Bài soạn tiet 15. thứ twj thwcj hiện các phép tính

14 398 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 04:11

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : - Làm bài tập 70 SGK trang 30 - Làm bài tập 70 SGK trang 30 Bài 70: Viết các số 987; 2564; abcde dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 987 = 9.10 2 + 8.10 + 7.10 0 2564 = 2.10 3 + 5.10 2 + 6.10 + 4.10 0 abcde = a.10 4 + b.10 3 + c.10 2 + d.10 + e.10 0 Bài tập: Tính 3 6 : 3 4 + 2 3 .2 2 ; 50 + [20 – (5 - 1) 2 ] 3 6 : 3 4 + 2 3 .2 2 = = 3 2 + 2 5 = 9 + 32 = 41 50 + [20 – (5 - 1) 2 ] = = 50 + [20 - 4 2 ] = 50 + [20 – 16] = 50 + 4 = 54 Tiết 15 Tiết 15 § 9.THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH § 9.THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH I. Nhắc lại về biểu thức I. Nhắc lại về biểu thức Cho ví dụ về biểu thức Cho ví dụ về biểu thức 5 + 4 – 2; 7 5 + 4 – 2; 7 4 4 14 + (17 - 3.5); 5 14 + (17 - 3.5); 5 Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa) làm thành một biểu thức 5 = 5.1 hay 5 = 5 + 0 nên mỗi số cũng được coi là biểu thức Tại sao 5 cũng được coi là biểu thức? Các dấu (); []; {} trong biểu thức có ý nghĩa gì? Các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính. I. Nhắc lại về biểu thức I. Nhắc lại về biểu thức   Chú ý Chú ý : :  Mỗi số cũng được coi là một biểu thức. Mỗi số cũng được coi là một biểu thức.  Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính thực hiện các phép tính II. Thứ tự thực hiện các phép tính II. Thứ tự thực hiện các phép tính : : Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức trong Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức trong các trường hợp: các trường hợp: +) Chỉ có dấu + ; - hoặc chỉ có dấu * và : +) Chỉ có dấu + ; - hoặc chỉ có dấu * và : - Thực hiện từ trái sang phải - Thực hiện từ trái sang phải +) Có cả +; -; * ; : và lũy thừa? +) Có cả +; -; * ; : và lũy thừa? - Thực hiện theo thứ tự lũy thừa; nhân và chia; cộng và trừ - Thực hiện theo thứ tự lũy thừa; nhân và chia; cộng và trừ a./ Biểu thức không có dấu ngoặc a./ Biểu thức không có dấu ngoặc +) Chỉ có phép tính cộng và trừ hoặc nhân và chia: +) Chỉ có phép tính cộng và trừ hoặc nhân và chia: Thực hiện: Thực hiện: Từ trái sang phải Từ trái sang phải Ví du Ví du : Tính : Tính a) 15 + 8 – 13 = a) 15 + 8 – 13 = = 23 – 13 = 10 = 23 – 13 = 10 b) 24 : 6 . 5 = b) 24 : 6 . 5 = = 4 . 5 = 20 = 4 . 5 = 20 +) Có đủ các phép tính : Thực hiện: Lũy thừa → Nhân, Chia → Cộng, trừ Ví dụ : Tính : 38 – 12 : 2 2 + 5.3 = = 38 – 12: 4 + 5.3 = 38 – 3 + 15 = 35 + 15 = 50 b./ Biểu thức có dấu ngoặc b./ Biểu thức có dấu ngoặc Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có dấu ngoặc (); []; {} dấu ngoặc (); []; {} Thực hiện: Thực hiện: ( ) ( ) → → [ ] [ ] → → { } { } Ví dụ: Ví dụ: Tính Tính 100 :{2 . 100 :{2 . [52 – [52 – ( 35 – 8 ( 35 – 8 ) ) ] ] } = } = = 100 : { 2 . = 100 : { 2 . [ 52 – 27 ] [ 52 – 27 ] } } = 100 : { 2 . 25 } = 100 : { 2 . 25 } = 100 : 50 = 2 = 100 : 50 = 2 II. Thứ tự thực hiện các phép tính II. Thứ tự thực hiện các phép tính : : b) 2(5 . 4 b) 2(5 . 4 2 2 - 18) = - 18) = = 2(5.16 - 18) = 2(5.16 - 18) = 2(80 - 18) = 2(80 - 18) = 2.62 = 124 = 2.62 = 124 ?1. Tính: a) 6 2 : 4.3 + 2.5 2 = = 36:4.3 + 2.25 = 9.3 + 50 = 27 + 50 = 77 ?2. ?2. Tìm số tự nhiên x, biết: Tìm số tự nhiên x, biết: a) (6x - 39) : 3 = 201 a) (6x - 39) : 3 = 201 6x – 39 = 201 . 3 6x – 39 = 201 . 3 6x – 39 = 603 6x – 39 = 603 6x = 603 + 39 6x = 603 + 39 6x = 642 6x = 642 x = 642 : 6 x = 642 : 6 x = 107 x = 107 b) 23 + 3x = 5 b) 23 + 3x = 5 6 6 : 5 : 5 3 3 23 + 3x = 5 23 + 3x = 5 3 3 23 + 3x = 125 23 + 3x = 125 3x = 125 – 23 3x = 125 – 23 3x = 102 3x = 102 x = 102 : 3 x = 102 : 3 x = 34 x = 34 Thứ tự thực hiện các phép tính Thứ tự thực hiện các phép tính : : 1. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức 1. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc: không có dấu ngoặc: Lũy thừa Lũy thừa   Nhân và chia Nhân và chia   cộng và trừ cộng và trừ 2. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức 2. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc: có dấu ngoặc: () ()   [] []   {} {} [...]... dãy: 8, 12, 16, 20, , 100 Số số hạng của dãy đã cho là : (100 - 8) : 4 + 1 = = 92 : 4 +1 = 23 + 1 = 24 Bài 112(SBT) Để tính tổng các số hạng của một dãy mà hai số hạng liên tiếp cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Tổng = (số hạng đầu + số hạng cuối) (số số hạng) : 2 Hãy tính tổng các số hạng của dãy 8 + 12 + 16 + 20 + … + 100 Tổng = (8 + 100) 24 :2 = 108 24 : 2 = 1296 ... + 35) = 515 x + 35 = 515 : 5 x + 35 = 103 x = 103 - 35 x = 68 Bài 111 (SBT) Để đếm số số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng =(số cuối – số đầu): (khoảng cách giữa hai số) + 1 Ví dụ: 12, 15, 18, , 90 (dãy số cách 3) có: (90 – 12) : 3 + 1 = 27 (số hạng) Hãy tính số số hạng của dãy: 8, 12, 16, 20, , 100 Số số hạng của.. .Bài tập 73: Thực hiện phép tính: 5.42 – 18: 32 = = 5.16 – 18: 9 = 80 – 2 = 78 b) 33.18 – 33 12 = = 33 (18 - 12) = 33.6 = 27.6 = 162 c) 39 213 + 87.39 = = 39 (213 + 87) = 39.300 = 11700 d) 80 – [130 – (12 - 4)2] = = 80 – [130 – 82] = 80 – [130 – 64] = 80 – 66 = 14 a) Bài tập 74: Tìm số tự nhiên x biết: a) 541 + (218 - x) = 735 218 – . thực hiện các phép tính thực hiện các phép tính II. Thứ tự thực hiện các phép tính II. Thứ tự thực hiện các phép tính : : Nêu thứ tự thực hiện các phép tính. 34 Thứ tự thực hiện các phép tính Thứ tự thực hiện các phép tính : : 1. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức 1. Thứ tự thực hiện các phép tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn tiet 15. thứ twj thwcj hiện các phép tính, Bài soạn tiet 15. thứ twj thwcj hiện các phép tính, Bài soạn tiet 15. thứ twj thwcj hiện các phép tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn