Bài giảng Bài: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của NĐLH

14 1,228 29
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 18:11

. B B ài: ài: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC. lí tưởng? Áp dụng nguyên lý này cho quá trình đẳng tích của khí lí tưởng. 1. Nội năng và công của khí lí tưởng 2. Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của NĐLH, Bài giảng Bài: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của NĐLH, Bài giảng Bài: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của NĐLH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn