Đề kiểm tra học kì 1 hóa 8

3 246 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2013, 13:11

Câu I: Hiện tượng nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học trong số các hiện tượng dưới đây ? Giải thích a. Nước cho vào tủ làm lạnh thành đá; đá này bị chảy ra khi để ngoài không khí b. Đường cho vào nồi đun thì bị chảy ra, rồi bị cháy thành than đồng thời có nhiều hơi nước thoát ra. c. Nung nóng đỏ một thanh sắt để gia công thành lưỡi dao. d. Vôi sống cho vào nước được vôi tôi Câu II: a.Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau: a. P + O 2 P 2 O 5 b. O 2 + H 2 H 2 O c. Fe 2 O 3 + H 2 Fe + H 2 O d. Al + H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 e. CH 4 + O 2 CO 2 + H 2 O b.Cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. CâuIII : Sắt tác dụng với axít clohydric( HCl) tạo thành sắt (II)clorua (FeCl 2 ) và khí hyđrô a. Viết phương trình hoá học . b. Tính thể tích khí hyđrô sinh ra sau phản ứng (đktc) . Biết rằng trong phản ứng này có 11,2 gam sắt tham gia phản ứng. (Cl = 35,5, H = 1,Fe = 56) Câu IV :Nung 1 tấn đá vôi chứa 80% là CaCO 3 thì thu được bao nhiêu tạ vôi sống CaO? Biết lượng khí cacbonic sinh ra là 3,52 tạ. Lập PTHH của phản ứng. ĐÁP ÁN Câu I(2 đ) Hiện tượng vật lí: a,c (0,5 đ) Hiện tượng hóa học: b,d (0,5đ) Giải thích ( 1đ) Câu II(3,75 đ) 1.Mỗi PTHH đúng: 0,5 x 5 = 2,5 đ a. 4P + 5O 2 → 2P 2 O 5 b. O 2 + 2H 2 → 2H 2 O c. Fe 2 O 3 + 3H 2 → 2Fe + 3H 2 O d. 2Al + 3H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 e. CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O 2.0,25 x 5 = 1,25 điểm a, 4 : 5 : 2 b, 1 : 2 : 2 c, 1 : 3 : 2 : 3 d, 2 : 3 : 1 : 3 e, 1 : 2 : 1 : 2 Câu III ( 2,75 đ) a.PTHH: Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ( 1 đ) b.Số mol sắt tham gia phản ứng là: 11,2/56 =0,2 mol.( 0,5 đ) Theo PTHH ,ta có : 1 mol Fe tham gia phản ứng, sẽ sinh ra 1 mol H 2 Vậy 0,2 mol Fe . 0,2 mol H 2 ( 0,5 đ) Thể tích khí H 2 sinh ra sau phản ứng là: 0,2 x 22,4 = 4,48(l) ( 0,75đ) Câu IV(1,5 đ) PTHH: CaCO 3 → CaO + CO 2 ( 0,5 đ) Khối lượng CaCO 3 = 10 x 80/ 100 = 8 tạ ( 0,5 đ) Áp dụng ĐLBTKL: m ( CaO) = 8 - 3,52 = 4,48 tạ ( 0,5 đ) MA TRẬN Nội dung Mức độ yêu cầu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Sự biến đổi chất Câu I 1 đ Câu I 1 đ 2 câu 2 đ Đinh luật BTKL Câu IV 1,5 đ 1 câu 1,5 đ PTHH Câu II.b 1,25 đ Câu II.a 2,5 đ 2 câu 3,75 đ Tính theo PTHH Câu III.a 0,5 đ Câu III.b 1,75 đ Câu III b 0,5 đ 3 câu 2,75 đ Tổng 3 câu 2,75 đ 2 câu 4,25 đ 3 câu 3 đ 8 câu 10,0 đ . x 5 = 1, 25 điểm a, 4 : 5 : 2 b, 1 : 2 : 2 c, 1 : 3 : 2 : 3 d, 2 : 3 : 1 : 3 e, 1 : 2 : 1 : 2 Câu III ( 2,75 đ) a.PTHH: Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ( 1 đ) b.Số. 22,4 = 4, 48( l) ( 0,75đ) Câu IV (1, 5 đ) PTHH: CaCO 3 → CaO + CO 2 ( 0,5 đ) Khối lượng CaCO 3 = 10 x 80 / 10 0 = 8 tạ ( 0,5 đ) Áp dụng ĐLBTKL: m ( CaO) = 8 - 3,52
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 hóa 8, Đề kiểm tra học kì 1 hóa 8, Đề kiểm tra học kì 1 hóa 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay