Tài liệu BAI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

3 610 8
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 15:11

. cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ trong oxi d thu đợc 5,4 gam H 2 O và 8,8 gam CO 2 . Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ trên là A. CH 4 O B. C 2 H. tìm công thức phân tử của X. . Bài tập trắc nghiệm 1. Trong các chất sau, dãy nào mà các chất đều là các hợp chất hữu cơ ? A. Muối ăn, đờng kính, cồn, bột
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BAI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ, Tài liệu BAI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ, Tài liệu BAI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn