Đề thi CL Học kỳ I Toan 7 (1)

2 192 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,283 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2013, 13:11

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRỰC NINH ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯNG HỌCI NĂM HỌC 2008-2009 Môn :Toán lớp 7 I/Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án A C C C A A S S Đ S Đ Đ Trong mỗi câu từ 1 đến 12 mỗi phương án trả lời đúng cho 0,25điểm. II/ Phần tự luận (7 điểm ) Câu 13:Cho hàm số 3y x= − (cho 3 điểm) a) Vẽ đồ thò của hàm số trên hệ trục toạ độ xOy b) Hãy tính giá trò của x khi y =3 và giá trò của y khi x = 1. c) Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ xOy ở câu a đường thẳng song song với trục Ox,cắt trục Oy tại điểm có tung độ bằng 2 và cắt đồ thò hàm số 3y x= − tại điểm B.Hãy xác đònh toạ độ điểm B a) – Lấy toạ độ của một điểm thuộc đồ thò đúng 0,5 điểm - Vẽ đồ thò đúng (nếu vẽ xấu như: cụt,không thẳng … trừ từ 0,25 đến 0,5 điểm) 1 điểm b)- Tìm được x= -1 khi y=3 0,25 điểm - tìm được y= - 3 khi x=1 0,25 điểm c) - đường thẳng song song với trục Ox,cắt trục Oy tại điểm có tung độ bằng 2 và cắt đồ thò hàm số 3y x= − tại điểm B nên điểm B có tung độ bằng 2 0,5 điểm - Thay y=2 vào 3y x= − tìm được 2 3 x − = suy ra 2 ; 2 3 B −    ÷   0,5 điểm Câu 14: (cho 4 điểm ) Cho tam giác ABC,có các tia phân giác của các góc A,B,C theo thứ tự cắt các cạnh BC,AC,AB lần lượt tại D,E,F .Chứng minh rằng : a) FBC ECB∆ = ∆ b) BE = CF. c) AB = AC. Vẽ hình đúng cho 0,5 điểm a) Xét ∆ FBC và ∆ ECB có : · · FCB ECB= (gt) 0,25 điểm BC chung 0,25 điểm · · µ µ 1 1 2 2 FCB ECB B C   = = =  ÷   0,25 điểm Suy ra ∆ FBC = ∆ ECB (g.c.g) 0,25 điểm A B F E 1 2 21 C D b) có ∆ FBC = ∆ ECB (cmt) 0,25 điểm Nên BE=CF (cạnh tương ứng) 0,25 điểm c) Xét ∆ ABD và ∆ ACD có : µ µ B C= (gt) 0,25 điểm µ ¶ 1 2 ( )A A gt= 0,25 điểm Nên ¶ ¶ 1 2 D D= (Đònh lí tổng ba góc của tam giác) 0,25 điểm ∆ ABD và ∆ ACD có: µ ¶ 1 2 ( )A A gt= 0,25 điểm DA chung 0,25 điểm ¶ ¶ 1 2 D D= 0,25 điểm Suy ra ∆ ABD = ∆ ACD (g.c.g) 0,25 điểm Nên AB=AC (hai cạnh tương ứng) 0,25 điểm Chó ý : Lêi gi¶i trong híng dÉn chØ lµ tãm t¾t nh÷ng ý chÝnh, gi¸o viªn chÊm cÇn chó ý kü n¨ng tr×nh bµy cđa häc sinh. -Häc sinh cã thĨ gi¶i c¸ch kh¸c gi¸o viªn chÊm chia thµnh c¸c bíc t¬ng øng víi biĨu ®iĨm ®· nªu. Nh÷ng lçi nhá cđa häc sinh ( kh«ng nªu trong híng dÉn) yªu cÇu tỉ trëng chÊm thèng nhÊt víi gi¸o viªn møc ®é trõ ®iĨm . -ViƯc lµm trßn ®iĨm thùc hiƯn nh c¸c kú kiĨm tra chÊt lỵng vµ thi tèt nghiƯp tríc ®©y. . cđa häc sinh. -Häc sinh cã thĨ gi i c¸ch kh¸c gi¸o viªn chÊm chia thµnh c¸c bíc t¬ng øng v i biĨu i m ®· nªu. Nh÷ng l i nhá cđa häc sinh ( kh«ng nªu trong. trëng chÊm thèng nhÊt v i gi¸o viªn møc ®é trõ i m . -ViƯc lµm trßn i m thùc hiƯn nh c¸c kú kiĨm tra chÊt lỵng vµ thi tèt nghiƯp tríc ®©y.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi CL Học kỳ I Toan 7 (1), Đề thi CL Học kỳ I Toan 7 (1), Đề thi CL Học kỳ I Toan 7 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay