ lệ doanh số hiện tại.tranh ổn định nếu các công ty có cùng mức chi theo tỉ lệ doanh số hiện tại.Tuy nhiên phTuy nhiên phơng pháp này cũng tồn tại một số nhơng pháp này cũng tồn tại một số nhợc điểm: Theo phợc điểm: Theo phơng phápơng pháp trên, ngtrên, ngời ta chú trọng nhiều hơn đến doanh số, coi doanh số là nguyên nhân chứời ta chú trọng nhiều hơn đến doanh số, coi doanh số là nguyên nhân chứ không phải là kết quả của các hoạt động cổ động. Chi phí của việc cổ động tính theokhông phải là kết quả của các hoạt động cổ động. Chi phí của việc cổ động tính theo phphơng pháp này tuỳ thuộc vào khả năng ngân quỹ hơn là theo cơ hội bán hàng. Nóơng pháp này tuỳ thuộc vào khả năng ngân quỹ hơn là theo cơ hội bán hàng. Nó không khuyến khích việc thử nghiệm cổ động có tính chất tuần hoàn ngkhông khuyến khích việc thử nghiệm cổ động có tính chất tuần hoàn ngợc, hay chiợc, hay chi tiêu xông xáo. Sự phụ thuộc của ngân sách vào kết quả tiêu thụ hàng năm làm trởtiêu xông xáo. Sự phụ thuộc của ngân sách vào kết quả tiêu thụ hàng năm làm trở ngại cho xác định ngân sách dài hạn. Phngại cho xác định ngân sách dài hạn. Phơng pháp này cũng không cung cấp đơng pháp này cũng không cung cấp đợc cơợc cơ sở có tính lô-gic cho việc lựa chọn số phần trăm nhất định nào đó, ngoại trừ việc làmsở có tính lô-gic cho việc lựa chọn số phần trăm nhất định nào đó, ngoại trừ việc làm theo số có trtheo số có trớc hay bắt chớc hay bắt chớc các đối thủ cạnh tranh đang làm. Cuối cùng nó khôngớc các đối thủ cạnh tranh đang làm. Cuối cùng nó không khuyến khích việc xây dựng ngân sách bằng cách xác định sản phẩm hay vùng nàokhuyến khích việc xây dựng ngân sách bằng cách xác định sản phẩm hay vùng nào đáng đđáng đợc chi bao nhiêu.ợc chi bao nhiêu.+ Ph+ Phơng pháp ngang bằng cạnh tranh:ơng pháp ngang bằng cạnh tranh: Một số công ty định ngân sách cho Một số công ty định ngân sách cho các hoạt động cổ động của mình bằng cách chi ngang bằng với mức chi của các đốicác hoạt động cổ động của mình bằng cách chi ngang bằng với mức chi của các đối thủ cạnh tranh. Phthủ cạnh tranh. Phơng pháp này dựa trên hai cơ sở: thứ nhất, chi phí của các hãngơng pháp này dựa trên hai cơ sở: thứ nhất, chi phí của các hãng cạnh tranh trong một chừng mực nào đó thể hiện mức chi phí hợp lí nhất trongcạnh tranh trong một chừng mực nào đó thể hiện mức chi phí hợp lí nhất trong ngành, thứ hai, việc duy trì một mức ngang bằng trong cạnh tranh có thể tránh đngành, thứ hai, việc duy trì một mức ngang bằng trong cạnh tranh có thể tránh đợcợc các cuộc chiến tranh về quảng cáo. Tuy nhiên, phcác cuộc chiến tranh về quảng cáo. Tuy nhiên, phơng pháp này cũng thể hiện sự yếuơng pháp này cũng thể hiện sự yếu kém về mặt lí luận, bởi không có cơ sở để khẳng định cạnh tranh là cách tốt nhất đểkém về mặt lí luận, bởi không có cơ sở để khẳng định cạnh tranh là cách tốt nhất để công ty dựa vào đó mà đề ra ngân sách dành cho cổ động. Bên cạnh đó, tài lực, uycông ty dựa vào đó mà đề ra ngân sách dành cho cổ động. Bên cạnh đó, tài lực, uy 66WebsiteWebsite: http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368tín, cơ hội và mục tiêu của các công ty là khác nhau rất lớn nên khó có thể dùng ngântín, cơ hội và mục tiêu của các công ty là khác nhau rất lớn nên khó có thể dùng ngân sách làm kim chỉ nam cho các hoạt động quảng bá của mình và không thể tránh đsách làm kim chỉ nam cho các hoạt động quảng bá của mình và không thể tránh đợcợc các cuộc chiến tranh quảng cáo bằng cách duy trì mức ngang bằng trong chi phí cổcác cuộc chiến tranh quảng cáo bằng cách duy trì mức ngang bằng trong chi phí cổ động.động.+ Ph+ Phơng pháp mục tiêu và công việc:ơng pháp mục tiêu và công việc: Ph Phơng pháp này đòi hỏi các nhà lậpơng pháp này đòi hỏi các nhà lập ngân sách tiến hành xác định ngân sách của mình theo một quy trình nhất định là: Bngân sách tiến hành xác định ngân sách của mình theo một quy trình nhất định là: B--ớc 1, xác định ngân sách các mục tiêu riêng của mình, bớc 1, xác định ngân sách các mục tiêu riêng của mình, bớc 2, xác định những côngớc 2, xác định những công việc phải làm để đạt đviệc phải làm để đạt đợc các mục tiêu trên và bợc các mục tiêu trên và bớc 3 là xác định các chi phí cần thiếtớc 3 là xác định các chi phí cần thiết để tiến hành các công việc đó. Tổng các chi phí đó chính là ngân sách dự tính đểđể tiến hành các công việc đó. Tổng các chi phí đó chính là ngân sách dự tính để dành cho các hoạt động cổ động.dành cho các hoạt động cổ động.PhPhơng pháp này có lợi điểm là buộc các nhà quản trị phải bày tỏ các giả địnhơng pháp này có lợi điểm là buộc các nhà quản trị phải bày tỏ các giả định của mình về mối liên quan giữa số tiền chi ra, mức độ xuất hiện của quảng cáo, tỉ lệcủa mình về mối liên quan giữa số tiền chi ra, mức độ xuất hiện của quảng cáo, tỉ lệ thử và số sử dụng chính thức.thử và số sử dụng chính thức.1.2.4.1.2.4.Nội dung của quảng cáo:Nội dung của quảng cáo:Nội dung của quảng cáo là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thànhNội dung của quảng cáo là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công của quảng cáo. Các quảng cáo phải đảm bảo tính hấp dẫn, gây sự chú ý, thu hútcông của quảng cáo. Các quảng cáo phải đảm bảo tính hấp dẫn, gây sự chú ý, thu hút quan tâm của khách hàng, tạo cho họ niềm tin về sản phẩm, doanh nghiệp và quanquan tâm của khách hàng, tạo cho họ niềm tin về sản phẩm, doanh nghiệp và quan trọng hơn là làm cho họ có mong muốn, nhu cầu sử dụng sản phẩm trong tiềm thức.trọng hơn là làm cho họ có mong muốn, nhu cầu sử dụng sản phẩm trong tiềm thức.Tuỳ theo mục tiêu của chủ thể quảng cáo và các giai đoạn phát triển khácTuỳ theo mục tiêu của chủ thể quảng cáo và các giai đoạn phát triển khác nhau của sản phẩm mà nội dung của quảng cáo là các thông điệp mang các ý nghĩanhau của sản phẩm mà nội dung của quảng cáo là các thông điệp mang các ý nghĩa khác nhau. Khi mục tiêu của chủ thể là quảng bá giới thiệu về hình ảnh doanh nghiệpkhác nhau. Khi mục tiêu của chủ thể là quảng bá giới thiệu về hình ảnh doanh nghiệp thì nội dung của quảng cáo mang tính truyền đạt thông tin hay ngthì nội dung của quảng cáo mang tính truyền đạt thông tin hay ngời ta còn gọi theoời ta còn gọi theo cách khác là quảng cáo thông tin. Khi mục tiêu của chủ thể là giới thiệu sản phẩmcách khác là quảng cáo thông tin. Khi mục tiêu của chủ thể là giới thiệu sản phẩm mới hay các sản phẩm đang ở giai đoạn đầu của chu kì sống sản phẩm thì nội dungmới hay các sản phẩm đang ở giai đoạn đầu của chu kì sống sản phẩm thì nội dung của quảng cáo mang tính thuyết phục. Các quảng cáo mang ý nghĩa nhắc nhớ thcủa quảng cáo mang tính thuyết phục. Các quảng cáo mang ý nghĩa nhắc nhớ thờngờng đđợc sử dụng trong các trợc sử dụng trong các trờng hợp chủ thể mong muốn duy trì lờng hợp chủ thể mong muốn duy trì lợng khách hàng truyềnợng khách hàng truyền thống, giữ vững thị trthống, giữ vững thị trờng.ờng.77WebsiteWebsite: http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368Những nhà quảng cáo thNhững nhà quảng cáo thờng dùng nhiều giải pháp để hình thành những ý tờng dùng nhiều giải pháp để hình thành những ý tởngởng diễn tả mục tiêu quảng cáo. Một số ngdiễn tả mục tiêu quảng cáo. Một số ngời thời thờng sử dụng giải pháp quy nạp bằng cáchờng sử dụng giải pháp quy nạp bằng cách nói chuyện với khách hàng, với các nhà buôn, các nhà khoa học, các đối thủ cạnhnói chuyện với khách hàng, với các nhà buôn, các nhà khoa học, các đối thủ cạnh tranh để tìm ra nội dung cần truyền đạt. Một số ngtranh để tìm ra nội dung cần truyền đạt. Một số ngời khác sử dụng giải pháp suy diễnời khác sử dụng giải pháp suy diễn để hình thành nội dung thông điệp quảng cáo.để hình thành nội dung thông điệp quảng cáo.Nhìn chung, nội dung của quảng cáo thNhìn chung, nội dung của quảng cáo thờng đờng đợc đánh giá dựa trên tính hấpợc đánh giá dựa trên tính hấp dẫn, tính độc đáo và tính đáng tin. Thông điệp quảng cáo phải nói lên những điềudẫn, tính độc đáo và tính đáng tin. Thông điệp quảng cáo phải nói lên những điều đáng mong đáng mong ớc hay thú vị về sản phẩm. Nó cũng cần nói lên khía cạnh độc đáo, khácớc hay thú vị về sản phẩm. Nó cũng cần nói lên khía cạnh độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm khác. Các chủ thể quảng cáo cần phân tích ba tính chất nàybiệt so với các sản phẩm khác. Các chủ thể quảng cáo cần phân tích ba tính chất này khi truyền tải các thông điệp của quảng cáo tới khách hàng.khi truyền tải các thông điệp của quảng cáo tới khách hàng.Sau đó công ty phải thể hiện đSau đó công ty phải thể hiện đợc nội dung đó thông qua các thông điệp đểợc nội dung đó thông qua các thông điệp để đảm bảo cho sự thành công của quảng cáo. Tác dụng của thông báo hay nói đúngđảm bảo cho sự thành công của quảng cáo. Tác dụng của thông báo hay nói đúng hơn là nội dung truyền đạt không chỉ tuỳ thuộc vào điều nó nói cái gì mà còn ở cáchhơn là nội dung truyền đạt không chỉ tuỳ thuộc vào điều nó nói cái gì mà còn ở cách nói ra sao nữa. Việc thể hiện nội dung truyền đạt có thể mang tính quyết định đối vớinói ra sao nữa. Việc thể hiện nội dung truyền đạt có thể mang tính quyết định đối với các sản phẩm rất tcác sản phẩm rất tơng tự nhau nhơng tự nhau nh bột giặt, thuốc lá, cà phê và bia. Ng bột giặt, thuốc lá, cà phê và bia. Ngời làm quảngời làm quảng cáo phải thể hiện thành công một thông báo thế nào đó để chiếm đcáo phải thể hiện thành công một thông báo thế nào đó để chiếm đợc sự chú ý vàợc sự chú ý và quan tâm của thị trquan tâm của thị trờng chủ đích.ờng chủ đích.NgNgời quảng cáo thời quảng cáo thờng chuẩn bị một bản thuyết minh chiến lờng chuẩn bị một bản thuyết minh chiến lợc mẫu quảng cáoợc mẫu quảng cáo diễn tả mục đích, nội dung, chỗ dựa và giọng điệu mẫu quảng cáo. diễn tả mục đích, nội dung, chỗ dựa và giọng điệu mẫu quảng cáo. Chiến lChiến lợcợc chọn lời lẽ có thể diễn tả nhchọn lời lẽ có thể diễn tả nh sau: sau:Mục tiêuMục tiêu: Là thuyết phục ng: Là thuyết phục ngời tiêu dùng rằng bây giờ họ có thể mua sảnời tiêu dùng rằng bây giờ họ có thể mua sản phẩm tốt nhphẩm tốt nh họ mong muốn. họ mong muốn. Nội dungNội dung: bao gồm việc nhấn mạnh vào những đặc điểm sau của sản: bao gồm việc nhấn mạnh vào những đặc điểm sau của sản phẩm: Cấu tạo, hình thức, bao bì, mẫu mã, chất liệu, kiểu dáng, giá cả, .phẩm: Cấu tạo, hình thức, bao bì, mẫu mã, chất liệu, kiểu dáng, giá cả, . Giọng điệu:Giọng điệu: quảng cáo sẽ là thông báo tin tức hoà lẫn với tâm tình hoài quảng cáo sẽ là thông báo tin tức hoà lẫn với tâm tình hoài niệm ấm áp bắt nguồn từ việc nhìn lại chất lniệm ấm áp bắt nguồn từ việc nhìn lại chất lợng sản phẩm truyền thống. ợng sản phẩm truyền thống. Những nhân viên sáng tạo bây giờ phải tìm ra phong thái, giọng điệu, từ ngữNhững nhân viên sáng tạo bây giờ phải tìm ra phong thái, giọng điệu, từ ngữ và hình thức để thể hiện thông báo này.và hình thức để thể hiện thông báo này.88WebsiteWebsite: http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368Bất kì thông báo nào cũng có có thể trình bày theo nhiều phong thái thể hiệnBất kì thông báo nào cũng có có thể trình bày theo nhiều phong thái thể hiện khác nhau chẳng hạn nhkhác nhau chẳng hạn nh: : Một mẩu đờiMột mẩu đời. Trình bày một hay nhiều ng. Trình bày một hay nhiều ngời đang sử dụng sản phẩm trongời đang sử dụng sản phẩm trong một bối cảnh bình thmột bối cảnh bình thờng.ờng.Lối sốngLối sống. Cho thấy sản phẩm thích hợp nh. Cho thấy sản phẩm thích hợp nh thế nào với một lối sống. thế nào với một lối sống. TTởng tởng tợngợng. Tạo một sự mới lạ ly kỳ chung quanh sản phẩm hay việc sử dụng. Tạo một sự mới lạ ly kỳ chung quanh sản phẩm hay việc sử dụng nó.nó.Tâm trạng hoặc hình ảnh.Tâm trạng hoặc hình ảnh. Kiểu này xây dựng một tâm trạng hay hình ảnh Kiểu này xây dựng một tâm trạng hay hình ảnh khơi gợi quanh một sản phẩm, chẳng hạn nhkhơi gợi quanh một sản phẩm, chẳng hạn nh cái đẹp, tình yêu hay sự thanh cái đẹp, tình yêu hay sự thanh thản. Không nói ra điều gì về sản phẩm cả mà chỉ có sự gợi ý.thản. Không nói ra điều gì về sản phẩm cả mà chỉ có sự gợi ý.Âm nhạcÂm nhạc. Cho một hay nhiều nhân vật hoặc hình hoạt hoạ hát một bài hát nói. Cho một hay nhiều nhân vật hoặc hình hoạt hoạ hát một bài hát nói về sản phẩmvề sản phẩmBiểu tBiểu tợng nhân cáchợng nhân cách. Tạo một nhân vật làm biểu t. Tạo một nhân vật làm biểu tợng cho sản phẩm. Có thểợng cho sản phẩm. Có thể là hình vẽ vui nhộn hoặc nglà hình vẽ vui nhộn hoặc ngời thật.ời thật.Chuyên môn kỹ thuậtChuyên môn kỹ thuật. Mô tả trình độ chuyên nghiệp của công ty hoặc kinh. Mô tả trình độ chuyên nghiệp của công ty hoặc kinh nghiệm trong việc làm ra sản phẩm.nghiệm trong việc làm ra sản phẩm.Bằng chứng khoa họcBằng chứng khoa học. Trình bày kết quả khảo sát hay bằng chứng khoa học. Trình bày kết quả khảo sát hay bằng chứng khoa học cho thấy sản phẩm đcho thấy sản phẩm đợc ợc a chuộng hay xuất sắc hơn những sản phẩm kháca chuộng hay xuất sắc hơn những sản phẩm khác cùng loại.cùng loại.Bằng cứ chứng minh.Bằng cứ chứng minh. Đặc tả một nguồn tin đáng tin cậy hoặc dễ mến xác Đặc tả một nguồn tin đáng tin cậy hoặc dễ mến xác nhận sản phẩm. Có thể đó là một nhân vật nổi tiếng hay những ngnhận sản phẩm. Có thể đó là một nhân vật nổi tiếng hay những ngời bình thời bình th--ờng phát biểu họ ờng phát biểu họ a thích sản phẩm đến chừng nào. a thích sản phẩm đến chừng nào. NgNgời truyền đạt quảng cáo cũng phải chọn một giọng điệu thích hợp cho mẫuời truyền đạt quảng cáo cũng phải chọn một giọng điệu thích hợp cho mẫu quảng cáo. Những từ ngữ đáng nhớ, gợi chú ý phải đquảng cáo. Những từ ngữ đáng nhớ, gợi chú ý phải đợc tìm ra. Sự sáng tạo đặc biệtợc tìm ra. Sự sáng tạo đặc biệt cần thiết cho việc đặt tít. Có sáu kiểu đặt tít cơ bản: Tin tức; câu hỏi; kể lại; ra lệnh;cần thiết cho việc đặt tít. Có sáu kiểu đặt tít cơ bản: Tin tức; câu hỏi; kể lại; ra lệnh; kiểu kê số 1- 2- 3 và kiểu thế nào - cái gì - tại sao.kiểu kê số 1- 2- 3 và kiểu thế nào - cái gì - tại sao.99WebsiteWebsite: http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368Yếu tố hình thức nhYếu tố hình thức nh kích cỡ, màu sắc và hình minh hoạ sẽ tác động cũng nh kích cỡ, màu sắc và hình minh hoạ sẽ tác động cũng nh chi phí khác nhau cho mỗi mẫu quảng cáo. Chỉ cần sắp xếp đôi chút lại các chi tiếtchi phí khác nhau cho mỗi mẫu quảng cáo. Chỉ cần sắp xếp đôi chút lại các chi tiết trên một mẫu quảng cáo là có thể thu hút thêm sự chú ý đến mấy phần. Những mẫutrên một mẫu quảng cáo là có thể thu hút thêm sự chú ý đến mấy phần. Những mẫu quảng cáo khổ lớn sẽ đquảng cáo khổ lớn sẽ đợc chú ý nhiều, nhợc chú ý nhiều, nhng không hẳn chi nhiều tiền sẽ thu hút đng không hẳn chi nhiều tiền sẽ thu hút đợcợc sự chú ý tối đa. Những hình minh hoạ màu thay vì trắng đen làm tăng hiệu quả cũngsự chú ý tối đa. Những hình minh hoạ màu thay vì trắng đen làm tăng hiệu quả cũng nhnh chi phí quảng cáo. chi phí quảng cáo. 1.2.5.1.2.5.PhPhơng tiện quảng cáo:ơng tiện quảng cáo:Có thể chuyển tải các thông điệp quảng cáo tới các khách hàng thông qua rấtCó thể chuyển tải các thông điệp quảng cáo tới các khách hàng thông qua rất nhiều phnhiều phơng tiện khác nhau. Chọn phơng tiện khác nhau. Chọn phơng tiện truyền thông quảng cáo là công việc kếơng tiện truyền thông quảng cáo là công việc kế tiếp của việc tiến hành xây dựng một mẫu quảng cáo. Những btiếp của việc tiến hành xây dựng một mẫu quảng cáo. Những bớc tiến hành là: Quyếtớc tiến hành là: Quyết định về tầm ảnh hđịnh về tầm ảnh hởng, tần số quảng cáo và tác động; chọn ra những phởng, tần số quảng cáo và tác động; chọn ra những phơng tiệnơng tiện truyền thông chính; tuyển chọn những cơ sở truyền thông chuyên biệt và quyết địnhtruyền thông chính; tuyển chọn những cơ sở truyền thông chuyên biệt và quyết định những phnhững phơng tiện, thời điểm quảng cáo.ơng tiện, thời điểm quảng cáo.Quyết định về tầm ảnh hQuyết định về tầm ảnh hởng về tần số và tác động.ởng về tần số và tác động.Để chọn phĐể chọn phơng tiện truyền thông, ngơng tiện truyền thông, ngời quảng cáo cần rõ mình muốn vời quảng cáo cần rõ mình muốn vơn tới baoơn tới bao xa với tần số lặp lại nào và mức tác động cần có để đạt đuợc những mục tiêu quảngxa với tần số lặp lại nào và mức tác động cần có để đạt đuợc những mục tiêu quảng cáo.cáo.+ + Tầm ảnh hTầm ảnh hởng.ởng. Ng Ngời quảng cáo phải định rõ chiến dịch quảng cáo của mìnhời quảng cáo phải định rõ chiến dịch quảng cáo của mình sẽ đến đsẽ đến đợc với bao nhiêu ngợc với bao nhiêu ngời trong thị trời trong thị trờng đã dự định trong một thời hạn nàoờng đã dự định trong một thời hạn nào đó.đó.+ + Tần số.Tần số. Ng Ngời quảng cáo cũng phải định rõ một ngời quảng cáo cũng phải định rõ một ngời khách hàng trong thị trời khách hàng trong thị tr--ờng chủ đích trong một thời hạn nào đó sẽ nhận đờng chủ đích trong một thời hạn nào đó sẽ nhận đợc quảng cáo mấy lần.ợc quảng cáo mấy lần.+ + Tác động.Tác động. Ng Ngời quảng cáo cũng phải xác định mức tác động của quảng cáoời quảng cáo cũng phải xác định mức tác động của quảng cáo phải có đphải có đợc mỗi khi đến đợc mỗi khi đến đợc với khách hàng. Quảng cáo trên TV thợc với khách hàng. Quảng cáo trên TV thờng có tácờng có tác dụng lớn hơn trên Radio vì TV vừa có âm thanh vừa có hình ảnh. Trong một phdụng lớn hơn trên Radio vì TV vừa có âm thanh vừa có hình ảnh. Trong một ph--ơng tiện truyền thông là báo chí chẳng hạn, thì mẫu quảng cáo trên tạp chí này cóơng tiện truyền thông là báo chí chẳng hạn, thì mẫu quảng cáo trên tạp chí này có thể đáng tin hơn so với cùng mẫu đó trên một tạp chí khác.thể đáng tin hơn so với cùng mẫu đó trên một tạp chí khác.1010[...]... mỗi công nhân viên của công ty. Chỉ tiêu này đmỗi công nhân viên của công ty. Chỉ tiêu này đợc tính nhợc tính nh sau: sau:2.2.5. Công tác tiền lơng ở Công ty Bánh kẹo Hải Hà.+ + Các hình thức trả lCác hình thức trả lơng ở Công ty Bánh kẹo Hải Hàơng ở Công ty Bánh kẹo Hải Hà : :Hiện nay, công ty áp dụng hai hình thức trả lHiện nay, công ty áp dụng hai hình thức trả lơng cho ngơng cho. .. 2.2. Công tác lao động tiền lơng của Công ty Bánh kẹo Hải: 2.2.1. Cơ cấu lao động trong công ty Bánh kẹo Hải Hà: Hải Hà là một doanh nghiệp nhà nớc với quy mô tơng đối lớn, hiện tại công tymột lợng lớn các cán bộ công nhân viên đang phục vụ ở các phòng ban, bộ phận. Từ khi mới thành lập năm 1959, công ty chỉ có hơn 100 ngời ở tất cả các bộ phận cho đến nay, số lợng công nhân viên của công ty. .. 98409840100.00%100.00%1057210572100%100% (Ngn: phßng Kinh doanh- Công ty Bánh kẹo Hải Hà) (Nguồn: phòng Kinh doanh- Công ty Bánh kẹo Hải Hà)Khoảng cách khá xa về địa lý là một nguyên nhân làm cho số lKhoảng cách khá xa về địa lý là một nguyên nhân làm cho số lợng tiêu thụ cácợng tiêu thụ các mặt hàng của Công ty Bánh kẹo Hải Hà ở phía Nam còn thấp hơn nhiều so với miềnmặt hàng của Công ty Bánh kẹo Hải Hà ở phía Nam còn thấp hơn... nghệ sản xuất của Công ty Bánh kẹo Hải: Bánh kẹo Hải Hà :ããĐặc điểm tổ chức quản lý của công ty: Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty đCơ cấu tổ chức quản lý của công ty đợc thể hiện dợc thể hiện dới đồ sau:ới đồ sau:Sơ đồ 2.1: đồ tổ chức quản lý Công ty Bánh kẹo Hải Sơ đồ 2.1: đồ tổ chức quản lý Công ty Bánh kẹo Hải Hà 2929XN Bột... sôcola Kẹo cứng Kẹo cứng dâu, chanh,dâu, chanh, cam, dõa,cam, dõa, me me -KÑo chuèi-KÑo chuối -Kẹo xoài -Kẹo xoài -Kẹo sữa -Kẹo sữa -Kẹo cân -Kẹo cân-Jeely-Jeely+ Túi+ Túi+ Cốc+ Cốc -Kẹo cân -Kẹo cân(Nguồn: Tổng hợp số liệu phòng kinh doanh- Công ty Bánh kẹo Hải Hà)(Nguồn: Tổng hợp số liệu phòng kinh doanh- Công ty Bánh kẹo Hải Hà)Không thể tính đKhông thể tính đợc số lợc số. .. tồn tại một số nhơng pháp này cũng tồn tại một số nhợc điểm: Theo phợc điểm: Theo phơng pháp ơng pháp trên, ngtrên, ngời ta chú trọng nhiều hơn đến doanh số, coi doanh số là nguyên nhân chứời ta chú trọng nhiều hơn đến doanh số, coi doanh số là nguyên nhân chứ không phải là kết quả của các hoạt động cổ động. Chi phí của việc cổ động tính theokhông phải là kết quả của các hoạt động cổ động. ... : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368 hoạt động quảng cáo của công ty là khá lớn. Nguồn ngân quỹ cho các hoạt động quảng cáo của công ty trong một vài năm gần đây đợc thể hiện trong bảng sau:Bảng 2.9: Ngân sách hoạt động quảng cáo của Công ty Bánh kẹo Hải Hà.(Đơn vị tính: triệu đồng)Chi quảng cáoChi quảng cáoNămNămSo sánhSo sánh20002000TỷTỷ trọngtrọng(%)(%)2001Tỷ... doanh nghiệp. Công ty Bánh kẹo Hải Hà đà dành một phần ngân sách quảng cáo của mình cho hoạt động này. đây là một hình thức quảng cáo chào hàng mang lại hiệu quả khá cao với phí tổn thấp hơn nhiều với nhiều hình thức khác. Việc tăng cờng hơn nữa các hoạt động này cũng nh tăng ngân sách đối với công ty là cần thiết, nên chăng, công ty cũng cần nghiên cứu thiết lập trang web riêng dành cho quảng cáo... ngmiền Nam ngời dân luôn thích các loại bánh và các loại kẹo có sôcôla. ời dân luôn thích các loại bánh và các loại kẹo có sôcôla. Tổng hợp số liệu cho ta thấy, thị trTổng hợp số liệu cho ta thấy, thị trờng chính của Công ty Bánh kẹo Hải Hà làờng chính của Công ty Bánh kẹo Hảilà thị trthị trờng miền Bắc. Đây là một thị trờng miền Bắc. Đây là một thị trờng lớn và khá ổn định với ít... TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368Bảng 2.2: Các chủng loại sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Hà.Bảng 2.2: Các chủng loại sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải.Sản phẩm bánh Sản phẩm bánh Sản phẩm kẹo Sản phẩm kẹo Bích quyBích quyCrackerCrackerKem xốpKem xốp Kẹo cứng Kẹo cứng Kẹo mềm Kẹo mềm Kẹo dẻo Kẹo dẻo-Biscuit bơ-Biscuit bơ-Galaxy-Galaxy-Melody-Melody-Sweetheart-SweetheartCrackerCracker-Vừng-Vừng-Dừa-Dừa-hoa . ch: Xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện chơngơng trình quảng cáo, khuyến mãi cho trình quảng cáo, khuyến mãi cho công ty bánh kẹo hải hà .công ty bánh. Phơng pháp ngang bằng cạnh tranh:ơng pháp ngang bằng cạnh tranh: Một số công ty định ngân sách cho Một số công ty định ngân sách cho các hoạt động cổ động
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng một số giải pháp cho hoạt động quảng cáo,khuyến mãi tại công ty bánh kẹo Hải Hà.doc.DOC, Xây dựng một số giải pháp cho hoạt động quảng cáo,khuyến mãi tại công ty bánh kẹo Hải Hà.doc.DOC, Xây dựng một số giải pháp cho hoạt động quảng cáo,khuyến mãi tại công ty bánh kẹo Hải Hà.doc.DOC, Các hoạt động quan hệ công chúng và quảng bá thơng hiệu:, Công tác tiền lơng ở Công ty Bánh kẹo Hải Hà., Chi phí và giá thành:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay