Tài liệu mot so cau hoi ly9

13 386 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 15:11

THCS NHT HO Mụn: Vt Lý 9 NGN HNG CU HI VT Lí 9 i. phần trắc nghiệm: 1. Một dây dẫn đợc mắc vào hiệu điện thế 15V thì cờng độ dòng điện chạy qua nó là 1A Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 12V thì cờng độ dòng điện qua dây dẫn khi đó nhận giá trị nào sau đây là đúng ? A. I = 0,8A . B. I = 0,5A . C. I = 1,7A . D. Một giá trị khác . 2. Một dây dẫn đợc mắc vào hiệu điện thế 12V thì cờng độ dòng điện chạy qua nó là 1,5A . Hỏi khi cờng độ dòng điện qua dây dẫn đó là 2A thì hiệu điện thế giữa hai đầu nó nhận giá trị nào sau đây là đúng? A. U = 16V B. U = 6V C. U = 18V D. U= 24V . 3. Hiệu điện thế U = 10V đợc đặt vào giữa hai đầu một điện trở có giá trị R = 25 . Cờng độ dòng điện chạy qua điện trở nhận giá trị nào sau đây là đúng ? A. I = 2,5A B. I = 0,4A C. I = 15A D. I = 35A . 4.Một dây dẫn đợc mắc vào hiệu điện thế 9V thì cờng độ dòng điện chạy qua nó là 0,6A . Nếu hiệu điện thế tăng lên đến 18V thì cờng độ dòng điện qua dây dẫn khi đó nhận giá trị nào sau đây là đúng ? A. I = 0,6A . B. I = 1,2A . C. I = 0,3A . D. I = 1,8A 5. Trong các công thức sau đây , hãy chọn công thức sai . Với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn , I là cờng độ dòng điện qua dây dẫn , R là điện trở của dây dẫn . A. I = U/R . B. R = U/I . C. I = U.R . D. U = I.R . 6. Công thức nào không phải là công thức tính công suất tiêu thụ điện năng p của đoạn mạch đ- ợc mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cờng độ là I và điện trở là R? A. p= U.I. B. p= U/.I. C. p= U 2 /R D. p= I 2 .R. 7. Công thức nào sau đây là công thức của định luật Jun - Lenxơ: A. Q= I.R.t. B. Q= P.t. C. Q= I 2 R.t. D. Q= U.I.t. 8. Dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất thì có điện trở R đợc tính bằng công thức : A. R = .S/l . B. R = S/.l . C. R = l/.S . D. R = .l/S . 9.Tong đoạn mạch gồm hai điện trở R 1 = 5 và R 2 = 15 mắc nối tiếp . Điện trở tơng đơng của đoạn mạch này là A Điện trở tơng đơng của mạch là 5 . B. Điện trở tơng đơng của mạch là 10 C. Điện trở tơng đơng của mạch là 15 D. Điện trở tơng đơng của mạch là 20 10. Cho hai điện trở R 1 = 30 , R 2 = 15 đợc mắc song song với nhau vào mạch điện có hiệu điện thế 30V. Cờng độ dòng điện chạy trong mạch chính là : A. I = 1A. B. I = 2A. C. I = 3A. D. I = 4A. 11. Cho hai điện trở R 1 = 20 , R 2 = 30 đợc mắc song song với nhau . Điện trở tơng đơng R tđ của đoạn mạch có thể nhận giá trị nào là đúng trong các giá trị sau : A. R tđ = 10 . B. R tđ = 50 . C. R tđ = 60 . D. R tđ = 12 . 12. Một bóng đèn có ghi: 12V-9W. Hỏi điện trở của bóng đèn đó là : A. R = 9 B. R = 12 C. R = 16 D. R = 24 13. Một bóng đèn có ghi 220V- 100W. Hỏi cờng độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi đèn sáng bình thờng là: THCS NHT HO A. I= 0,2A. B. I= 0,4A. C. I= 0,4545A. D. I= 0,6 A. 14. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua nó có cờng độ 0,3A . Công suất tiêu thụ của bóng đèn này có thể nhận giá trị nào là đúng trong các giá trị sau : A. P = 0,18W . B. P = 0,6W . C. P = 1,8W. D. P = 1,2W. 15. Theo quy tắc bàn tay trái thì chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ : A. Chiều của đờng sức từ . B. Chiều của dòng điện . C. Chiều của lực điện từ . D. Chiều của cực Nam , Bắc địa lí . 16. Theo quy tắc nắm tay phải thì ngón tay cái choải ra chỉ : A. Chiều của đờng sức từ . B. Chiều của dòng điện . C. Chiều của lực điện từ . D. Chiều của cực Nam , Bắc địa lí . 17. Nam châm điện đợc cấu tạo gồm 1 cuộn dây bên trong có: A. Lõi sắt non. B. Lõi thép C. Lõi đồng D. Lõi nhôm 18. Trong bệnh viện, làm thế nào mà các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân? A. Dùng panh B. Dùng kìm C. Dùng nam châm C. Dùng khăn lau 19. Theo quy tắc nắm tay phải thì ngón tay cái choải ra chỉ : A. Chiều của đờng sức từ . B. Chiều của dòng điện . C. Chiều của lực điện từ . D. Chiều của cực Nam , Bắc địa lí . 20. Trờng hợp nào dới đây trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng? A. Số đờng sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn B. Số đờng sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín bé C. Số đờng sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín không thay đổi D. Từ trờng xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến thiên. 21. Muốn có một cuộn dây để làm nam châm điện mạnh. Điều nào sau đây là cân thiết? A. Quấn cuộn dây có nhiều vòng B. Quấn cuộn dây một vòng nhng tiết diện lớn C. Dùng lõi đặc bằng thép D. Dùng lõi bằng nhiều lá thép mỏng ghép lại 22. Hai điện trở R 1 = 5 và R 2 = 15 mắc nối tiếp . Cờng độ dòng điện qua R 1 là 2A . Thông tin nào sau đây là sai ? A .Điện trở tơng đơng của mạch là 20 . B. Cờng độ dòng điện qua điện trở R 2 là 2A C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 40V D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R 2 là 40V 23. Cho hai điện trở, R 1 = 15 chịu đợc dòng điện có cờng độ tối đa 2A và R 2 = 10 chịu đợc dòng điện có cờng độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R 1 và R 2 mắc song song là : A. 40V. B. 10V. C. 30V. D. 25V. 24. Hai dây dẫn đồng chất , cùng chiều dài có điện trở R 1 và R 2 . Câu trả lời nào dới đây là đúng khi so sánh R 1 và R 2 ? Biết tiết diện của dây thứ nhất lớn gấp tiết diện dây thứ hai 5 lần A. R 1 = 5R 2 . B. R 2 = 5R 1 . C. R 1 = R 2 D. Không có cơ sở để so sánh 25. Một biến trở con chạy dài 50m đợc làm bằng dây dẫn hợp kim nikêlin có điện trở suất 0,4.10 - 6 .m , tiết diện đều là 0,5mm 2 . Điện trở lớn nhất của biến trở này có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau : A. R = 40 B. R = 0,04 C. R = 62,5 D. Một giá trị khác 26. Một bóng đèn điện khi thắp sáng có điện trở 15 và cờng độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,3A. hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là : THCS NHT HO A. U = 5V. B. U = 15,3V. C. U = 4,5V. D. Một giá trị khác. 27. Cho hai điện trở, R 1 = 20 chịu đợc dòng điện có cờng độ tối đa 2A và R 2 = 40 chịu đợc dòng điện có cờng độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R 1 nối tiếp R 2 là : A. 210V. B. 90V. C. 120V. D. 100V. 28. Cho hai điện trở R 1 = 30 , R 2 = 25 đợc mắc song song với nhau vào mạch điện có hiệu điện thế 30V. Cờng độ dòng điện chạy trong mạch chính là : A. I = 1A. B. I = 2,2A. C. I = 1,2A. D. I = 0,545A. 29. Hai dây dẫn đồng chất , cùng tiết diện có điện trở R 1 và R 2 . Câu trả lời nào dới đây là đúng khi so sánh R 1 và R 2 ? Biết dây thứ nhất dài 9m và dây thứ hai dài 6m . A. R 1 = 1,5R 2 . B. R 1 = 3R 2 . C. R 2 = 1,5R 1 . D. Không thể so sánh đợc ii. Phần tự luận a. giải thích 1- Một biến trở có ghi 50 - 2A điều này có ý nghĩa gì ? 2- Một biến trở có ghi 100 - 5A. Hãy cho biết ý nghĩa của con số đó ? 3- Một bóng đèn có ghi 220V-100W điều đó có ý nghĩa gì? 4- Một bóng đèn có ghi 12V - 9W điều này có ý nghĩa gì ? 5- Nói điện trở suất của đồng là p = 1,7.10 -8 m điều này có ý nghĩa gì ? 6- Nói điện trở suất của nhôm là p = 2,8.10 -8 m điều này có ý nghĩa gì ? b. lý thuyết 1. Phát biểu và viết hệ thức định luật Ôm. 2. Phát biểu và viết hệ thức định luật Jun- Lenxơ. 3. Phát biểu và viết công thức của công suất điện. 4. Phát biểu và viết công thức tính công của dòng điện 5. Phát biểu quy tắc nắm tay phải. 6. Phát biểu quy tắc bàn tay trái. c. bài tập 1. Xác định chiều dòng điện và chiều của lực điện từ trong các trờng hợp sau: 2. Một ống dây có dòng điện chạy qua đợc đặt gần một kim nam châm (hình bên). Có hiện tợng gì xảy ra với kim nam châm ? Giải thích ? A B N N S A I B N S F S N I THCS NHT HO 3. Xác định các từ cực của ống dây và các cực của nguồn điện trong các trờng hợp sau: 4. Cho 2 điện trở R 1 = R 2 = 15 đợc mắc nối tiếp vào nguồn điện U AB =15V. Tính: a) Điện trở tơng đơng của toàn đoạn mạch. b) Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. 5. Cho 2 điện trở R 1 = 20, R 2 = 30 đợc mắc song song vào nguồn điện U AB =12V. a) Tính: Điện trở tơng đơng của toàn đoạn mạch. b) Tính: Cờng độ dòng điện qua mỗi điện trở. 6. Cho đồ mạch điện nh hình vẽ. Biết: R 1 = 15, R 2 = 20, R 3 = 10, U AB =9V a) Điện trở tơng đơng của toàn đoạn mạch. b) Cờng độ dòng điện qua mỗi điện trở. 7. Cho đồ mạch điện nh hình vẽ. Biết: R 1 = R 2 = 10 , R 3 =20 và U AB =12V a) Điện trở tơng đơng của toàn đoạn mạch. b) Cờng độ dòng điện qua mỗi điện trở. 8 Cho hai ốn : 1 ( 6V 6W ) v 2 ( 6V - 3W ). a) Điện trở của mỗi đèn. b) Cờng độ dòng điện định mức của mỗi đèn. c) Khi các bóng đèn sáng bình thờng . Tính điện năng tiêu thụ của mỗi đèn trong 3 giờ. d) Mắc hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế U AB = 12V theo đồ mạch điện Đ 1 nt(Đ 2 //R) Tính điện trở R để hai bóng đèn trên sáng bình thờng. 9. Cho mạch điện gồm R 1 mắc nối tiếp với R 2 vào nguồn điện 6V. Trong đó R 1 = 5 và cờng độ dòng điện chạy qua mạch chính I=0,5A. a) Tính điện trở tơng đơng của toàn đoạn mạch. b) Tính điện trở R 2 . + _ S A B NS Hình a - A B + Hình b A B R 1 R 2 R 3 A B R 3 R 1 R 2 THCS NHT HO c) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. 10. Cho mạch điện gồm R 1 mắc song song với R 2 . Trong đó R 1 =10, Cờng độ dòng điện qua mạch chính là 1,8A, cờng độ dòng điện qua điện trở R 1 là 1,2A. a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. b) Tính điện trở R 2 . Cõu 1. Cng dũng in chy qua dõy dn cú mi quan h nh th no vi hiu in th t vo hai u dõy dn ? th biu din s ph thuc ú l ng nh th no ? Tr Li: Cng dũng in chy qua dõy dn t l thun vi hiu in th t vo hai u dõy dn. th biu din s ph thuc ca I vo U I(A) l ng thng i qua gc ta (I = 0,U = 0) 0 U(V) Cõu 2. i vi mt dõy dn nht nh thỡ thng s : I U cú giỏ tr nh th no ? Tr Li: i vi mt dõy dn nht nh thỡ thng s: I U luụn cú giỏ tr khụng i. t R= I U Gi l in tr ca dõy dn. í ngha ca in tr l i lng c trng cho tớnh cht cn tr dũng in nhiu hay ớt ca dõy dn. n v in tr l ễm() 1 = 1A 1V Cõu 3. Phỏt biu v vit h thc ca nh lut ễm, nờu rừ ý nga v n v ca tng ký hiu ? Tr Li: Phỏt biu nh lut ễm : Cng dũng in chy qua dõy dn t l thun vi hiu in th t vo hai u dõy dn v t l nghch vi in tr ca dõy. * H thc ca nh lut ễm : I = R U Trong ú : I l cng dũng in chy qua dõy dn (A). U l hiu in th t vo hai u dõy dn (V). R l in tr ca dõy dn (). Cõu 4. Vit cỏc cụng thc tớnh I, U, R i vi on mch gm hai in tr mc ni tip, mc song song ? i vi on mch gm ba in tr mc ni tip hoc mc song song thỡ cỏc giỏ tr I, U, R c tớnh nh th no ? Tr Li: Trong on mch gm hai in tr mc : R 1 mc ni tip vi R 2 R 1 mc song song vi R 2 THCS NHẤT HOÀ I = I 1 = I 2 I = I 1 + I 2 U =U 1 + U 2 U =U 1 = U 2 R= R 1 + R 2 21 R 1 R 1 R 1 += hay R = 21 21 . RR RR + *Đối với đoạn mạch gồm 3 điện trở : R 1 nt R 2 nt R 3 R 1 //R 2 //R 3 I = I 1 = I 2 = I 3 I = I 1 + I 2 + I 3 U =U 1 + U 2 + U 3 U = U 1 = U 2 = U 3 R = R 1 + R 2 + R 3 3 21 R 1 R 1 R 1 R 1 ++= hay R = 133221 321 . RRRRRR RRR ++ Câu 5. Điện trở của một dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S được làm bằng một vật liệu có điện trở suất ρ được tính như thế nào ? Trả Lời: Điện trở của dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S, được làm bằng vật liệu có điện trở suất ρ được tính bằng công thức : R = ρ S l Trong đó : R là điện trở của dây dẫn (Ω). ρ là điện trở suất (Ωm). l là chiều dài của dây dẫn (m) S là tiết diện của dây dẫn (m 2 ). Câu 6. Viết các công thức tính công suất điện và nêu đơn vị của nó ? Trả Lời: Công thức tính công suất điện : P = U.I = I 2 .R = R U 2 ( W) 1W = 1V.A. P = t A (với A là công của dòng điện, t là thời gian dòng điện chạy qua). 1KW(kilôoát) = 1000W ; 1MW(Mêgaoát) = 1000KW = 1000000W. Câu 7. Vì sao nói dòng điện có mang năng lượng ? Nêu các dạng năng lượng được chuyển hóa từ điện năng ? Trả Lời: Dòng điện có mang năng lượng vì dòng điện chạy qua các dụng cụ điện có khả năng thực hiện công hoặc làm biến đổi nhiệt năng của các vật. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng. Dòng điện chạy qua các dụng cụ điện có thể biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác như : Điện năng thành quang năng : Bóng đèn ống huỳnh quang, Led,… Điện năng thành nhiệt năng : Nồi cơm điện, bếp điện, bàn là,… Điện năng thành cơ năng : Quạt điện, máy bơm nước,… * Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong đó có phần năng lượng có ích và phần năng lượng vô ích. THCS NHẤT HOÀ Tỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ gọi là hiệu suất sử dụng điện năng : H% = tp i A A .100 Câu 8. Công của dòng điện là gì ? Viết công thức tính công của dòng điện và đơn vị của nó ? Trả Lời: Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó đã tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Công thức : A = P. t Trong đó : A là công của dòng điện(Điện năng tiêu thụ)( J) P là công suất tiêu thụ (W) t là thời gian (s). A = P. t = U.I.t = I 2 .R.t Câu 9. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Viết hệ thức của định luật Jun- Lenxơ và nêu rõ ý nghĩa của từng ký hiệu ? Trả Lời: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.(Nội dung của định luật Jun - Lenxơ) Hệ thức của định luật Jun - Len xơ : Q = I 2 .R.t Trong đó : Q là nhiệt lượng tỏa ra (J) I là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn(A) R là điện trở của dây dẫn(Ω) t là thời gian dòng điện chạy qua( s). Nếu tính theo đơn vị Calo : Q = 0,24.I 2 .R.t (Cal) Câu 10. Nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện ? Để sử dụng điện an toàn cho bản thân em và gia đình thì em phải làm gì ? Trả Lời: Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện: -Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V. -Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện. -Cần mắc cầu chì hoặc áptômát cho mỗi dụng cụ điện để tự động ngắt mạch động khi đoản mạch. -Cần thận trọng khi tiếp xúc với mạng điện gia đình vì mạng điện gia đình có điện áp 220V rất nguy hiểm. -Khi thay thế hoặc sửa chữa các dụng điện thì cần phải ngắt cầu dao trước khi sửa chửa và sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động . -Cần nối đất bảo vệ cho các dụng cụ điện có vỏ bằng kim loại. *Để sử dụng điện đảm bảo an toàn em cần thực hiện: -Thực hiện nghiêm túc các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. -Khi sửa chữa, thay thế các thiết bị điện cần phải ngắt mạch điện trước khi sửa chửa. THCS NHẤT HOÀ Câu 11. Việc sử dụng tiết kiệm điện năng có những lợi ích gì ? Nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng ? Trả Lời: Việc sử dụng tiết kiệm điện năng có những lợi ích sau : - Giảm chi tiêu cho gia đình. - Các dụng cụ và thiết bị điện sử dụng lâu bền hơn. - Giảm các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị quá tải đặc biệt là trong các giờ cao điểm. - Giành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất. - Giành phần điện năng tiết kiệm cho xuất khẩu tăng thu nhập cho Đất nước. - Giảm xây dựng các nhà máy điện góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường. *Để tiết kiệm điện năng ta cần thực hiện: - Chỉ sử dụng các dụng cụ điện trong thời gian cần thiết nhất. - Sử dụng các đồ dùng điện có công suất phù hợp. Câu 12. Từ trường là gì ? Nêu cách nhận biết từ trường ? Trả Lời: Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dây dẫn có dòng điện có khả năng tác dụng lực(lực từ) lên kim nam châm đặt trong nó ta nói không gian đó có từ trường. Cách nhận biết từ trường ta dùng kim nam châm thử : Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường và ngược lại. Câu 13. Phát biểu quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của các đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua ? Trả Lời: Quy tắc nắm tay phải : Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vong dây, khi đó ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của các đường sức từ trong lòng của ống dây có dòng điện chạy qua. Câu 14. Để tăng lực từ tác dụng của nam châm điện ta làm thế nào ? Nêu cấu tạo của nam châm điện ? Trả Lời: Để tăng lực từ tác dụng của nam châm điện ta : Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng dây của cuộn dây, có thể tăng khối lượng của nam châm điện. Cấu tạo của nam châm điện : Gồm một cuộn dây dẫn và trong lòng cuộn dây dẫn có đặt một lõi sắt non. Câu 15. Lực điện từ là gì ? Nêu quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường ? Trả Lời: Lực điện từ là lực do từ trường của nam châm tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Để xác định chiều của lực điện từ ta áp dụng quy tắc bàn tay trái : THCS NHT HO t bn tay trỏi ri hng cỏc ng sc t i vo lũng bn tay, chiu t c tay n ngún tay gia theo chiu dũng in chy qua dõy dn khi ú ngún tay cỏi choói ra 90 0 ch chiu ca lc in t tỏc dng lờn dõy dn cú dũng in chy qua t trong t trng. Lu ý : Khi biu din lc thỡ im t lc l trờn dõy dn, v kớ hiu vộc t lc. Cõu 16. Hin tng cm ng in t l gỡ ? Nờu iu kin xut hin dũng in cm ng ? Tr Li: Hin tng cm ng in t l hin tng xut hin dũng in cm ng. Dũng in cm ng xut hin khi s ng sc t xuyờn qua tit din S ca cun dõy dn kớn bin thiờn. Bi tp : Cõu 1. Cho mạch điện nh hình vẽ, cho biết R 1 = 20, R 2 = 24, R 3 = 12 , số chỉ của ampe kế là 0,6 A. a, Tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch AB. R 1 N R 3 B b, Ampekế 2 chỉ 0,2A. Tính cờng độ dòng điện A A chạy qua R 3 ? A 2 c, Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở, R 2 và giữa hai đầu đoạn mạch AB ? * Cho bit: (Lu ý trong bi gii phi cú v hỡnh) R 1 = 20, R 2 = 24, R 3 = 12. I = 0,6A. a, R = ? b, I 2 = 0,2A. I 3 = ? c, U 1 = ?, U 2 = ?, U 3 =? U AB =? Giải Điện trở tơng đơng của đoạn mạch AB là: Vì R 1 nt( R 3 //R 2 ) nên ta có: R AB = R 1 + 32 32 . RR RR + = 20 + 1224 12.24 + = 28 () Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R 2 là : Từ công thức: U 2 = I 2 .R 2 = 0,2.24 = 4,8 V. Vì R 2 // R 3 nên U 2 = U 3 = 4,8V Cờng độ dòng điện chạy qua điện trở R 3 là: I 3 = == 12 8,4 3 3 R U 0,4 (A) Cỏch 2 I = I 1 = I 2 + I 3 => I 3 = I - I 2 = 0,6 - 0,2 = 0,4 (A) c, Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là: U 1 = I.R 1 = 0,6.20 = 12(V) U 2 = I. R 2 = 0,2 . 24 = 4,8(V) U 3 = U 2 = 4,8V vì R 3 //R 2 U = U 1 + U 23 = 12+ 4,8 = 16,8 (V) ĐS: a, R AB = 28 () b, I 3 = 0,4 (A) THCS NHT HO c, U 1 = 12(V); U 3 = U 2 = 4,8V U = 16,8 (V) Câu 2. Cho mạch điện nh hình vẽ: Đ 1 (220V- 60W), Đ 2 ghi 180V mắc nối tiếp với điện trở R. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là U AB = 220V A 1 luôn không đổi. Biết rằng hai đèn sáng bình thờng. Đ 1 a, Tính số chỉ của ampekế A 1 . A B b, Tính độ lớn của điện trở R, X A 2 biết số chỉ của ampekế A 2 là 0,5A. Đ 2 R c, Nếu tháo bỏ bóng đèn Đ 2 ra khỏi mạch điện thì độ sáng của bóng đèn Đ 1 thay đổi nh thế nào? Tại sao? *Cho bit: (Lu ý trong bi gii phi cú v hỡnh) 1 : U 1 = 220V, P 1 = 60W 2 : U 2 = 180V. U AB = 220V. Hai ốn sỏng bỡnh thng. a, I 1 = ? b, R=? I 2 = 0,5A c, thỏo 2 ra khi mch in thỡ 1 sỏng nh th no? Giải: Số chỉ của ampekế A 1 là: Vì đèn Đ 1 sáng bình thờng nên: ta có: I 1 = 220 60 = 1 1 U P = 0,27 (A) b, Đèn Đ 2 sáng bình thờng => U 2 = 180V. U R = U - U 2 = 220 -180 = 40 (V) Độ lớn của điện trở là: áp dụng công thức: R= 2 R I U = 5,0 40 =80() c, Đèn Đ 2 mắc song song với bóng đèn Đ 1 , Vì nếu tháo bỏ bóng đèn Đ 2 ra khỏi mạch điện thì độ sáng của đèn Đ 1 vẫn không thay đổi. Mạch song song: U 1 = U 2 = U =220V. Đ S : a, I 1 = 0,27 (A) b, R = 80() Cõu 3. Cho mch in cú s nh hỡnh v. R 2 Cho bit R 2 = 7,5. R 3 = 15 . Búng ốn cú ghi (9V - 27W) Khi t vo hai u on mch AB mt hiu in th 24V Thỡ búng ốn sỏng bỡnh thng, Tớnh: A R 3 B a, in tr tng ng ca on mch? b, Cng dũng in chy qua mi in tr? c, Tớnh hiu in th hai u mi in tr v búng ốn? d, Tớnh cụng sut tiờu th ca cỏc dng c trong mch? Cho bit: R 2 = 7,5. R 3 = 15 . [...]... thng v vụn k ch 12V a, Tớnh hiu in th ca ngun? b, Tớnh cng dũng in chy qua R, 1, 2? c, Tớnh cụng sut ca ốn 2 ? d, Tớnh cụng sut tiờu th trờn ton mch? A R 2 B 1 Túm tt: HS t túm tt HD gii Vỡ ốn2 mc song song vi vụn k, khi vụn k ch 12V v ốn sỏng bỡnh thng nờn U2= 12V, ốn 1 sỏng bỡnh thng nờn U1 = 6V Vy U = U1 + U2 = 6+ 12 = 18V IR = I1 = U1 6 = R 6 = 1(A) P 12 = U 6 2(A) I2 = I1 + IR = 2+1 =3 (A) (Vỡ . I, U, R i vi on mch gm hai in tr mc ni tip, mc song song ? i vi on mch gm ba in tr mc ni tip hoc mc song song thỡ cỏc giỏ tr I, U, R c tớnh nh th no ? Tr. Đèn Đ 2 mắc song song với bóng đèn Đ 1 , Vì nếu tháo bỏ bóng đèn Đ 2 ra khỏi mạch điện thì độ sáng của đèn Đ 1 vẫn không thay đổi. Mạch song song: U 1 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu mot so cau hoi ly9, Tài liệu mot so cau hoi ly9, Tài liệu mot so cau hoi ly9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay