A critical discourse analysis of the news on north korean missile launches part 8

23 412 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 14:39

A critical discourse analysis of the news on north korean missile launches . Lexicalization Over-lexicalization Quotation patterns Data analysis and discussion Analysis of headlines Analysis of full-text news reports Analysis. A critical discourse analysis of the news on north Korean missile launchesBy:By: Nguyen thi phuong thaoNguyen thi phuong thaoSupervisor: Assoc. Prof.,
- Xem thêm -

Xem thêm: A critical discourse analysis of the news on north korean missile launches part 8, A critical discourse analysis of the news on north korean missile launches part 8, A critical discourse analysis of the news on north korean missile launches part 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay