Ảnh hưởng của việc bổ sung bột cá và khô đỗ tương trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng của bò thịt lai sind giai đoạn 12 18 tháng tuổi

93 475 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 10:51

luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, khóa luận, đề tài Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 0 BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ---------------***------------- VŨ THỊ HƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT KHÔ ðỖ TƯƠNG TRONG KHẨU PHẦN ĂN ðẾN SINH TRƯỞNG CỦA THỊT LAI SIND GIAI ðOẠN 12 -18 THÁNG TUỔI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.40 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG TUẤN HÀ NỘI -2010 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những số liệu kết quả ñược trình bày trong luận văn là khách quan, trung thực chưa từng ñược bất kỳ tác giả nào công bố dùng ñể bảo vệ một học vị nào khác. Các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Mọi sự giúp ñỡ cho việc hoàn thành luận văn ñã ñược cảm ơn. Hà nội, ngày tháng năm 2010 Tác giả luận văn Vũ Thị Hương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình thực hiện luận văn, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cộng tác nhiệt tình của nhiều tập thể cũng như nhân trong ngoài Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. ðến nay luận văn ñã hoàn thành, tôi xin ñược bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn ñã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình hoàn thiện luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo khoa Chăn nuôi & nuôi trồng Thuỷ sản, Viện ñào tạo sau ñại học, ñặc biệt là Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn, phòng thí nghiệm trung tâm Khoa Chăn nuôi & nuôi trồng Thuỷ sản Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã ñóng góp ý kiến, tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện hoàn thành luận văn. Chân thành cảm ơn tập thể lãnh ñạo, cán bộ công nhân viên trang trại Xuân Mai – Hà Nội; Những người thân ñồng nghiệp ñã giúp ñỡ, tạo mọi ñiều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tôi triển khai thực hiện hoàn thành luận văn. Nhân dịp này cho tôi ñược gửi lời cảm ơn tới các Thầy giáo, Cô giáo ñã giảng dạy truyền ñạt cho tôi những kiến thức khoa học trong suốt thời gian học tập ở lớp Cao học chăn nuôi A khoá 17, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. Hà nội, ngày tháng năm 2010 Tác giả luận văn Vũ Thị Hương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các bảng v Danh mục các hình vi Danh mục các chữ viết tắt vii 1. MỞ ðẦU .1 1.1 ðẶT VẤN ðỀ 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI .2 1.3 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI .2 1.3.1 Ý nghĩa khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 ðặc ñiểm tiêu hóa của gia súc nhai lại 3 2.1.1 Sơ lược chức năng dạ cỏ 3 2.1.2 Quá trình lên men trong dạ cỏ 14 2.1.3 Thức ăn bổ sung cho gia súc nhai lại ăn khẩu phần cơ sở là rơm 19 2.1.4 Thay ñổi phân giải protein ở dạ cỏ .23 2.1.5 Bổ sung lipit .26 2.2 Tình hình chăn nuôi thịt trên thế giới ở Việt Nam .28 2.2.1 Tình hình chăn nuôi thịt trên thế giới 28 2.2.2 Tình hình chăn nuôi thịt tại Việt Nam .28 3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 ðối tượng nghiên cứu .32 3.2 ðịa ñiểm thời gian nghiên cứu .32 3.3 Nội dung nghiên cứu .32 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp iv 3.4 Phương pháp nghiên cứu 32 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 32 3.4.2 Tiến hành .34 3.4.3 Các chỉ tiêu theo dõi 36 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 38 4. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 39 4.1 Thức ăn thu nhận tỷ lệ tiêu hoá của các khẩu phần thí nghiệm .39 4.1.1 Thành phần hoá học giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu thức ăn thí nghiệm .39 4.1.2 Thức ăn thu nhận của thí nghiệm 40 4.1.3 Tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng khẩu phần 50 4.2 Khối lượng của thí nghiệm .52 4.2.1 Khối lượng của thí nghiệm 52 4.2.2 Tăng khối lượng của thí nghiệm 55 2.3 Tăng khối lượng tương ñối của ñàn thí nghiệm 60 2.4 Sơ bộ hạch toán hiệu quả kinh tế 62 5. KẾT LUẬN ðỀ NGHỊ .68 5.1 KẾT LUẬN 68 5.2 ðỀ NGHỊ 69 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Nhóm VSV phân lập từ dạ cỏ của ba loài 6 Bảng 3.1 Sơ ñồ bố trí thí nghiệm 33 Bảng 3.2 Khẩu phần thí nghiệm 35 Bảng 4.1 Thành phần hoá học giá trị dinh dưỡng của các nguyên liệu thức ăn .39 Bảng 4.2 Lượng rơm ủ urê thu nhận của thí nghiệm (kg/con/ngày) .41 Bảng 4.3 Lượng cỏ voi thu nhận của thí nghiệm (kg/con/ngày) .44 Bảng 4.4 Lượng thức ăn tinh thu nhận của thí nghiệm (kg/con/ngày) 46 Bảng 4.5 Chất khô thu nhận của thí nghiệm (kg/con/ngày) 48 Bảng 4.6 Tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng khẩu phần .51 Bảng 4.7 Khối lượng của thí nghiệm (kg) 53 Bảng 4.8 Tăng khối lượng của ñàn thí nghiệm (kg/tháng) .57 Bảng 4.9 Tăng khối lượng của thí nghiệm (g/ngày) .58 Bảng 4.10 Tăng khối lượng tương ñối của thí nghiệm (%) 61 Bảng 4.11 Giá nguyên liệu của thức ăn 62 Bảng 4.12 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng 64 Bảng 4.13 Chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối lượng (ñồng) 66 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Cấu tạo dạ dày ñộng vật nhai lại 3 Hình 4.1 Lượng rơm ủ urê thu nhận của thí nghiệm (kg/con/ngày) 42 Hình 4.2 Lượng cỏ voi thu nhận của thí nghiệm (kg/con/ngày) .45 Hình 4.3 Lượng thức ăn tinh thu nhận của thí nghiệm (kg/con/ngày) 47 Hình 4.4 Chất khô thu nhận của thí nghiệm (kg/con/ngày) 49 Hình 4.5 Tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng khẩu phầnError! Bookmark not defined. Hình 4.6 Tăng khối lượng của thí nghiệm (kg/tháng) 56 Hình 4.7 Tăng khối lượng của thí nghiệm (g/ngày) .56 Hình 4.8 Tăng khối lượng tương ñối của thí nghiệm (%) .62 Hình 4.9 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng 63 Hình 4.10 Chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối lượng (ñồng) 65 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Việt ABBH Axit béo bay hơi ADG Average Daily Gain (Tăng trọng bình quân hàng ngày) ANOVA Analysis of Variance (Phân tích phương sai) CT Công thức DT Diện tích ñ ðồng ð/c ðối chứng FCR Feed Conversion Rate (Hiệu quả sử dụng thức ăn) KL Khối lượng KP Khẩu phần ME Metabolisable Energy (Năng lượng trao ñổi) N Ni tơ NRC Hội ñồng nghiên cứu quốc gia (Mỹ) NPN Non Protein Nitrogen (Ni tơ phi protein) P Khối lượng Pr Protein SE Standard Error (Sai số của số trung bình) TĂ Thức ăn TN Thí nghiệm VCK Vật chất khô VSV Vi sinh vật Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 1 1. MỞ ðẦU 1.1 ðẶT VẤN ðỀ Việt Nam là một nước nông nghiệp với dân số khoảng 85 triệu người, trong ñó 73 % số người sống bằng nghề nông. Sản xuất nông nghiệp chính là trồng lúa, bên cạnh ñó là trồng một số hoa màu như: ngô, khoai, sắn, ñậu ñỗ … một số cây công nghiệp khác. Sử dụng tốt các nguồn tài nguyên sẵn có là một chiến lược quan trọng giúp phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập ñời sống cho người nông dân. Chăn nuôi gia súc là một thành phần kinh tế quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên hiện tại thành phần kinh tế này chỉ chiếm 25 % GDP của ngành nông nghiệp cả nước. Sản xuất cũng như tiêu thụ thịt trong nước còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với thịt lợn thịt gia cầm. Thịt chất lượng cao hầu như phải nhập từ nước ngoài như từ Australia, Newzealand, USA, Thailand . Nhưng nhu cầu về thịt sẽ tăng nhanh chóng do thu nhập của người dân ñã ñang ñược cải thiện. Phát triển sản xuất thịt ñược xem như phương tiện ñể ñáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như hạn chế nhập khẩu thịt bò. Hiện tại sản xuất thịt trong nước ñã không ñáp ứng ñược nhu cầu ngày càng tăng của người dân về số lượng cũng như chất lượng do cơ sở hạ tầng của ngành sản xuất thịt yếu kém, công nghệ chăn nuôi lạc hậu, khâu giết mổ, chế biến thị trường yếu … Trong những năm gần ñây nhiều giải pháp ñã ñang ñược tiến hành nhằm ñẩy mạnh sản xuất thịt trong nước: Sind hóa ñàn bò, nhập một số giống thịt cao sản . Một trong những chiến lược quan trọng ñể nâng cao năng suất chất lượng thịt sản xuất trong nước là sử dụng tốt hơn các nguồn thức ăn sẵn có tại mỗi ñịa phương áp dụng các chế ñộ nuôi dưỡng mới. ðề tài này ñược tiến hành nhằm so sánh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 2 hiệu quả của 2 nguồn protein khác nhau (thực vật ñộng vật) trong những khẩu phần có sử dụng rơm ủ urê ñối với thịt giai ñoạn 12 ñến 18 tháng tuổi nuôi sinh trưởng. Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu ñề tài : “ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT KHÔ ðỖ TƯƠNG TRONG KHẨU PHẦN ĂN ðẾN SINH TRƯỞNG CỦA THỊT LAI SIND GIAI ðOẠN 12-18 THÁNG TUỔI ” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI Xác ñịnh ñược ảnh hưởng của một số nguồn protein tới tốc ñộ tăng khối lượng của thịt giai ñoạn nuôi sinh trưởng từ 12 ñến 18 tháng tuổi, sử dụng khẩu phần cơ sở là nguồn thức ăn sẵn có trên ñịa bàn nghiên cứu. 1.3 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - ðánh giá ñược mức ñộ ảnh hưởng của nguồn thức ăn bổ sung giàu protein là bột khô ñỗ tương ñến tăng khối lượng của thịt Lai Sind giai ñoạn 12 ñến 18 tháng tuổi. - Xác ñịnh ñược tỷ lệ tiêu hoá của thí nghiệm trên. 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Sử dụng có hiệu quả nguồn thức ăn bổ sung giàu protein ñối với chăn nuôi thịt Lai Sind giai ñoạn sinh trưởng từ 12 ñến 18 tháng tuổi ñể phát triển ngành chăn nuôi thịt nói riêng ngành nông nghiệp bền vững nói chung. [...]... khác rõ r t v t c ñ sinh trư ng hi u qu s d ng th c ăn ñang l n (282 kg) ăn rơm có b sung b t thay cho urê Hai kh u ph n ăn do Smith CTV (1980)[57] xây d ng tương t v lư ng ch t khô ăn vào cũng như lư ng nitơ năng lư ng trao ñ i, nhưng khi b sung ngu n protein n ñ nh (b t cá) thì hi u qu s d ng th c ăn tăng g p 3 l n so v i hi u qu này sung ngu n nitơ (urê) phân gi i ñư c b d c ði... ñôi v i vi c gi m th i gian th c ăn lưu l i trong d c (Thornton Minson, (1973)[63] Do ñó kích thích làm tăng lư ng ăn vào là m t bi n pháp làm gi m tiêu hoá protein trong d c (Tamminga, 1979)[62] Lư ng ăn vào có th ñư c kích thích b ng cách cho ăn liên t c, b các th c ăn th a ra kh i máng ăn, cho ăn tho mãn th c ăn, ch n th c ăn b sung ngon mi ng, cho ăn các th c ăn cân b ng v dinh dư ng ho c x lý... ph n này có b sung protein “ thoát qua” cao hơn so v i c u ăn kh u ph n như trên có b sung urê ( Lindsay Loxton, 1981)[35], Elliott CTV, (1984)[17], Holzer CTV, (1986)[23], Perdok Leng (1986)[48], Lee CTV, (1987)[29] Vi c b sung protein ” thoát qua” urê vào kh u ph n ñã b sung urê cho c u ho c có nh hư ng tích c c ho c không nh hư ng gì ñ n lư ng th c ăn ăn vào kh u ph n... ng trung tính Các ch ng lo i th c ăn mà trâu ăn vào chính là ngu n dinh dư ng cho s ho t ñ ng phát tri n c a h sinh v t này H sinh thái VSV d c r t ph c t p ph thu c nhi u vào kh u ph n ăn Khi kh u ph n ăn c a gia súc giàu th c ăn tinh thì m t ñ VSV cao khi kh u ph n th c ăn giàu th c ăn xơ thì m t ñ này gi m ñi Khi kh u ph n ăn giàu xơ s lư ng vi khu n phân gi i xenluloza hemmixenluloza... (1986)[23], Perdok (1986)[48], Lee CTV, (1987)[29] Hơn n a ăn kh u ph n ñã b sung urê có b sung protein ” thoát qua” cũng tăng tr ng nhanh hơn ăn kh u ph n ch b sung urê (Lindsay Loxton, 1981) [32], Lindsay CTV,(1982a)[36], Kellaway Leibholz (1983)[26], Mullins CTV, (1984)[39], Perdok Leng (1986)[48] K t qu theo tác gi (Lindsay CTV , 1982a)[36] là m t ví d v vi c tăng ñáng k... ng th c ăn ăn vào do b sung urê ho c b sung k t h p urê Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 22 protein ” thoát qua” T c ñ tăng tr ng cao hơn (và thư ng lư ng th c ăn ăn vào cao hơn) ăn kh u ph n ñư c b sung protein ” thoát qua” so v i kh u ph n b sung urê có th do nh hư ng c a protein ” thoát qua” theo các con ñư ng khác nhau Chúng có th bao g m: - Cung c p các axit... sĩ nông nghi p 4 vào các h t th c ăn (Forsberg Lam, 1977)[21] Cheng CTV, (1981)[6] ñã s d ng kính hi n vi ñi n t quan sát th y có s hình thành các ñám vi khu n l n bám trên các h t th c ăn d c cùng m c ch t khô ăn vào cùng n ng ñ NH3 d c , s lư ng vi khu n trong d c c a nh ng gia súc ăn rơm x lý amoniac l n hơn nh ng gia súc ăn rơm không x lý (Silva Orskov, 1984)[55] Các n m y m khí ch... cơ s là th c ăn thô (Egan, 1965a)[15], Leng CTV, (1977)[34], Lindsay Loxton(1981)[35], Lindsay CTV, (1982a)[36] Kellaaway Leibholz (1983)[26], Mullins CTV, (1984)[39] ăn kh u ph n b sung protein” thoát qua” thư ng tăng tr ng nhanh hơn ăn kh u ph n b sung nitơ phi protein (NPN) trong cùng m t thí nghi m( Smith CTV, (1980)[57], Lindsay Loxton (1981)[32], Holzer CTV, (1986)[23],... n ng ñ pH n m trong kho ng 5,0-5,5(McDonal CTV, (1973)[37] T l protein b lên men trong d c có th gi m ñi do th i gian di chuy n c a protein ra kh i d c ng n hơn (Egan Doyle, (1985)[16] Gi m th i gian th c ăn lưu l i trong d c b ng cách tăng lư ng mu i ăn vào ho c Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 24 nghi n ñóng viên th c ăn Lư ng th c ăn ăn vào tăng thư ng ñi... c ăn b sung cho gia súc nhai l i ăn kh u ph n cơ s là rơm V i nh ng hi u bi t v sinh lý tiêu hoá, chúng ta ngày càng bi t rõ r ng lư ng rơm ăn vào th p vi c s d ng không hi u qu các ch t dinh dư ng c a rơm gia súc nhai l i là do m t cân ñ i v các ch t dinh dư ng trong kh u ph n (Presto Leng, 1986 )[51] Vi c ch n các lo i th c ăn b sung cho gia súc nhai l i ăn kh u ph n cơ s là rơm ph thu c vào . ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT CÁ VÀ KHÔ ðỖ TƯƠNG TRONG KHẨU PHẦN ĂN ðẾN SINH TRƯỞNG CỦA BÒ THỊT LAI SIND GIAI ðOẠN 12 -18 THÁNG TUỔI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG. CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT CÁ VÀ KHÔ ðỖ TƯƠNG TRONG KHẨU PHẦN ĂN ðẾN SINH TRƯỞNG CỦA BÒ THỊT LAI SIND GIAI ðOẠN 12- 18 THÁNG TUỔI ” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của việc bổ sung bột cá và khô đỗ tương trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng của bò thịt lai sind giai đoạn 12 18 tháng tuổi , Ảnh hưởng của việc bổ sung bột cá và khô đỗ tương trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng của bò thịt lai sind giai đoạn 12 18 tháng tuổi , Ảnh hưởng của việc bổ sung bột cá và khô đỗ tương trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng của bò thịt lai sind giai đoạn 12 18 tháng tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay