Quản trị nhân lực Chuong 4

43 435 0

Hoa.vt Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,574 tài liệu

  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 15:37

Quản trị nhân lực ... ChCh−¬−¬ngng 44 Đμo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sùĐĐề ề ccơơngng::zTầm quan trọng của đo tạo v phát triển nhânsựzCác hình thức đo tạo v phát triển nhân sựzCác nội dung đo tạo v phát triển nhân sựzCác ... giao cho nhân viên lm những công việc cóyêu cầu cao hơn, quan trọng hơnzphát triển nhân sự không chỉ nhằm có đợc mộtnguồn nhân lực đảm bảo về chất lợng, số lợngm còn l một hình thức đãi ngộ nhân ... nghiệpVVớớiinhnhququảảnntrịtrịzCầntậptrungđo tạo v phát triển các kỹ năng:+ Kỹ năng nhân sự+ Kỹ năng t duy ton cục+ Kỹ năng thông tin (kỹ năng truyền thông)ĐĐo to tạạo, pho, pháát t tritriểểnn chínhchính trịtrị
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nhân lực Chuong 4 , Quản trị nhân lực Chuong 4 , Quản trị nhân lực Chuong 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn