Đề cương ôn tập hóa học 11 trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2010

12 839 7
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 22:11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌCI – MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 A. NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG I. Chương I: Nguyên tử II. Chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn Vị trí nguyên tố Theo chiều ĐTHN tăng dần STT chu kì = Số lớp e STT nhóm = x = Số e hoá trị Bảng tuần hoàn Nguyên tắc sắp xếp Cấu tạo BTH Số e hoá trị = 8,9,10 đều xếp vào nhóm VIIIB Họ lantan và actini xếp ngoài bảng (nguyên tố f ) Chu kì NHóm - Có 7 chu kì - (A, B đứng kế tiếp trong một chu kì) Nhóm A (NT s, p) (biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần ĐTHN) A, B kế tiếp nhau trong một nhóm A: (trừ chu kì 1) Cấu hình e nguyên tử Biến đổi tuần hoàn Bán kính nguyên tử Đại lượng vật lí Năng lượng ion hoá I 1 Độ âm điện Hoá trị trong hợp chất với H RH x (1≤ x ≤3) RH 8-x (4≤ x ≤8) Hợp chất oxit bậc cao nhất R 2 Ox (x: lẽ) RO x/2 (x: chẵn) Hợp chất hidroxit tương ứng R(OH) x (1≤ x ≤3) (HO) 8-x RO x – 4 (5≤ x ≤ 7) trừ: HNO 3 (HO) 2 RO 2 (với x = 4) Tính kim loại-phi kim Nhóm B là nhóm kim loại chuyển tiếp Cấu hình e biến đổi phức tạp Các tính chất biến đổi phức tạp đặc biệt đặc biệt Định luật tuần hoàn III. Chương III: Liên kết hoá học 1. Khái niệm về liên kết hoá học – Qui tắc bát tử: - Liên kết hoá học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn. - Qui tắc bát tử: nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng liên kết với các nguyên tử khác để đạt được cấu hình electron bền vững của các khí hiếm với 8 electron (hoặc 2 elctrron đối với heli) ở lớp ngoài cùng. 2. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị không phân cực, liên kết cộng hoá trị có phân cực 3. Lai hoá obitan nguyên tử - sự xen phủ trục, sự xen phủ bên: - Sự lai hoá obitan ngiuyên tử là sự tổ hợp “trộn lẫn” một số obitan trong một nguyên tử đẻ được từng ấy obitan lai hoá giống nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian. - Các kiểu lai hoá thường gặp: sp, sp 2 , sp 3 … 4. Tinh thể: Tinh thể ion Tinh thể nguyên tử Tinh thể phân tử Tinh thể kim loại Khái niệm đựơc hình thành từ những ion mang điện tích trái dấu, đó là các cation và anion Tinh thể hình thành từ các nguyên tử Tinh thể hình thành từ các phân tử được hình thành từ các ion kim loại, các nguyên tử kim loại và các electron tự do. Lực LK Lực liên kết có bản chất tĩnh điện có bản chất cộng hoá trị lực tương tác phân tử Lực liên kết có bản chất tĩnh điện Đặc tính -Tinh thể ion bền - Khó nóng chảy - Khó bay hơi - t 0 nc, t 0 s cao. - Tinh thể tương đối bền -t 0 nc, t 0 s cao. - Ít bền - Độ cứng nhỏ - t 0 nc , t 0 s tương đối thấp. Tính ánh kim, dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện 5. Hoá trị và số oxi hoá: - Hoá trị nguyên tố trong hợp chất ion được gọi là điện hoá trị. Trị số điện hoá trị bằng của một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tố nhường hoặc thu để tạo thành ion. - Hoá trị nguyên tố trong hợp chất cọng hoá trị được gọi là cộng hoá trị. Cộng hoá trị của một nguyên tố bằng số liên kết mà nguyên tử nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác trong phân tử. - Số oxi hoá của một nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đónếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tả đều là liên kết ion. - Cách xác định số oxi hoá: có 4 qui tắc (xem sgk lớp 10) Liên kết Liên kết ion Liên kết cộng hoá trị LK CHT không cực LK CHT có cực Bản chất do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu -Là sự dùng chung các cặp electron (cặp electron chung có thể do 2 hoặc 1 nguyên tử bỏ ra) -Cặp electrron dùng chung phân bố thường ở giữa. -Cặp electrron dùng chung bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Điều kiện liên kết Xảy ra giữa những nguyên tố khác hẳn nhau về bản chất hoá học (thường xảy ra với các kim loại điển hình và các phi kim điển hình) Thường xảy ra giữa 2 nguyên tử cùng nguyên tố phi kim Xảy ra giữa 2 nguyên tố gần giống nhau về bản chất hoá học (thường xảy ra với các nguyên tố phi kim nhóm 4,5,6,7) Ví dụ Na + h + Cl - h  NaCl h H H H - H H Cl H - Cl Hiệu độ âm điện 7,1 ≥∆ χ 4,00 <∆≤ χ 7,14,0 <∆≤ χ IV. Chương IV: Phản ứng toả nhiệt (H < 0) Phản ứng thu nhiệt (H > 0) Phương trình nhiệt hoá học Phản ứng hoá học Phản ứng không oxi hoá khử Phản ứng oxi hoá khử Tất cả các phản ứng trao đổi Một số phản ứng phân huỷ Một số phản ứng hoá hợp Lập phương trình hoá học phản ứng oxi hoá khử bằng phương pháp thăng bằng elctrron. Tất cả các phản ứng thế Một số phản ứng phân huỷ Một số phản ứng hoá hợp V. Chương V: Nhóm halogen: Flo Clo Brom Iot Cấu hình e TTCB 2s 2 2p 5 có 1 electron độc thân 3s 2 3p 5 (3d 0 ) có 1 electron độc thân 4s 2 4p 5 (4d 0 ) có 1 electron độc thân 5s 2 5p 5 (5d 0 ) có 1 electron độc thân Cấu hình e TTKT Không có trạng thái kích thích ns 2 np 5 nd 0 TTKT TTKT 1 ns 2 np 4 nd 1 TTKT 2 ns 2 np 3 nd 2 TTKT3 ns 1 np 3 nd 3 có trạng thái kích thích tạo được 3,5,7 electron độc thân. Các mức oxi hoá -1; 0 -1; 0; +1; +3; +5; +7 (Trạng thái số oxi hoá -1 là bền nhất) -1; 0; +1; +3; +5; +7 (Trạng thái só oxi hoá-1 bền nhất) -1; 0; +1; +3; +5; +7 (Trạng thái só oxi hoá-1 bền nhất) Hoá trị thường gặp 1 (Bền) 1,3,5,7 (Hoá trị 1 là bền nhất) 1,3,5,7 (Hoá trị 1 là bền nhất) 1,3,5,7 (Hoá trị 1 là bền nhất) Tính phi kim Tính phi kim của các nguyên tố halogen giảm dần. Cấu tạo đơn chất X X X X Trạng thái tự nhiên Chủ yếu tồn tại dưới dạng muối halogen của Na, K… trong nước biển (KCl, KBr, NaCl, NaBr), rong biển (KI, NaI) Tính chất đơn chất X 2 khí, màu lục nhạt, độc t 0 nc, t 0 s thấp nhất khí, màu vàng lục, độc, tan ít trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ. t 0 nc, t 0 s thấp nhưng cao hơn F 2 lỏng dễ bay hơi, màu nâu đỏ, độc, tan ít trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ. t 0 nc, t 0 s thấp nhưng cao hơn Cl 2 rắn dễ thăng hoa, màu đen tím, độc, tan ít trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ (tan trong cồn tạo cồn iot). t 0 nc, t 0 s lớn nhất Tính oxi hóa giảm dần F 2 > Cl 2 > Br 2 > I 2 Tính khử tăng dần Cl 2 < Br 2 < I 2 Halogen không phản ứng trực tiếp với O 2 , N 2 , C - Tính oxi hoá mạnh nhất : - Không có tính khử Phản ứng mãnh liệt với nước F 2 + H 2 O→4HF+ O 2 - Tính oxi hoá mạnh hơn Br 2 , I 2 nhưng yếu hơn F 2 - Tính khử yếu hơn Br 2 , I 2 Phản ứng yếu với nước (phản ứng thuận nghịch) Cl 2 + H 2 O ⇄ HCl + HClO Cl 2 +NaOH→NaCl+NaClO+ H 2 O Cl 2 +2NaBrdd → 2NaCl+Br 2 Cl 2 +2NaI dd → 2NaCl+I 2 - Tính oxi hoá mạnh hơn I 2 - Tính khử yếu hơn I 2 Phản ứng rất yếu với nước (phản ứng thuận nghịch) Br 2 + H 2 O ⇄ HBr + HBrO Br 2 +NaOH→NaBr+NaBrO+H 2 O Br 2 + NaIdd → 2NaBr+I 2 - Tính oxi hoá yêú nhất - Tính khử mạnh nhất. - Không phản ứng với nứơc, phản ứng với kim loại không đưa hoá trị kim loại lên cao nhất được. - I 2 làm hồ tinh bột chuyển thành màu xanh. Điều chế đơn Oxi hoá ion X - thành X 2 : 2X - + 2e → X 2 Điện phân nóng chảy hổn hợp KF, HF + TPTN: Cho axit HCl đặc tác dụng với: KMnO 4 , MnO 2 , KClO 3 … + Điên phân nóng chảy NaCl hoặc điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn, điện cực trơ. Dùng khí Cl 2 tác dụng với muối KBr, NaBr . Dùng khí Cl 2 tác dụng với muối KI, NaI . Hợp B. BÀI TẬP Chương I: Cấu tạo nguyên tử Bài 1: Tính khối lượng một nguyên tử oxi theo u, biết khối lượng nguyên tử oxi đó là: 26.5668.10 -27 (Kg) Bài 2: Nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 114 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. a. Viết kí hiệu nguyên tử R. b. Nguyên tố R có 2 đồng vị bền trong tự nhiên có nguyên tử khối trung bình là 79,91 và thành phần % số nguyên tử của đồng vị có số khối nhỏ là 54,5%. Xác định số khối của đồng vị thứ hai. Bài 3: Biết rằng nguyên tố argon (Ar) có 3 đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các đồng vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34% ; 0,06% và 99,6%. Tính nguyên tử khối của đồng vị A của nguyên tố Ar, biết nguyên tử khối trung bình của Ar bằng 39,98. Bài 4: Một nguyên tố X có 2 đồng vị (1 và 2) có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23 . Hạt nhân X có 35 proton. Đồng vị 1 có 44 notron. Đồng vị 2 có nhiều hơn đồng vị 1 là 2 notron . Tình nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X? Bài 5: Nguyên tử Y có tổng số hạt cơ bản là 36. Số notron trong nguyên tử Y hơn kém số proton không quá 1. a. Hãy xác định số proton, notron, electron của nguyên tử Y. b. Nguyên tử Y có khả năng hình thành ion gì? So sánh bán kinh của nguyên tử Y với ion tương ứng? c. Trong hợp chất Z được tạo bởi ion tương ứng của nguyên tử Y với X - có thành phần % về khối lượng X – là 74,74%. Xác định nguyên tố Y. Trình bày sự hình thành liên kết trong phân tử Z. Bài 6: Anion Y - có tổng số các loại hạt có bản là 115. a. Tính số hạt mỗi loại trong anion Y - . Viết kí hiệu nguyên tử Y. b. Viết công thức hợp chất với hidro, hợp chất oxit bậc cao nhất, hợp chất hidroxit tương ứng của nguyên tố Y. Viết công thức electron và công thức cấu tạo các chất đó. Tính số oxi hoá và cộng hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất đó? Bài 7: Cho 2 nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân nguyên tử là 6+. Nguyên tử thứ nhất có tổng số hạt trong nguyên tử là 18. Nguyên tử thứ hai có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 5. a. Hai nguyên tử đó có thuộc cùng một nguyên tố hoá học không? Giải thích? b. Viết kí hiệu nguyên tử? Giải thích? c. Hãy tính tỉ lệ % số nguyên tử của mỗi loại nguyên tử đã cho, biết: trong tự nhiên tồn tại chủ yếu 2 loại nguyên tử đó và NTK trung bình nguyên tố của 2 nguyên tử trên là 12,011. Bài 8: Nguyên tử nguyên tố A có phân lớp ngoài cùng là 3p. Trong cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố B cũng có phân lớp 3p và phân lớp ngoài cùng tiếp theo sau đó có 2 electron. Số electron trên phân lớp 3p của A và B hơn kém nhau 1. a. Xác định vị trí nguyên tố A, B. Giải thích? b. A, B là nguyên tố phi kim, kim loại hay khí hiếm? So sánh tính phi kim của 2 nguyên tố A, B. Bài 9: Cho nguyên tử A. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử này có 6 electron d. a. Hãy nêu đặc điểm electron ngoài cùng của nguyên tử A. b. Hãy cho biết vị trí của A trong bảng tuần hoàn? Giải thích? c. Hãy cho biết A là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? Gải thích? Bài 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tử có đặc điểm sau: a. Có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron b. Có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron c. Có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 7 electron d. Có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron e. Có 2 lớp electron và có 1 electron độc thân. f. Có 2 lớp electron và có 3 electron độc thân. g. Có 3 lớp electron và có 1 electron độc thân. Chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 11: 1. Hãy trình bày sự biến đổi: cấu hình electron, bán kính nguyên tử, độ âm điện, năng lượng ion hoá, tính kim loại, tính phi kim các nguyên tố thuộc chu kì hai, ba trong BTH.Giải thích? 2. Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá thứ nhất của các nguyên tử và ion: Mg, Cl, Mg 2+ , Cl - . Giải thích? Bài 12: Một phân tử của hợp chất A có công thức XYZ 3 tạo bởi 2 ion X 2+ và YZ 3 2- . Tổng số electron của YZ 3 2- bằng 32 hạt, Y và Z đều có số proton bằng số nơtron. Hiệu số notrron của 2 nguyên tố X và Y bằng 3 lần số proton của Z. Khối lượng phân tử của A bằng 116 u. Số hiệu của X, Y, Z lần lượt là: A. 26, 6, 8 B. 26, 8, 6 C. 30, 7, 9 D. 30, 9, 7 Hãy giải thích ngắn gọn vì sao chọn phương án đó? Bài 13: Hợp chất khí của nguyên tố R với hidrô có công thức là RH. Trong hợp chất oxit bậc cao nhất, R chiếm10/17 về khối lượng. Hãy xác định tên nguyên tố R? A. Natri B. Kali C. Clo D. Brom Hãy giải thích ngắn gọn vì sao chọn phương án đó? Bài 14: Hai nguyên tố X, Y kế tiếp nhau trong một nhóm A, tổng số hạt mang điện của 2 nguyên tử X và Y là 44. Tên của 2 nguyên tố X, Y lần lượt là A. photpho và nitơ B. neon và argon C. nhôm và gali D. scandi, vanadi Hãy giải thích ngắn gọn vì sao chọn phương án đó? Bài 15: Bán kính nguyên tử và ion của dãy nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần? A. Li, Na, Rb, K, Cs B. B, C, N, O, F C. Mg 2+ , Na + , Ne, F - , O 2- D. S 2- , Cl - , Ar, K + , Ca 2+ Hãy giải thích ngắn gọn vì sao chọn phương án đó? Bài 16: E là oxit bậc cao nhất của nguyên tố X; G là hợp chất khí của X với H. Hoá trị của X trong G bằng hoá trị của X trong E. Tỉ khối hơi của E so với G bằng 2,75. Tổng điện tích dương của nguyên tử X và nguyên tử Y bằng 36,846.10 -19 C (1 đơn vị điện tích nguyên tố có trị số bằng 1,602.10 -19 C). Y là nguyên tố nào sau đây? A. Silic B. Clo C. Lưu huỳnh D. Cacbon Hãy giải thích ngắn gọn vì sao chọn phương án đó? Bài 17: 1,2g một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với clo cho 4,75g muối clorua. Kim loại này là A. Mg B. Ca C. Zn D. Cu Bài 18: Cho 0,85 gam hai kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IA vào nước, phản ứng kết thúc thu đựơc 0,336 lit khí (ĐKTC) và dung dịch X. Thêm nước vào dung dịch X để được 200ml dung dịch Y. a. Xác định tên hai kim loại. b. Tính nồng độ mol/L các chất trong dung dịch Y. Chương III: Liên kết hóa học Bài 19: Cho các hợp chất có CTPT sau: Na 2 O, MgO, Al 2 O 3 ,CO 2 , P 2 O 5 , C 2 H 4 , Cl 2 O 7 , Na 2 SO 4 , K 3 PO 4 , NH 4 HCO 3 . a. Hãy cho biết các phân tử trên thuộc loại hợp chất ion hay cộng hoá trị? b. Viết CTCT các phân tử đó. c. Phân tử C 2 H 4 có cấu tạo phẳng. Vậy nguyên tử C ỏ trạng thái lai hoá gì? Bài 20: Dựa vào bảng độ âm điện, hãy cho biết dãy phân tử nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần độ phân cực của liên kết trong phân tử? A. NaCl, MgCl 2 , AlCl 3 , CCl 4 B. HF, HCl, HBr, HI C. CH 4 , NH 3 , H 2 O, HCl D. NCl 3 , Cl 2 O, H 2 S, NH 3 Hãy giải thích ngắn gọn vì sao chọn phương án đó? Bài 21: Trình bày sự hình thành liên kết trong phân tử sau: a. H 2 (có vẽ hình sự xen phủ AO) b. Cl 2 (có vẽ hình sự xen phủ AO) c. HCl (có vẽ hình sự xen phủ AO) d. H 2 S và giải thích tại sao góc liên kết HSH ≈ 92 0 . e. H 2 O và giải thích tại saoH 2 O có dạng hình học chữ V và góc liên kết HOH ≈ 105 0 . f. NH 3 và giải thích tại sao H 2 O có dạng hình học tháp tam giác và góc liên kết HSH ≈ 107 0 . g. CO 2 và giải thích tại sao dạng hình học phân tử CO 2 thẳng. h. BCl 3 và giải thích tại sao dạng hình học phân tử BCl 3 là tam giác phẳng. Bài 22: Viết công thức cấu tạo các phân tử sau: a. CO 2 và cho biết nếu ở nhiệt độ thích hợp CO 2 tồn tại trạng thái tinh thể rắn thì thuộc loại tinh thể gì? giải thích? b. H 2 O và cho biết nếu ở nhiệt độ thích hợp H 2 O tồn tại trạng thái tinh thể rắn thì thuộc loại tinh thể gì? giải thích? c. I 2 và cho biết nếu ở nhiệt độ thích hợp I 2 tồn tại trạng thái tinh thể rắn thì thuộc loại tinh thể gì? giải thích? d. Na 2 CO 3 và cho biết nếu ở nhiệt độ thích hợp Na 2 CO 3 tồn tại trạng thái tinh thể rắn thì thuộc loại tinh thể gì? giải thích? e. NH 4 NO 3 và cho biết nếu ở nhiệt độ thích hợp NH 4 NO 3 tồn tại trạng thái tinh thể rắn thì thuộc loại tinh thể gì? giải thích? Chương IV: Phản ứng hóa học Bài 23: Cho phản ứng: Cu + 2AgNO 3  → 0 t Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag Nếu phản ứng kết thúc lượng đồng phản ứng là 6,4 gam. Nhận xét nào sau đây đúng: A. Số mol electron 2 + Cu đã nhận là: 0,2 mol B. Số mol electron mà đã 2 + Cu nhường là 0,1 mol C. Số mol electron mà + Ag đã nhường 0,1 mol D. Số mol electron mà + Ag đã nhận là 0,2 mol Hãy giải thích ngắn gọn vì sao chọn phương án đó? Bài 24: Lập phương trình hoá học của các phản ứng oxi hoá khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng: a. NaClO + KI + H 2 SO 4 → I 2 + NaCl + …. b. Cr 2 O 3 + KNO 3 + KOH → K 2 CrO 4 + KNO 2 + … c. K 2 SO 3 + HNO 3 → K 2 SO 4 + NO + … d. As 2 S 3 + HNO 3 + … → H 3 A s O 4 + NO + H 2 SO 4 e. FeS 2 + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + H 2 SO 4 + … Bài 25: 2 mol khí hidro phản ứng hết với 2 mol khí flo tạo thành khí hidroflorua toả ra một lượng nhiệt là 577,2 KJ. PT nhiệt hoá học nào sau đây đúng? A. )()(2)(2 2 1 2 1 kkk HFFH →+ H = -144,3KJ B. )()(2)(2 422 kkk HFFH →+ H = 577,2 KJ C. )()(2)(2 2 1 2 1 kkk HFFH →+ H = 144,3KJ D. )()(2)(2 2 kkk HFFH →+ H = - 577,2 KJ Hãy giải thích ngắn gọn vì sao chọn phương án đó? Bài 26: Cho 2 hình vẽ dưới đây: Nêu nhận xét về giá trị ∆H 1 , ∆H 2 Chương V: Nhóm halogen Câu 27. Bằng phản ứng hoá học, hãy viết PTHH chứng minh: a. Bằng phản ứng với H 2 hãy chứng minh rằng khả năng oxi hoá của các halozen giảm dần từ flo đến iot. b. Bằng phản ứng halogen với muối của halogen khác, hãy chứng minh rằng khả năng oxi hoá của các halozen giảm dần từ flo đến iot hay tính khử của ion halogenua giảm dần từ Cl -1 đến I -1 . ∆H 2 Năng lượng ∆H 1 Chất tham gia → Chất sản phẩm Năng lượng Chất tham gia → Chất sản phẩm c. Tính khử của Cl 2 , Br 2 , I 2 . d. Trong phản ứng, HCl đóng vai trò là chất : - có tính axit mạnh. - có tính oxi hoá. - có tính khử. - vừa khử vừa môi trường. e. Trong phản ứng, Br 2 đóng vai trò là chất : - có tính oxi hoá. - có tính khử. - vừa khử vừa oxi hoá. Câu 28. a. Giải thích tính tẩy trắng của Cl 2 ẩm. Phản ứng xảy ra chứng tỏ tính chất hoá học gì của Cl 2 ? Trong phòng thí nghiệm người ta đã ứng dụng tính chất này như thế nào? b. Giải thích tính tẩy trắng của nước javel và clorua vôi. Tại sao trong thực tế người ta dùng clorua vôi nhiều hơn dùng gia-ven Câu 29. Trình bày phương pháp điều chế Cl 2 trong phòng thí nghiệm. Nêu phương pháp thu khí Cl 2 , làm thế nào để biết bình chứa khí đã đầy? Câu 30. Hãy cho biết phương pháp thu khí hidro clorua và nêu 2 cách khác nhau để biết bình thu khí đã đầy. Câu 31. Bằng thí nghiệm nào có thể kiểm tra được khí N 2 có lẫn hay không lẫn tạp chất sau, hãy viết phương trình phản ứng. a. Clo b. hidroclorua Câu 32. Hãy cho biết tên các chất A,B, C biết rằng chúng tham gia các phản ứng được ghi bằng các sơ đồ sau: A + H 2  B A + H 2 O  B + C A + H 2 O + SO 2  B + . C  B+ . Hãy viết phương trình đầy đủ các phản ứng Câu 33. Để điều chế hidobromua người ta thuỷ phân photpho tribromua (PBr 3 ). Hãy viết phương trình phản ứng biết rằng đó không phải là phản ứng oxi hoá khử. Câu 34. Nếu cho NaCl rắn tác dụng với H 2 SO 4 , ta thu được khí HCl. Nếu thay NaCl bằng NaI, ta không thu được HI mà thu được I 2 cùng với H 2 S. Hãy viết phương trình phản ứng giữa NaI với H 2 SO 4 đặc, đó là loại phản ứng gì? Vì sao NaI tham gia loại phản ứng này mà NaCl lại không. Câu 35. Từ MnO 2 , muối ăn, KOH, vôi sống, H 2 SO 4 đặc, Fe, Cu, nước. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế các chất sau: a. dung dịch gia-ven. b. clorua vôi c. kali clorat d. kali peclorat. e.sắt (II)clorua g. sắt (III)clorua h. đồng (II) sunfat. Câu 36. Trình bày phương pháp nhận biết các chất khí riêng rẽ bằng phương pháp hoá học:Cl 2 , O 2 , CO 2 , N 2 , H 2. Câu 37. Phương pháp nhận biết anion clorua? Từ đó hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: a. HNO 3 , HCl, H 2 SO 4 b. NaF, NaCl, NaBr, NaI c. Na 2 SO 4 , NaCl, NaNO 3 . d. HCl, HI, H 2 SO 4 , NaOH, NaCl, NaNO 3 Câu 38. a. Có thể điều chế nước clo nhưng không điều chế đựoc nước flo? Tại sao? b. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi có halozen tác dụng với nước? Nêu 2 phương trình phản ứng điều chế clo từ muối ăn? c. Axit floric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohidric và muối clorua. d. Tại sao có thể điều chế HCl, HF bằng phương pháp sunfat (NaCl+H 2 SO 4 đặc; CaF 2 + H 2 SO 4 đặc) mà không thể điều chế HBr, HI bàng phương pháp đó (NaBr +H 2 SO 4 đặc; NaI +H 2 SO 4 đặc) Câu 39. Chia một dung dịch nước brom có màu vàng thành 2 phần. Dẫn khí A không màu đi qua phần 1 thì dung dịch mất màu, dẫn khí B không màu đi qua phần 2 thì dung dịch sẫm màu hơn. Hãy cho biết khí A và khí B có thể là những chất gì? Viết PTHH phản ứng xảy ra. Câu 40. a. Brom có lẫn một ít tạp chất là clo. Làm thế nào đê thu được brom tinh khiết? Viết phương trình phản ứng? b. Làm thế nào để chứng minh rằng trong natri clorua có lẫn tạp chất là natri iotua? Làm thế nào loại bỏ tạp chất đó. c. Cho khí clo sục qua dung dịch kali iotua: + Nếu cho hồ tinh bột vào ngay thì thấy hồ tinh bột không màu chuyển sang màu xanh. + Nếu sục clo vào liên tục một thời gian dài rồi mới cho hồ tinh bột vào thì lại không thấy chuyển màu xanh. [...]... halogenua Cho dd chứa 0,2g A tác dụng với lượng dư bạc nitrat thì thu được 0,376g kết tủa bạc halogenua Hãy xác định công thức chất A Câu 56 Có hổn hợp X gồm các kim loại Al và Cu Cho X vào cốc đựng dụng dịch HCl; khuấy đều cho tới khi ngừng thoát khí thu được a gam chất rắn Y Nung Y trong không khí đến khi phản ứng kết thúc thì được 1,35a gam oxit Viết các phương trình phản ứng xảy ra Tính thành phần trăm... phương trình phản ứng b Tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong A Câu 64 Có 24,5 gam muối của kim loại A với công thức AClOx Khi nung muối bị phân huỷ hoàn toàn tạo ra 6,72 lit O2 (đktc) và chất rắn B Cho B tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 28,7 gam kết tủa a Tìm công thức muối đó b Để tạo ra muối này người ta điều chế Cl 2 từ phản ứng giữa HCl và MnO2 rồi cho lượng Cl2 tạo ra tác dụng... lượng ban đầu a xác định thành phần % về thể tích các chất trong A, B b Nếu cho hổn hợp b vào 30 gam dung dịch NaOH 20% thì được dung dịch C Tính nồng độ % các chất tan trong dung dịch C Các thể tích khí đều đo ĐKTC Câu 46 Hoà tan hoàn toàn hổn hợp khí gồm hidro clorua và hidro bromua vào nước, ta thu được ta thu được dung dịch chứa 2 axit với nồng độ % bằng nhau Hãy tính thành phần % theo thể tích của... (đktc) để điều chế 3 lít brom lỏng (khối lượng riêng 3,12kg/l Câu 52 Cho 16 gam clorua vôi kĩ thuật tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,688 lit khí Cl2 đktc Giả sử tạp chất trong clorua vôi trên không tác dụng với dung dịch HCl tạo Cl 2 thì hàm lượng CaOCl2 trong loại clorua vôi trên là bao nhiêu? Câu 53 Hoà tan hoàn toàn 5,1 gam hổn hợp kim loại Al và Mg trong 195,4 gam dung dịch HCl (lấy vừa đủ)...Câu 41 Bình A chứa đầy khí hidro bromua Bình B chỉ chứa không khí Để chuyển khí trong bình A sang bình B có thể làm như thế nào? Vì sao có thể làm được như vậy? Câu 42 Iot được bán trên thị trường thường thường có chứa các tạp chất là clo, brom và nước Để tinh... dụng với axit clohidric đặc, dư? b Cho toàn bộ lượng Cl2 trên hấp thụ hết vào dung dịch 1lit NaOH 4M Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch thu được sau phản ứng Coi thể tích dung dịch không thay đổi Câu 44 Trộn 1lit H2 và 0,672 lit Cl2 rồi chiếu sáng, phản ứng xong hoà tan toàn bộ hổn hợp khí đó vào 48,54 g nước ta thu được dung dịch A Lấy 50 gam dung dịch A cho tác dụng với dung dịch... Cl2 tạo ra tác dụng với 10 lit dung dịch AOH thì được 98 gam muối kết tinh AClOx, đồng thời trong dung dịch còn lại một muối khác với mCl; mO và mA tỉ lệ với khối lượng nguyên tử của Cl, O, A Xác định công thức của muói này Biết rằng nồng độ mol của nó trong dung dịch là 0,02M, tính nồng độ mol của dung dịch AOH và khói lượng MnO 2 đã dùng Câu 65 Có một hổn hợp gồm NaCl và NaBr trong đó NaBr chiếm 10% . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 A. NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG I. Chương I: Nguyên tử II. Chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. tuần hoàn III. Chương III: Liên kết hoá học 1. Khái niệm về liên kết hoá học – Qui tắc bát tử: - Liên kết hoá học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập hóa học 11 trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2010, Đề cương ôn tập hóa học 11 trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2010, Đề cương ôn tập hóa học 11 trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2010

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay