Bài soạn CÁCH QUẢN LÝ TỆP CỦA MÁY TÍNH

13 312 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 17:11

H·y quan s¸t vµ cho biÕt th­ viÖn tr­êng häc qu¶n s¸ch nh­ thÕ nµo ? Mỗi quyển sách là một tập hợp thông tin có liên quan đến nhau được đóng thành quyển với một tên sách. Ví dụ: Tin học 10 , Đại số 10 . Các cuốn sách được phân loại và xếp lên các giá theo đúng trình tự lôgic. Ví dụ: Thư viện Tự nhiên X hộiã Tham khảo Khối 11 Khối 10 Khối 12 Tin học 10 Đại số 10 Thông tin lưu trên bộ nhớ ngoài được tổ chức như thế nào? 1. Tệp và thư mục 1. Tệp và thư mục a. Tệp và tên tệp Tên tệp gồm hai phần: Phần tên Phần mở rộng Không được dùng các kí tự sau trong tên tệp: \ / : * ? < > | Ví dụ: Baitap.pas Vanban.doc Tệp, còn gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập. B11. Tệpquảntệp Ví dụ về các tệp Ví dụ về các tệp Quy tắc đặt tên tệp của hệ điều hành WINDOWS Phần tên (Name): Không quá 255 kí tự. Phần mở rộng (Extension): Không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử dụng để phân loại tệp. Ví dụ: Bai_tap_chuong1.DOC Quy tắc đặt tên tệp của hệ điều hành MS-DOS Phần tên (Name): Không quá 8 kí tự. Phần mở rộng (Extension): Có thể có hoặc không, nếu có không quá 3 kí tự. Tên tệp không được chứa dấu cách. C : \ > _ Ví dụ: Thi.PAS BT1/5.PAS, THO.DOC THI.DBF, QL.XLS tin hoc.txt BAITAP.DOC.COM PhanDinhPhung.xls ChØ xem tªn nµo ®óng, tªn nµo sai? Tªn ®óng: THO.DOC THI.DBF QL.XLS tin hoc.txt PhanDinhPhung.xls Tªn Sai: BT1/5.PAS BAITAP.DOC.COM Em h·y kÓ nh÷ng tªn tÖp hîp lÖ víi H§H Windows mµ kh«ng hîp lÖ víi H§H MS- DOS? §¸p ¸n: tin hoc.txt PhanDinhPhung.xls PAS DOC XLS FLA PPt DBF Vui häc: Chän phÇn më réng t­¬ng øng víi ch­¬ng tr×nh b. Thư mục Để quản lí các tệp được dễ dàng, hệ điều hành tổ chức lưu trữ tệp trong các thư mục. Mỗi đĩa có một thư mục tạo tự động gọi là thư mục gốc. Quan sát và cho biết tên thư mục gốc của các ổ đĩa Thư mục gốc Trong mỗi thư mục, có thể tạo những thư mục khác gọi là thư mục con. Mỗi thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con. Trong một thư mục không chứa các tệp cùng tên và các thư mục con cùng tên. Sơ đồ dạng cây các tệp và thư mục Thư mục chứa thư mục con được gọi là thư mục mẹ. Tên thư mục được đặt theo quy cách đặt phần tên của tệp. [...]...c Đường dẫn (Path) Là đường chỉ dẫn đến tệp, thư mục theo chiều đi từ thư mục gốc đến thư mục chứa tệp và sau cùng đến tệp Trong đó tên các thư mục và tên tệp phân cách nhau bởi kí tự \ Em hãy chỉ đường dẫn tới tệp IQ.EXE, đường dẫn tới thư mục FOX? C:\games\iq\iq.EXE C:\hoc\FOX 2 Hệ thống quảntệp Là một thành phần của hệ điều hành có nhiệm vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài,... đặc trưng của hệ thống quảntệp: Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin Độc lập giữa phương án lưu trữ và phương pháp xử lí Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình Các thao tác quảntệp thường dùng Tạo thư mục, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển tệp/ thư... chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình Các thao tác quảntệp thường dùng Tạo thư mục, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển tệp/ thư mục, xem nội dung tệp, tìm kiếm tệp/ thư mục . lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập. B11. Tệp và quản lí tệp Ví dụ về các tệp Ví dụ về các tệp Quy tắc đặt tên tệp của hệ điều hành WINDOWS Phần tên (Name):. nào? 1. Tệp và thư mục 1. Tệp và thư mục a. Tệp và tên tệp Tên tệp gồm hai phần: Phần tên Phần mở rộng Không được dùng các kí tự sau trong tên tệp: /
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn CÁCH QUẢN LÝ TỆP CỦA MÁY TÍNH, Bài soạn CÁCH QUẢN LÝ TỆP CỦA MÁY TÍNH, Bài soạn CÁCH QUẢN LÝ TỆP CỦA MÁY TÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay