Bài soạn giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011

46 552 3
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 10:11

      VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP I. Mục tiêu  !"#$!%    !"#$%$!$& ' '()*+*,-. /#0!1023)4$ -.  561 78 "0!9 :;98$-<=%#>:?0@8ABCB*D-.8-> D  EFG>8H8*9 "6F..H$  II. Chuẩn bị hoạt động C2 ?0!98;+#* 8108 9..*4-."$* IH63 III. Phương pháp dạy học:)J8;$KL IV. Tiến trình hoạt động  AM%*<==8.49D-.HID0  Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kết quả hoạt động     AM&  M,  0  F  " <9$LN% OPQ  AM  ? 0& 'M,0H  '# $ R  $8  S   Q 'T#+"8 )Q   E& (#  ;>EAT E&(*, 3 1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kt - xh &'!( K$U!K?L -+"#* L%OP;UL9. HV3 /!"W(OTM.>).84#T( .1 &)*+ IXYZY$L%# IXY[\1>8]^P#& 'B6FS0!%# '5*T(FL.H '(IS8.TMO(A !&,-.,./0! (%"T(%_<823` ). (I*J%#J> C4K%#]F03<? ]$Ia*DC8 BM*AB5 C4K%#]bF03 <?)c X    AM&  M,  0  F   H  F  F "J8 )c# L%OP *%$$# Q AM&CE.6 1     - 8  %  %I  <  H  F  )* +*,.*   AM&M,0 )*? 23)      -.Q   E  ; > EAT   E  d  ? %#>4 "8  *,  3 D E&  56  18 $1<== $L    - 8%F%Ie E&;; ?     23  )   -. (a9Ff"8S0!6<6 6 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực &'!((HF8%$Fb$ <g*)c8F+3H$ 060#%OP%$ $# h(-& (*7 ;23 )8.*%OPi.3j (8-.$%$$#& 'A-.k0]kiZOXYYlj '(<gT(C6m(/B 'A-.n(oiXOpqqZj rs23)8.%#Pb8 4$*TMO(A hTF%I&34%"%#8 P6-.L$IFI &1,,-!2!3!34567 89: ()L%9V V 7$!H ()L%9IS823 ).Nc$LTC8TT(* LR$ )46;JH 3. Một số định hướng để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập (9#FH$LPFF8 "f 987 FT(((]? dC 23)C8L$%#* > 23)-.TMOW(rs(IL +! L*.48 9..%80@ <=$ "$9F9+"73; 5*)3#<=  !" C"8b),Q ;-8%F%I<-.)*+*,  C?23)$-. ;>$LM(:8b$;8.61GR<F) $LN;8%OPtu.2 ?p "7%8S*%3*    ; VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ p  I. Mục tiêu  !"#$!%  M(:8.)$8)b*;KL8$` 8 $`*S$<91 5618H+*D8GRM(:!$+*,.* ;8%#Pb  (*, 38D "77*vM(:8.)$b  CFH3;+;48K$F*9*P638 "$9+! II. Chuẩn bị hoạt động:/"7(;8 "71M9 III. Phương pháp dạy học: )J8A"1Ot) IV. Tiến trình hoạt động  C>*w<9  Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kết quả hoạt động     AM&  (  + %#>$ "78 k8]b3P ?  D    ?  1 *; "7 AM&MD? 1$%#>=X8 *X^C]b3 *, 3N  4 " $? *1?1 E&d]D ?1*EAT8 P?*; " 7  $  *,  3  AM8   ) 3= 1. Vị trí địa lí hM9wJ*,.1 "  B48 H*6%$ m hw*%$13#8 4?F`6 mF9D?10& <=>.?,:@ '/&p^ q p^xM/ '&[ q ^yxM/ '(63&Xqp q qYxT '&XqY q pyxT <=>A '51&\ q lqxM/ '(UXqX q T#XXZ q pqxT hMF$?*1H!m= ?$m " hF$?*1L$=?mO z8#.. $*(/B 2. Phạm vi lãnh thổ :bM%!!K$ ${8 7&M`K8$` $$` *S &7B.?,CFEr^^XpXpT p  7.H KL$" 5HKL& 'CFS ;<*;y\qq%8#. ^    AM&C.) "-8 .[F& FX8p8*v .)  $  b   $` K  L8  $` *S CF^8y *v.)$b *;    AM&    <| EFX8 pI>$ "7& 'd?* *;<KL 'd?"8 +H" 'd?) $`*S AM&<| F^8y $9 $ "7%& 'd?8$c$` 38b"$ $` #.  .  b "  *;  "  7 % 'C}$,F +    8    *v L  =  ?8  $` N  +3L  %  # ;K3 *%3 AM&CFZ8[ %+F$,   E&  C  F X8p8^8y  #   < $ 3; H8 ?     AM $  %#  > EAT8  /"  78    < EFl8\F 9  $=  $c  04 78F8047 F.)$b iM` K8  $`  *S8 $` j E0& '  A)  H <~8   ; ; =GR $L    ;8  > K8>p8 '•$u <*UG R  H  ." 1 "  =  8  .6 1  3; 6 .$(W&4Xyqq%8$:Hp^qq %8$CI5C4XXqq% 'S S F,E$ L<^p\q%8+L}8 .! 5H"8+H"&F4yqqq "€$] S$+H"E i•j8(*SEiT~j %4  &7BA hM` FE%"X*9 T p 8.$$` (* W!8  CI.8  5.8  /*638 ‚;P8d.$(: hM` 7F .-& M`38w*S40J :b"8*Xp"G1US40J *  M`#..b"8*Xp"G81 U ;$`b" M`N+3L%#8*pqq"18 1USJ0J*  (L=?73 $~K< 3 %_<=?**,=?# 06pqqN064 !&7B,=C :%"% *`;b 8) JS ; *;KL$* ;:b "$%" 3. Ý nghĩa của vị trí địa lí &DEF@,-> W3?N4 "; F1K92F`   ()        F  7    3; %0"80$-$`..V8 <) M?*1`,<)b8); ;F0.6F<)& O(638/O8t$/ C?L8"JNL ; &7@G,+"FHI"JK3& hT#& MF$?*1?1%#%N 9& y  38  .6  1  G R$?*1?1 $LN;8% #8$IF1*?  - AM&CF *,  3  ] *, FX8p*, 3 *8  #.  ]   ^8y AM&(#% +)< 4 "8 E&  5"   & 'M?*18D? 1 '  C  .)  $8  )b   'ƒR$? *1?1 'M9w*;bS" $%+!#+*D$L H!8" 8" % 'wJ$?*1@v*  8  (/B      0!    m8   (*W! 'w*%$FL%#. *0 MM(:*;8)F L-*.*%#& '23)J@8-.8% #8.%#$*TM$ (A+L3#S$-" '($+*,.6 *%$$+!# '(-*$9.838 ><=%O%„-8 % 9$0"PK823)VH  hMIFOPb& M4=8L$I F4*;# C0!~ ,8.8?$  hF$?*1+*D$LN+608 )w*%$"3"$L1*?8 Pb8)%F%I8  * $K  L  " $9    8 +! .~8-.+3L8${b $,~ ,  !" b3*, 3%+$L$?*1?18)b M$?*1?1$)b*;8b) -8%F%I,*+*,.*%OP ML80@<=8 "7%8P?$?*18)b  ;   ;  ;  THỰC HÀNH VẼ LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM I. Mục tiêu l   !"#$!%  /#$c7M9 w$90@<=9!8) $$8S…)%d?0!$?*18?<+ *D  TRI$c8I1$*+*,8$c II. Chuẩn bị hoạt động: EC2 ? V,8K3I8%† III. Phương pháp dạy học:("-Fe IV. Tiến trình hoạt động  b3*, 3$?*1?1WF-O%F%I< F)*+*,.*%OP  Hoạt động của GV Hoạt động của HS  AMT*<== AMCE;;<83;H   AM<|& /X&  (#+0) $8 *`;7EAT,^87 Fyq$8[L<D$l ]Le /p&d?!S …*;)$)% 7 w V, /^&(#<` V,$c,<) 7M98.D8}0@$ 9 w V 80F$c0!!8 P0!?<*;7 $U$c   AM&AD0!EK  AM&-P_8L}8K)0! G%$c -E&(#  ] ?40AM E#$c8)* ]FyS CFE#$c7 %M9 'T†)$ 'CI8P?8<K ])8F)$ b$c '!bP?*;) $)),<) b '0!<=% ]3;H D E&(*, 3%#+"AMP] P_ E&d])%#+",$ F8L}  !" E&(#.=9 J d]N)?KM9*)LC.*  L LM L M  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ \  I. Mục tiêu  !"#$!%  N?0@.*6<3#!; *S%,LC * ƒR)?K8%#)$.*3#!; *)3  d?*; "787;4$??KLF  HbM9 E@<= "; ?K  CF-%D$L?0@,.*3#!; *S%,LC * II. Chuẩn bị hoạt động: /"7;M98m?1M9 III. Phương pháp dạy học: )J8A"1Ot) IV. Tiến trình hoạt động  T* E  Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kết quả hoạt động   AM&CE; ;      ,   b    $ 3#!;    AME*v N    .  $€ (*  K  *  )3F, N 9   AM&  L   >    *w 63)F EP] "; ?K$P ?)(L C *  7   )  8 63 ; I E&(*, 3   d]  )   ?  K  (L C *J F  N    ,Q (S  Q8  5) $)Q '  C  3#  !   - :?0@.*bM9 +*,.>).86<*"+^ )& '(LC * 'C%#) '(6%#) 1. Giai đoạn tiền Cambiri #$ 63)%_<K*?0@ .*?K87p)& ')(i%#V63p8laIj ')3;0i63lyp*9Ij 63).$€(*K? ,*v*$FL # %&'($ )    ?  K  *    )  L C *),LFJ Z  $  *~ +  *D8 NLF840J 0,$ . * ?  K8 ?,$3# !; Q   AM&CE*, 38-.- AM&CED ;  .H   %" ;  %  , 8.** 0Q '  C  )   ?  K8  %#  ) b83#!   ;     *)0 3  L    %# U8.* U   4  $?8  )   %#  )  $ 3#  !    ; %  *   )3 $FN0& 63)K$%_<K *?0@.*?K$3#! ;iBg*$%#V )634p8laIj )?K)LC * }<g**.)${.*;b iBb3:;E48?%! T  (8  t 0!  9  ! V J  (* (*/j C3#!;%& '()+3,$FL # '  (H %1  +3  ~ €8    .H 1&o ^8  p8 ' H8,. 3+3  !" (*, 3N?0@.*.$€(*K*;#* )LC * )%#)*)(LC *F$*~#*? 0@.*3#!;iM,0F63)F$*~8LF $9,.*;M9Qj : -.X8p ;>$LN.*?K8?,$;* )C0)$(60)*v% 9$LN)? K8$*~F$$9.*3#!; N M N ;M Tiê ́ t 5 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ (TT) I. Mục tiêu  !"#$!%  [  - /#N)?K)C%#)$(6 %#)*?0@.*b83#!; (H+*D8GR8$*~u)%#)!$?0@, 8.*b$3#!;  D "7?K8%0"J,l8Nk d?*; "70!4$??,8?<4<g*)%# )*)C%#)$(6%#)  CF->#+%D$L+*,,$.*b8 ; II. Chuẩn bị hoạt động /"7?K8%0"M9 /"7;M9 k?1;M9 III. Phương pháp dạy học: 54..)J8;$KL III. Tiến trình hoạt động  b3*, 3N)%#)b$3#!; *)(LC *  )*& ) + ,-.     AM&  (*  ^   )  . *  b     8  (L C *8C%# )  $  (6  %# )  A  ) F1+3# ?#0, 8  .  * bQ E&C> *w)F       ) +3#  ?  # +  *,  . *  b    2. Giai đoạn Cổ kiến tạo  63)#.!)(L C *8)F1K+3#?! $+*,,8.*b $FN0& &)*=,=93,,CGOPLQQ,=R H9S& < C%#) HU%aC *863 lyp*9I8*"+C0)$(*0 ) T#V$!%aT*;63\l*9 I &T.5O,,=A:K,U"!O!+,',- >!I@+.399V?,W/X! , L .-8%$b, -.*3 b6;S$- )048!#.& 'C;8_PiC0)j '‚P$T;*i(*0)j CK)?K*K.>).& '(*H 1   i $  L$8  5_   JL/j '(*H1=?it€JW"8 %#8€0|J%/j '$ #K )!#.86;J7 0C"38M9/8T(8 /8*S04/8*S04 )>b38P6-.8.* J07808(633; !&TX5FY!(Z.[:\R,.XW/X!,.K =?,5O,,=A& Y     AM& A  ) (6  %#  )  F #   #  ?  0@ .  *   Q   AM&  L   >  €  *w *    ) (6%#)8)   )  04 k.4  O  3     ) c #  b      $  b    9  $ )3Q - E&  D  0   %8  P ?    %# >    *"  S 6€   E ,  I>840J *"  S  6  € CI>   98   ) $-) V  k.4  O 3 )  c  # b $b      9  $   )3 3. Giai đoạn Tân kiến tạo 63)!*?0@.*b 8;$#.=%_<#9 3N& &T.]?,,=:[!^5O,,=A :K,U",->/X!,P],.%!O!._N ,=RH9<`S& &a_:.![,O!.399V!b F4.3,cd5c8#9:"G\4+ .U,=>Z92,!%& (6%#))F$*~.*8 9b M-)04k.4O3 )c#b8$ ‡?)c3#!) C)>b38!#.8.* 8P68 ~8 7K.<g*)J L4 M%a9>8+*,P6 8 )L<K$#*;?,$`  !&O!+,'".@GR,->,+5,e! ,R":9!/X!,!IR9/ 69!V:;04 WV*,P68 7=,; 7 w6* CL%9;;929 *v  _8  3 $I8 %1  -8  0  $-  <)8 ..V  !" )?K8b$;*)0) <g*#Q M,0F63)F1+3#?#0@,8.*b $;Q N)%#)b*)(6%#)F , -Q : -.^8*pZ  M  M ˆC‚‰tCŠAC‹k(Œ‚• Ž(••C‚‘Š’‚“‚ I. Mục tiêu  !"#$!%  /#N?,M987V#.H<9 1b83#7VK. $L0.6F?,7VJ8u%$?,LF N*; Xq [...]... bán bình nguyên và trung du và nhấn mạnh - Nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng, có độ cao TB = 100m – 200m các điểm cần làm - Bán bình nguyên: Đông Nam Bộ rõ - Trung du: Trung du Bắc Bộ 3 Hoạt động tiếp theo - Hãy nêu những đặc điểm cơ bản về địa hình miền núi nước ta - Trình bày và nêu lên sự khác biệt, độc đáo về địa hình miền núi 4 vùng nước ta - Làm bài tập 2,3 trang 32 TCT: 7 GIÁO ÁN BÀI... Làm bài tập 1, 3 trang 50 TCT: 12 GIÁO ÁN BÀI 12 Ngày soạn: 18 / 11 /2010 Ngày dạy: 22 / 11/ 2010 THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (TT) I Mục tiêu Qua bài học, HS cần: 1 Kiến thức - Biết được sự phân hóa thiên nhiên nước ta theo độ cao địa hình với 3 đai cơ bản Nhận thức được sự phân hóa có quy luật và mối liên hệ của khí hậu, sinh vật và thổ nhưỡng - Hiểu được sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên 3 miền địa. .. 14 Ngày soạn: 28 / 11 /2010 GIÁO ÁN BÀI 13 Ngày dạy: 29 / 11/ 2010 Bài 13 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI I Mục tiêu Qua bài học, HS cần: 1 Kiến thức - Điền đúng vị trí các đỉnh núi, dãy núi, sông ở trên bản đồ, đọc và mô tả được chúng trên bản đồ 2 Kỹ năng - Kĩ năng vẽ, kết hợp lí thuyết với kĩ năng thực hành để hoàn thành nội dung, yêu cầu bài thực... các thiên tai - Chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường là gì? b Dặn dò: Làm bài tập 1,4 trang 65 33 TCT: 17 GIÁO ÁN BÀI Ngày soạn: 18 / 12 /2010 Ngày dạy: 20 / 12/ 2010 ÔN TẬP HỌC KÌ I I Mục tiêu Qua bài học, HS cần: 1 Kiến thức Học sinh cần nắm khái quát về các kiến thức cơ bản từ bài 9 đến bài 15 Trong kiến thức đó bao gồm: - Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của tự nhiên nước ta - Đặc... sử dụng đất nước ta ra sao? Vì sao tài nguyên đất nước ta đang bị suy giảm? Nêu các biện pháp bảo vệ, sử dụng b Dặn dò: Làm bài tập 2, trang 61 TCT: 16 Ngày soạn: 8 / 12 /2010 GIÁO ÁN BÀI 15 Ngày dạy: 13 / 12/ 2010 Bài 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI I Mục tiêu Qua bài học, HS cần: 1 Kiến thức - Biết được một số vấn đề chính về bảo vệ môi trường ở nước ta : mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm... Ngập lụt, bão, hạn hán, ngập măn 3 Hoạt động tiếp theo - Hãy nêu và làm rõ sự khác biệt về 2 loại đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển ở nước ta - Thế mạnh và hạn chế của miền núi, đông bằng nước ta thể hiện ở điểm nào? - Làm bài tập 2,3 trang 35 TCT: 8 Ngày soạn: 02 / 10 /2010 GIÁO ÁN BÀI 8 Ngày dạy: 04 / 10/ 2010 THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN I Mục tiêu Qua bài học, HS cần: 1 Kiến... chuẩn bị tốt cho kiểm tra TCT: 18 GIÁO ÁN BÀI Ngày soạn: 25 / 12 /2010 Ngày dạy: 27/ 12/ 2010 KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỀ RA Câu I (3.0 Điểm) 1 Phân tích ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lí nước ta 2 Vì sao nói giai đoạn Tân Kiến Tạo vẫn còn tiếp diễn trên lãnh thổ nước ta? Câu II (3.0 Điểm) Qua bảng số liệu về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm: Địa điểm Lượng mưa Lượng bố hơi Cân... tự nhiên, địa hình, nội dung bài thực hành III Tiến trình hoạt động 1 Kiểm tra (5’) Hãy chứng minh rằng thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng theo độ cao địa hình 2 Tiến trình hoạt động bài mới Tg Hoạt động của GV & HS 5’ * Hoạt động 1 - GV: Kiểm tra việc chuẩn bị của HS - GV: Cho HS nêu lên nội dung, yêu cầu bài thực hành - GV: Định hướng cho HS hoạt động: + Đọc kĩ yêu cầu nội dung bài thực hành... thực hành ở nhà - Xem qua bài học mới, làm rõ vì sao cần phải sử dụng và bảo vệ tự nhiên Các biện pháp sử dụng và bảo vệ môi trường TCT: 15 Ngày soạn: 04 / 12 /2010 GIÁO ÁN BÀI 14 Ngày dạy: 06 / 12/ 2010 Bài 14 VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TỰ NHIÊN I Mục tiêu Qua bài học, HS cần: 1 Kiến thức - Hiểu, nắm bắt được tình hình suy giảm tài nguyên rừng, đa dạng sinh vật Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất, suy thoái... nhiệt đới ẩm gió mùa TCT: 12 Ngày soạn: 06 / 11 /2010 GIÁO ÁN BÀI 11 Ngày dạy: 08 / 11/ 2010 THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG I Mục tiêu Qua bài học, HS cần: 1 Kiến thức - Hiểu được sự phân hóa thiên nhiên đa dạng theo Bắc –Nam là do sự thay đổi khí hậu từ Bắc vào Nam, ranh giới của sự thay đổi đó là Bạch mã - Nắm bắt được sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông – Tây, là do địa hình và một số yếu tố tự nhiên . 561 78 "0!9 :;98$-<=%#>:?0@8ABCB*D-.8-> D  EFG>8H8*9.    ; VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ p 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011, Bài soạn giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011, Bài soạn giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn