Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC

53 1,030 1
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 17:24

Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC . của doanh nghiệp. 12 * Hoạch định chiến lược kinh doanh sẽ giúp cho các doanh nghiệp tạo ra chiến lược kinh doanh tốt hơn thông qua việc sử dụng phương. 6.ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC CHO BIDV VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 1. Đề xuất chiến lược kinh doanh của BIDV đến năm 2015 2. Kế hoạch triển khai chiến lược kinh doanh của
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, Sự cần thiết của đề tài Mục đích nghiên cứu của đề tài, Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu Các cơng cụ hỗ trợ Những hạn chế, khó khăn khi thực hiện phƣơng pháp nghiên cứu, Định vị trong tam giác chiến lƣợc Sứ mệnh và mục tiêu Cơ cấu ngành và xác định vị trí cạnh tranh Khách hàng mục tiêu Đánh giá thực trạng chiến lƣợc Điểm mạnh:, Kết quả hoạt động kinh doanh Đổi mới và cải tiến, Những khó khăn ảnh hƣởng tới việc xây dựng chiến lƣợc của BIDV, Xác định vị trí cạnh tranh Hiệu quả về hoạt động Xác định khách hàng mục tiêu, Về khả năng học hỏi và phát triển Về mặt nội bộ, Về mặt khách hàng Về mặt tài chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn