[Luận văn]đánh giá hiện trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện cư jút tỉnh đắc nông

118 1,592 4

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 11:02

luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, khóa luận, đề tài Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . i BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI --------------- LÊ HOÀI PHƯƠNG ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ðỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI HUYỆN JÚTTỈNH ðẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên nghành: Quản lý ñất ñai Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ðỖ NGUYÊN HẢI HÀ NỘI - 2011 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày…. tháng…. năm 2011 Tác giả luận văn Lê Hoài Phương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn trực tiếp quý báu của thầy giáo PGS.TS. ðỗ Nguyên Hải, của các thầy cô giáo trong Khoa Tài nguyên Môi trường, Viện ðào tạo Sau ðại học – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh ñạo cán bộ Ủy ban nhân dân huyện Jút, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, thuộc huyện JútTỉnh ðắk Nông ñã giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh ñạo cơ quan bạn bè ñã giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn. Hà Nội, ngày…. tháng…. năm 2011 Tác giả luận văn Lê Hoài Phương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . iv MỤC LỤC Lời cam ñoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục các chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục sơ ñồ ix Danh mục hình ix 1 ðẶT VẤN ðỀ 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2 1.3 Ý nghĩa của ñề tài 2 2 TỒNG QUAN NGHIÊN CỨU 4 2.1 Những nghiên cứu về hệ thống canh tác, hệ thống sử dụng ñất nông nghiệp những vấn ñề liên quan ñến sản xuất nông nghiệp trên thế giới 4 2.2 Tổng quan về tình hình ñánh giá ñất trên thế giới ở Việt Nam 6 2.3 Nghiên cứu về sử dụng ñất bền vững 26 2.4 Một số kết quả nghiên cứu ñánh giá về sử dụng ñất thích hợp, hiệu quả ở ðắk Nông huyện Jút 33 3 ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1 ðối tượng nghiên cứu 40 3.2 Phạm vi nghiên cứu 40 3.3 Nội dung nghiên cứu 40 3.4 Phương pháp nghiên cứu 41 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . v 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Kết quả nghiên cứu ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 44 4.1.1 ðiều kiện tự nhiên 44 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 48 4.1.3 Cảnh quan môi trường 52 4.2 Khái quát về thực trạng phát triển kinh tế 54 4.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cơ cấu kinh tế 54 4.2.2 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 55 4.2.3 Thực trạng phát triển xã hội 58 4.2.4 Cơ sở hạ tầng 60 4.2.5 Thực trạng phát triển ñô thị 62 4.2.6 Dân số, lao ñộng, việc làm - thu nhập mức sống 63 4.3 Hiện trạng sử dụng ñất huyện Jút 67 4.3.1 Hiện trạng sử dụng ñất, ñịa hình trên ñịa bàn nghiên cứu 68 4.3.2 Xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất chính trên ñịa bàn nghiên cứu 71 4.3.3 ðánh giá Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng ñất 76 4.3.4 Hiệu quả về xã hội 83 4.3.5 ðánh giá hiệu quả môi trường 85 4.3.6 Nhận xét chung về hiệu qủa kinh tế - xã hội môi trường của các lọai hính sử dụng ñất trên ñịa bàn nghiên cứu 87 4.4 Một số giải pháp ñề xuất ñịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng bền vũnghuyện Jút 88 4.4.1 Giải pháp thực hiện cho một số loại ñất 89 4.4.2 Giải pháp về bảo vệ tài nguyên ñất môi trường 90 4.4.3 Một số giải pháp kỹ thuật canh tác 91 4.4.4 Giải pháp về thị trường 92 4.4.5 Tăng cường công tác khuyến nông - chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 93 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . vi 4.4.6 Giải pháp về thuỷ lợi 93 4.4.7 Giải pháp cải thiện, nâng cao ñộ phì ñất bằng sử dụng phân bón hợp lý cân ñối 94 4.4.8 Các giải pháp về chính sánh 95 4.4.9 Giải pháp về vốn ñầu tư 96 4.4.10 Giải pháp khác 97 5 KẾT LUẬN ðỀ NGHỊ 98 5.1 Kết luận 98 5.2 ðề nghị 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 104 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAQ Cây ăn quả CN – XD Công nghiệp - xây dựng CNH – HðH Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa DV – TM – DL Dịch vụ – thương mại – du lịch FAO Tổ chức Nông nghiệp lương thực thế giới GDP Tổng thu nhập quốc nội GTSX Giá trị sản xuất CPTG Chi phí trung gian GTGT Giá trị gia tăng TNHH Thu nhập hổn hợp H Hiệu qủa ñồng chi phí HTX Hợp tác xã. KHKT Khoa học kỹ thuật LMU ðơn vị bản ñồ ñất ñai LUS Hệ thống sử dụng ñất LUT Loại hình sử dụng ñất SXKD Sản xuất kinh doanh USD ðô la Mỹ VAC Vườn ao chuồng WTO Tổ chức thương mại thế giới CCNNN Cây công nghiệp ngắn ngày NLKH Nông lâm kết hợp KHTS Khấu hao tài sản Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . viii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Kết quả phân nhóm hiện trạng sử dụng ñất từ bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất toàn tỉnh 36 2.2 Kết quả xây dựng bản ñồ ñơn vị ñất ñai toàn tỉnh 36 2.3 Các yếu tố dùng chuẩn ñoán các yêu cầu sử dụng ñất 39 4.1 Tăng trưởng kinh tế cơ cấu kinh tế 2005 - 2009 54 4.2 Các sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu 56 4.3 Giá trị GDP ngành công nghiệp - xây dựng 57 4.4 Hiện trạng sử dụng ñất huyện Jút năm 2010 67 4.5 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp xã ðăk Win 69 4.6 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp xã Ea Pô 69 4.7 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp xã Tâm Thắng 70 4.8 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp xã Nam Dong 70 4.9 Hiện trạng các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp huyện Jút 72 4.10 Hiệu quả kinh tế các loại cây trồng tại tiểu vùng 1 77 4.11 Hiệu quả kinh tế các loại cây trồng tại tiểu vùng 2 78 4.12 Hiệu quả kinh tế các loại cây trồng tại tiểu vùng 3 78 4.13 Hiệu quả kinh tế các loại cây trồng tại tiểu vùng 4 79 4.14 Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng ñất trên ñịa bàn nghiên cứu 84 4.15 Hiệu quả che phủ ñất của các loại hình sử dụng ñất 86 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . ix DANH MỤC SƠ ðỒ STT Tên sơ ñồ Trang 2.1 Hệ thống sử dụng ñất nông nghiệp 6 2.2 Cấu trúc phân hạng khả năng thích hợp ñất ñai theo FAO 17 DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 4.1 Cây lúa trong cảnh quan LUT chuyên trồng lúa 74 4.2 Cây ngô trong cảnh quan LUT trồng cây hàng năm 75 4.3 Cây rau trong cảnh quan LUT chuyên trồng rau 75 4.4, 4.5 Cây ñậu tương, ñiều trong cảnh quan LUT trồng cây hàng năm 75 4.6, 4.7 Cây cà phê, tiêu trong cảnh quan LUT trồng cây lâu năm 76 4.8 Cây cao su trong cảnh quan LUT trồng rừng 76 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . 1 1. ðẶT VẤN ðỀ 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài Trong sản xuất nông nghiệp, ñất ñai luôn là tư liệu sản xuất ñặc biệt không thể thay thế ñược. Tuy nhiên, ñất có khả năng sản xuất là có hạn có chiều hướng suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng ñặc biệt là ở những nước ñang phát triển cuộc sống con người nhu cầu phát triển xã hội ñang phụ thuộc quá nhiều vào tiềm năng khai thác của ñất ñai về diện tích khả năng sản xuất của ñất. Việt Nam là một quốc gia ñất chật, người ñông, diện tích bình quân ñất nông nghiệp trên ñầu người ñược xếp vào loại thấp nhất trên thế giới trong khi sự gia tăng dân số lại xếp vào nhóm ñứng ñầu nên ñã gây ra áp lực rất lớn ñến ñất ñai. Vì vậy muốn phát triển nông nghiệp trước hết phải dựa vào việc khai thác tiềm năng ñất ñai việc sử dụng nguồn tài nguyên ñất ñai hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh ñó việc duy trì sử dụng ñất ñai theo hướng bền vững luôn là vấn ñề quan tâm của mọi quốc gia trên thế giới, bởi việc sử dụng ñất ñai không chỉ ñơn thuần nhìn trên góc ñộ lợi nhuận mà còn phải quan tâm tới khả năng sử dụng bền vững chúng. ðánh giá hiện trạng ñề xuất các loại hình sử dụng ñất xác ñịnh mức ñộ thích hợp của các loại hình sử dụng ñất với tiềm năng của ñất ñai là một trong những cơ sở ñảm bảo sự phát triển bền vững cho sản xuất nông nghiệp ở phạm vi quốc gia cũng như ở từng ñịa phương, thông qua ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất giúp chúng ta có thể lựa chọn ñược loại hình sử dụng ñất thích hợp với ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng ñịa phương. Jút là một huyện ở phía ðông Bắc tỉnh ðắk Nông, có quỹ ñất nông nghiệp chiếm diện tích lớn (trên 60%) trong tổng diện tích tự nhiên, ñiều kiện [...]... ñánh giá hi u qu kinh t c a vi c s d ng các lo i ñ t ñ a phương là c n thi t, làm cơ s cho vi c ñưa ra các gi i pháp quy ho ch s d ng ñ t theo hư ng hi u qu b n v ng vì nh ng lý do trên tôi ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi n tr ng ñ xu t các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p theo hư ng b n v ng t i huy n Jút – t nh ð k Nông 1.2 M c tiêu nghiên c u c a ñ tài - ðánh giá hi n tr ng các. .. cho n n nông nghi p nư c tr i - ðánh giá ñ t cho n n nông nghi p ñư c tư i - ðánh giá ñ t cho phát tri n nông nghi p - ðánh giá ñ t cho phát tri n nông thôn Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 15 - ðánh giá ñ t phân tích h th ng canh tác cho quy ho ch s d ng ñ t Năm 1996 t ng k t v các h th ng ñánh giá trên ñây FAO ñã có nh n ñ nh: - H th ng phân lo i ch y u vào các tính... pháp cơ b n sau: - ðánh giá ñ t theo ñ nh tính, ch y u d a vào s mô t xét ñoán - ðánh giá ñ t d a vào phương pháp thông s xác ñ nh các ñ c tính, tính ch t ñ t ñai - ðánh giá ñ t theo ñ nh lư ng d a trên các hình mô ph ng T khi ngành khoa h c ñ t ra ñ i, vi c nghiên c u các ñ c ñi m,tính ch t, ñ phì phân lo i ñ t ñã giúp cho con ngư i nh n th c rõ ñư c b n ch t c a ñ t hư ng t i m c ñích qu... trư ng phái phương pháp ñánh giá ñ t sau ñây: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 10 * ðánh giá ñ t ñai Liên Xô (cũ) - Vi c phân h ng ñánh giá ñ t ñai ñư c ti n hành trong nh ng năm 60 c a th k 20 theo quan ñi m ñánh giá ñ t c a V.V Docuchaev; bao g m 3 bư c: + ðánh giá l p ph th như ng (so sánh các lo i hình th như ng theo tính ch t t nhiên) + ðánh giá kh năng s... các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p làm cơ s cho ñ nh hư ng phát tri n nông nghi p theo hư ng hi u qu , b n v ng trên ñ a bàn huy n Jút - t nh ð k Nông; - ð xu t các gi i pháp s d ng ñ t nông nghi p b n v ng cho vùng nghiên c u 1.3 Ý nghĩa c a ñ tài - Nghiên c u c a ñ tài s góp ph n xây d ng cơ s khoa h c cho xác ñ nh các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p hi u qu b n v ng Trư ng ð i h c Nông nghi... nhiên, trong ñánh giá ñ t nông nghi p các phương pháp ñánh giá c a Liên Xô Hoa Kỳ chưa tr c ti p ñi sâu vào các ñ i tư ng s d ng ñ t c th như phương pháp ñánh giá ñ t c a FAO, mà ch xác ñ nh chung ñ i v i các lo i hình s d ng ñ t - M i phương pháp ñánh giá ñ u có nh ng thích ng linh ho t trong vi c xác ñ nh các ñ c tính các y u t h n ch có liên quan trong quá trình ñánh giá ñ t ñai, do ñó d dàng... lý s d ng ñ t cho các ñơn v hành chính s n xu t trên lãnh th thu c liên bang Xô vi t Nguyên t c ñánh giá m c ñ s d ng ñ t thích h p là phân chia kh năng s d ng ñ t ñai trên toàn lãnh th theo các nhóm các l p thích h p K t qu ñánh giá ñ t ñã giúp cho vi c th ng kê tài nguyên ñ t ñai ho ch ñ nh chi n lư c s d ng, qu n lý ngu n tài nguyên ñ t trong ph m vi toàn liên bang theo các phân vùng nông. .. l p ph th c v t …thì vi c t ng h p các s li u ñ t khí h u là c n thi t ñ giúp cho vi c phân lo i s d ng ñ t chính xác hơn, ñ c bi t trong nh ng r ng, có ít di n tích ñ t nông nghi p m t ñ dân th p - Các nhân t kinh t xã h i yêu c u ph i cân nh c k trong nh ng vùng s n xu t nông nghi p ñã ñư c hình thành t lâu nh ng vùng s n xu t nông nghi p có m t ñ dân ñông ñúc Phương pháp ñánh giá. .. t h p lý Tuy nhiên, ñ i v i các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p vi c phân h ng thích h p chưa ñi sâu m t cách c th vào t ng lo i s d ng, phương pháp này m i ch t p trung ch y u vào ñánh giá các y u t t nhiên c a ñ t ñai chưa có nh ng quan tâm cân nh c ñúng m c t i các ñi u ki n kinh t , xã h i Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 11 * ðánh giá ñ t ñai Hoa Kỳ Hoa Kỳ,... nh l p k ho ch s d ng ñ t - Kh c ph c ñư c y u t ch quan trong ñánh giá: Trong các phương pháp ñánh giá ñ t c a Liên Xô Hoa Kỳ ñ u thi u nh ng gi i h n phân chia giá tr cho các tiêu chu n phân lo i s d ng riêng r , ñi u này s không tránh kh i d n ñ n ý th c ch quan trong vi c ñánh giá Phương pháp c a FAO ñã xác ñ nh ñư c khá rõ các gi i h n v giá tr c a các y u t ñánh giá nên k t qu ñánh giá . ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI HUYỆN CƯ JÚT – TỈNH ðẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP. 4.7 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp xã Tâm Thắng 70 4.8 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp xã Nam Dong 70 4.9 Hiện trạng các loại hình sử dụng ñất nông
- Xem thêm -

Xem thêm: [Luận văn]đánh giá hiện trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện cư jút tỉnh đắc nông , [Luận văn]đánh giá hiện trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện cư jút tỉnh đắc nông , [Luận văn]đánh giá hiện trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện cư jút tỉnh đắc nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay