Quản trị nhân lực Chuong 1

19 519 0

Hoa.vt Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,574 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 15:37

Quản trị nhân lực Chơng 1: Khái luận về Quản trị nhân lựcKhái niệm v vai trò của Quản trị nhân lựcNhững nội dung của Quản trị nhân lựcCác học thuyết Quản trị nhân lựcMột số chức danh Quản trị nhân lựcKhái niệm của Quản trị nhân lựcKhái niệm:Quản trị nhân lực l tổng hợp các hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển v sử dụng có hiệu quả yếu tố con ngời trong doanh nghiệp nhằm đạt đợc mục tiêu chung của doanh nghiệp. Khái niệmQTNL l một quá trình bao gồm các chức năng: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo v kiểm soát đợc thực hiện một cách đồng bộ v chặt chẽ nhằm sử dụng nguồn lực NS hiệu quả. QTNL có mqhệ chặt chẽ với các lĩnh vực QT khác nh: QTCL, QTBH,QTMH,QTNL l trách nhiệm của mọi nh quản trị trong doanh nghiệpQTNL vừa l khoa học vừa l nghệ thuật. VaiVai trtròò ccủủaa QTNLQTNLQTNL QTNL gópgóp phphầầnn phpháátt huyhuy nnăăngng llựựcc llmm viviệệcc ccủủaa con con ngngờiời ởở mmứứcc tritriệệtt đểđể vv hihiệệuu ququảảQTNL QTNL gópgóp phphầầnn ttạạo o rara bbầầuu khkhôôngng khíkhí llmm viviệệcc tíchtích ccựựcc, , llnhnh mmạạnh. nh. PhPháátt huyhuy ttốốtt mmọọii tinhtinh ththầầnn ccủủaa ttổổ chchứứcc QTNL QTNL quyếtquyết đđịnhịnh ssựự ththnhnh ccôôngng hay hay thấtthất bbạại i ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệppQTNL lQTNL l hohoạạt t đđộộngng nềnnền ttảảngng ccủủaa mmọọii hohoạạt t đđộộngng ququảảnn trịtrị khkháácc trongtrong doanhdoanh nghinghiệệpp. . MMọọii QT QT suysuy chocho ccùùngng ll QTNL QTNL Những nội dung của QTNL: có mqh chặt chẽ v bổ sung cho nhau. Bố trí vsử dụng NSĐãi ngộnhân sựĐo tạo, phát triển NSTuyển dụngnhân sựMôi trờng QTNLMục tiêucủa DNMM««ii trtr−−êngêng QTNLQTNL¾¾MôiMôitrưtrườờngngbênbênngongoààii99QuyQuyđđịịnhnh, , chchíínhnhssááchchccủủaaNhNhàànưnướớcc, , LuLuậậttlaolaođđộộngng99ĐiĐiềềuukikiệệnnKTKT--XH XH ccủủaattừừngngngngàànhnh, , nghnghềề, , đđịịaaphươngphương, ., .99YYếếuuttốốKH KH --CNgCNgvvớớiinhnhữữngngyêuyêuccầầuuvvààđòiđòihhỏỏiimmớớii99ÁÁppllựựccttừừđđốốiiththủủccạạnhnhtranhtranh, , khkhááchchhhààngng, , chchíínhnhquyquyềềnn––đođoàànnththểể, ., .¾¾MôiMôitrưtrườờngngbênbêntrongtrong99SSứứmmệệnhnh, , mmụụcctiêutiêuccủủaadoanhdoanhnghinghiệệpp99ChiChiếếnnlưlượợcckinhkinhdoanhdoanh99VănVănhohoáádoanhdoanhnghinghiệệpp99QuyQuymômô, , khkhảảnăngnăngttààiichchíínhnhccủủaadoanhdoanhnghinghiệệpp99CCổổđôngđông, , côngcôngđođoàànnTuyểndụngnhânsựL hoạt động liên quan đến quá trình cung ứng nguồn lực NS cho DN. Tuyển dụng nhân sự bao gồm 2 khâu cơ bản có mqh chặt chẽ l:Thu hút, tìm kiếm NSTuyển chọn NS Yêu cầu khi thực hiện TDNS:Xác định nguồn TD đúngXây dựng quy trình TD khoa họcBố trí, sử dụng nhân sựL hoạt động liên quan đến việc sắp xếp, bố trí NS đảm nhận những vị trí, công việcphù hợp nhằm đảm bảo bảo NS phát huytối đa năng lực, sở trờng. Bao gồm 2 hoạt động quan trọngắBố trí NS: quá trình sắp xếp NS vo các vị trícông việc của tổ chức.ắSử dụng NS: quá trình khai thác v phát triểnnăng lực lm việc của NS một cách tốt nhấtĐo tạo v phát triển nhân sựĐo tạo NS: l quá trình bao gồm các hoạt độncung cấp kiến thức, kỹ năng cho ngời LĐ để họhonthnh tốt công việc đợc giao. Nội dung đo tạo bao gồm:ắĐo tạo chuyên môn;ắĐo tạo lý luận, chính trị;ắĐo tạo phơng pháp;ắ.Phát triển NS: chú trọng đến bồi dỡng ở độ sâurộng các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất. Đây l hoạt động gắn líen với chiến lợc phát triển DN.Đo tạo NS & phát triển NS có mqh khăng khítĐãi ngộ nhân sựL nội liên quan đến việc đối đãi, đối xử củaDN đối với ngời LĐ, nó bao hm tất cả cácnhững hoạt động nhằm chăm lo đời sống vấtchất v đời sống tinh thần cho ngời LĐ trêncơ sở đóng góp của họ. Có hai hình thức Đãi ngộ NS:ắĐãi ngộ ti chínhắĐãi ngộ phi ti chính[...]... thuyết Quản trị nhân lực Các học thuyết QTNL phơng Đông: Trờng phái Đức trị Trờng phái Pháp trị T tơng QTNL ở Việt Nam Các học thuyết QTNL phơng Tây: Học thuyết X Học thuyết Y Học thuyết Z Trờng phái Đức trị Ngời sáng lập l Khổng Tử Đối với Hệ thống QTNL: lần đầu tiên nguyên lý đối nhân xử thế đợc tập hợp một cách hệ thống Chủ trơng trị ngời bằng Đức l chính Nh QT phải tu dỡng những đức tính; nhân, ... t tởng Thực hiện tuyển dụng suốt đời Quan tâm đến phúc lợi, tạo mqh thân ái Công việc không khô khan đơn điệu Chú trọng đo tạo, nâng cao năng lực nhân viên Đánh giá nhân viên ton diện Một số chức danh Quản trị nhân lực Giám đốc Trởng phòng tổ chức nhân sự Trởng phòng Marketing Trởng phòng kinh doanh Trởng phòng xuất nhập khẩu Trởng kho hng Trởng phòng ti chính Chánh văn phòng ... trơng trị ngời bằng Đức l chính Nh QT phải tu dỡng những đức tính; nhân, nghĩa, trí, tín, dũng, liêm, Nhân l đạo lm ngời Con đờng thực hiện Đức trị: Nhân đợc đặt trong mqh giữa Nhân Lễ Chính danh Trong đó Nhâ n l đích, Lễ l con đờng thực hiện Nhân Chính danh l chuẩn mực đánh giá Lễ Trờng phái Đức trị Bố trí , sử dụng, đãi ngộ, đo tạo NS: Sử dân dĩ thời (sử dụng ngời phù hợp) Đề bạt ngời chính trực... nhất Thiếu chí tiến thủ không phải l bản tính Có khả năng suy nghĩ, sáng tạo trớc khó khăn Có nhu cầu đợc tự chủ, đợc tôn trọng Phơng pháp QT: Thống nhất MT tổ chức với MT cá nhân Xây dựng một môi trờng lm việc thích hợp Khuyến khích nhân viên tự đặt ra MT v tự đánh giá thnh tích Học thuyết Z Tác giả W.Ouchi Nội dung: Thể chế Qlý đảm bảo cấp trên nắm đợc tình hình cấp dới Cụ thể: Nh QT cấp cơ sở phải... không thnh kiến Phân phối bình quân Đo tạo bằng cách lm gơng Vô khả, vô bất khả Khẳng định sự quyền biến trong hnh động Trờng phái Pháp trị Đại diện tiêu biểu l Hn Phi Đối với Hệ thống QTNL Cách nhìn nhận đánh giá con ngời: tranh nhau vì lợi, lời biếng, chỉ phục tùng quyền lực Coi pháp luật l tiêu chuẩn cho mọi hnh vi QT Học thuyết NS xoay quanh ba phạm trù: Pháp, Thế, Thuật Pháp: l hiệu lệnh, quy định... Cần, Kiệm, Liêm, Chính Học thuyết X Bản tính con ngời: Lời biếng, không lanh lợi Thiếu chí tiến thủ Chống lại sự đổi mới Phơng pháp QT: kẹo ngọt v roi da Nh QT phải tổ chức hoạt động DN Đối với nhân viên phải chỉ huy, điều chỉnh hnh vi của họ Sử dụng biện pháp thuyết phục, khen thởng, trừng phạt để tránh biểu hiện tiêu cực Học thuyết Y Bản tính con ngời: Lời nhác không phải l bản tính bẩm sinh . Chơng 1: Khái luận về Quản trị nhân lựcKhái niệm v vai trò của Quản trị nhân lựcNhững nội dung của Quản trị nhân lựcCác học thuyết Quản trị nhân lựcMột. nhân lựcMột số chức danh Quản trị nhân lực Khái niệm của Quản trị nhân lựcKhái niệm :Quản trị nhân lực l tổng hợp các hoạt động quản trị liên quan đến việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nhân lực Chuong 1 , Quản trị nhân lực Chuong 1 , Quản trị nhân lực Chuong 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn