Gián án KE HOACH DAY HOC MON ĐIA LÝ 9 KY II

11 480 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 22:11

TRƯỜNG THCS LUÂN GIÓI TỔ: SINH- HÓA- ĐỊA KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: ĐỊA LÍ LỚP 9 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Học kỳ: II Năm học: 2010-2011  1. Môn học: Địa Lí 2. Chương trình      Học kỳ: I Năm học: 2010-2011 3. Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng Mai  Điện thoại Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn    ! "#$%&'(!( )*+,-% 4. Chuẩn của môn học ./01231,45 6'774897:;9$$< 1. Kiến thức: -+:=>??@?A ,B;CDEFGH=74IH27 4J!IK K2L;K2L6"5 B'??@?A IA;?DMH=NOI='>BA? ?PHM$,1+A74 BQ'HR?#!S?#1D.-TLB/ 2. Kĩ năng. UV!'>;IPH=:=W Q?G7OX(4 +9Y1?#!S?Z!= OX1SHX OX?9H=774Q[?\;!D3?\ OXE]!S$P!'P7B^>B'('+DM5 OXH<A'?\C7'H=+8+YE_[A'?\5 OX$D'( H=1S=!'['\7'.+S;+ ;=H4/J =!B'+B`>H==!'?].[+aL; ?O+Q'/ OXE>C,$?\`'+8H=$?\A Pb'b'!c D3,B;74EFG5 OXH4H=+:=>d OX!B,e?#1D;?`DM5 5. Yêu cầu về thái độ ./;1231,4 Z:>B'b'BD?`DM;NQ*CH=?#DMR 1 ?A$'=>1fHf-%b'P5 & 6. Mục tiêu chi tiết Mục tiêu Nội dung MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Lớp 9 5  Kgh  ih jk  Ll  .  -41 ^/ m5  Kgh  ih jk  Ll  .  -41 ^/ 5  -no  npn )nq  -rn  kl- 6shpnih hntu)  -Uvh twk  x  ih jkLl5 5  Kgh  yh Lzh6ih{| "}h5 j5  -+:  =>  ?D3  ?@  ?A 1+A74IH25fA !=?@?A 1+AI&= *1;*B15 jm5  B'  ?D3  ?@  ?A  I =74C#HfIL5 B'?B+' 745 Y4?H#+S;MH= H+JIH274+9?A 1S 5 j5  A  B    =  * 1+9?A WL5 K<?D3A'?\HRT+9$ 1~ B'A'I=7 4+9?A 5 j5Y4H#+S?#!S;M !F%H=B'NO?PHM H1+A74EFG5   -+:  =>  ?D3  ?@  ?A  , B;='>BBBI H2H=?GI8?P HM1+A74EFG5 -+:=>?D3?@?A CD; L5)S$P!';A'?\ ?A+8+??@?A I= 745 Lm5 )SA'?\;$P !'H=?\74L5• ?#?D3H#+SI+' 74H=H274+9?A 1S 5 L5)S$P!'[?Z +8+?@?A I=* 1+9?A 5 L5 ) S  ?\ ?# !S, B;$P!B'?A`>??@ ?A HR?R'7,B;CD; EFGIH2 5hS?D3?@?A I    =  7  4  * 1;  *  1  W  *  LG5 m5hS?D3?@?A I  =  7 4 C# Hf W * LG5  5hS?D3$,1 PI$W*1; =*1 +9 ?A 5 5)Sc'Y!3 H=7Z7XI?R'7, B;CDEFG?PHM$, 1+A74IH25  5  Kgh  yh Lzh6ih{| "}h.-41^/ 5  -no  npn K€  Kp  )nq -rnLtw|yK• -‚n  n‚n  6ƒ •|„-  …j hpn  -n…† 6ƒ  …j  yh Lzh6ih{| "}h5 &5i-‡)5 5  twk  -Uj Ktˆ--tˆ-5 EFGH=?GI8M$, 1+A74IH25  j5 -+: =>  ?D3 ?@ ?A 1+A74IH2* 1;*1;C#Hf5 B'?D3B+' * 1!M(; O;! E'>B;= '5 j5K<?D3A'?\AT +9$!D3AH='*; * '*WL6n;L6"$HM DM5   B'  ?D ‰    Š   B ‰   1 Š 1  7X Š  1' ‰  j&5nB ‰ * Š  ! ‰  7B Š  D Š  ? ‹  ‰ HB Œ &H' Œ 7B Š LH Œ L6"5 j5" Œ  Œ 7B • +B Š ^ ?B Œ ' • 1 Œ  Š C' ‰ 5 L5)S$P!B'; ?\74H2L6"?A`>? ?@?A I=745 L5)Ž Š ?D ‰  * Š b'B ‰ D ‹   ?B Œ '  7B ‰   D ‰  B H Š   $D ‰ 1 Š +B • ' •  Œ ' • >$ • 5 5hS G$Pc _%YHR=7 4IH2C,H=?R'7 ,  B;  =  '>B  B B;CDEFG5  tt5Ltwƒ} 5  )n•-  -Utw -•h  n‘)  tn -ˆ  Kp  Lƒ}  Ku -pth|†’kit -U“”h  Ltw ƒ} j5LB Š ?D ‰  Š ? • H Œ b' Œ  ? • ! Š  - -+Ž Œ =>?G7 ='>BA;?H=1+A %3174A'* ‰  Œ  7 Š '*+* Œ B Š B Š  •  L5)Ž Š + • ; • $* Š !B ‰ '?B •  Š >?D ‰ B Œ X7 B Š B • 5 • Š ? ‰ ?D ‰ H ‰ +Ž Š H' Œ B •  KB ‰  ; Š ? • H Œ b' Œ ? •  '* ‰ H' Œ B • D Š 5 5)Ž Š ?D ‰ > Š Ž ‹  7B Š ' • B • ;? • ?* Š H Š  H Š HB ‰ 1 Š +B • 7B Š  b'* Š 1 Œ 5   •5  )n•-  -Utw -•h  n‘)  tn -ˆ  Kp  Lƒ}  Ku -pth|†’kit -U“”h  Ltw ƒ}.-41^/ 5  -no  npn •n  ht•  -t•k –h  tn  -ˆ …j  •  ƒ} K  L”  Kp  -‚k ntw|  K•  hpn ih  hntu) —˜|nr5 $ •  j•5-+Ž Œ  Œ > Š  ‰ ?* ‰ 7  Š  Œ '>BB • H Œ 1 Š +B •  * •  ‰ 17B Š B •  Š H Œ B Š B Š 7 Š $ • B • ; *H ‰  • B • 5 -+Ž Œ  Œ >?X ‰ ?B •  Œ '>BH Œ *+D Œ B • ? • 5k* ‰ $* Š B ‰  1 Š 1 • HB ‰  Œ '>B *+D Œ  B • ? • 5 j5 Š  Š B Œ X7B Š  ' •  Š ? • H^ Œ 5 B'?D ‰ ?X ‰ ?B • 1 Š +B • ' •   Œ C Œ '7Ž Š HB ‰  5 •5)Ž Š ?D ‰ > Š Ž ‹ 7 B Š ' • B • ;? • ?* Š H Š H Š HB ‰  1 Š +B • 7B Š b'* Š  1 Œ  L5)Ž Š B • '?* Œ ; •  * Š 7B?B • +' Š + Š ?X ‰ ?B •  ' •  Œ C Œ '7Ž Š ;B Œ X7 B Š ' •  Š ? • 5 •56D' Œ D ‹ * HB Œ   Œ   '>B  *  +D Œ  H' Œ B • D Š 5  Š > Š D Š  • HB ‰  *+D Œ  B • 5 5h • Ž Š ?D ‰  Š ?X ‰  ?B • 1 Š +B • * •  ‰ 17 B Š  ' •    Š   ? •   H^   Œ  H Œ  Œ C Œ '7Ž Š 5 ttt5 ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG m5  ™j  "r  -šn -npn)ns jm5-+Ž Œ  Œ >?D ‰ ?X ‰ ?B • HB Œ H ‰ +Ž Š  Š  ‰ ! ‹ * • H Œ B'> Š Ž ‹ ?* Š H Š $D ‰ 1 Š +B • 7B Š E ‹ * ‰ ' • H' Œ 5B • B Š '>B ‰  '* ‰ Ž • B ‰ LB5 B'?D ‰ ?X ‰ ?B • Ž Š HB Œ ?B Œ ' 7B ‰ D ‰ BH Œ  Œ '>BB Lm5  • Š   ? ‰   ?D ‰   H ‰  +Ž Š  Ž •  B ‰ LB+B • ?* Œ 5 )Ž Š  • $* Š !B ‰ '; • ?* Œ ?B • B Š ?D ‰ ?X ‰ ?B • D ‰ B' •  Ž • 5   • Š   ! ‰ 1  * Š   b'  B ‰  D ‹   D ‰ BH Œ 1 Š +B • 7B Š 5 m5"BB ‰ ? ‰ 1D5 • 5  ™j  "r  -šn -npn  )ns.-41 ^/ 5  ™j  "r  -šn -npn)ns.-41 ^/ •5i-‡) •5  twk  -Uj nv‚ •&5  -no  npn )nq  -rn  kst ›|j  nu  ht“ ‹ j •  -npn )n˜-ont’5 K€  Kp  )nq -rnLtw|yœ „|  tn  -ˆ …j  ™j )n“œh5 B' • Ž • B ‰ LB5D ‹  ' ‰ ! ‰ H Œ 7 Š 7X' • D ‰ B ?* Š H Š 1 Š +B • 7B Š E ‹ * ‰  ' • Ž • 5 j5-+Ž Œ  Œ >?D ‰ ?X ‰ ?B •  CD!?* ‰ ' • H' Œ 5  Š  Š D ‹ ' ‰ ! ‰ 7 Š  7X' • CDH Œ !?* ‰  +1 Š +B • 7B Š E ‹ * ‰ 5 j5B'?D ‰ ?X ‰ ?B • ' ' • 7B Š B ‰ LB5 -+Ž Œ  Œ >?D ‰ ?X ‰ ?B • ' •  Š   Œ 7B Š *B ‰ 1; *B ‰ 1;C ‰ H' ‰ 555 j•5nB ‰ * Š ! ‰  Œ * ‰ 7B Š  D Š ? ‹  ‰ D Œ ? Œ '7Ž Œ tt5 j•5" Œ  Œ 7B • + ‰ 7Ž Œ tt ^?B Œ ' • $ •  Š C' ‰ 5 j•&5B'?D ‰  * Š b'B ‰ D ‹   Š  Œ 1 Œ D ‰ B5 K^ ‹ B • '?* Œ  Š '7B Š ' •  Ž • B ‰ LB5 L5)Ž Š  • $* Š !B ‰ ';* Š  7B?B • +' Š + Š ?X ‰ ?B • CD !?* ‰ 5 L5)Ž Š  • $* Š !B ‰ ';* Š  7B?B • +' Š + Š ?X ‰ ?B •  Š   Œ 7B Š 5 h • Ž Š ?D ‰  Š ?X ‰ ?B •  7B Š ' • H' Œ 5 L•&5)Ž Š  * Š b'B ‰ D ‹   Š  Œ 1 Œ D ‰ B5 )Ž Š $D ‰ B Š ?* ‰ +  Š '7B Š ' • ? ‰ 1D5 56D' Œ *HB Œ  Ž • ?B ‰ B5 "BB ‰ ? ‰ 1D5 56D' Œ *HB Œ  Ž • ?B ‰ B5 "BB ‰ ? ‰ 1D5 •&5•>CD ‰ $?* Œ  * Š  b'B ‰ D ‹  Š  Œ 1 Œ  D ‰ B5  7. Khung phân phối chương trình ./  !"# $%& Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự chọn Tổng số tiết Ghi chú Lí thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra 8 5 2 2 17 8. Lịch trình chi tiết Chương Bài học Tiết Hình thức tổ chức DH PP/ học liệu, PTDH KT-ĐG Chương: III: ĐỊA LI ́ CA ́ C VU ̀ NG KINH TÊ ́ '()%&*+,&-(%&%./-(0%&12(3%&4 L=9 -4 n:Q%Q—n ))•9 !';)-—n -h L Œ   &  K' Œ  L  .  -41 ^/  ž-,9W=;9+B !M15 -+!Ÿ' 5 = ;H`?1; -'>4+:;nZ )4'9Y1; L • * Š 7B 6h5 L • ?* Œ 7B Š  7'HD ‰ L5 -,!'Y; +d  L=K' Œ  L.¡B Š 1/ m žn6: A'=+DMW =5 žn9+B!M1 = ;H`?1; -'>4+:;nZ )4'9Y1; L • * Š 7B 6h5 L • ?* Œ 7B Š  7'HD ‰ L5 -,!'Y; +d  m L=5-D ‰   Œ )Ž Š  * ‰ $* Š  Œ  *B ‰ 1 + ‰ ?B •  •  * L* ‰ 5  žn6: A'=+DMW =5 žn9+B!M1 = ;H`?1; -'>4+:;nZ LB • '?* Œ H^ ‹ $X‹ HB Œ  * ‰ $* Š  Œ  *B ‰ 1+ ‰  ?B • 5 -,!'Y L=•5K' Œ  L6"5  žn9+B!M15 = ;H`?1; -'>4+:;nZ ; 1H`;DMC¢95 L • ?* Œ D ‰ B L6"5 L • * Š 7B CDE ‹ * ‰ 5 -,!'Y; E Š ? ‰  +B •  ?* Œ 5 L=K' Œ  L6".B Š 1/ L=m-D ‰   Œ K^ ‹ H Œ  1Ž Š B • ' ?* Œ HB Œ Ž Œ Ž Œ  $ • E' Š ' •   Œ ' • >$ •  • L6"5   žn9+B!M15 = ;H`?1; -'>4+:;nZ ; 1H`;DMC¢95  n ‰ ?* ‰ ^ Š ; H Š ? Š 15 L • ?* Œ 7B Š  H' Œ L6"5 -+ •  Š   ‰ ?* ‰ 7B Š 5 LB • '?* Œ H^ ‹ $X‹ HB Œ Ž Œ Ž Œ $ •  E' Š ' • >$ •  •  L6"5 -,!'Yž H4 ž `  ?A 5 -,!'Y CHƯƠNG II: KINH TÊ ́ BIÊ ̉ N ĐA ̉ O. '(0%&*+,&- %&5./- %&6%789):/;-( %&12(:%&4  iY1 & n ‰  ‰ 1^ Š ;D ‰  BD Š '+B! Š 1H Œ  •   Œ 5 )4'9Y1; -+d  ; -,!'Y5 A  + H44   Š  ‰ $D ‰ ! Œ   Œ +B! Š 15 B Œ 7B • +5 L=     )  +A %  31 74H= H= '>B; * +DŸ A?  žn6: A'=+DMW =5 žn9+B!M1 = ;H`?1; -'>4+:;1H`; DMC¢9;nZ ; DMC¢=Y1 L • ?* Œ D ‰ B KB ‰  5 n6+!Ÿ '  • Š  ? ‰ H ‰ +Ž Š  Š ? •  +B •  ?* Œ 5 L=   )  +A %  31 74H= H = '>B; *+DŸ A?. 41^/ • žn6: A'=+DMW =5 žn9+B!M1 = ;H`?1; -'>4+:;1H`; DMC¢9;nZ ; DMC¢=Y1 -+ • HB Œ  Š   ‰ ?* ‰ 7B Š  +BB • H Œ Ž Œ  + ‰ *B‹  * +D Œ B • 5 -D ‰ !' ‰ 5 L= -D ‰   Œ  Š   žn6: A'=+DMW =5 žn9+B!M1 )4'9Y1 n6+!Ÿ ' ž 14'9   Š B Œ  X7 B Š ' •  Š  ? • H^ Œ H Œ Ž Œ  B • 'HB Œ   Œ  * B ‰ 1C Œ ' 7Ž Š 5 = ;H`?1; -'>4+:;1H`; DMC¢9;nZ ; DMC¢=Y1 Y1ž  CHƯƠNG III. ĐI ̣ A LI ́ ĐI ̣ A PHƯƠNG. '(<%&*+,&-( %&1-( %&5./-( %&6%789 = 6> ? 23%&4 L=   #!ST .= 1P/ m ž-,9 žn9+B!M1 = ;H`?1; -'>4+:;1H`; n?GZ '  -D!B ‰ '? ‰ !Ž Š ? ‰  1D5 n6+!Ÿ ' ž 14'9 Y1ž  L=  & #!ST .= 1P/ .  41 ^/  ž-,9 žn9+B!M1 = ;H`?1; -'>4+:;1H`; n?GZ '  "= =Y1 )4'9Y1 -+ • HB Œ  Š  C* ‰ D+' Š +B ? ‰  Œ 5 - Œ !B ‰ '? ‰ !Ž Š ? ‰  1D5 -,!'Yž +d  ž +!Ÿ'   L=   #!ST .= 1P/ .  41 ^/  žn6: A'=+DMW =5 žn9+B!M1 hKDMC¢n6, =;!= =Y1;n Z )4'9Y1 -+ • HB Œ  Š   ‰ ?* ‰ 7B Š  ? ‰ 1D5 - Œ !B ‰ '? ‰ !Ž Š ? ‰  1D5 D ‰ !' ‰ 5 iY1 • ž-,9 žn9+B!M1 = ;H`?1; -'>4+:;1H`; n?GZ )4'9Y1  Š 1 Š  Š * ‰  C'* ‰ 15 -,!'Yž +d  ž +!Ÿ'   A  + 97:tt • n ‰ $D ‰ ! Œ  Œ +B ! Š 15 B Œ 7B • + ‰  7Ž Œ tt5 -,!'Y L Œ  -D ‰   Œ ) Ž Š  * Š  •& žn6: A'=+DMW =5 žn9+B!M1 hKDMC¢n6, L • $* Š !B ‰ '  Š '7B Š 5 LB • '?* Œ H^ ‹ $X‹5 n6+!Ÿ ' ž 14'9 Y1žH4  [...]... nhiên Vẽ và phân tích kế t cấ u dân số 9 Kế hoạch kiểm tra đánh giá - Kiểm tra thường xuyên (cho điểm/không cho điểm): kiểm tra bài làm, hỏi bài test ngắn… Hình thức KTĐG Kiểm tra miệng Kiểm tra 15’ Kiểm tra 45’ Số lần Hệ số 1 2 1 1 1 2 Kiểm tra học kì 1 3 báo cáo+ chấm điểm trên lớp, làm Thời điểm/nội dung Theo từng tiết dạy Tuần23: Vùng ĐBSCL Tuần 9: Đề do trường lấy từ ngân hàng đề của phòng . ž `  ?A 9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá A +DŸE'>B.?A •7*?A /6%78 9 %*8#@%9A*B/#*8 %CDEF. Chương: III: ĐỊA LI ́ CA ́ C VU ̀ NG KINH TÊ ́ '()%&*+,&-(%&%./-(0%&12(3%&4 L= 9 -4
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án KE HOACH DAY HOC MON ĐIA LÝ 9 KY II, Gián án KE HOACH DAY HOC MON ĐIA LÝ 9 KY II, Gián án KE HOACH DAY HOC MON ĐIA LÝ 9 KY II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay